Search result for

*อนุสาวรีย์*

(86 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อนุสาวรีย์, -อนุสาวรีย์-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อนุสาวรีย์ (n ) 纪念碑 ( jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสาวรีย์(อะนุสาวะรี) น. สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นต้น เช่น อาคาร หลุมฝังศพ รูปปั้น.
กู่ ๑อนุสาวรีย์, กุฏิ, เจดีย์.
พวงมาลาน. ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ.
มาลาน. ดอกไม้, ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สำหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ เรียกว่า พวงมาลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พวงมาลาดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สําหรับวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูป หรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]
Natural monumentsอนุสาวรีย์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Sepulchral monumentsอนุสาวรีย์ที่ฝังศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stick to the shore... Pass the... monument, the church is on the left.เลียบฝั่งไป ผ่าน \ อนุสาวรีย์ โบสถ์ อยู่ทางซ้าย Made of Honor (2008)
I thought I saw the statue of libertyผมคิดว่า ผมเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
And then buried the statue of libertyและฝังอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
when you see the statue of liberty,เมือคุณเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
Past the statue of John Harvard.ผ่านอนุสาวรีย์ ของจอห์น ฮาวาร์ด Momentum Deferred (2009)
Someone's asking for the time, or my phone number, or directions to the Statue of Libertyมีคนเข้ามาถามเวลา หรือเบอร์โทรฉัน หรือเส้นทางไปอนุสาวรีย์เสรีภาพ Chapter Two 'Ink' (2009)
To the statue of john harvard.เข้ากับอนุสาวรีย์จอน ฮาวาร์ด Jacksonville (2010)
This statue seems to be made of bronze.ก็อนุสาวรีย์นี้ดูเหมือน ทำมาจากบรอนซ์ The Bones That Weren't (2010)
So they were the team that Sweets heard about from the Shakespeare statue.งั้นพวกเขาก็ทำงานกันเป็นทีม อย่างที่สวีทส์ได้ยินเรื่องราวมา จากหนุ่มอนุสาวรีย์เช็กสเปียร์ The Bones That Weren't (2010)
. ..thriving cities rebuilt from the ashes, monuments to the unimaginable, dedicated to the concept of peace.. .. เมืองที่เจริญงอกงาม สร้างได้ใหม่ จากเถ้าถ่าน มีอนุสาวรีย์มากมายนับไม่ถ้วน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Right? Museums and monuments, okay?แบบว่า พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ใช่ไหมพ่อ Transformers: Dark of the Moon (2011)
You two just gonna stand there like the ugly girl at the prom, or you gonna pitch in?นายสองคน จะยืน เป็นอนุสาวรีย์อยู่หยั่งงั้น หรือจะเปิดปากสักที My Heart Will Go On (2011)
Do huddled masses mistake me for the Statue of Liberty?คนพวกนั้นคิดว่าผมเป็น อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพรึไง? Early 21st Century Romanticism (2011)
Sir, we're getting reports that the Washington Monument it's gone.ท่านครับ เราได้รับรายงานว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลาย Face Off (2011)
Through the smoke and debris over the National Mall, we can confirm reports that the Washington Monument has been completely destroyed.มีควันและซากสลักหักพังทั่วทั้ง National Mall เราได้รับรายงานยืนยันว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง Face Off (2011)
Troops have secured the area around the monument, sir.กองกำลังได้ควบคุมพื้นที่ รอบอนุสาวรีย์แล้วครับท่าน Face Off (2011)
We used what little fuel we had on the monument.เราใช้พลังงานที่มีไปกับอนุสาวรีย์ Face Off (2011)
Is it true... about the monument?มันจริงใช่ไหม... อนุสาวรีย์นั่น? Face Off (2011)
We used what little fuel we had on the monument.เราใช้พลังงานที่เหลือน้อยกับอนุสาวรีย์ Face Off (2011)
Tehreek-e-Salim is responsible for the devastating attack on the Washington Monument.เทอร์รีก อี ซาลิม เป็นผู้รับผิดชอบการโจมตี อนุสาวรีย์วอชิงตัน You Bury Other Things Too (2011)
Look at what's left of the Washington Monument.ดูสิว่าอะไรเหลือที่อนุสาวรีย์วอชิงตัน Us or Them (2011)
He'll be going to the Statue of Liberty when he gets here.เขาจะไปที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ\ เมื่อเขามาที่นี่ Dentist of Detroit (2011)
But this scientist is not waiting for data to answer this monumental question.แต่นักวิทยาศาสตร์นี้จะไม่รอข้อมูล ที่จะตอบคำถามอนุสาวรีย์นี้ Is There an Edge to the Universe? (2011)
We have brought down the arena in Capua... a monument of Rome built upon the backs of slaves.เราได้นำมาลง ที่เกิดเหตุใน Capua ... อนุสาวรีย์แห่งกรุงโรม สร้างขึ้นบนหลังของทาส Chosen Path (2012)
Now follow once noble monument, and collapse from sight.ขณะนี้ตามที่ครั้งหนึ่งเคยอนุสาวรีย์เกียรติ และยุบไปจากสายตา Sacramentum (2012)
It's the revolutionary war monument.นั่นมันอนุสาวรีย์สงครามเย็น Identity Crisis (2012)
This monument is dedicated to the fallen soldiers of the revolutionary war.อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อ ระลึกถึงทหารที่เสียสละ ในสงครามเย็น Identity Crisis (2012)
Different... in Spain, there is a monument commemorating Christopher Columbus.มันต่างกัน... ในสเปน มีอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการระลึกถึง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส The Good Shepherd (2012)
The old Washington Monument.อนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันเก่าก่ See Ya (2012)
Remember that night... top of the Washington Monument?จำคืนนั้นได้มั๊ย.. บนอนุสาวรีย์วอชิงตัน? Broken Hearts (2012)
He wants a monument built to the skies with his name plastered...อนุสาวรีย์สูงเทียมฟ้าและมีชื่อเขาแปะอยู่... The Avengers (2012)
I once pooped in the basement of the Lincoln Memorial.ผมเคย pooped ในห้องใต้ดิน ของอนุสาวรีย์ลินคอล์น Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
The Lincoln Memorial has a bathroom?อนุสาวรีย์ลินคอล์นมีห้องน้ำหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You want to be a monument to physical perfection?นายอยากจะเป็นอนุสาวรีย์ แห่งความสมบูรณ์ทางกายภาพ Pain & Gain (2013)
I planned this moment, this monument, with precision.ขณะนี้ผมกำลังวางแผน อนุสาวรีย์นี้ พร้อมความแม่นยำ Trou Normand (2013)
You know, museum, monument...?คุณรู้พิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ .. ? The Family (2013)
How's the world of power and monuments treating you, huh?โลกแห่งอำนาจและอนุสาวรีย์ เป็นยังไงบ้างล่ะ? Pawn (2013)
There is no grave, no memory,อนุสาวรีย์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
A monument to the broken branches on the tree of life.อนุสาวรีย์สาขาที่แตก สลายของต้นไม้แห่งชีวิต Some of the Things That Molecules Do (2014)
50 or 100 million years ago, even the most seemingly ordinary places have been the scene of epic change.แม้ส่วนใหญ่ที่ดูเหมือนจะธรรมดา มีฉากของการเปลี่ยนแปลงมหากาพย์ ผาเหล่านี้เป็นอนุสาวรีย์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The magnificent head of the Statue of Liberty has just been completed.หัวอันงดงามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ได้รับเพียงเสร็จ The World Set Free (2014)
Except the nearest army base is at Monument Point, which is 300 miles from here.ยกเว้นค่ายทหารที่ใกล้ที่สุดที่อนุสาวรีย์ อยู่ห่างสามร้อยไมค์จากนี้ Streets of Fire (2014)
I want all the memorials back home to be about me.ฉันต้องการอนุสาวรีย์ทั้งหมดกลับบ้าน จะเกี่ยวกับฉัน แค่ฉัน. The Martian (2015)
That we'd build a monument to her husband?ว่าเราจะสร้างอนุสาวรีย์ให้สามีของเธอ Jackie (2016)
Get ready for an 800-foot statue of Pac-Man with Skeletor... and Heather Locklear.เตรียมเจออนุสาวรีย์แพ็คแมนยักษ์ กับสเกเลทอร์ กับเฮเธอร์ ล็อคเลียร์ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
David Copperfield made The Statue of Liberty vanish.เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ ทำให้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหายไปได้ The Secret of Sales (2017)
Chose a monument.เลือกอนุสาวรีย์ The Russia House (1990)
Memorial statue?แค่อนุสาวรีย์เหรอ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
, honoring the memory of antonio bay's founding fathers, so get on down to the town hall and check out the monument, ...to those four brave men, one of whom was my great-great-grandfather,เพื่อเป็นเกียรติและการรำลึก ของเหล่าผู้ที่ค้นพบอ่าวแอนโตนิโอ ฉะนั้นถ้าหากมีเวลาเชิญคุณแวะที่ ศาลากลางเมืองและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ ของ 4 วีรชน The Fog (2005)
Monuments should be erected in my honor.ควรจะตั้งอนุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นเกียรติกับผม The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
ตั้งอนุสาวรีย์[v. exp.] (tang anusāwarī) EN: erect a monument   FR: ériger un monument

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cenotaph[N] อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้ตายซึ่งเสียชีวิตในที่อื่น
mausoleum[N] อนุสาวรีย์บรรจุศพ, Syn. memorial, monument
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
monumentality[N] การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์
Statue of Liberty[N] อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
mausoleum(มอซะลี'อัม) n. อนุสาวรีย์บรรจุศพ,อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สุสานบรรจุศพหลายศพ pl. mausoleums,mausolea
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra

English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
monolith(n) หินก้อนใหญ่,เสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ
stone(n) เพชรพลอย,หิน,น้ำหนัก14ปอนด์,ก้อนนิ่ว,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top