Search result for

*อย่างช้า*

(114 entries)
(0.4599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างช้า, -อย่างช้า-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระต้วมกระเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กิริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่กระต้วมกระเตี้ยมอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไม่ทันรถไฟหรอก, ต้วมเตี้ยม ก็ว่า, ใช้ว่า กระด้วมกระเดี้ยม ก็มี.
กราย ๓(กฺราย) ก. เดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้า ๆ เช่น ลอยชายกรายแขนเข้าในห้อง (คาวี), วัน ๆ ไม่ทำอะไรได้แต่กรายไปกรายมา
คลานกิริยาที่เดินไปอย่างช้า ๆ ของสัตว์บางชนิด เช่น เต่า จระเข้, เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ เช่น รถยนต์ค่อย ๆ คลานไป.
คลำ(คฺลำ) ก. กิริยาที่ใช้อวัยวะเช่นมือ แตะ ลูบ หรือควานอย่างช้า ๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหน เช่น คลำหาทางออก คลำหาสวิตช์ไฟ
คืบ ๑เคลื่อนอย่างช้า ๆ เช่น งานยังไม่คืบไปไหนเลย.
แช่มช้าว. มีกิริยาเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และสง่างาม เช่น นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า (โลกนิติ).
ซึม ๑ก. กิริยาของนํ้าหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็ก ๆ อย่างช้า ๆ เช่น เหงื่อซึม นํ้าซึม ปากกาหมึกซึม, โดยปริยายหมายถึงกิริยาที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ยางรถซึม.
ต้วมเตี้ยมว. อาการที่ค่อย ๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (ใช้แก่กริยาเดินหรือคลาน), โดยปริยายหมายความว่า ชักช้า เช่น เธอมัวแต่ต้วมเตี้ยมอยู่อย่างนี้ทำงานไม่ทันเพื่อนเขาหรอก, กระต้วมกระเตี้ยม ก็ว่า.
เหย่า, เหย่า ๆ(เหฺย่า) ว. อาการที่วิ่งอย่างช้า ๆ หรือเดินอย่างเร็ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Fatigueการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางอันเนื่องจากการขยายตัวอย่างช้าๆ ของรอยแตกตามระยะเวลาการใช้งานในเชิงพลวัตฺ (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
weatheringการผุพังอยู่กับที่, กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและสิ่งมีชีวิต  เช่น การแตกระแหงของดินเนื่องจากความแห้งแล้ง การผุพังของหินเนื่องจากกระบวนการทางเคมี หรือการหยั่งรากของพืชเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Low-Gear Workoutการบริหารกายปฎิบัติอย่างช้า[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
The fish just moved away slowly... ... and the old man could not raise him an inch.ปลาที่เพิ่งย้ายออกไปอย่างช้าๆ และคนเก่าไม่สามารถฟื้นนิ้ว The Old Man and the Sea (1958)
I will kill you in the bloodiest way first... and then destroy this girl slowly.ข้าจะฆ่าเจ้า ให้ตายอย่างทรมานที่สุด จากนั้นก็ฆ่านังเด็ก นั่นอย่างช้าๆ Vampire Hunter D (1985)
You can die slowly, cut into a thousand pieces.ขอให้นายตายอย่างช้าๆ ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆ The Princess Bride (1987)
Slowly...อย่างช้าๆ ผมเริ่มเข้าใจ Don Juan DeMarco (1994)
It's simple. Over-specialize and you breed in weakness. It's slow death.อย่างเช่น ถ้าคุณเกิดมาในกลุ่มคนที่อ่อนแอ คุณก็จะตายอย่างช้าๆ Ghost in the Shell (1995)
We're going to starve. Waste away. And not quickly.เรากำลังจะอดตาย อดๆอยากๆ อย่างช้าๆ James and the Giant Peach (1996)
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
Or when a blast of debris that used to be your personal effects... ..blows out of your windows and sails flaming into the night.สะสมในคอนโดทีละน้อย --อย่างช้าๆ ห้อง1700ตารางฟุต เพดานสูง Fight Club (1999)
I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived.แต่ก็เปล่า. เราค่อยๆเรียนรู้ความจริงอย่างช้าๆ Fight Club (1999)
And so life in the Shire goes on very much as it has this past Age full of its own comings and goings, with change coming slowly.แล้วชีวิตในไชร์เป็นยังไง... ก็เหมือนที่เคยเป็นมา ตั้งแต่สมัยก่อน เต็มไปด้วยความเป็นเจ้าของของที่กำลังจะมาและกำลังไป/กับสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาอย่างช้าๆๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The waves build up slowly, then they start to break.ระลอกคลื่นก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ.. เมื่อพวกเขาเริ่มชะลอ. Visitor Q (2001)
They move around slowly, they're floating and sinking.เคลื่อนตัวไปรอบๆอย่างช้าๆ ลอยขึ้น.. จมลง.. Visitor Q (2001)
They slowly grow, then they burst... and sink back into the sea.เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ.. แล้วก็แตกออก สุดท้าย.. Visitor Q (2001)
I wanted to help you slowly.ผมต้องการช่วยคุณไปอย่างช้า ๆ The Forgotten (2004)
We're gonna have trouble getting more stock in, Everything's on back-order,พวกเราจะมีปัญหากับ สินค้าในสต๊อกมากขึ้น ทุกอย่างช้าไปซะหมด Shall We Dance (2004)
But as weeks became months... their enthusiasm became a slow realization that they were out of their depth.แต่จากสัปดาห์ล่วงเป็นเดือน ความกระตือรือร้นก็กลายเป็นความเข้าใจอย่างช้าๆ ว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกตนนั้นซับซ้อนเกินจะเข้าใจ Primer (2004)
Slowly, wheels go round and roundวงล้องหมุนไปอย่างช้าๆ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
See you Sunday at the latest.เจอกันอย่างช้าวันอาทิตย์นะ Brokeback Mountain (2005)
The heart dies, a slow death, shedding each hope like leaves until one day there are none.หัวใจของฉันสูญสลาย ตายอย่างช้าๆ ค่อยๆจางหายไปเหมือนใบไม้ร่วง จนกว่าที่ทุกสิ่งจะสูญเปล่า ไร้ซึ่งความหวัง ไม่มีอะไรหลงเหลือ Memoirs of a Geisha (2005)
Those the march forgot slowly fade.ผู้ที่ขบวนเหล่านั้นไจะถูกลืมเลือนไปอย่างช้า ๆ March of the Penguins (2005)
Some pass the border, they fall asleep, slowly.ผู้ที่เกินจะทน ก็ต้องหลับไหลไปอย่างช้า ๆ March of the Penguins (2005)
Slowly, light blossoms on the Oamock.ของมวลดอกไม้ ที่ผลิบานอย่างช้า ๆ ณ โอมอก March of the Penguins (2005)
Momo slowly followed the bird across the porch but suddenly the bird stopped a few stepsโมโม่ ก็ตามนกน้อยข้ามระเบียงไปอย่างช้าๆ แต่ทันใดนั้น นกน้อยก็หยุดเดิน My Lovely Sam-Soon (2005)
With this skill... I will also kill you. Slowly.ด้วยวิชานี้ ข้าจะใช้ฆ่าเจ้าด้วย ...อย่างช้าๆ... Shadowless Sword (2005)
That made him nervous, carefully he opened the door...มันทำให้เขารู้สึกกลัว เขาเปิดประตูอย่างช้าๆ มันไม่ใช่วิญญาณ Go Go G-Boys (2006)
Don't think of her as someone inferior and let's just train her at a slow pace.อย่าคิดว่าเธอด้อยกว่าใครสิ และ ต้องสอนเธออย่างช้า ๆ Episode #1.3 (2006)
We're gonna have to take her slow, doc. Get off.เราต้องไปอย่างช้าๆ เอาล่ะ ด็อก ลงมาก่อน Eight Below (2006)
We're gonna bring it over this way. Slow and easy.เราจะผ่านมันให้ได้ อย่างช้าๆ Eight Below (2006)
We've been seeing slowdowns and heavy traffic just about everywhere else...พบการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ การจราจรจะติดขัดไปทุกที่ และ... . Firewall (2006)
Your dad said mine was the best he ever had, but he was from India, so--เมื่อเขานึกอยากฆ่าตัวตายอย่างช้าๆ พ่อคุณว่าฉันทำอร่อยที่สุดเท่าเขาเคยกินมา Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Now we slowly and respectfully back out of the room.แล้วเราก็ออกจากห้องไปอย่างช้าๆและสุภาพ The Heart of the Matter (2007)
This plan was after 3 weeks.แผนการนี้อย่างช้าต้อง3สัปดาห์ Om Shanti Om (2007)
I brought up the topic so slowly.ฉันยกเรื่องนี้มาพูดอย่างช้าๆ 9 Ends 2 Out (2007)
Jesus, Bob, could you move your pokey ass a little slower?บ๊อบ เธอจะย้ายก้นมาอย่างช้า ๆ ไม่ได้เหรอ Halloween (2007)
In a long, slow degradation of guilt and regret and blame.มันจะค่อยๆ เลวร้ายลงอย่างช้าๆ จะมีแต่การทะเลาะ และตำหนิกัน Becoming Jane (2007)
Slowly but surely, the Earth began to wither and die.โลกเริ่มเหี่ยวแห้ง และสิ้นสลายไปอย่างช้าๆ Resident Evil: Extinction (2007)
I only had to trek across the Hudson River to make this most amazing discovery.ฉันคงต้องเดินทางข้ามแม่น้ำฮัดสันไปอย่างช้า ๆ เพื่อทำการค้นพบที่มหัศจรรย์ต่อไป The Nanny Diaries (2007)
Look I give you fuck a slow each other to your own death and buryฟังนะ ฉันจะให้แกตายอย่างช้าๆ War (2007)
Do it slowly and with patience. Got it.ทำอย่างช้าๆและเยือกเย็น เข้าใจนะ Heyy Babyy (2007)
I was asleep... when the door opened quietly.ผมรู้สึกง่วง... เมื่อประตูเปิดขึ้นอย่างเงียบๆ เธอเดินเข้ามาในห้องผมอย่างช้าๆ ต่อซิ... A Good Day to Have an Affair (2007)
Those feelings slowly came back and without realizing it, I felt like crying.ความรู้สึกเหล่านี้กลับมาอย่างช้าๆและ.. โดยไม่ต้องพยายามนึกถึง ผมรู้สึกเหมือนกำลังร้องไห้ Operation Proposal (2007)
The fire captain said they have to go slowly.นักดับเพลิงบอกว่า พวกเขาต้องค่อยๆ ทำอย่างช้าๆ Welcome to Kanagawa (2008)
You don't know how much trouble you've caused but please understand that I will kill you very slowly if you don't tell me where my--แกไม่รู้หรอก แกสร้างปัญหาให้ชั้นมากแค่ไหน แต่เข้าใจไว้ด้วยน่ะ ว่าฃั้นจะฆ่าพวกแกอย่างช้าๆ... ..... RocknRolla (2008)
Slowly tilt back.ยกอย่างช้าๆ Chuck Versus the Seduction (2008)
­ You're experiencing his death in slow motion.นายกำลังสัมผัสกับประสบการณ์ ตอนตายของเขาอย่างช้าๆ Yellow Fever (2008)
Look, I'm gonna move very slowly-- baby steps, no sudden moves.นี่ ฉันกำลังก้าวไปอย่างช้าๆ เล็ก ไม่ก้าวอย่างฉับพลัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
The whole "taking it slow" thing?ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ"ไปอย่างช้าๆ" There's No 'I' in Team (2008)
Just much slower.แต่ทำอย่างช้าช้า Adverse Events (2008)
At that time I had to start walking away, slowly, to go back to the world in which he was already gone.ในเวลานั้นถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมเดินทาง ฉันก้าวออกไปอย่างช้าๆ, เพื่อที่จะกลับไปยังโลก ซึ่งเค้าได้ตายจากไปแล้ว. Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างช้า[adv.] (yāng chā) FR: lentement ; doucement
อย่างช้า[adv.] (yāng chā-chā) FR: lentement
อย่างช้าที่สุด[X] (yāng chā thīsut) FR: au plus tard

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adagio[N] ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า
adagio[ADV] อย่างช้า
adagio[ADJ] อย่างช้า
creep[VI] เคลื่อนที่อย่างช้า
creep over[PHRV] ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ), See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
creep up on[PHRV] ย่องเข้ามาหาอย่างช้าๆ และเงียบ, Syn. sneak up on, steal up on
die hard[PHRV] ตายอย่างเจ็บปวด, See also: ตายอย่างช้าๆ
drift away[PHRV] ถูกพัดหรือพาให้ห่างออกไปอย่างช้าๆ (โดยลม, กระแสน้ำ), Syn. drift off
file past[PHRV] (มากกว่าหนึ่งคน) เคลื่อนแถวอย่างช้าๆผ่าน
filter out[PHRV] (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
fade out[PHRV] ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ, See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป, Syn. disappear gradually
fade-in[VI] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in[VT] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
grind to a halt[IDM] แล่นมาอย่างช้าๆ แต่หยุดสนิทและมีเสียงดัง
gradational[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ, See also: ซึ่งแบ่งเป็นระดับ, Syn. graded
inch[VT] เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
inch[VI] เคลื่อนไปทีละน้อย, See also: เคลื่อนไปอย่างช้าๆ, Syn. creep
little by little[IDM] ทีละน้อย, See also: อย่างช้าๆ
lose[VI] เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา), Syn. run slow
ooze[N] การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
slow[ADV] อย่างช้า, See also: ด้วยความเร็วต่ำ, Syn. gradually, leisurely, Ant. quickly
slowly[ADV] อย่างช้าๆ, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually, gently, moderately
time-lapse[ADJ] ซึ่งถ่ายภาพช้าๆ, See also: ซึ่งเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพอย่างช้าๆ
trail[VI] เดินอย่างช้า
trickle[VI] เคลื่อนไหวอย่างช้า
trickle[N] การเคลื่อนอย่างช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent,current
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
trek(เทรด) vi.,n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) ,ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge,slog,tramp,drag
trickle(ทริค'เคิล) vi.,vt. (ทำให้) หยด,ไหลเป็นหยด,ไหลเล็กน้อย,ริน,ซึม,เคลื่อนอย่างช้า,ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,ของเหลวที่ไหลช้า ๆ ,ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble,drop
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trek (n ) การเดินทางที่เป็นไปอย่างช้าๆ หรือด้วยความลำบาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ずっと[ずっと, zutto] (adv) อย่างมาก โดยตลอด มาอย่างช้านาน
ゆっくり[ゆっくり, yukkuri] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง
静静[しずしず, shizushizu] (adv ) อย่างเงียบๆ อย่างช้า
そろそろ[sorosoro] ใกล้ถึงเวลา อย่างช้าๆ ทีละน้อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鳴らす[ならす, narasu] Thai: แปร้นเสียงทางจมูกอย่างช้าEnglish: to snort (nose)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top