Search result for

*อย่างเหมาะสม*

(82 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างเหมาะสม, -อย่างเหมาะสม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเหมาะสม[ADV] suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าเจ้าเข้านายก. รู้จักธรรมเนียมเข้าเฝ้าเจ้านาย และเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonable use theoryทฤษฎีว่าด้วยการใช้น้ำอย่างเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Diplomatic Privilege of Accommodationมาตรา 21 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตบัญญัติไว้ว่า ?1. รัฐผู้ต้อนรับจะต้องอำนวยความสะดวกตามบทกฎหมายของประเทศของตน ในการจัดการให้ได้มาซึ่งดินแดนของตนให้แก่รัฐผู้ส่ง ซึ่งจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของรัฐนั้น หรือช่วยเหลือให้รัฐผู้ส่งได้รับอาคารที่พำนักด้วยวิธีการหนึ่งใด 2. ในกรณีจำเป็น รัฐผู้รับจะต้องช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ได้มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม?เมื่อตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่ง ตั้งได้เดินทางไปถึงประเทศที่เขาจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ณ ที่นั้นมีคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลของเขาประจำทำงานอยู่แล้ว ตามปกติตัวแทนทูตดังกล่าวจะมีสำนักงานทางการทูตตั้งอยู่แล้วในสถานที่เหมาะ สม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการปฏิบัติงานโดยครบครัน และผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเขาหรืออุปทูตชั่วคราวมักจะเตรียมการไว้ก่อน แล้วเกี่ยวกับที่พักอาศัย เรียกว่าทำเนียบ นอกจากว่าจะมีทำเนียบตั้งอยู่ภายในบริเวณตึกสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรัฐบาลของ เขาเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าหากตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ จะต้องตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสถานเอกอัคร ราชทูตขึ้น ในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ กระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศจะมีแผนกหนึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นแผนกหนึ่งในกรมพิธีการทูต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว [การทูต]
Exercise of Consular Functions in a Third Stateการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม (A Third State) ในเรื่องนี้ข้อ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ระบุว่า?เมื่อได้บอกกล่าวให้รัฐที่เกี่ยวข้องทราบ แล้ว รัฐูผู้ส่งอาจมอบหมายให้สถานีที่ทำการทางกงสุลที่ได้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งโดย เฉพาะปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในอีกรัฐหนึ่งได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดเจนโดยรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่เกี่ยวข้อง?นอกจาก นี้ สถานที่ทำการทางกงสุลยังอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลแทนรัฐที่สามได้ เรื่องนี้ข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กำหนดว่า เมื่อบอกกล่าวอย่างเหมาะสมแก่รัฐผู้รับแล้ว สถานที่ทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐผู้รับ แทนรัฐที่สามได้ นอกจากรัฐผู้รับนั้นจะคัดค้าน และพนักงานฝ่ายกงสุลอาจปฏิบัติการหน้าที่ของตนนอกเขตกงสุลได้ในพฤติการณ์ พิเศษ และด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะให้พนักงานฝ่ายกงสุลปฏิบัติการหน้าที่ทาง กงสุลนอกเขตกงสุล ฝ่ายที่เห็นด้วยว่าควรปฏิบัติการนอกเขตกงสุลได้ อ้างว่า การใช้เอกสิทธิ์เช่นนั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจจะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานที่นอกเขตกงสุล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พนักงานฝ่ายกงสุลจะได้ให้บริการในทันที่ที่มีการแจ้ง โดยกะทันหัน [การทูต]
สุขภาพจิตสุขภาพจิต, สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีวิธีการมองตนมองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะองค์รวมของสุขภาพจิตประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่แบ่งอ
ที่มา เครือข่ายวิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต. 2537. สรุปรายงานการวิเคราะห์นิยามความหมาย "สุขภาพจิต" และองค์ประกอบของสุขภาพจิต. จากการสัมมนาการจัดตั้งองค์กรประสานเครือข่ายและการนิยามความหมายสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2537 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพ [สุขภาพจิต]
phamacogenomicsphamacogenomics, เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย [ชีวจริยธรรม]
work safetyความปลอดภัยในการทำงาน, การทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were chosen by that standard. You've been paid and treated accordingly.พวกคุณถูกเลือกโดยมีมาตรฐาน ได้รับค่าจ้างและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม Duplicity (2009)
Depending on how long it's been exposed to the elements it's highly susceptible to contamination.ตามระยะเวลาที่พวกเขารับชมรายการพิเศษ มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม Saw VI (2009)
Any way we can handle this discreetly?อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดการสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างเหมาะสม Pleasure Is My Business (2009)
I thought it was... time I come by, give you a proper welcome.ฉันคิดว่ามันเป็น... ที่ฉันต้องมาทักทาย ต้อนรับนายอย่างเหมาะสม Smite (2009)
Cps sends a caseworker out to evaluate her home situation, and they make the appropriate judgment.ซีพีเอส ส่งพนักงานออกไปประเมินเหตุการณ์ที่บ้านหล่อน และพวกเค้าจะตัดสินอย่างเหมาะสม The Good Wound (2009)
Wasn't purified properly,ไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์อย่างเหมาะสม Time (2009)
She had D.I.C. Burns can cause massive tissue injury-- but the burn was properly cleaned and dressed.เธอมีอาการ D.I.C. แผลไหม้ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อมาก ... แต่แผลไหม้ได้ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและพันแผล I Saw What I Saw (2009)
Because of this man's inability to be a proper parent,เพราะว่าความไร้ความสามารถ ในการเลี้ยงดูลูก อย่างเหมาะสมของชายคนนี้ Of Human Action (2009)
My dear, I'll give you a proper tour later.ที่รัก ข้าจะพาเจ้าทัวร์อย่างเหมาะสมภายหลัง Senate Spy (2009)
According to my driver's ed book, a side mirror is properly adjustedตามคู่มือการขับรถ กระจกมองข้างปรับอย่างเหมาะสม The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Doesn't he know how to greet people properly?เขาไม่รู้จักวิธีทักทายผู้คนอย่างเหมาะสมหรือไง? Shining Inheritance (2009)
Properly used, may slightly ... not only transform Metro City ... but also the lives of those on the ground.การถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม \ แค่เพียงเล็กน้อย ... ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลง เมืองหลวง แต่มันยังมีผลต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่อยู่บนพื้นดิน Astro Boy (2009)
Okay. I could... I would be willing to pay you a substantial amount of money if you would maybe drive me.ดีเลย ฉันแค่.. ฉันจะจ่ายเงินคุณอย่างเหมาะสมเลย ให้ช่วยขับรถพาฉันไป Leap Year (2010)
Again, I find myself unable to properly address you.อีกครั้งที่ผมไม่สามารถบอกคุณได้อย่างเหมาะสม Frankie & Alice (2010)
I don't know if I've properly introduced myself.ผมไม่รู้ได้แนะนำตัวให้คุณรู้จัก อย่างเหมาะสมอยู่ไหมนะ The Edge (2010)
There's a way to do things -- properly.มีทางเดียวที่จะทำได้... อย่างเหมาะสม Static (2010)
Sufficiently advanced technologyเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างเหมาะสม Johari Window (2010)
These shallow cuts and deep gouges, in conjunction with location of recovery, are likely indications of COD.รอยกัดตื้นๆนี้ และขูดลึก รวมกับในสถานที่ที่พบ เพื่อแสดงค่าความต้องการออกซิเจนของน้ำได้อย่างเหมาะสม The Predator in the Pool (2010)
So I was manipulated for the greater good.งั้นผมก็ถูกกระทำไป อย่างเหมาะสมมากทีเดียว Queen Sacrifice (2010)
Properly.อย่างเหมาะสม Belles de Jour (2010)
more or less.อย่างเหมาะสม A Study in Pink (2010)
Taub thought we should have a little party to see you off properly.เทาบ์คิดว่าเราควรมีงานเลี้ยงเล็กๆกัน เพื่อเลี้ยงส่งคุณอย่างเหมาะสม Now What? (2010)
And I dislike guys, who cannot listen properly and do not understand properly.แล้วก็ไม่ชอบไอคนที่ไม่สามารถฟังอย่างถูกต้อง และทำตามอย่างเหมาะสมได้ Dae Mul (2010)
Tell him I'll pay if he gets a ticket.บอกเขาฉันจะจ่ายให้อย่างเหมาะสม Episode #1.9 (2010)
The child needs to grow up properly too, right?แล้วก็ยังได้ช่วยเหลือเด็กคนนั้นอย่างเหมาะสม ไม่คิดอย่างนั้นหรอ? Episode #1.13 (2010)
I didn't get a chance to thank you properly.ข้าไม่เคยมีโอกาสที่จะขอบคุณ ท่านอย่างเหมาะสมสักที Sungkyunkwan Scandal (2010)
Know how to handle large sums of money with harmony and with love, and that the truth is that you have high ideals, and that you are a person of great personal integrity, and you will keep your mind focused upon financial prosperity.และความรักอย่างเหมาะสม และรับมือกับความจริงที่ว่าคุณตั้งความหวังไว้สูง ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองสูง Love & Other Drugs (2010)
If you get yolk in it or you don't let it stiffen properly then you might as well be making pancakes.ถ้าปล่อยให้ไข่แดงปนลงไป หรือไม่ปล่อยให้ขนมฟูตัวขึ้นอย่างเหมาะสม มันก็เหมือนกับ จะกลายเป็นแพนเค้กไป Blame It on the Alcohol (2011)
No, you know, some men know how to behave appropriatelyไม่ คุณรู้ว่าผู้ชายบางคนรู้วิธีการทำตัวอย่างเหมาะสม While You Weren't Sleeping (2011)
Oh! Princess Sophie, I apologize for not greeting you properly.โอ้ เจ้าหญิงโซฟี หม่อมฉันขออภัยที่ไม่ได้ต้อนรับอย่างเหมาะสม Shattered Bass (2011)
But it warms my heart to see the most beloved folks of our town taken care of in the way that they deserve.และผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เห็นชาวเมืองอันเป็นที่รักยิ่ง ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม She's Not There (2011)
We can't properly patrol the wilderness.เราไม่อาจลาดตระเวณ ชายป่าอย่างเหมาะสม Lord Snow (2011)
Do you get proper sleep?คุณนอนหลับอย่างเหมาะสมดีหรือเปล่า Me Too, Flower! (2011)
Use your power wisely, Perseus.ใช้พลังเทพของเจ้าอย่างเหมาะสมนะ เพอร์เซียส Wrath of the Titans (2012)
I'm sure the situation's being handled appropriately.ฉันมั่นใจว่าเรื่อต่างๆ ถูกรับมืออย่างเหมาะสม School's Out (2012)
Yeah, see I'm just not so sure that you're handling them appropriately.คือฉันไม่มั่นใจว่าคุณ รับมืออย่างเหมาะสม School's Out (2012)
I miss well-adjusted Stefan.ฉันคิดถึงสเตฟานที่ทำทุกอย่างอย่างเหมาะสม The Murder of One (2012)
Please, allow us to thank you properly.โปรดอนุญาตให้เราแสดงความขอบคุณอย่างเหมาะสม (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
- They can be quite a handful.คุณก็แค่ต้องให้อาหารพวกเขาอย่างเหมาะสม The Callback (2012)
You're too smart for your own good.นางสอนให้ข้าพูดเหมาะสม ...อย่างเหมาะสม A Man Without Honor (2012)
Like a muscle, it can be strengthened with proper use.เหมือนกล้ามเนื้อ ที่จะแข็งแรงขึ้นเมื่อใช้อย่างเหมาะสม Episode #1.1 (2012)
Like a muscle, it can be strengthened with proper use.เหมือนกล้ามเนื้อ ใช้อย่างเหมาะสมก็จะแข็งแรงขึ้น Episode #1.1 (2012)
This has to be handled properly. Great.มันควรต้อง จัดการอย่างเหมาะสม Perception (2012)
And if handled properly, he'll lead us directly to Amanda Clarke.และถ้าจัดการอย่างเหมาะสม เขาจะนำเราตรงไปสู่ อแมนด้า คลาร์ก Justice (2012)
And my government insists that the lieutenant be appropriately punished.และรัฐบาลของผมยืนยันให้ลงโทษ เขาอย่างเหมาะสม I Helu Pu (2012)
I wanted to thank you... for finding my friend Hanna... giving her a proper burial.ฉันอยากขอบคุณคุณ... ที่ช่วยค้นหาเพื่อนของฉัน แฮนนา... มอบพิธีฝังศพให้เธออย่างเหมาะสม Bad Code (2012)
Is that, uh, that how you rationalized taking a year off?นั้นใช่ การที่นายหาวิธีใช้เวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมใช่ไหม่ We Need to Talk About Kevin (2012)
I wasn't insured properly back then.[ ภาษาอียิปต์ ] ฉันไม่ได้ทำประกันให้แกอย่างเหมาะสมในเวลานั้น De Marathon (2012)
It will say that Agent Rigsby acted appropriately and with sound judgment when he used lethal force against Moss.มันจะเขียนถึงเจ้าหน้าที่ ริกซ์บี้ ได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีความยุติธรรม ในขณะที่เขาถูกบีบบังคับให้ต้องยิง เพื่อหยุดมอสส์ Blood Feud (2012)
Proper use of them can increase control, and reduce sea sickness during rough seas.ถ้าใช้ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ควบคุมเรือได้ดีขึ้น และช่วยลดอาการเมาเรือได้ Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างเหมาะสม[adv.] (yāng mǿsom) EN: properly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appropriately[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. fittingly, suitably, fitly, Ant. inappropriately, improperly
decently[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างสมควร, อย่างถูกทำนองคลองธรรม, Syn. proprely, seemly
decorously[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างมีมารยาท, Syn. properly
duly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง
more or less[IDM] อย่างเหมาะสม, See also: ไม่มากก็น้อย
opportunely[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. fovorably
pious[ADJ] ซึ่งแสดงความเคารพอย่างเหมาะสม
properly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably
right[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. properly, suitably
suitably[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างสมควร, Syn. appropriately, properly
survival of the fittest[N] หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม, See also: หลักการอยู่รอดอย่างเหมาะสม, Syn. natural selection, selection
well[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duly(ดู'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ตามกำหนด,ตรงเวลา
fitly(ฟิท'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ในเวลาที่เหมาะสม
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
right(adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aptly (adv) อย่างเหมาะสม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top