Search result for

*เตียน*

(231 entries)
(0.4934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เตียน, -เตียน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติเตียน[V] blame, See also: reprove, express disapproval, censure, Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน, Thai definition: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ
คริสเตียน[N] Protestant, Example: ศาสนาก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน เช่น สงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์, Notes: (อังกฤษ)
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คริสเตียน(คฺริดสะเตียน) น. ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์.
ติเตียนก. ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย.
เตียนว. เรียบราบ เช่น ดายหญ้าให้เตียน, หมดไป เช่น ถูกกวาดเสียเตียน, ไม่รก.
เตียนก. ติ, ทัก, เช่น โปรดแปลงเอาอย่าเตียน ข้อยข้าเขียนตามฉบับ (จินดามณี).
กลัว(กฺลัว) ก. รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกติเตียน, รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสือ กลัวไฟไหม้.
กล่าวแต่งงาน เช่น ฝรั่งกล่าวแหม่ม. (ประเพณีของชาวคริสเตียน), คำนี้ใช้เป็นปรกติในภาษาเขียน แต่ใช้เป็นภาษาพูดก็มีในบางลักษณะ เช่น กล่าวสุนทรพจน์.
กวาด(กฺวาด) ก. ทำให้เตียนหรือหมดฝุ่นละอองด้วยไม้กวาดเป็นต้น, ทำให้ของเคลื่อนไปในทางเดียวกัน เช่น กวาดของลงจากโต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เอาไปให้หมดสิ้นเหมือนอย่างกวาด เช่น โจรกวาดทรัพย์สิน คลื่นสึนามิกวาดคนและสิ่งของลงทะเล
เกาะ ๑ละเมาะ โดยปริยายใช้เรียกพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นต้นขึ้นหนาแน่น มีทุ่งหรือที่เตียนล้อมรอบ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ขอช้าง ๒น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง ปากยาวรูปร่างคล้ายขอช้าง ตัวขนาดนกยูงแต่คอสั้นกว่า สีน้ำตาลไหม้ หากินตามที่โล่งเตียน เช่น ตามชายทุ่งนา.
ขี้ปากคนสำหรับเขาล้อด่าว่าและติเตียน.
ครหา(คะระหา, คอระหา) ก. ติเตียน, ติโทษ.
ค่อนแคะก. ค้นหาเอาสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากล่าวติเตียน.
ฉิน ๑ก. ติ, ติเตียน, เช่น สามสิ่งนี้โหดให้ โทษแท้คนฉิน (โลกนิติ), มักใช้เข้าคู่กับคำ ติ เป็น ติฉิน.
ช่างกระไรคำกล่าวติเตียน ตัดพ้อ หรือผิดหวัง เช่น เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก ยศศักดิ์ปึ่งชาจะหาไหน พี่น้องพร้อมพรั่งช่างกระไร แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มี (สังข์ทอง), คำกล่าวแสดงความตื่นเต้น เช่น น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร นางในกรุงศรีไม่มีเทียม (ขุนช้างขุนแผน).
ดายก. ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน.
ดำเนียนก. ติเตียน.
ดำหนิ(-หฺนิ) ก. ตำหนิ, ติ, ติเตียน.
ดื้อด้านว. ดื้อมากแม้จะถูกลงโทษ ติเตียน หรือตำหนิหลายครั้ง ก็ไม่เข็ดหลาบหรือไม่ยอมฟัง.
ตำเนียนก. ติเตียน.
เตียรถ์(เตียน) น. เดียรถ์, ท่านํ้า.
ถากก. ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น ถากเปลือกไม้ ถากเสา, ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน เช่น ถากหญ้า ถากดิน.
ถางก. ใช้มีดเป็นต้นฟันให้เตียน เช่น ถางหญ้า ถางป่า.
ทุดอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ ติเตียน หรือดูถูก.
นายว่าขี้ข้าพลอยก. พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย.
นินทาน. คำติเตียนลับหลัง.
นินทาก. ติเตียนลับหลัง.
บริภาษ(บอริพาด) ก. กล่าวติเตียน, กล่าวโทษ, ด่าว่า.
ปีกกล้าขาแข็งก. พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย.
แผ้ว ๑ก. ทำให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป, มักใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น แผ้วถาง แผ้วกวาด.
พจนีย์(พดจะนี) น. คำติเตียน.
แพ่นว. อาการที่อุกอาจ เอื้อมอาจ หรือล่วงลํ้าเข้าไปในที่ที่ไม่ควร (ใช้ในลักษณะติเตียน).
โพนทะนาก. กล่าวโทษ, ติเตียน, พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อื่น.
เลี่ยน ๒ว. เตียน, เกลี้ยง, เช่น อายุยังน้อยอยู่เลย หัวล้านเลี่ยนแล้ว ถูพื้นเสียมันเลี่ยน
โลกวัชชะ(โลกะ-) น. โทษทางโลก, อาบัติที่เป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายที่ชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ คือ สิ่งที่ภิกษุหรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกัน เช่น ทำโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท.
โล่งว. มีลักษณะว่าง เตียน ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ที่โล่ง ป่าถูกตัดต้นไม้เสียโล่ง, ที่เปิดตลอดไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ห้องโล่ง, โดยปริยายหมายความว่า ปราศจากอุปสรรค เช่น เปิดทางโล่งแล้ว.
โล้นเกลี้ยงเตียน เช่น เขาโล้น.
ว่าตามหลังก. ติเตียนหรือนินทาเมื่อผู้ถูกว่าคล้อยหลังไปแล้ว.
ว่าแล้วว่าอีกก. พูดหรือตำหนิติเตียนซ้ำซาก.
ว่าใส่หน้าก. ต่อว่าหรือติเตียนซึ่ง ๆ หน้า.
ไว้หน้าก. รักษาเกียรติฐานะของผู้อื่นไม่ให้ต้องได้รับความอับอายขายหน้า เช่น ไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรควรต้องไว้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง ติเตียนศิษย์ต้องไว้หน้าครู.
หักร้างถางพงก. ฟันป่าพงลงให้เตียน.
อปวาท(อะปะ-) น. คำติเตียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architecture, Early Christianสถาปัตยกรรมคริสเตียนยุคแรก [TU Subject Heading]
Art, Early Christianศิลปะคริสเตียนยุคแรก [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Societies living in common without vowsสมาคมคริสเตียน [TU Subject Heading]
Blameการติเตียน [การแพทย์]
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]
Lutein Cellsเซลล์ลูเตียน [การแพทย์]
Luteinizationไข่ตกหลุดออกไปแล้ว, ลูเตียนไนเซชั่น [การแพทย์]
Luteinizing Hormoneลูติไนซิงฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์รอบๆ, ลูเตียไนซิ่งฮอร์โมน, ฮอร์โมนที่ทำให้มีการตกไข่, ลูเทียไนซิ่งฮอร์โมน, ลูเตียนไนซ์ซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's not a criticism.- นี่ไม่ใช่คำติเตียน To Kill the King (2008)
Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!มันมาเยือนพวกเราเพราะว่า เราฝังศพราชาฮัลกา เหมือนพวกนอกรีต ไม่ใช่อย่างคริสต์เตียน Outlander (2008)
Take not the Jews and Christians as allies. Do you know it, Mr. Ferris?เราก็จะไม่เป็นพันธมิตรกับยิวหรือคริสเตียน เพราะอะไร รู้มั้ย Body of Lies (2008)
The Christians... they eat everything.พวกคริสเตียนกินได้หมดทุกอย่าง New York, I Love You (2008)
That's why there are no Christians in the diamond market.ก็เลยไม่มีพวกคริสเตียน ในตลาดค้าเพชรแบบนี้ไงล่ะ New York, I Love You (2008)
Sebastian says you won some kind of award.เซบาสเตียนบอกว่า คุณเคยได้รับรางวัลมารึ Marley & Me (2008)
Well, as you know, Sebastian and I were in college together...ก็.. อย่างที่คุณทราบ เซบาสเตียนกับผม เราเคยเรียนมหาลัยเดียวกัน Marley & Me (2008)
- Sebastian!-เซบาสเตียนMarley & Me (2008)
Have you guys met my buddy Sebastian?พวกคุยเคยเจอเพื่อนผมรึยังครับ เซบาสเตียนMarley & Me (2008)
Sebastian. Viviana. Nice to meet you.เซบาสเตียน ฉันวิเวียน่า ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Marley & Me (2008)
Got the same old paycheck. Went wind surfing with Sebastian.ได้เช็คเหมือนเดิม ไปเล่นวินเซิร์ฟกับเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
Proofread Jenny's column. Read Sebastian's latest opus.ตรวจงานให้เจนนี่ อ่านงานเขียนของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
Wrote a column about the ball game. Took crap from Sebastian about it.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเกม ฟังเรื่องไร้สาระของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
- Sebastian's gonna watch him for a few days.-เซบาสเตียนจะดูและให้ 2-3 วัน Marley & Me (2008)
- I'm not. - I feel it every day that you read Sebastian's articles.-ฉันรู้สึกอยู่ทุกวัน ว่าคุณแอบอ่านงานของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
- Sebastian. Nice to meet you.-เซบาสเตียนครับ ยินดีที่ได้รู้จัก Marley & Me (2008)
By the way, Hector Lepodise is a Christian man.อีกอย่าง เฮคเตอร์ เลโปดิสนับถือคริสเตียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Summer quoted a song by the Scottish band Belle and Sebastian... in her high school yearbook.ซัมเมอร์ได้อ้างอิงเนื้อเพลงของ แบลล์ แอนด์ เซบาสเตียน วงดนตรีจากสก็อตแลนด์... ลงในหนังสือรุ่นของเธอ 500 Days of Summer (2009)
How is it?ของขวัญจากชาวคริสเตียน ที่ส่งมาให้เรา... Goemon (2009)
If this world crumbles, there won't be any tea ceremonies anymore.ข้าไม่ชอบพวกคริสเตียนหรอกนะ Goemon (2009)
Hey, it's a reporter from The Christian Science Monitor.เฮ้ นักข่าวจาก คริสเตียน ซายส์น มอนิเตอร์ Julie & Julia (2009)
The traditional pagan worship in the city now coexisted with the Jews, and an unstoppable religion up to now banned, Christianity.พวกเพกินซึ่งในขณะนี้ อยู่ในเมืองร่วมกับ... พวกยิว, และศาสนาที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ซึ่งกลายเป็นศานาต้องห้าม คริสเตียน Agora (2009)
And now, they burst into the theatre and stone us knowing we will do nothing to defend ourselves.เฮ้! เจ้าคริสเตียน ช่างโอหังนัก ตอนนี้แกมาปากดีได้ก็เพราะ Agora (2009)
I would like you to take the sack and climb to the top of the mast.วันนี้... พวกคริสเตียนเผาผู้ชายคนหนึ่ง Agora (2009)
I too, am a Christian.ผมด้วยครับ ผมเป็นคริสเตียน Agora (2009)
I too, am a Christian. Punish me for the both of us.ผมด้วยครับ ผมเป็นคริสเตียน ลงโทษผมสำหรับโทษของเราทั้ง 2 คนเถอะครับ Agora (2009)
Tell me, is it true that you're a Christian?บอกข้ามาซิ, จริงใช่มั้ย ที่เจ้าเป็นคริสเตียน Agora (2009)
Christians have gathered in the Agora.พวกคริสเตียนมารวมตัวกันที่นี่ Agora (2009)
As for you Christians, you would do well to join those of your own fate.แต่ถ้าท่านเป็นคริสเตียน ก็ไปร่วมชะตากรรมกับพวกของท่าน Agora (2009)
Death to Christians!คริสเตียนตายซะ! Agora (2009)
And just get a little close to the answer then... then I would... then I would go to my grave a happy woman.ผมเป็นคริสเตียนAgora (2009)
I am a Christian!กูเป็นคริสเตียนAgora (2009)
I am a Christian!กูเป็นคริสเตียนว้อยยย! Agora (2009)
Well, you saw for yourself what happened on the boat.คนของเราโดนพวกคริสเตียนตีกลับมา! Agora (2009)
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย Agora (2009)
This one is a Christian.หมอนี่เป็นคริสเตียน Agora (2009)
but with good deeds.ถ้ามันเป็นคริสเตียน ก็ต้องลงไปในคุกข้างล่างนั่น Agora (2009)
The philosopher Hypatia.มีคริสเตียนเยอะขนาดนี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย? Agora (2009)
What can we expect from a Christian emperor?เราจะคาดหวังอะไรจากจักรพรรดิ์คริสเตียนได้? Agora (2009)
Hey, Christians.นี่ พวกคริสเตียน Agora (2009)
Christians!คริสเตียนAgora (2009)
I'm just saying, you know? It's not very Christian.ฉันก็แค่พูดเฉยๆ นายเข้าใจไหม มันไม่ถูกหลักตามคริสเตียนมาก Seven Thirty-Seven (2009)
Other than Gomie here pees sitting down here's what we know.เท่าที่เราทราบกันอยู่แล้ว คริสเตียน ออร์เตก้า ฉายา"คอมโบ้ ABQ (2009)
Not even a Christian name.ไม่มีแม้แต่ชื่อแบบคริสเตียน Under the Mountain (2009)
Think they know where Zobelle is. Christian Center, Morada.พวกเขาคิดว่ารู้ว่าโซเบลล่าอยู่ที่ไหน ศูนย์คริสเตียนในโมราด้า Potlatch (2009)
He's gonna push to have it tossed and most of the families at the Christian Center don't want to get involved.เขาพยายามไกล่เกลี่ยขอยื่นอุทธรณ์ กับทุกครอบครัว ที่ศูนย์คริสเตียน ไม่ต้องการพัวพันกับคดีอาญา Fa Guan (2009)
Course she hasn't. She's no Christian.ไม่เคยสิ เค้าใช่คริสเตียนซะเมื่อไหร่กัน Hard-Hearted Hannah (2009)
Eleanor Faye Bartowski and Devon Christian Woodcomb in matrimony.เอลลิเนอร์ เฟย์ บาทาวสกี้ และเดว่อน คริสเตียน วู๊ดคอมป์ ในงานแต่งงาน Chuck Versus the Ring (2009)
For jack, Coming home provided him The opportunity To say good-Bye to his father Christian, who died in sydney.สำหรับแจ็ค การได้กลับบ้านทำให้เขามีโอกาสได้บอกลาพ่อของเขา คริสเตียน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
He said his name Was christian.เขาพูดว่าเขาชื่อ คริสเตียน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
แซงต์-เอเตียน[TM] (Saēngt-Ētiēn) EN: Saint-Etienne   FR: Saint-Etienne ; AS Saint-Etienne [m]
เตียน[adj.] (tīen) EN: clean ; cleared ; tidy   FR: nu ; dépouillé
เตียน[adj.] (tīen) EN: smooth ; even ; level ; flat   
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค = โยฮันน์ เซบาสเตียน บาก[n. prop.] (Yōhan Sēbāstīen Bāk) EN: Johann Sebastian Bach   FR: Jean-Sébastien Bach

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apocalypse[N] บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน (ระหว่างช่วง 200 ปี ก่อนคริสตศักราชถึงปีคริสตศักราชที่ 300)
apologetics[N] สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
bare[VT] ทำให้เตียนโล่ง, See also: ถาง, แผ้วถาง
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
blame for[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
bring home to[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน
censure[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน
censure[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ติ, Syn. blame, rebuke, reprimand
chastise[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, วิจารณ์, Syn. criticize heavily
critic[N] ผู้ที่ชอบติเตียน, See also: ผู้ที่ชอบจับผิด, Syn. faultfinder, carper
call over[IDM] ดุด่า, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Syn. haul over, rake over
cavil at[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติ, ติเตียน, Syn. carp at
censure for[PHRV] กล่าวตำหนิ, See also: ติเตียน
charge against[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน, Syn. hold against
drop on[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ว่ากล่าว, Syn. pick on
denounce[VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
deplore[VT] คัดค้าน, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, Syn. condemn, disapprove
derogatory[ADJ] วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี, See also: ดูถูก, ตำหนิ, ติเตียน, Syn. depreciatory
ecumenical[ADJ] ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, See also: เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด, เกี่ยวกับนิกายคริสเตียนทั้งหมด, Syn. universal
ecumenicity[N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenism
ecumenism[N] ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก, Syn. ecumenicity
fault[VT] ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
inveigh[VI] ติเตียน, See also: กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง, Syn. harangue, revile
reprehend[VT] ตำหนิ, See also: ด่าว่า, ติเตียน, ประณาม, Syn. blame, reprove
reprehensively[ADV] อย่างตำหนิติเตียน
reprimand[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, Syn. blame, rebuke
reprobative[ADJ] ซึ่งตำหนิติเตียน, See also: ซึ่งไม่อยมรับ
reproof[N] การตำหนิติเตียน, Syn. censure, rebuke, reprimand
poor-mouth[SL] พูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่น, See also: นินทา, ติเตียน
unchristian[ADJ] ไม่ใช่คริสเตียน, See also: ไม่เหมาะสมสำหรับคริสเตียน, ไม่เข้ากับหลักการของคริสเตียน
Uniat[N] สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Uniate[N] สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Xn[N] คริสเตียน
Xn.[N] คริสเตียน
Xtian[N] คริสเตียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
baptism(แบพ'ทิสซีม) n. วิธีจุ่มหรือพรมน้ำเพื่อล้างบาปในศาสนาคริสเตียน, See also: baptismal adj.
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
chapter housen. สถานที่ประชุมของคณะพระคริสเตียน
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
christianity(คริส'ชีแอน'นิที) n. ศาสนาคริสต์ (ทุกนิกาย) ,คริสต์ศาสนิกชน,การเป็นคริสเตียน,โลกของคริสต์ศาสนิกชน, Syn. Christian religion
christianize(คริส'ชะไนซ) {Christianized,Christianizing,Christianizes} vt. ทำให้เป็นคริสเตียน,, Syn. Christianise. -Christianization n.
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
classisn. องค์การพระคริสเตียน
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
ecumenical(เอค'ยูแมน'นิคัล) adj. โดยทั่วไป,เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด
freudian(ฟรอย'เตียน) adj. เกี่ยวกับSigmund Freud
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gentile(เจน'ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว,คริสเตียน (ซึ่งแตกต่างจากยิว) ,ไม่ใช่โมมอน (Mormon) และไม่ใช่ยิว,คนนอกศาสนา,เกี่ยวกับเผ่า-ประชาชน-ประเทศ., Syn. Gentile
giaour(จัว'เออะ) n. ผู้ไม่เชื่อ,ผู้ไม่เลื่อมใสในศาสนา,ผู้ที่ไม่ใช้มุสลิม (โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคริสเตียน)
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church
mormon(มอร์'เมิน) n. คริสเตียนที่เป็นสมาชิกนิกายMormon Church
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) ,วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน
persecution (n ) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น,เตียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top