Search result for

*อย่างเป็นทางการ*

(138 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างเป็นทางการ, -อย่างเป็นทางการ-
Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
소녀시대[โซ นยอ ชิ แด] (n uniq ) ศิลปินกลุ่มหญิงสัญชาติเกาหลีใต้จากสังกัดค่าย SM Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย แทยอน, เจสสิก้า, ซันนี่, ทิฟฟานี่, ฮโยยอน, ยูริ, ซูยอง, ยุนอา และ ซอฮยอน เริ่มต้นเปิดตัวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ด้วยซิงเกิ้ลเปิดตัว Into the New World (다시 만난 세계, Dasi Mannan Segye) ในรายการเพลง Inkigayo ทางสถานีโทรทัศน์ SBS
See also: R. Girls' Generation
Image:

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าพเจ้า(ข้าพะเจ้า) ส. คำใช้แทนตัวผู้พูด มักใช้อย่างเป็นทางการ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangladesh-India-Myanmar- Sri Lanka and Thailand Economic Cooperationกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา และไทย " ในช่วงแรกบังกลาเทศ-อินเดีย-พม่า-ไทย ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ-อินเดีย-ศรีลังกา-ไทย (BIST-EC) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ต่อมา ได้รับพม่าเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนชื่อจาก BIST-EC เป็น BIMST-EC เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540 " [การทูต]
black tieชุดราตรีสโมสร เสื้อสูทสีดำ ปกหุ้มต่วนแพรหรือไหมสีดำ หรือเสื้อสูทสีขาว ปกไม่หุ้มต่วนแพร เสื้อเชิ้ตสีขาว อกตีเกล็ดหรือมีระบายลูกไม้ที่สาบอก ผ้าผูกคอหูกระต่าย (bow-tie) สีดำ กางเกงสีดำมีแถบดิ้นไหมสีดำ มีผ้าคาดเอวสีดำ ใช้สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำหรืองานกลางคืนที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งงานของราชการและงานสังคมของบุคคลธรรมดาที่จัดอย่างหรู black tie เรียกชื่ออื่นได้อีก เช่น tuxedo หรือ smoking jacket หรือ dinner jacket [การทูต]
dark suitชุดสากลสีเข้ม (สีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม) " ใช้ในโอกาสไปร่วมงานทางการ เช่น งานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ การ เข้าพบบุคคลสำคัญ การไปร่วมงานสำคัญทางการที่มิได้มีการระบุใน บัตรเชิญหรือกำหนดการให้เป็นการแต่งกายแบบอื่น " [การทูต]
Final Actกรรมสารสุดท้าย คือคำแถลงหรือคำสรุปอย่างเป็นทางการจากเรื่องราวการ ประชุม คำแถลงนี้จะระบุสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่ได้มีการลงนามกันอันเป็นผลจากการ ประชุม และในบางกรณีจะผนวกความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือความปรารถนาจากที่ประชุมไว้ ด้วย ผู้แทนที่มีอำนาจเต็มเท่านั้นจะเป็นผู้ลงนามในกรรมสารสุดท้าย ในตอนสุดท้ายของการประชุม [การทูต]
International Conferencesคือการประชุมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการระหว่าง ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มจากหลาย ๆ ประเทศ เพื่อพิจารณาหาทางระงับปัญหาระหว่างประเทศ การประชุมเช่นนี้บางทีเรียกว่า คองเกรสระหว่างประเทศ แม้จะเรียกต่างกัน แต่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันที่สำคัญระหว่างสองคำนี้ บ้างมีความเห็นว่า ใช้คำคองเกรส ดูจะมีความสำคัญและมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าใช้คำ คอนเฟอเรนซ์ผู้แทนจากประเทศที่ร่วมการประชุมในบางโอกาส ได้แก่บุคคลในระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือเอกอัครราชทูต แล้วแต่ว่าการประชุมนั้น ๆ มีความสำคัญระดับใดในการประชุมระหว่างประเทศ แต่เดิมใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกันมากทั้งสองภาษา มาในภายหลังมักนิยมใช้ภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด ส่วนการประชุมระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัด จะใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย และจีน รวม 5 ภาษาตามปกติ มักจะเลือกหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศเจ้าภาพให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ส่วนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของการประชุม ได้แก่ รองประธาน เลขานุการของการประชุม ประธานกรรมการ และผู้บันทึกรายงานสำหรับรายงานการประชุม ข้อมติของที่ประชุมและข้อเสนอแนะนั้น จะรวมเข้าไว้ในเอกสารที่เรียกว่า กรรมสารสุดท้าย (Final Act) ซึ่งผู้แทนประเทศผู้มีอำนาจเต็มจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารนั้นในการประชุมครั้ง สุดท้าย [การทูต]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Official Development Assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ " เป็นความช่วยเหลือของภาครัฐบาลที่ประเทศพัฒนาแล้วให้กับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ มาตรฐานความ เป็นอยู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประกอบด้วยความช่วยเหลือ 3 ด้านหลัก คือ ความช่วยเหลือให้เปล่า ความร่วมมือทางวิชาการ และเงินกู้ " [การทูต]
Order of Precedenceหมายถึง ลำดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะในโอกาสที่ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ นักการทูตทั่วโลกต่างถือลำดับอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิถีพิถันกันไม่ น้อย เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ หากมีการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง เขาผู้นั้นซึ่งคำนึงถึงศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของประเทศย่อมต้องรู้สึกว่า นอกจากจะไม่ได้รับความถูกต้องแล้ว ยังเป็นการดูแคลนประเทศของตนด้วยในสมัยก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดในเรื่องลำดับอาวุโสของบรรดาประมุขของรัฐทั้งหลาย คือสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมาในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ถือวันที่เดินทางมาถึงประเทศผู้รับ และได้แจ้งให้ทราบเป็นทางการว่าเป็นเรื่องลำดับอาวุโส ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมมีอาวุโสกว่าผู้ทีมาทีหลัง อย่างไรก็ดี มาในทุกวันนี้มีหลายประเทศถือหลักว่า ผู้แทนทางการทูตที่ยื่นสารตราตั้งก่อนจะมีอาวุโสกว่าผู้ยื่นสารตราตั้งที หลัง และในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลในคณะทูตเรื่องลำดับอาวุโส ประเทศเจ้าภาพหรือประเทศผู้รับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติเกี่ยวกับลำดับอาวุโสของผู้แทนทางการ ทูตไว้ดังนี้ ?ข้อ 16 1. ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีลำดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลำดับวันและเวลาที่ เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้ง หรือเมื่อได้บอกกล่าวการมาถึงของตนและได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง ต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป 2. การเปลี่ยนแปลงในสารตราตั้งของหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงชั้นใด ๆ จะไม่กระทบกระเทือนลำดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผู้แทน 3. ข้อนี้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางปฏิบัติใด ซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับ ในเรื่องลำดับอาวุโสของผู้แทนของโฮลี่ซี ข้อ 17 ลำดับอาวุโสของสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนนั้น ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บอกกล่าวแก่กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน? [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
South Asian Association for Regional Cooperationสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2528 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างกัน โดยมีสมาชิกประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน บังกลาเทศ และมัลดีฟส์ [การทูต]
sanctionการคว่ำบาตร (ในกรอบสหประชาชาติ) " หมายถึง มาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคง ใช้ต่อประเทศสมาชิกที่มีการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการจำกัด หรือห้ามประเทศสมาชิกอื่น ๆ ติดต่อในด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง) อย่างเป็นทางการกับประเทศนั้น ๆ เพื่อบีบบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคง มาตรการห้ามการ ติดต่อเหล่านี้ บางครั้งเรียกว่า ปิดล้อม (embargo) เช่น ปิดล้อมด้านอาวุธ ปิดล้อมด้านการค้า เป็นต้น " [การทูต]
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับประมุขของรัฐ จะประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประมุขของรัฐจัดให้มาประจำประมุขของรัฐผู้มาเยือน - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับหัวหน้ารัฐบาล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมทั้งนายทหารเกียรติยศ ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ และนายตำรวจหญิงประจำ ตลอดการเยือน [การทูต]
State Banquetงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประมุขของรัฐผู้รับจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของรัฐผู้มาเยือน สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประมุขของรัฐผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ประมุขของรัฐผู้รับ เรียกว่า Return Banquet [การทูต]
visitการเยือน " - State Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในระดับประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็นทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่ง เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล หมายถึง การเยือนของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า องค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่าง เป็นทางการหรือเพื่อเจรจาทำงาน รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ์ รองประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี - Working Visit การเยือนเพื่อเจรจาทำงาน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น - Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - Private Visit การเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา อันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม " [การทูต]
white tieชุดราตรีสโมสร " เสื้อสูทหางยาวสีดำ กางเกงสีดำมีผ้าผูกคอหูกระต่าย (bow-tie) สีขาว เสื้อเชิ้ตสีขาว แถบดิ้นไหมสีดำ ใช้ในโอกาสงานกลางคืนที่จัดอย่างเป็นทางการ (งานราตรีสโมสร-formal evening entertainments) เช่น งานพระราชทานเลี้ยงกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี ซึ่งมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ งานแสดงอุปรากร งานเต้นรำ " [การทูต]
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา, Suspiria (1977)
It can't be done officially.ทำไม่ได้อย่างเป็นทางการนะ Rambo III (1988)
We smile, we kiss. Formal Russian kiss.เรายิ้มเราจูบ จูบรัสเซียอย่างเป็นทางการ The Russia House (1990)
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ... The Russia House (1990)
We are officially... disqualified.เราถูกตัดสิทธิ์ อย่างเป็นทางการ Cool Runnings (1993)
[ Announcer ] It's official. It's official.[ประกาศ] มันอย่างเป็นทางการ มันเป็นอย่างเป็นทางการ Pulp Fiction (1994)
The official count is 28 dead and 130 wounded.รายงานอย่างเป็นทางการคือ เสียชีวิต 28 ได้รับบาดเจ็บ 130 Wild Reeds (1994)
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง Contact (1997)
He's on the Cherokee rolls and therefore is officially an Indian.เขามีเชื้อสายเชอโรกี และ เป็นชาวอินเดียนอย่างเป็นทางการ The Education of Little Tree (1997)
I would like to take this opportunity to formally apologize for the events of the night of the 23rd.ผมอยากจะถือโอกาสนี้ เพื่อขอโทษคุณอย่างเป็นทางการ กับเหตุการณ์ในคืนวันที่23 Rushmore (1998)
This is the official, face-saving confession.แต่มันไม่เป็นไรเพราะนี่ คือการสารภาพเพื่อรักษาหน้าอย่างเป็นทางการ Brokedown Palace (1999)
Teacher Onizuka's return is officially announcedอาจารย์โอนิซึกะกลับมาแล้ว เป็นประกาศอย่างเป็นทางการ GTO (1999)
- You thought it was a business dinner?คุณนึกว่ามากินอย่างเป็นทางการหรือ Woman on Top (2000)
It's official.มีออกใบอย่างเป็นทางการ A Walk to Remember (2002)
- Of former incumbents.-เจ้าของตำแหน่งอย่างเป็นทางการน่ะ Hope Springs (2003)
Is that official?อย่างเป็นทางการเหรอ? The Bourne Supremacy (2004)
Since you're officially married, love one another so we can see the fruit of your love.หลานก็แต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วนะ รักกัน และหวังว่าคงจะเห็นผลผลิตในไม่ช้านะ My Little Bride (2004)
I can personally guarantee that he'll be taken off the streets forever.ผมรับประกันได้เลยว่า ผมจะนำตัวคนร้ายมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Officially, it's been called an accident.อย่างเป็นทางการ สันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Before the bonus round, I'll make an announcement.ก่อนรอบโบนัส ผมจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Mr. and Mrs. Copperbottom, I came all this way to tell you in person that your son, Rodney the man who got me off my big titanium tochis is now my right-hand bot and my eventual successor.คุณและคุณนายค็อปเปอร์บัทท่อม ผมมาที่เมืองนี้ เพื่อจะบอกคุณอย่างเป็นทางการว่า ร็อดนี่ย์ ลูกชายของคุณ ที่ย้ายก้นไทเทเนี่ยมเก่าๆ ของผม ออกมาจากความคิดเดิมๆ Robots (2005)
There was no official response.- ไม่ได้ตอบรับอย่างเป็นทางการ The Constant Gardener (2005)
I haven't actually met him in person.ฉันยังไม่เคยเจอ เค้าอย่างเป็นทางการ Just Like Heaven (2005)
Boy, you are officially a suspect.หนุ่ม, นายคือผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการนะ Pilot (2005)
Tomorrow will be the Official Discussion, before that, we shall arrange a 'gathering', so as to pull them to our side.พรุ่งนี้จะมีการสัมมนาอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนอื่น เราจะต้องทำให้พวกเขาอยู่ข้างเรา My Girl (2005)
I'll formally introduce everyone.ฉันจะแนะนำทุกคนให้รู้จักอย่างเป็นทางการ Episode #1.1 (2006)
We'll open an investigation, make it official.เราจะสอบสวนเรื่องนี้ อย่างเป็นทางการ The Key and the Clock (2006)
Absurd. There was a formal announcement of his promotion.เหลวไหลน่า มีการประกาศเรื่องฐานะอย่างเป็นทางการ The Da Vinci Code (2006)
- It's official. - Oh, good.-อย่างเป็นทางการเลยแหละ Little Miss Sunshine (2006)
-It's not officially a crime scene yet.-มันก็ยังไม่เป็นคดีอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ Deja Vu (2006)
Now, we're not officially closed, as you very well know.เรายังไม่ได้หยุดอย่างเป็นทางการ The Holiday (2006)
All right, we're officially saying that Florida is too close to call.เราพูดอย่างเป็นทางการว่าสูสีกันมากที่ฟลอริดา An Inconvenient Truth (2006)
TV REPORTER:ขณะที่ยังไม่มีการกล่าวประนามการกระทำของผกก.อย่างเป็นทางการ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Now, the train is registered to the nuclear gutory commiion, ss and ere has been no official statement yet on whawas inhe cตอนนี้ บันทึกเรื่องรถไฟขบวนนี้ ถูกส่งให้กับคณะกรรมการควบคุมนิวเคลียร์ และยังไม่มีแถลงการณ์ อย่างเป็นทางการออกมา Chapter One 'Genesis' (2006)
I wanted to wait and make a proper announcement, but...ฉันอยากรอ เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ แต่... Listen to the Rain on the Roof (2006)
Doakes was officially a person of interest. Not reporting that callโดคส์ถูกต้องการตัวอย่างเป็นทางการ There's Something About Harry (2007)
I want to file a formal complaint against Doakes.ผมอยากยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ เรื่องโดคส์ Dex, Lies, and Videotape (2007)
the lila experiment is officially over.การทดลองของไลล่า จบลงอย่างเป็นทางการแล้ว Morning Comes (2007)
My people have already arranged the opening ceremony this ceremony, prays... is this all necessary?คนของผมจัดเตรียมการเปิดงาน อย่างเป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรม , การสวดมนต์... ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม? Om Shanti Om (2007)
Well, you've officially missed mother's day, which is a first, i might add.นายพลาดวันแม่อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกด้วย Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Well,it,uh,it wouldn't be an official chuck bartowski date if the woman didn't leave injured in some way.มันจะไม่ใช่เดทอย่างเป็นทางการของชัค ถ้าผู้หญิงไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Your rise has been meteoric, yet you have no formal training.คุณกำลังพุ่งแรงมาก แต่คุณไม่เคยผ่านการฝึกอย่างเป็นทางการเลย Ratatouille (2007)
For the record, after centuries of exploration, on this day, you have brought honor to your country and your family.อย่างเป็นทางการ หลังจากหลายร้อยปีของการค้นหา แล้ววันนี้... คุณได้นำเกียรติยศมาสู่ ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล National Treasure: Book of Secrets (2007)
Officially, we've downplayed their significance, but we're concerned these anomalies might pose a credible threat to our national security.อย่างเป็นทางการ เราจะลด ความสำคัญ แต่เรายังคงกังวล สิ่งประหลาดนำความน่ากลัวมาสู่เรา Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Okay. We're now officially enemies of the United States of America.เอาละ,ตอนนี้เราเป็นผู้ร้าย อย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
But before I officially surrendered to fate, something... or rather, someone... intervened.แต่ก่อนที่ฉันจะยอมแพ้ ต่อโชคชะตาอย่างเป็นทางการ บางสิ่ง หรือมากกว่านั้น ใครบางคน The Nanny Diaries (2007)
The Minister of Interior is officially Candidate for the presidency of the Republic,รัฐมนตรีความมั่นคงภายในแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะเป็น ผู้สมัครปธ.ของฝรั่งเศส Frontier(s) (2007)
No official report.ไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการ Shooter (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate
advice[N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
appear[VI] ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
be in order[PHRV] ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (โดยเฉพาะการพูดอย่างเป็นทางการ), See also: ถูกกฎข้อบังคับ, Syn. be out of
bring down[PHRV] ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ, Syn. hand down
canonise[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonize, saint, sanctify
canonize[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonise, saint, sanctify
certifiable[ADJ] ที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการว่าวิกลจริต, Syn. certified
confer on[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ, Syn. confer upon
confer upon[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer upon[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ, Syn. confer on
consult with[PHRV] พบอย่างเป็นทางการ, Syn. advise with
debate about[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่องอย่างเป็นทางการ, Syn. debate on
debate on[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate upon[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
dress up[PHRV] แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
file for[PHRV] เสนอให้อย่างเป็นทางการ (เช่นตำแหน่งทางการเมือง)
fix up[PHRV] แต่งตัวอย่างเป็นทางการหรือเต็มยศ
declassify[VT] ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามิได้เป็นความลับอีกต่อไป, See also: เปิดเผย
endorse[VT] ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ, See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ, Syn. approve, confirm, support, Ant. condemn, denounce
enounce[VT] แถลงอย่างเป็นทางการ (คำทางการ), See also: ประกาศอย่างเป็นทางการ
enrobe[VI] แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ), See also: แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
enrobe[VT] แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ), See also: แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
enter[VT] นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, Syn. submit
formally[ADV] อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially
institute into[PHRV] แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ, See also: กำหนดอย่างเป็นทางการ, Syn. institute to
institute to[PHRV] แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ, See also: กำหนดอย่างเป็นทางการ, Syn. institute into
issue forth[PHRV] ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ (คำโบราณ)
in black and white[IDM] อย่างเป็นทางการ, See also: เป็นลายลักษณ์อักษร
signed, sealed, and delivered[IDM] ลายเซ็นอย่างเป็นทางการ
small talk[IDM] การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
inaugural[ADJ] เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, Syn. foundational
induct[VT] ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, See also: ให้เข้ารับตำแหน่ง, Syn. commission, install
license for[PHRV] ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
lord[N] บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา
meet with[PHRV] พบปะสังสรรค์อย่างเป็นทางการ
notify of[PHRV] แจ้งให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)
notify to[PHRV] แจ้ง (ข้อมูล) เกี่ยวกับอย่างเป็นทางการ
officiate as[PHRV] ปฏิบัติหน้าที่เป็น (อย่างเป็นทางการ)
officiate at[PHRV] ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ, See also: ปฏิบัติ
means test[N] การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
means-test[VT] ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
meet[VI] จัดให้พบกัน, See also: พบกันอย่างเป็นทางการ
meet[VT] จัดให้พบกัน, See also: พบกันอย่างเป็นทางการ
moratorium[N] ช่วงหยุดการกระทำไว้ชั่วคราว, See also: ช่วงเลื่อนการกระทำอย่างเป็นทางการ, Syn. halt, cessation, interim
morning dress[N] เสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างเป็นทางการ
offcially[ADV] อย่างเป็นทางการ
officially[ADV] อย่างเป็นทางการ, Syn. formally, Ant. informally, unofficially
open[VT] เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ, Syn. inaugurate
orate[VT] กล่าวสุนทรพจน์ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ), See also: ปราศรัย, กล่าวอย่างเป็นทางการ, Syn. address, speak, declaim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) ,แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
girls' generation[เกิล'ส เจเนอเรชั่น] (name uniq ) ศิลปินกลุ่มหญิงสัญชาติเกาหลีใต้จากสังกัดค่าย SM Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย แทยอน, เจสสิก้า, ซันนี่, ทิฟฟานี่, ฮโยยอน, ยูริ, ซูยอง, ยุนอา และ ซอฮยอน เริ่มต้นเปิดตัวเข้าสู่วงการเพลงเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ด้วยซิงเกิ้ลเปิดตัว Into the New World (다시 만난 세계, Dasi Mannan Segye) ในรายการเพลง Inkigayo ทางสถานีโทรทัศน์ SBS
manufacturing facility (n countable noun ) โรงงาน สถานที่ผลิต (เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงโรงงานอย่างเป็นทางการ)
panegyric (n ) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org)
See also: R. eulogy
polymath[โพลีแม็ธ] (n ) คือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในการใช้อย่างเป็นทางการเท่าใดนักจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมักจะเป็น “ผู้รู้รอบด้าน” โดยมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้รู้รอบด้านมีความหมายต่างจากคำว่าอัจฉริยบุคคล (ข้อมูลแปลจาก wikipedia.org)
SNSD[โซ นยอ ชิ แด] (abbrev uniq ) ศิลปินกลุ่มหญิงสัญชาติเกาหลีใต้จากสังกัดค่าย SM Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย แทยอน, เจสสิก้า, ซันนี่, ทิฟฟานี่, ฮโยยอน, ยูริ, ซูยอง, ยุนอา และ ซอฮยอน เริ่มต้นเปิดตัวเข้าสู่วงการเพลงเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ด้วยซิงเกิ้ลเปิดตัว Into the New World (다시 만난 세계, Dasi Mannan Segye) ในรายการเพลง Inkigayo ทางสถานีโทรทัศน์ SBS
See also: S. Girls' Generation, 소녀시대,
創開[そうかい] (n) พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
官邸[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ
御社[おんしゃ, onsha] (n) บริษัทของผู้ที่กำลังติดต่อด้วย เป็นทำอย่างเป็นทางการ ใช้ในจดหมายติดต่อระหว่างองค์กร
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通告[tsuukoku] (n ) การแจ้งอย่างเป็นทางการ

German-Thai: Longdo Dictionary
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Bekanntgabe(n ) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top