Search result for

*เป็นส่วนตัว*

(82 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นส่วนตัว, -เป็นส่วนตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นส่วนตัว[N] privacy, See also: isolation, seclusion, retirement, Ant. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม, Example: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal interviewการสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't you cover all this personal stuff with dr.คุณไม่ได้รับการดูแลเป็นส่วนตัวจากหมอโฟร์แมน Not Cancer (2008)
I need some privacy.ฉันต้องการความเป็นส่วนตัว And How Does That Make You Kill? (2008)
Total privacy and completely sound proof!รับรองความเป็นส่วนตัว และแน่นอนทดสอบการกั้นเสียงแล้ว Bolt (2008)
When I say that you and your girlfriend was nothing personal you'll know that I'm telling the truth.ตอนฉันพูดแบบนั้น นายกับแฟนนาย ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว นายจะรู้ว่าฉันพุดเรื่องจริง The Dark Knight (2008)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
Somewhere off the beaten path where you have privacy.ที่ๆห่างไกลจากการต่อสู้ \ ที่ๆ เป็นส่วนตัว Bangkok Dangerous (2008)
You don't really believe in the concept of personal space, do you?- เธอไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเลยใช่ไม่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If we're honest for a minute, if we reflect privately just for a moment, if we allow ourselves a glimpse into that shadowy place we call our soul, isn't that why we're here now?ถ้าเราซื่อสัตย์สักนาที ถ้าเราสะท้อน ความเป็นส่วนตัวไปสักพัก ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเหลือบมองเข้าไป ในเงามืดที่เรียกว่าจิตวิญญาณ Frost/Nixon (2008)
But at the same time, you never have any privacy.แต่ในเวลาเดียวกันนั้นคุณก็ไม่เคยมีความเป็นส่วนตัวเลย The Echo (2008)
How much worse is it then for the lone man, the lone woman, stricken by a private calamity?แล้วมันจะเลวร้ายกว่าเพียงใด สำหรับชายหรือหญิงที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว เผชิญกับเภทภัยที่เป็นส่วนตัว Doubt (2008)
Oh, come on in, Mum. The door's only closed for my privacy.โอ้ ไม่เอาน่า แม่ หนูปิดประตูเพราะต้องการความเป็นส่วนตัว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
How about some privacy?ขอเป็นส่วนตัวหน่อยได้ไหม? Eggtown (2008)
The general... he likes his privacy.ท่านนายพล ท่านชอบความเป็นส่วนตัว Blow Out (2008)
The general, he likes his privacy.ท่านนายพล เขาชอบความเป็นส่วนตัว Five the Hard Way (2008)
I'll tell you in private.ดิฉันจะบอกท่านเป็นส่วนตัวค่ะ Greatness Achieved (2008)
You are invading my space.นี่มันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวนะ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We'll just step outside and give you some privacy.เราแค่จะออกไปข้างนอก ให้คุณได้อยู่เป็นส่วนตัวซักหน่อย Dead Like Me: Life After Death (2009)
By agents I personally know and trust.จากเจ้าหน้าที่ ที่ฉันรู้จักเป็นส่วนตัว และเชื่อใจ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You will make your column personal.เธอจะทำให้คอลัมน์เป็นส่วนตัว Confessions of a Shopaholic (2009)
Patty's very private about her personal life.แพตตี้มีความเป็นส่วนตัวมาก London. Of Course (2009)
It's nothing personal. You gotta be able to swallow it.ไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวหรอก ก็แค่คุณกลืนมันลงไปซะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
They're adamant about privacy. I... I can't give any names.พวกเขาจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ฉันบอกชื่อไม่ได้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
What's more personal than that?มีอะไรที่เป็นส่วนตัวมากกว่านี้อีก? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Recently, I've had the opportunity to get to know the private man, and I have been deeply impressed by his character and his resolve.เร็วๆ นี้ ฉันได้มีโอกาสรู้จักชายผู้รักความเป็นส่วนตัว ฉันรู้สึกประทับใจในบุคคลิกและความมุ่งมั่น New York Sucks (2009)
No privacy.ไม่มีความเป็นส่วนตัว Chuck Versus the Third Dimension (2009)
So, I think we're obligated to harness this power for our own personal gain.ใช้ประโยชน์จากพลังอันนี้ เพื่อให้เราได้กลับมาเป็นส่วนตัว Some Kinda Love (2009)
Mina didn't talk much about her private life.มีร่าไม่ได้บอกอะไรมาก เธอมีชีวิตเป็นส่วนตัว Some Kinda Love (2009)
To better protect their privacy, we have changed the names and professions of many of the people involved.เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราได้เปลี่ยนชื่อและอาชีพ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง The Fourth Kind (2009)
He was real private. Not the easiest man.เขามีความเป็นส่วนตัวสูง ไม่ใช่คนใช้ชีวิตง่ายๆหรอก Family Remains (2009)
Someplace more private.หาที่ๆ เป็นส่วนตัวกว่านี้ The Rapture (2009)
It's nothing personal.มันไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Guess they need their privacy.เดาว่าพวกเขาคงอยากได้ความเป็นส่วนตัว The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Is the ego boost.และมีความเป็นส่วนตัวสูง Pleasure Is My Business (2009)
I'd like some privacy, please?ฉันต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะ Demonology (2009)
he chose a controlled environment in which he could ensure privacy.เขาเลือกสถานที่ที่ควบคุมได้ ที่ที่มั่นใจว่าเป็นส่วนตัว The Big Wheel (2009)
Lots of private meetings, AJ?มีการนัดเจอกันเป็นส่วนตัวลับๆงั้นเหรอ เอเจ The Culling (2009)
- Glad we finally get to meet in person.ดีใจในที่สุดได้คุยกันเป็นส่วนตัว Potlatch (2009)
Well, I'll try not to take that too personally.ดี, งั้นฉันก็จะพยายามทำให้เป็นส่วนตัว The Mother Lode (2009)
Give us some privacy. I need to remove her clothing.ขอความเป็นส่วนตัวหน่อย \ ฉันต้องถอดเสื้อเธอ Scratches (2009)
Before we vote on the Enhanced Privacy Invasion Billก่อนที่เราจะลงมติ ร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง Hostage Crisis (2009)
Right, Privacy Invasion Billแน่ล่ะ พรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัว Hostage Crisis (2009)
To move this Enhanced Privacy Invasion Bill forwardลงนามผ่านร่างพรบ.รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ฉบับปรับปรุงนี้ได้ Hostage Crisis (2009)
And 'private. No visits.และเป็นส่วนตัว ห้ามเข้าชม Chuck Versus the Dream Job (2009)
I'll remind her of your personal space issuesฉันขอเตือนเธอ เรื่องความเป็นส่วนตัว Air: Part 1 (2009)
You can't distinguish between "privacy" and "pride."นายไม่รู้ความแตกต่างระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความภูมิใจ Episode #1.25 (2009)
Nice and private.สงบและเป็นส่วนตัว Roadkill (2009)
Lucas,that's ok for all of you boys,but I'm a girl.ลูคัส มันโอเคสำหรับคุณ - ผู้ชาย แต่ฉันเป็นผู้หญิง ต้องการความเป็นส่วนตัว To Hell... And Back (2009)
I just need some privacy.แค่ต้องการความเป็นส่วนตัว To Hell... And Back (2009)
Where he makes his product in privacy.ที่ๆมีความเป็นส่วนตัว Amplification (2009)
I-i didn't want to impose upon your privacy.ฉันไม่อยากล่วงล้ำ ความเป็นส่วนตัวของคุณ The Pickle Jar (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นส่วนตัว[n.] (khwām pen suan tūa) EN: privacy   FR: intimité [f]
เป็นส่วนตัวของ ...[X] (pen suantūa khøng ...) EN: that's ... (+ poss. adj.) business   FR: c'est l'affaire de ... (+ nom) ; c'est ... (+ adj. poss.) affaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
closet[ADJ] ที่เป็นส่วนตัว
close with[PHRV] เข้าประชุมเป็นส่วนตัว (ใช้รูป passive voice เสมอ)
close with[PHRV] ขอพบเป็นส่วนตัว, See also: พบปะส่วนตัวกับ, Syn. closet with
closet with[PHRV] เข้าประชุมเป็นส่วนตัว, Syn. be closed with
draw aside[PHRV] ขอคุยเป็นส่วนตัว, Syn. go aside, pull aside, take apart, take aside, take on, take to
eyeball to eyeball[IDM] ตัวต่อตัว, See also: เป็นส่วนตัว, ประจันหน้ากัน (คำไม่เป็นทางการ)
face to face[IDM] เป็นส่วนตัว
heart-to-heart[N] การสนทนาอย่างเปิดเผยและเป็นส่วนตัว
have a word with[IDM] คุยกับบางคนเป็นส่วนตัว
intimate[ADJ] ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
keep oneself to oneself[IDM] เก็บไว้เป็นส่วนตัว
paparazzo[N] ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว, See also: ปาปาราซโซ, Syn. candid camera, shutterbug
personalize[VT] ทำให้เป็นส่วนตัว, See also: ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้ของบุคคล, Syn. particularize, personify
personally[ADV] โดยส่วนตัว, See also: โดยส่วนบุคคล, เป็นส่วนตัว, Syn. in person
privacy[N] ความเป็นส่วนตัว, Syn. separation
private[ADJ] ที่เป็นส่วนตัว, Syn. separate
retreat[N] สถานที่ที่สงบเงียบ, See also: สถานที่ที่เป็นส่วนตัว, Syn. hideaway, sanctuary
retire to[PHRV] หลบไป (สถานที่เงียบหรือเป็นส่วนตัว)
secluded[ADJ] เป็นส่วนตัว, See also: เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ, Syn. private, hidden, withdrawn, isolated, sequestered
secrecy[N] ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery
secretly[ADV] อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately
semiprivate[ADJ] ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวเต็มที่
subjective[ADJ] ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว, See also: ซึ่งเป็นส่วนตัว, ซึ่งขึ้นกับบุคคล, Syn. personal, idiosyncratic, individual
under-the-table[ADV] ติดต่อกันอย่างลับๆ, See also: เป็นส่วนตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว,ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล,ทำให้เป็นของตัว,ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth

English-Thai: Nontri Dictionary
privacy(n) ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ,ความโดดเดี่ยว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
privacy policyนโยบายความเป็นส่วนตัว
See also: S. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top