Search result for

*เผื่อ*

(187 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เผื่อ, -เผื่อ-
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่า[ฮ้า] (prep ) เผื่อว่า เช่น ห่าเพิ่นมา แปลว่าเผื่อเค้ามา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผื่อว่า[CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
เผื่อแผ่[V] be generous, See also: be liberal be open-handed, be helpful, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เพื่อนบ้านทำขนมมาให้คุณแม่บ่อยๆ และเผื่อแผ่มาถึงลูกๆ ด้วย, Thai definition: ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ตั้งใจจะให้
แผ่เผื่อ[V] be generous, See also: be liberal, be magnanimous, be broad-minded, be philanthropic, be benevolent, Syn. เผื่อแผ่, เจือจาน, โอบอ้อมอารี, แบ่งปัน, Ant. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: ถ้าฐานะของเราดีกว่านี้เราคงจะช่วยเหลือตัวเองได้ และแผ่เผื่อให้ผู้อื่นได้ด้วย, Thai definition: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
แผ่เผื่อ[V] be generous, See also: be benevolent, be kind, be humane, be liberal, Syn. เผื่อแผ่, Ant. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: ้ถ้าเก็บความรู้เอาไว้กับตัวเอง ความรู้จะไม่เพิ่มพูน ควรนำเผยแพร่แผ่เผื่อให้ผู้อื่นทำให้ความรู้ไม่สูญแต่กลับยิ่งงอกงาม, Thai definition: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
เผื่อเลือก[V] reserve for selection, Example: เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย, Thai definition: จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง
ฝากเผื่อเรียก[N] current deposit, Example: เราน่าจะนำเงินก้อนนี้ไปฝากประจำประเภทฝากเผื่อเรียกจะดีที่สุด, Thai definition: ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ, Ant. พอดี, Example: เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] keep in reserve, See also: keep as a spare, keep as an alternate, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: แม่เตรียมเงินไว้อีก 1,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก, Thai definition: เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] keep in reserve, See also: keep as a spare, keep as an alternate, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: แม่เตรียมเงินไว้อีก 1,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก, Thai definition: เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินน้ำไม่เผื่อแล้งก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่คิดถึงวันข้างหน้า.
ขายเผื่อชอบน. การซื้อขายที่มีเงื่อนไขว่าให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อ.
เผื่อว. สำรอง เช่น กักนํ้าไว้เผื่อแล้ง
เผื่อให้มากไว้กว่าที่ต้องการสำหรับส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น กินเผื่อ เอาข้าวมาเผื่อ. สัน. ถ้า, หาก, สมมุติ, เผื่อว่า ก็ใช้.
เผื่อขาดเผื่อเหลือ, เผื่อเหลือเผื่อขาดว. ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ.
เผื่อแผ่ก. เจือจาน, ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี เช่น เขาเป็นคนมีน้ำใจ มีอะไรก็เผื่อแผ่เพื่อนฝูงเสมอ, แผ่เผื่อ ก็ว่า.
เผื่อเรียกว. ลักษณะการฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้ เรียกว่า ฝากเผื่อเรียก.
เผื่อเลือกว. ที่สำรองไว้มาก ๆ เพื่อจะได้เลือก.
เผื่อว่าสัน. ถ้าว่า, สมมุติว่า, หากว่า, เช่น เผื่อว่ามากันมาก ๆ จะได้มีที่นั่ง, เผื่อ ก็ใช้.
เผื่อเหนียวว. ลักษณะที่ทำไว้มากกว่าที่ต้องการ เช่น ตีเผื่อเหนียว.
เผื่อน. บัวเผื่อน. (ดู บัว).
แผ่เผื่อก. ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่ ก็ว่า.
ฝากเผื่อเรียกก. ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้.
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.
เกลือก ๒(เกฺลือก) สัน. หาก, ถ้า, แม้, บางที, เผื่อว่า, มักใช้ว่า เกลือกว่า เช่น แม่อย่าสามานย์ด้วยวาจา มันจะตามถ้อยคำเข้ามาประสมประสาน เกลือกว่าเหยื่อมันสาธารณ์แม่จะอดสู (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ขาดน้ำใจก. ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
คับแคบว. ไม่กว้างขวางพอ เช่น บ้านคับแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ใจคอคับแคบ.
จานเจือเผื่อแผ่, อุดหนุน, เจือจาน ก็ว่า.
ใจกว้างว. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
ใจแคบว. ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ๆ.
ใจไม้ไส้ระกำว. เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร.
ใจใหญ่ใจโตว. มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกินฐานะ.
ชะดีชะร้ายว. เผื่อว่า, บางทีแสดงถึงความไม่แน่นอน, เช่น ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบเถิด ชะดีชะร้ายจะถูกรางวัล, โดยปรกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้ เช่น ชะดีชะร้ายก็จะตายเสียกลางทาง.
บัวน. ชื่อเรียกไม้นํ้าหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ คือ ในสกุล Nelumbo วงศ์ Nelumbonaceae มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบ อยู่ห่าง ๆ กัน ก้านใบและก้านดอกแข็ง มีหนามสากคาย ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวนํ้า เช่น บัวหลวง (N. nucifera Gaertn.) ดอกสีขาวหรือชมพู กลิ่นหอม, ปัทม์ ก็เรียก, พันธุ์ดอกป้อมสีขาว เรียก สัตตบุษย์ พันธุ์ดอกป้อมสีชมพู เรียก สัตตบงกช ดอกใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เมล็ดกินได้, ในสกุล Nymphaea วงศ์ Nymphaeaceae มีเหง้าสั้นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบหรือจัก อยู่ชิดกันเป็นกระจุก ก้านใบและก้านดอกอ่อนไม่มีหนาม ใบลอยอยู่บนผิวนํ้า ดอกโผล่ขึ้นพ้นผิวนํ้า ผลจมอยู่ในนํ้าเรียก โตนด เช่น บัวสาย (N. lotus L. var. pubescens Hook.f. et Thomson) ขอบใบจัก ดอกสีขาวหรือแดง ก้านดอกเรียก สายบัว กินได้ พันธุ์ดอกสีขาว เรียก สัตตบรรณ บัวเผื่อน (N. nouchaliBurm.f.) ขอบใบเรียบ ดอกสีม่วงอ่อน, ในสกุล Victoria วงศ์ Nymphaeaceae เช่น บัวขอบกระด้งหรือบัววิกตอเรีย [V. amazonica (Poeppig) Sowerby] มีเหง้าสั้นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลมใหญ่ ขอบยกขึ้นคล้ายกระด้ง ลอยอยู่บนผิวนํ้า ใต้ใบ ก้านดอก และด้านนอกของกลีบดอกชั้นนอกมีหนามแหลม ดอกใหญ่ สีขาว หอมมาก
บุษบัน(บุดสะ-) น. ดอกไม้, ดอกบัวเผื่อน.
ปรานีตีเอาเรือก. เอ็นดูหรือเผื่อแผ่เขา แต่กลับถูกประทุษร้ายตอบ เช่น มุทะลุดุดันขันเหลือ ปรานีตีเอาเรือเสียอีกเล่า (สังข์ทอง).
พินัยกรรมน. คำสั่งของบุคคลที่กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว.
มีแก่ใจก. เอาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีนํ้าใจ, มักกร่อนเป็น มีกะใจ.
รองบ่อนว. ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด เช่น ไก่รองบ่อน.
รองรังว. มีสำรองไว้เผื่อขาดแคลน, มีสำรองไว้ไม่ให้ขาด, เช่น อาหารรองรัง.
วทัญญูว. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่
วันหน้าวันหลังน. วันใดวันหนึ่งในอนาคต เช่น จะทำอะไรก็เผื่อวันหน้าวันหลังไว้บ้าง.
สำรอง ๒ว. ที่เตรียมเผื่อไว้ เช่น อาหารสำรอง ตัวสำรอง.
สุ่ม ๒, สุ่ม ๆว. อาการที่ทำไปโดยไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือไม่, ไม่เฉพาะเจาะจง, เช่น ทำสุ่มไปไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ลองถามสุ่ม ๆ ไปเผื่อจะมีใครไปด้วย.
อารีว. เอื้อเฟื้อ, มีแก่ใจ, มีใจเผื่อแผ่.
อารีอารอบว. มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป.
เอาทารย์(-ทาน) น. ความมีใจโอบอ้อม, ความเป็นคนใจบุญ, ความเผื่อแผ่.
เอื้อเฟื้อก. แสดงนํ้าใจดีต่อผู้อื่น เช่น เขามีเพื่อนบ้านดี มีอะไรก็เอื้อเฟื้อกันเสมอ, บางทีใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเกื้อหนุน.
โอบอ้อมอารีก. แสดงนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preheating allowanceระยะเผื่ออุ่นก่อนวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sale on approvalขายเผื่อชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on callเผื่อเรียก, เมื่อเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowance๑. ส่วนลด, ค่าเผื่อ๒. เงินช่วยเหลือ, ค่าเบี้ยเลี้ยง๓. ค่าลดหย่อน (ภาษี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate route; alternative routeเส้นทางเผื่อเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative route; alternate routeเส้นทางเผื่อเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortis causa (L.)มีผลเมื่อตายแล้ว, กำหนดการเผื่อตาย [ดู causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
causa mortis (L.)กำหนดการเผื่อตาย, มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู mortis causa] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemplation of deathกำหนดการเผื่อตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de bene esse (L.)โดยเป็นทางเลือกที่ดีกว่า, โดยเผื่อไว้เพื่ออนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashing allowanceระยะเผื่อวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
in contemplation of deathกำหนดการเผื่อตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset allowanceระยะเผื่อยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depreciation allowanceค่าเผื่อค่าเสื่อมราคา [เศรษฐศาสตร์]
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา [เศรษฐศาสตร์]
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม
1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Allowance for bad debtsค่าเผื่อหนี้สูญ [การบัญชี]
Allowance for doubtful accountsค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
flood storageflood storage, ความจุเผื่อน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood surchargeflood surcharge, ความจุเผื่อน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
surchargesurcharge, ความจุเผื่อน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
expansion jointexpansion joint, รอยต่อเผื่อการขยายตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
contraction jointcontraction joint, รอยต่อเผื่อการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just in case.ก็แค่เผื่อไว้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Maybe you could talk to jenny, figure out what's going on.- นายลองโทรหาเจนนี่ดูซิ เผื่อช่วยอะไรได้บ้าง There Might be Blood (2008)
Here. I pulled you a suit on the way out.นี่ ฉันเอาสูทมาเผื่อคุณตอนออกมา There Might be Blood (2008)
Let's get the power restored, so we are here to be found.กู้คืนระบบพลังงานเถอะ เผื่อจะมีใครมาพบ Rising Malevolence (2008)
I followed him, hoping to get some ammo to use against him in court.ตามเขาไป เผื่อว่าจะได้มีอะไรไปสวนกลับเขาในศาล And How Does That Make You Kill? (2008)
Oh. And re-sow the fields for next year.เราต้องอยู่ต้องกิน ต้องเก็บไว้เผื่อปีหน้าอีก The Moment of Truth (2008)
Well, in case you ever need a spare.อืม... เอาไว้เผื่อสำรอง To Kill the King (2008)
I kept it to show you, if we ever met again.ฉันเก็บภาพนี้ไว้ เผื่อว่าเราได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ ฉันจะให้เอาให้เธอดูได้ไง Scandal Makers (2008)
We'd better get out of here, too. In case Guy and Bambas get picked up.เราควรจะไปจากที่นี่ดีกว่า เผื่อกายกับแบมบาสจะถูกจับได้ The Bank Job (2008)
See if it mentions the copper in charge.ลองดูเผื่อมีการพูดถึงตำรวจ The Bank Job (2008)
- Steam some sweet potatoes too!-นึ่งมันหวานเผื่อข้าด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
In case I can't hear the doorbell or something.เผื่อไว้เวลาผมไม่ได้ยิน เสียงกริ่งประตูหรือะไรก็ตาม Passengers (2008)
Just in case.เผื่อเอาไว้ Death Race (2008)
In case someone decides to go for a swim..ก็เผื่อมีคนอยากลงไปว่ายน้ำน่ะ Death Race (2008)
Just in case.เผื่อเอาไว้ Death Race (2008)
You stay here, in case he comes back!เธอรออยู่นี่ เผื่อเขากลับมา! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Call the police, the National Guard, and if by any slim chance the fucking FCC are listening, they might take notice.เรียกตำรวจ,หรือทหารก็ได้, และถ้าเผื่อว่าโชคดี ใครก็ตามที่ยังฟังอยู่, เราขอประกาศว่า.. Day of the Dead (2008)
You better get up there. Just in case.ขึ้นไป, เผื่อไว้ว่า เจ้าเทลมารีนโน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You know, so either you buy one of these exceptional family cars, with above average gas mileage, or you leave me the hell alone.ถ้าไม่อยากได้รถสำหรับครอบครัวเผื่อในอนาคต ที่สามารถใช้แก๊สได้ล่ะก็ ปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวเถอะ Breaking and Entering (2008)
I brought this car in case you wanted to cruise the safe house now, you know?เอามาเผื่อเฉยๆ นึกว่าคุณจะไปดูสถานที่เลย Body of Lies (2008)
'rah! rah! rah!เผื่อนายจะได้ชะชะช่าอย่างที่นายหวังไงล่ะ The Ramen Girl (2008)
If you change your mind...เผื่อคุณเปลี่ยนใจ New York, I Love You (2008)
We gotta double-time itjust a little here, honey.-เราต้องเผื่อเวลาไว้อีกเท่าแล้วล่ะที่รัก Marley & Me (2008)
Give the little fella something to think about;เผื่อเด้กนั่นจะได้มีอะไรเป็นบทเรียนมั่ง Changeling (2008)
You couldn't bring him in for questioning, so we might actually learn something.แล้วคุณก็ฆ่าเขา จะจับเขามาสอบปากคำ เผื่อจะรู้อะไรบ้างก็ไม่ได้ Quantum of Solace (2008)
Maybe you shouldn't take up chess, 'cause if I faced you over a board,คุณน่าจะเอาหมากรุกไปด้วย เผื่อเจอกันบนเครื่องบิน WarGames: The Dead Code (2008)
Commander, perhaps he was not wounded by my sonท่านผู้บัญชาการ ถ้าเผื่อลูกข้าไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บ Three Kingdoms (2008)
In case you haven't noticed... Which you haven't.ถ้าเผื่อว่านายไม่ทันสังเกต ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆ Pineapple Express (2008)
I'm feeling really guilty in case we're gonna die.ฉันรู้สึกผิดมากๆ เผื่อว่าเราต้องตาย The Happening (2008)
In case you didn't you know that.เผื่อว่านายจะไม่รู้เรื่องนั้น Pilot (2008)
We need somebody to stay outside in case sammy returns.ต้องมีคนดูต้นทาง เผื่อแซมมี่กลับมา Dirt Nap (2008)
If I don't get another chance, I want you to Know that I appreciate everything you've done.เผื่อจะไม่มีโอกาสบอก ฉันอยากให้นายรู้ไว้ว่า ฉันขอบใจสำหรับทุกสิ่งที่นายทำให้ Hell or High Water (2008)
Into the garage, which, in case you guys forgot,ในโรงรถ เอ่อ.. แล้วเผื่อพวกนายลืม Safe and Sound (2008)
You know, maybe we should have a plan for when the cops get here 'cause if Mahone squeals they're gonna come real quick.นายว่าไหม เราควรจะมีแผนเผื่อตำรวจมานะ เพราะถ้ามาโฮนพูด Blow Out (2008)
ZIP's 98401, if you're Mapquesting.รหัสไปรษณีย์ 98401 เผื่อคุณจะหาเจอบนแผนที่น่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
I gotta go along with your mom... on the lucky underpants, buddy.พ่อจะออกไปข้างนอกกับแม่... ใส่กางเกงในนำโชค บัดดี้ เผื่อถ้าเกิดโชคดีขึ้นมา? I Love You, Beth Cooper (2009)
Here's all of our numbers. If an--นี่เป็นเบอร์ของพวกเรา เผื่อถ้า-- I Love You, Beth Cooper (2009)
Well don't cry for Castle, he can cover this with change in his couch cushions.ไม่ต้องเสียน้ำตาเผื่อ คาสเซิล กันหรอก ราคาโซฟาใหม่ของเค้า มากกว่านี้อีก Gamer (2009)
I wanted to check in. See if there was anything else I could do.ผมแค่จะมาถามดู เผื่อว่าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรมั้ย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
It'll help you sleep.เผื่อมันจะช่วยให้แม่หลับได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
In case we need to, uh, pay the toll. Yes?เผื่อเราจะต้อง จ่ายค่าผ่านทาง ใช่มั้ย? Dead Like Me: Life After Death (2009)
But I better get in and out as fast as possible just in case he does.ผมว่าผมจะเข้าไปแล้วออกมา ให้เร็วที่สุดเผื่อเอาไว้ก่อน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
To double back.เผื่อเขาจะย้อนกลับมา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You and bill do a sweep. see if you can find dubaku.คุณกับบิลไปดูรอบ ๆ นะ เผื่อจะเจอดูบากู Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Just in case you change your mind.เผื่อว่าคุณจะเปลี่ยนใจ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I want you to search all the rooms, see if you can get anything off their hardware that's going to tell us where Dubaku went.ผมต้องการให้คุณตรวจดู ทุกห้อง, เผื่อว่าคุณจะเจอ อะไรก็ตามที่ จะบอกเราว่าดูบากูไปไหน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Early, I mean, and you know, make sure that the hotel's OK and find good restaurants in case anyone wants to relax.แต่เนิ่นๆ,ฉันหมายถึง คุณก็รู้,เพื่อให้มั่นใจว่า โรงแรมโอเคแล้วก็หา ร้านอาหารดีๆเผื่อว่า ทุกคนอยากจะพักผ่อน ไม่ใช่ว่าฉันจงใจนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
In the meantime, please me by not qualified procedures leading, right?ระหว่างนี้ ปล่อยให้ผมทำตามขบวนการคัดเลือก เผื่อว่าน่ะ ตกลงไหม? Drag Me to Hell (2009)
A turkey sandwich, a good choice. - That you can do for me, thanks.แซนวิชเตอร์กี เลือกได้ดีนี่ครับ เผื่อผมอันนึงด้วย ขอบคุณ Drag Me to Hell (2009)
- In case we need a backup.-เผื่อกรณีฉุกเฉิน Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขายเผื่อชอบ[v. exp.] (khāipheūachøp) EN: sell on approval   
ค่าเผื่อ[n. exp.] (khā pheūa) EN: allowance ;   
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa nī songsai ja sūn) EN: allowance for doubtful accounts   
ค่าเผื่อหนี้สูญ[n. exp.] (khā pheūa nī sūn) EN: allowance for bad debts   
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก[n. exp.] (ngoenfāk praphēt pheūa rīek) EN: sight deposit   
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for   
เผื่อ[X] (pheūa) EN: as ; if ; supposing ; in case   FR: si ; au cas où
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[v. exp.] (pheūa khāt pheūa leūa) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate   
เผื่อเลือก[v. exp.] (pheūa leūak) EN: reserve for selection   
เผื่อเหลือเผื่อขาด[v. exp.] (pheūa leūak pheūa khāt) EN: reserve ; spare   
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak pheūa khāt) EN: in case of emergency   
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful   
เผื่อแผ่[adj.] (pheūaphaē) EN: generous ; helpful   FR: généreux
เผื่อว่า[conj.] (pheūa wā) EN: if ; supposing ; in case   
ส่วนเผื่อ[n. exp.] (suan pheūa) EN: margin   
ส่วนเผื่อความปลอดภัย[n. exp.] (suan pheūa khwām pløtphai) EN: margin of safety ; safety margin   FR: marge de sécurité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate[N] ตัวสำรอง, See also: ตัวเผื่อเลือก
allow for[PHRV] ีเผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่), See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
charity[N] ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน, Syn. brotherly love, leniency
generousness[N] ความมีน้ำใจ, See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
great-hearted[ADJ] ใจกว้าง, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. generous, unselfish
legislate for[PHRV] วางแผนเผื่อ
liberality[N] ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
magnanimous[ADJ] ใจบุญ, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง, Syn. generous, benevolent, Ant. ungenerous
margin[N] ส่วนที่เผื่อเอาไว้, See also: ส่วนเกิน, จำนวนที่เผื่อเอาไว้
openhanded[ADJ] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, liberal, Ant. narrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
daughterboardแผงวงจรตัวลูกหมายถึง แผงวงจรอีกชุดหนึ่ง ที่ทำเพิ่มไว้เผื่อให้เลือกใช้ได้ สามารถเสียบเข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับแผงวงจรหลักได้เลย เมื่อเรียกแผงวงจรหลักว่า ตัวแม่ (motherboard) จึงได้เรียกตัวนี้ว่า ตัวลูก
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
waterlily(n) บัวเผื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
fallback (n) บุคคลหรือสิ่งที่เป็นทางเผื่อเลือก สำหรับกรณีตัวเลือกหลักนั้นขาดหายหรือไม่สามารถใช้การได้
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

German-Thai: Longdo Dictionary
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top