Search result for

*เท็จ*

(330 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เท็จ, -เท็จ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามโน[อย่า-มะ-โน] (ประโยคคำสั่ง ) ไม่จินตนาการ หรือคิดเอง โดยปราศจากข้อเท็จจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มดเท็จ[V] lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โกหกตอแหล, โกหกพกลม, Example: ผู้ผลิตไม่ได้มดเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขา, Thai definition: พูดไม่จริง
พูดเท็จ[V] lie, See also: tell a lie, tell a falsehood, Syn. พูดปด, โกหก, โป้ปดมดเท็จ, Example: ลูกชายของเขาจะพูดเท็จอย่างไร เขาก็ยังเชื่อลูกชายของเขาอยู่ดี, Thai definition: พูดไม่จริง
พยานเท็จ[N] false witness, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ให้การเท็จ
เท็จจริง[N] fact, See also: truth, data, figure, reality, actuality, certainty, substantiality, matter, Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, เรื่องจริง
เท็จจริง[V] be real, See also: be true
กล่าวเท็จ[V] lie, See also: tell a lie, Syn. พูดปด, โกหก, Example: เขากล่าวเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เท็จเทียม[ADJ] fake, See also: counterfeit, spurious, Syn. ปลอม, Example: ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา, Thai definition: ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ข้อเท็จจริง[N] fact, See also: truth, evidence, matters of fact, Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์, Example: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเท็จจริงน. ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
ข้อเท็จจริงเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ หรือที่เป็นไป.
เท็จว. ปด, โกหก, ไม่จริง.
เท็จจริงว. จริงเท่าที่ปรากฏหรือเท่าที่ทราบ.
เท็จเทียมว. ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้.
มดเท็จว. โกหกหลอกลวง, มักใช้เข้าคู่กับคำ โป้ปด เป็น โป้ปดมดเท็จ.
กฎหมายปิดปากน. หลักกฎหมายที่ไม่ยอมให้อ้างหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามพฤติการณ์ ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม.
กระทรวง ๑(-ซวง) น. หมู่, พวก, เช่น ทุกหมวดทุกกระทรวงทรง ฤทธิเรื้อง (ยอพระเกียรติกรุงธน), ชนิด, อย่าง, เช่น อนึ่งนั้นอุเบกขาว่าเพ่งเฉย คือแหวกเลยสุขทุกข์อาลัยห่วง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสิ้นทั้งปวง สามกระทรวงนี้เป็นชื่อเวทนา (ปกีรณำพจนาดถ์), แบบ, อย่าง, กระบวน, เช่น ส่วนองค์พระอัยกาก็ทรงพาหนะหัสดินทร กรินทรราชเป็นทัพหลวงตามกระทรวงพยุหยาตรา (ม. ร่ายยาว มหาราช), โดยสมควรแก่กระทรวงแล้วส่งไป (สามดวง), ผจญคนกลิ้งกลอกกลับหลอกลวง เอากระทรวงสัตย์ซื่อให้เสื่อมเท็จ (สุ. สอนเด็ก).
กระทู้ถามน. คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้น ๆ หรือตอบเป็นหนังสือ.
กลฉ้อฉล(กน-) น. การใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือการจงใจปิดบังซ่อนเร้นข้อความจริงเพื่อให้ผู้อื่นหลงผิดจนเข้าทำนิติกรรม หรือจนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันเป็นภาระอันหนักขึ้นกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ.
กล่าว(กฺล่าว) ก. บอก, แจ้ง, พูด, เช่น กล่าวคำเท็จ
โกหกก. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, พูดปด, พูดเท็จ, (มักใช้ในที่ไม่สุภาพ).
ข้อกฎหมายน. เรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ความหมายของบทบัญญัติของกฎหมาย ผลบังคับของกฎหมาย หรือการปรับใช้ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมาย.
ข้อมูลน. ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ.
ข้อมูลข่าวสารน. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ.
ข้อมูลเครดิตน. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการได้รับอนุมัติสินเชื่อและการชำระสินเชื่อ.
จริง, จริง ๆเป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่หลอกลวง, เช่น เรื่องจริง พูดจริง, เป็นไปตามนั้น เช่น ความฝันกลายเป็นความจริง.
ฉ้อโกงน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ กระทำโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ.
ฉ้อฉลก. ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด.
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ตรวจสอบก. ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ตำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ.
ตระลาการ(ตฺระ-) น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ศาล มีหน้าที่ชำระชี้ขาดข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น ให้ผู้เปนตระลาการไต่สวนผู้เปนสักขิญานรู้เหน (สามดวง), กระลาการ ก็เรียก.
ตอแหล(-แหฺล) ก. พูดเท็จ, พูดปั้นเรื่อง, (มักใช้เป็นคำด่า)
ตามเนื้อผ้าว. ตามที่ปรากฏ เช่น เทศน์ตามเนื้อผ้า, ตามข้อเท็จจริง เช่น ว่าไปตามเนื้อผ้า.
ไต่สวนก. สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือไม่.
แถลงการณ์น. รูปแบบของการแจ้ง หรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวที่ทางราชการประสงค์จะให้ประชาชนได้ทราบเป็นการทั่วไป.
แถลงปิดคดีก. การที่โจทย์และจำเลยแถลงด้วยปากหรือหนังสือ หรือทั้ง ๒ อย่างเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้ว เพื่อสรุปประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา.
แถลงเปิดคดีก. การที่โจทย์แถลงถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย หรือการที่จำเลยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ.
นำสืบก. นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง.
นิติวิทยาศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
นิติเวชศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการใช้หลักทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
บทเฉพาะกาลน. บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้บังคับกฎหมายใหม่ที่มีต่อกรณีที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่ใช้บังคับ หรือวิธีดำเนินการกับกรณีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือในวันใช้บังคับกฎหมายใหม่ หรือที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้ว.
บริษัทข้อมูลเครดิตน.บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมหรือการประมวลผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ.
บ้างว. ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า บางจำนวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ เช่น อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง ขอบ้าง, บางส่วนของจำนวนรวมที่แบ่งเป็น ๒ เช่น เรื่องที่เล่าจริงบ้าง เท็จบ้าง, มีส่วนร่วม มีความหมายคล้ายคำว่า ด้วย เช่น ขอเล่นบ้าง ขอขี่จักรยานบ้าง, เอาอย่าง เช่น เห็นเขาทำก็ทำบ้าง.
บิดเบือนก. ทำให้ผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง.
เบญจศีลน. ศีล ๕ คือ ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. งดเว้นจากการพูดเท็จ ๕. งดเว้นจากการเสพสุราเมรัยและของมึนเมา, คู่กับ เบญจธรรม.
ใบสำคัญน. เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ.
ปฏิบัติการว. ที่ทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝึกงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นต้น เช่น ห้องปฏิบัติการ.
ปฏิเสธก. ไม่รับ, ไม่ยอมรับ, เช่น ปฏิเสธการเชิญ, ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง เช่น ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ปด, ปดโป้ก. โกหก, พูดเท็จ, จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, โป้ปด ก็ว่า.
ประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่มีการยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.
ประพจน์ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธซึ่งเป็นข้อความจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะมีความหมายกำกวมไม่ได้. (อ. proposition).
ปั้นน้ำเป็นตัวก. สร้างเรื่องเท็จให้เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา.
ปากแข็งว. พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง.
ปิดสำนวนก. ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี.
เปิดคดีก. การที่โจทก์หรือจำเลยแถลงต่อศาลถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะอ้างอิงก่อนที่จะนำพยานเข้าสืบ.
ผู้ตรวจการแผ่นดินน. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำใดของบุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.
พยาน(พะยาน) น. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้.
พยานบุคคลน. บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่า ก็ได้.
พยานแวดล้อมกรณีน. พยานหลักฐานทางอ้อมที่อนุมานมาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-obstructionการอุดตันเท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle, falsifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, spurious; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudopregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesisการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post facto (L.)ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perjury๑. การเบิกความเท็จ๒. ความผิดฐานเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary factข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocyesis; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, afoetal; pregnancy, afetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, false; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recall a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อเท็จจริง) [ดู reverse a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู evidential fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. การชี้แจงข้อเท็จจริง, การแถลงข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of factsคำแถลงข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionsการยอมรับ (ข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afetal pregnancy; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afoetal pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting, falseการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assertion of a falsehoodการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of factปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor factข้อเท็จจริงแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of factความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious prosecutionการฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collusive actionคดีที่สมมุติข้อเท็จจริง (เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusion of factการสรุปตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calumniatorผู้ฟ้องเท็จ, ผู้กล่าวหาเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral factข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false statementข้อความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false stillbirthการตายคลอดเท็จ (ก่อนจดทะเบียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
false swearingการสาบานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false testimonyการเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fact finding missionคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริง [เศรษฐศาสตร์]
False testimonyการเบิกความเท็จ [TU Subject Heading]
Law and factกฎหมายกับข้อเท็จจริง [TU Subject Heading]
Lie detectors and detectionเครื่องมือจับเท็จและการจับเท็จ [TU Subject Heading]
Perjuryความผิดฐานให้การเท็จ [TU Subject Heading]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
Conciliationการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการของการส่งเรื่องกรณีพิพาทไปให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง แล้วเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในอันที่จะระงับกรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนี้ไม่มีผลบังคับแก่คู่พิพาทแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยในการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Factsเหตุการณ์ที่แท้จริง,ข้อเท็จจริง,เหตุการณ์ที่แท้จริง [การแพทย์]
Facts, Assembling theการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ [การแพทย์]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
False Positive Rateผลบวกเท็จ,อัตราบวกหลอก [การแพทย์]
False Positive Serologic Tests, Chronicผลเลือดบวกเท็จเรื้อรัง [การแพทย์]
statistical dataข้อมูลสถิติ, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราสนใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
proposition [statement]ประพจน์, ข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยอาจอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
open sentenceประโยคเปิด, ประโยคที่มีตัวแปร 1 ตัว หรือมากกว่านั้น แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ประโยคนี้มีค่าความจริง เป็นจริงหรือเป็นเท็จ เช่น x>2 ไม่สามารถบอกได้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าแทน x ด้วย 3 ประโยคนี้เป็นจริง ถ้าแทน x  ด้วย 0 ประโยคนี้เป็นเท็จ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic-Logic Unit (ALU)หน่วยคำนวณและตรรกะ หรือเอแอลยู, หน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อทำการตัดสินใจ เช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การเปรียบเทียบว่าจริงหรือเท็จ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
selection structureโครงสร้างแบบทางเลือก, โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเลือกทำชุดคำสั่งใดชุดคำสั่งหนึ่งตามผลของเงื่อนไขที่เป็นจริง แต่ในการเขียนโปรแกรมหรือผังงานเพื่อแก้ปัญหา นักเขียนโปรแกรมอาจไม่ต้องการทำงานใดๆ เมื่อผลของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ready referenceคำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที
คำถามที่ต้องการข้อเท็จจริงทันที (Ready Reference) หมายถึง
1) เป็นคำถามที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสามารถตอบได้รวดเร็วในเวลาเพียง 1-2 นาที คำถามเหล่านี้เป็นคำถามง่าย ๆ ที่ต้องการคำตอบสั้น ๆ ทันที เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น ซึ่งบรรณารักษ์อาจใช้หนังสืออ้างอิงเพียง 1-2 เล่ม เท่านั้นในการค้นหาคำตอบ ได้แก่ สมพัตสร (Almanac) หนังสือรายปี คู่มือ และนามานุกรม (Directories)
2) หนังสืออ้างอิงที่ทำขึ้นสำหรับตอบปัญหาสั้น ๆ ใช้ง่าย เปิดหาคำตอบได้สะดวก มีคำตอบพร้อมที่จะใช้ได้ทันที เช่น พจนานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิงเหล่านี้ให้ตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะบริการตอบคำถามมากกว่าอยู่ในชั้นหนังสืออ้างอิง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How could I dare engage in mendacity in your presence?ข้าจะกล้าพูดเท็จต่อหน้าท่านได้อย่างไร? The Kingdom of the Winds (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
He doesn't know what's true or what isn't.เขาไม่รู้ว่าอันไหนจริง หรือเท็จ Body of Lies (2008)
Then you won't have any trouble telling that to the press, and the fact that the LAPD;งั้นคุณคงไม่รังเกียจทีี่จะบอกสื่อมวลชนแบบนั้นนะครับ และอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่า LAPD... Changeling (2008)
He passed a full security check and lie detector test every year.เขาผ่านการเช็คประวัติ และผ่านเครื่องจับเท็จมาได้ทุกปี Quantum of Solace (2008)
The American people need to know the truth, and I don't think it will ever now be fully known.ชาวอเมริกันต้องการทราบความจริง และผมไม่คิดว่าเรา ได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด Frost/Nixon (2008)
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!" Doubt (2008)
Even if you feel certainty, it is an emotion, not a fact.แม้ว่าคุณรู้สึกแน่ใจ มันก็เป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริง Doubt (2008)
As a matter of fact, I did, over at the 10th arrondissement on Rue Paradis.ที่น่าสนคือฉันเจอที่ข้อเท็จจริง ที่จังหวัดที่ 10 บนถนน พาราไดซ์ Taken (2008)
Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year.ถ้าเธอสนใจวิทยาศาสตร์ล่ะก็ เธอจะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า จมูกและหูของมนุษย์ เติบโตขึ้นหนึ่งส่วนของหนึ่งนิ้วทุกๆ ปี The Happening (2008)
Fools the polygraph, everytime.หลอกเครื่องจับเท็จได้ทุกครั้ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
What are the latest facts on the ground?ข้อเท็จจริงล่าสุดคืออะไร? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
There's the fact that he couldn't produce the president when we asked him to prove that he had her.มีข้อเท็จจริงที่ว่า เขาไม่สามารถพิสูจน์ให้เราเห็น เมื่อเราขอให้เขาแสดงตัวท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We're protecting our rights against a hostile government that's using false charges to try to shut us down.พวกเรากำลังปกป้องสิทธิของเรา จากการที่รัฐบาลใช้ ข้อกล่าวหาเท็จเพื่อจะปิดเราลง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Agent Moss, who dreamed up this charade?เจ้าหน้าที่ มอส ใครเป็นคนสร้างเรื่องเท็จนี้ขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We can't ignore the fact the Secret Service has been compromisedเราจะละเลยข้อเท็จจริงไม่ได้ จนท.ลับของเรายังทรยศเราเลยครับ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
Probably.คุณให้ฉันไปหาแพตตี้ ฮิวส์ โดยไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด - แคลร์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
And I held up my end of it. I perjured myself. I lied to ferc.แล้วผมก็มาถึงจุดจบ ผมให้การเท็จ ผมโกหกคณะกรรมการ คุณได้รวมบริษัท Look What He Dug Up This Time (2009)
How'd I do on the polygraph?ผลจากเครื่องจับเท็จเป็นยังไง? I Knew You Were a Pig (2009)
I-I'm sorry,ms.Hewes,but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์,แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์ 2012 (2009)
Well, as a matter of fact, she is standing right here in this room.ดี ข้อเท็จจริงแล้ว เธอยืนทางด้านขวาของห้อง Princess Protection Program (2009)
They need probable cause.ตำรวจต้องมีมูลเหตุข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ Bit by a Dead Bee (2009)
Fact is, your nephew's gonna get out in no time.ข้อเท็จจริงก็คือหลานชายของคุณ จะต้องออกมาโดยเร็วๆนี้ Better Call Saul (2009)
You're twisting the facts to make a better storyเปลี่ยนข้อเท็จจริงและสร้างเรื่องราวที่ดีกว่างั้นรึ? Saw VI (2009)
But I need to figure out why you're still alive.แต่ผมต้องการข้อเท็จจริง ทำไมคุณยังมีชีวิตอยู่ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
What I need to figure out is why Anita Barnes is still alive.ฉันต้องการข้อเท็จจริง ว่าทำไมแอนนิต้าบาร์เนสยังมีชีวิต The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
No. We talk facts.ไม่ใช่ เราพูดเรื่องข้อเท็จจริง Bloodline (2009)
Would adam kill for you? No.คุณก็รู้ว่าเครื่องจับเท็จมันยืนยันอะไรไม่ได้ Conflicted (2009)
Honestly? Nowhere. We just watched our two Most viable suspectsคำถามที่เขาตอบไม่ผ่านเครื่องจับเท็จคืออะไรนะ Conflicted (2009)
Threw us out on the street when we needed his help, lied to you to cover his tracks.ไล่เรายามเราต้องการให้เขาช่วย เล่าความเท็จเอาตัวรอด Ben 10: Alien Swarm (2009)
Throw in the factเข้ามาสู่ข้อเท็จจริง Darkness (2009)
- Filing a false insurance claim.เรื่องอะไร? /แจ้งเคลมประกันเท็จ If It's Only in Your Head (2009)
The issue here is perjury.ปัญหาตรงนี้ คือเรื่องของการให้คำสาบานเท็จ Hello, Dexter Morgan (2009)
no, add to that the factไม่ใช่ ข้อเท็จจริงคือ Slack Tide (2009)
And i couldn't just let him sit there. If he didn't do it, why would need to fake his alibi?และผมไม่สามารถที่จะให้เค้านั่งอยู่ในนั้น /ถ้าเค้าไม่ได้เป็นคนทำ แล้วทำไมเค้า /ต้องหาข้อแก้ตัวเท็จNever Judge a Lady by Her Lover (2009)
[u] ...lie detector... [u-so-ha-ke-n-ki]เครื่องจับเท็จ [u-so-ha-ke-n-ki] Episode #1.3 (2009)
Now, that coupled with the fact that he had an unexplained diplomatic cover and was killed by a professional would lead any reasonable person to conclude that...ข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนั้น ไม่สามารถอธิบาย ครอบคลุมถึงความฉลาด และเหตุผลที่เขาถูกฆ่าจากมืออาชีพ แต่นำเราไปสู่บทสรุปว่า... The Bond in the Boot (2009)
No.ไม่มีเลย ในข้อเท็จจริง Fracture (2009)
His entire existence has been based on dissemblance and falsehood.การใช้คำพูดของเขา มักชอบอำพราง กลบเกลื่อน โกหกมดเท็จ 137 Sekunden (2009)
Stored in civil hall if you'd like to brush up on your facts.อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม ถ้าคุณต้องการจะปัดฝุ่นข้อเท็จจริงของคุณ Pilot (2009)
Evolution isn't an opinion, it's fact.วิวัฒนาการสมัยใหม่ไม่ใช่ความเห็น แต่เป็นข้อเท็จจริง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Looking into material that doesn't go public is your specialty, isn't it?มองหาข้อเท็จจริงที่ยังไม่เปิดเผยเป็นความสามารถของคุณ ใช่มั้ยค่ะ? Orutorosu no inu (2009)
So youke down door and then provided false testimony to secure the restraining order against Mathew.ดังนั้นคุณเลยทำลายประตู และให้การเท็จ เพื่อจะได้สิทธิสั่งห้ามแมทธิว? Hostile Takeover (2009)
Need I remind you that perjury is a felony and you're facing five years.ผมจำเป็นต้องเตือนคุณว่า ความผิดฐานให้การเท็จ จำคุก 5 ปี Hostile Takeover (2009)
Those lie detectors can be fooled, right?เครื่องจับเท็จอาจ พลาดได้ ใช่มั้ย? Gimme Some Truth (2009)
Not to mention the fact that Agent Benford's already been thoroughly vetted, including submitting to a polygraph.ยังไม่ได้ระบุถึง ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด ได้ทำการตรวจสอบ มาอย่างละเอียดยิบแล้ว รวมถึงการยินยอม เข้าเครื่องจับเท็จ Gimme Some Truth (2009)
- who polygraphed me.- พาผมเข้าเครื่อง จับเท็จได้เลย Gimme Some Truth (2009)
It's about you and me and the fact that you've been checked out ever since I got home from Seattle.มันเรื่อง ระหว่างคุณและฉัน ตามข้อเท็จจริงคุณต้อง กำหนดตารางนัดไว้แล้ว ตั้งแต่ฉันมาึถึงบ้าน จากซีแอตเติล The Gift (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
ฟ้องเท็จ[X] (føng thet) EN: false accusation of crime   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
การให้การเท็จ[n. exp.] (kān hai kān thet) EN: perjury   FR: faux témoignage [m]
การพูดเท็จ[n. exp.] (kān phūt thet) EN: lie   
ขี้ปดมดเท็จ[adj.] (khīpot motthet) EN: given to lying   
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact   
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing an pen thī yømrap) EN: accepted fact   
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing thī mai āt tōyaēng dāi) EN: indisputable fact   
เครื่องจับเท็จ[n. exp.] (khreūang jap thet) EN: lie detector   FR: détecteur de mensonges [m]
ความเท็จ[n.] (khwām thet) FR: mensonge [m] ; contrevérité [f]
มดเท็จ[v.] (motthet) EN: lie ; tell a lie   FR: mentir
เป็นพยานเท็จ[v. exp.] (pen phayān thet) EN: perjure   
พยานเท็จ[n. exp.] (phayān thet) EN: false witness   FR: faux témoin [m]
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[n. exp.] (phon kān winitchai khøthetjing) EN: finding   
พูดเท็จ[v.] (phūt thet) EN: lie ; tell a lie ; tell a falsehood   FR: mentir ; dire des mensonges
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux
เท็จจริง[n.] (thetjing) EN: fact   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument[N] ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
detect in[PHRV] จับผิด, See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
forswear oneself[IDM] สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself
distortion[N] การบิดเบือน, See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก, Syn. lie, untruth, Ant. truth, fact
enquire[VT] สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
enquiry[N] การไต่สวน, See also: การสืบสวนหาข้อเท็จจริง, Syn. analysis, investigation, probe
fact[N] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
fact-finding[ADJ] เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง, See also: การหาข้อเท็จจริง
factual[ADJ] เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential
false[ADJ] เท็จ, See also: ปลอมๆ, ไม่จริง, ผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong, Ant. accurate, correct
falsehood[N] การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth
forswear[VI] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
illuminating[ADJ] ซึ่งให้ความกระจ่าง, See also: ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. exemplary, illustrative
investigation[N] การตรวจสอบหาความจริง, See also: การตรวจสอบข้อเท็จจริง, Syn. examination, exploration, scrutiny
leasing[N] ความเท็จ, See also: การพูดปด, การโกหก, Syn. lying
lie detector[N] เครื่องจับการพูดเท็จ
lie[VI] โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
lie[N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
lowdown[N] ข้อเท็จจริง (คำสแลง), See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
lying[N] การพูดปด, See also: การโกหก, การพูดเท็จ, Syn. untruthfulness, deceitfulness
material[N] ข้อเท็จจริง, See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
matter-of-fact[N] ข้อเท็จจริง
matter-of-factly[ADV] ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness[N] การเป็นข้อเท็จจริง
matters of fact[N] ข้อเท็จจริง
perjure[VT] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear
perjury[N] การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness
phony[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งกุขึ้นมา, เท็จ, ไม่จริง, ซึ่งเสแสร้ง, Syn. deceiving, false, Ant. truthful
right[ADJ] ถูกต้อง, See also: ตรงตามข้อเท็จจริง, Syn. correct, exact, true
bedrock[SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
lowdown[SL] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง
shit[VT] พูดเกินความจริง (คำสแลง), See also: พูดโกหก, พูดเท็จ, ไร้สาระ
truth[N] ข้อเท็จจริง
undeceive[VT] ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง, See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. disabuse, purge, undelude, Ant. deceive, betray
whitewash[N] สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewash[VT] ปิดบังข้อเท็จจริง, See also: อำพรางความจริง, Syn. conceal, cover up
whitewasher[N] ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
canard(ระนาร์ด') n. เรื่องเท็จ,รายงานเท็จ,ข่าวเท็จ
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. (corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย) -Phr. (corpus juris ประมวลหลักธ
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
datum(เด'ทัม,ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข,ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง,ฐาน, Syn. fact -pl. data
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
forsworn(ฟอร์ซฺวอร์น') v. กริยาช่อง 3 ของ forswear. adj. เป็นการสาบานเท็จ, See also: forswornness n.
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su
inclusive or(อินคลูซีฟ ออร์) และ/หรือเป็นตัวดำเนินการ (operator) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้มากในคำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพ ผลลัพธ์ของ inclusive OR จะเห็นได้จากตารางที่แสดง 1 คือจริง (true) และ 0 คือ เท็จ หรือ (false) ถ้าไม่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักคำสั่งนี้ก็ได้
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
sooth(ซูธ) n. ความจริง,ความเป็นจริง,ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม,อ่อนหวาน,ปลอบโยน,จริง,แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
statistic(สทะทิส'ทิค) n. สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, Syn. numerical fact,datum
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ,สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
subsequence(ซับ'ซะเควินซฺ) n. เหตุการณ์ภายหลัง,เหตุการณ์ที่ตามมา,สิ่งที่ตามมา,ข้อเท็จจริงที่ตามมา, Syn. sequel
trump(ทรัมพฺ) n. ไพ่ตัวคิง,แตร,เสียงแตร,บุคคลที่ดี,คนที่กล้าหาญ vt. เล่นไพ่ชนะด้วยการตีไพ่ตังคิงออก,ชนะ,เหนือกว่า,เป่าเสียงแตร trump up ประดิษฐ์ออกอุบาย,เสกสรรปั้นแต่ง,ทำพยานเท็จ.
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
unlearn(อันเลิร์น') vt. แก้ไขข้อเท็จจริง,ทำให้ลืม. vi. ลืม,ทอดทิ้งความรู้, Syn. forget
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi,vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fib(vi) พูดปด,โกหก,พูดเท็จ
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง),ทำให้สับสน
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
liar(n) คนพูดปด,คนพูดเท็จ,คนโกหก,คนหลอกลวง
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
lying(adj) เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
right(n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ
polygraph (n) เครื่องจับเท็จ
See also: S. lie detector,
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
set out (vt) แถลง, กล่าวหา, อ้าง, บรรยายข้อเท็จจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
統計[とうけい, toukei] (n ) สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, S. numerical fact,datum

German-Thai: Longdo Dictionary
Lügner(n) |der, pl. Lügner| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sachlich {adj} (adj ) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top