Search result for

*เครื่องอุปโภคบริโภค*

(12 entries)
(0.618 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องอุปโภคบริโภค, -เครื่องอุปโภคบริโภค-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กักตุนน. มีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้ส่วนตัว และไม่นำออกจำหน่ายตามวิถีทางการค้าปรกติ.
คูปองน. บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
โภคภัณฑ์(โพกคะ-) น. เครื่องอุปโภคบริโภค.
ห้างสรรพสินค้าน. ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคระดับกลางจนถึงระดับสูงหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ในบ้าน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How do you get basic supplies?คุณหาเครื่องอุปโภคบริโภคยังไง Exit Wounds (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang uppaphōk børiphōk) EN: necessaries of life ; consumer goods   FR: biens de consommation [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumer goods[N] เครื่องอุปโภคบริโภค, See also: ของกินของใช้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity

German-Thai: Longdo Dictionary
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top