Search result for

*อายัด*

(89 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อายัด, -อายัด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัด[V] seize, See also: attach, freeze, detain, Syn. กัก, Example: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
อายัดทรัพย์[V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายัดก. ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง.
กฎ(กด) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปากหลากคำไว้ (กฎหมายอายัดทาส), ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชาให้กฎเป็นตำราไว้ (อัยการเบ็ดเสร็จ), พระมหาธรรมราชาก็ตรัสให้กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย (พงศ. ๑๑๓๖). (เทียบ ข. กต่ ว่า จด).
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precept of attachmentหมายอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seize or attachยึดหรืออายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saisie (Fr.)การยึดทรัพย์, การอายัดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saisie-arrêt (Fr.)การอายัดทรัพย์ในครอบครองของบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequestration๑. การอายัดทรัพย์ระหว่างคดี๒. การแยกตัวพยานหรือลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attachmentการอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment of a claimการอายัดสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ดู attachment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of attachmentหมายอายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Inviolability of the Mission Premisesคือความละเมิดมิได้จากสถานที่ของคณะผู้แทน หมายความว่า บ้านของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการทูต รวมถึงตึกรามใด ๆ ที่ผู้แทนทางการทูตใช้ดำเนินงานทางการทูตในตำแหน่งที่ของเขา ไม่ว่าสถานที่นั้น ๆ จะเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลของเขาหรือเป็นของเขาเอง หรือแม้แต่เป็นสถานที่ที่ให้ตัวแทนทางการทูตเช่า เหล่านี้จะได้รับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด โดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เก็บภาษี หรือเจ้าหน้าที่ศาล จะเข้าไปในที่อยู่หรือทำเนียบของผู้แทนทางการทูตมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมให้กระทำเช่นนั้นอย่างไรก็ดี หากเกิดอาชญากรรมขึ้นภายในสถานที่ของคณะผู้แทน หรือในที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต โดยบุคคลซึ่งมิได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทูตผู้นั้นจะต้องมอบตัวอาชญากรดังกล่าวให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นตาม ที่ขอร้อง กล่าวโดยทั่วไป ตัวแทนทางการทูตจะยอมให้ที่พักพิงในสถานทูตแก่อาชญากรใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าอาชญากรผู้นั้นตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฆ่าจากฝูงชน ที่ใช้ความรุนแรง ก็จะยอมให้เข้าไปพักพิงได้เป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้กล่าวไว้ในข้อ 22 ดังนี้ ?1. สถานที่ของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนของรัฐผู้รับไม่อาจเข้าไปในสถานที่นั้นได้ เว้นแต่ด้วนความยินยอมของหัวหน้าคณะผู้แทน 2. รัฐผู้รับมีหน้าที่พิเศษที่จะดำเนินการทั้งมวลที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทนจากการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ และที่จะป้องกันการรบกวนใด ๆ ต่อความสงบสุขของคณะผู้แทน หรือการทำให้เสื่อมเสียเกียรติ 3. สถานที่ของคณะผู้แทน เครื่องตกแต่ง และทรัพย์สินอื่นของคณะผู้แทนในสถานที่นั้น ตลอดจนพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทน ให้ได้รับความคุ้มกันจาการค้น การเรียกเกณฑ์ การอายัด หรือการบังคับคดี ? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In addition, your father's bank accounts have been frozen, pending further investigation.ตอนนี้... บัญชีธนาคารของพ่อเธอ Nก็เลยถูกอายัดไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายภาคหน้า Gamer (2009)
I told you. The government's exposing my assets.ฉันบอกแกแล้ว รัฐบาลอายัดทรัพย์สินไปแล้ว Prison Break: The Final Break (2009)
Both of you pull it out of your butts right now or I grab a flashlight and some pliers and go exploring.มึง 2 คนดึงยาที่มันเอายัดไว้ในรูตูดมึง ออกมาสิ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้กูเอาไฟฉายมาส่อง แล้วเอาคีมหนีบยาออกมา Peekaboo (2009)
On the other, I reported Karl's credit cards stolen, and I cut the pockets out of all of his pants.อีกด้านนึง ฉันโทรแกล้งอายัดบัตรเครดิตของคาร์ล แล้วฉันก็ตัดกระเป๋าในกางเกงทุกตัวของเขาหมด The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The SEC and FBI have frozen Howard Burgess' assetsSEC และ FBI ได้อายัด ทรัพย์สินของโฮวาร์ด เบอร์เกส In Plane Sight (2009)
That they say he had locked away?ที่พวกเขาบอกว่า เขาอายัดไว้? In Plane Sight (2009)
I'd like to freeze this bank account and cancel all existing checks and lines of credit.ผมอยากจะอายัดบัญชี แล้วก็ยกเลิกเช็คกับ เครดิตทั้งหมดครับ The Social Network (2010)
- You froze our account?-นายอายัดบัญชีเรางั้นเหรอ The Social Network (2010)
- You froze the account.-นายอายัดบัญชี The Social Network (2010)
This because I froze the account?นี่เพราะฉันอายัดบัญชีงั้นเหรอ The Social Network (2010)
I drew it on the account you froze.ฉันลงชื่อบัญชีที่นายอายัดไว้ The Social Network (2010)
Foreclosure.อายัดยึดทรัพย์สินเอาไว้ Bainne (2010)
But not before I torch your nuts and shove them down your throat.แต่ก่อนไปขอฉันเผาสมองเลวๆนั่น แล้วเอายัดเข้าปากคุณก่อนเถอะ You're the One That I Haunt (2011)
I'm taking away your trust fund.พ่อจะอายัดกองทุนลูก Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
Sources have confirmed that he'll be charged with several counts of securities fraud and an immediate asset freeze of Mr. Shaw's holdings has been ordered.แหล่งข่าวรายงานว่าเขาอาจถูกปรับ จากการโกง และทรัพย์สินของคุณชอว์ก็ได้ถูกอายัดไว้แล้ว Tower Heist (2011)
In the meantime, your assets will be frozen.ในตอนนี้ ทรัพย์สินของเธอจะถูกอายัดไว้ก่อน Con-Heir (2012)
The second this comes to light, they'll freeze all of his assets.พวกเขาจะอายัดทรัพย์สินทั้งหมด You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
I got a court order here to impound your laptop.- ผมเอาคำสั่งศาลมาที่นี่เพื่ออายัดคอมพิวเตอร์ของคุณ CTRL:A (2012)
They're gonna freeze all of our assets, and you're gonna have to raise Daniel alone under a cloud of disgrace.พวกเขาคงอายัด ทรัพย์สินทั้งหมดของเรา และคุณคงต้อง เลี้ยงดูแดนเนียลโดยลำพัง มีมลทินที่น่าอับอาย Scandal (2012)
So is withholding evidence.ก็แค่อายัดหลักฐานเอง The Kiss (2012)
He said my credit cards were all canceled.เขาบอกว่าบัตรเครดิทของผมทั้งหมดถูกอายัด Muse of Fire (2012)
He froze all my funds.เขาอายัดเงินของฉันทั้งหมด Vendetta (2012)
They froze the check.เขาอายัดเช็ค Escape Plan (2013)
The payment for Ray's services. They froze the check.การจ่ายเงินค่าบริการของเรย์ เขาอายัดเช็ค Escape Plan (2013)
Not frozen, it's on hold.ไม่ใช่อายัด แค่ระงับไว้ Escape Plan (2013)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
I already have a copy of the impound report.ฉันมีสำเนาของรายงานอายัดทรัพย์แล้ว The Lesser Key of Solomon (2013)
Choose an iPhone made in China by a woman who jumped out of a window, and stick it in the pocket of your jacket fresh from a South Asian firetrap.เลือกไอโฟน ที่ผลิตในจีน จากผู้หญิงที่โดดหนีจากหน้าต่าง แล้วเอายัดใส่กระเป๋าแจ็คเก็ต ที่หลุดจากโรงงานนรกไหม้ไฟในเอเชียใต้ T2 Trainspotting (2017)
Majorek hides them in his underpants and leaves them in toilets.มาโยเร็คเอายัดใส่กางเกงใน แล้วไปวางในส้วม ส้วมงั้นเหรอ The Pianist (2002)
Much of it from the vaults of the Ministry of objectionable Materials.ส่วนใหญ่จาก ห้องนิรภัย ของกระทรวงอายัดทรัพย์สินน่ะ. V for Vendetta (2005)
It's at the impound yard on robertson.อยู่ในลานรถอายัดที่โรเบิร์ตสัน The Usual Suspects (2006)
Have Mortuary Affairs freeze everything belonging to Ethan Shaw.ให้ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผู้ตาย อายัดของทั้งหมด ที่เป็นของ อีธาน ชอว์ Eagle Eye (2008)
- OSI.ฉันสั่งอายัดของส่วนตัวของอีธาน ชอว์ Eagle Eye (2008)
His house was put into foreclosure and the IRS froze his bank accounts.บ้านของเขาถูกยึด และIRS อายัด เงินในบัญชีธนาคารของเขา Resurrection (2008)
Well, not yet, but they have frozen our accounts.ยังหรอก แต่พวกเขาอายัดบัญชีของเราแล้ว Never Been Marcused (2008)
They want to take our money?-พวกเขาจะอายัดเงินเราเหรอ? The Dark Night (2008)
They wanna take our money? Not yet, but they have frozen our accounts.ยังหรอก แค่อายัดบัญชีไว้ The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
การอายัด[n.] (kān āyat) EN: attachment   
การอายัดเงินเดือน[n. exp.] (kān āyat ngoendeūoen) EN: ?   FR: ?
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
การอายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (kān āyat sapsin) EN: distraint ; seizure of property   
คำสั่งอายัด[n. exp.] (khamsang āyat) EN: order of attachment ; distraint order   
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[n. exp.] (phū thūk āyat sap) EN: garnishee   FR: saisi [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levy[VI] ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property
sequester[VT] ทำให้โดดเดี่ยว, See also: แยก, แยกจาก, ยกเลิก, เพิกถอน, อายัด, ยึดทรัพย์, Syn. seclude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
distrain(ดิสเทรน') vt. ยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้หรือบีบบังคับ. vi. อายัดทรัพย์,ยึดทรัพย์., See also: distrainable adj. ดูdistrain distraiment n. ดูdistrain distrainor n. ดูdistrain distrainer n. ดูdistrain
distrainee(ดิสเทรน'นี) n. ผู้ถูกอายัดทรัพย์
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
unfreeze(อัน'ฟรีซ) vt. เพิกถอนการอายัด,ยกเลิกการควบคุม, Syn. melt
withhold(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวาง,อายัด,ไม่อนุมัติ,ไม่อนุญาต,ยั้งมือ,ถอนกลับ, See also: withholder n., Syn. restrain

English-Thai: Nontri Dictionary
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attachment (n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
attachmentการอายัดทรัพย์สิน
garnishment (n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน
sequestrationการอายัดทรัพย์ระหว่างคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top