Search result for

*หุ่น*

(306 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หุ่น, -หุ่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่น[N] figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, สัดส่วน, Example: เธอรู้สึกว่าหุ่นของตัวเองไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าชุดนี้
หุ่น[N] puppet, See also: replica, Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น, Example: การแสดงละครหุ่นเป็นการนำเอาหุ่นเชิดมือมาเป็นตัวแสดง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่างๆ
หุ่นยนต์[N] robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
หุ่นเชิด[N] puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
หุ่นโชว์[N] dummy
เชิดหุ่น[V] perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท
หุ่นจำลอง[N] model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง
หุ่นพยนต์[N] an effigy enlivened by magic, Example: พ่อหมอกำลังลงอาคมเสกหุ่นพยนต์, Count unit: ตัว, Thai definition: วัตถุที่ถูกเสกเป่าให้ทำงานได้เหมือนสิ่งมีชีวิต
หุ่นไล่กา[N] scarecrow, Example: หุ่นไล่การูปร่างเหมือนคนทำหน้าที่เฝ้าข้าวในนา, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปหุ่นใส่งอบที่ทำขึ้นสำหรับลวงนกกาไม่ให้มากินพืชผลในไร่นา มักทำเป็นรูปคนสวมเสื้อผ้าเหมือนชาวนา
รัฐบาลหุ่น[N] puppet government, Example: คุณอานันท์ ก็เคยตำหนิคุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ไปแล้ว ว่าเป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิดอะไรทำนองนั้น
หุ่นกระบอก[N] puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าหุ้นก. รวมทุนเข้าด้วยกันเพื่อหาผลประโยชน์.
เชิดหุ่นก. ยกตัวหุ่นชูขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท.
ตลาดหุ้นดู ตลาดหลักทรัพย์.
ทุนเรือนหุ้นน. ทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน.
บ้อ, บ้อหุ้นน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง เขียนตารางสี่เหลี่ยมหรือวงกลมลงบนพื้น มีผู้เล่น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายออกสตางค์ฝ่ายละ ๒-๓ อัน เอามารวมกัน ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โยนสตางค์ทั้งหมดลงในตารางหรือวงกลมนั้นให้กระจาย อีกฝ่ายหนึ่งจะชี้สตางค์อันใดอันหนึ่งให้ฝ่ายโยน ฝ่ายโยนจะต้องใช้สตางค์อีกอันหนึ่ง เรียกว่า “อีตัว” โยนลงให้ประกบสตางค์อันที่เขาชี้ให้ ถ้าโยนลงไปประกบได้ ก็เป็นฝ่ายชนะ ได้สตางค์ทั้งหมด ถ้าโยนถูกสตางค์อันอื่น ก็เป็นฝ่ายแพ้ ต้องเสียสตางค์ทั้งหมดให้ฝ่ายชี้ แต่ถ้าฝ่ายโยนไม่มั่นใจว่าจะโยนอีตัวไปประกบได้ ก็อาจโยนอีตัวลงไปในที่ว่าง เรียกว่า “อู้ไว้” หมายความว่า กินไม่ได้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้โยนบ้าง ฝ่ายที่โยนก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ชี้บ้าง.
บ้อหุ้นน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง. (ดู บ้อ, บ้อหุ้น).
ใบหุ้นน. ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น.
เป็นหุ่นให้เชิดก. อยู่ในฐานะหรือตำแหน่งที่ต้องทำตามที่เขาสั่ง.
ภาพหุ่นนิ่งน. ภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว.
เล่นหุ้นก. ลงทุนด้วยการซื้อขายหุ้นเพื่อเก็งกำไร.
ห้างหุ้นส่วนน. กิจการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเข้ากระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แก่กิจการที่ทำ.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดน. ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน ๒ จำพวก คือ (๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้น และ (๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน.
ห้างหุ้นส่วนสามัญน. ห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด.
หุ่นน. รูป, รูปแบบ, รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่าง ๆ
หุ่นรูปปั้นหรือแกะสลักที่ทำโกลนไว้เพื่อเป็นแบบชั่วคราว, (ปาก) รูปทรงของร่างกายเป็นต้น เช่น คนนี้หุ่นดี
หุ่นชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว เช่น หุ่นกระบอก หุ่นจีน, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่กลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่นโดยได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชา แต่ไม่มีอำนาจอะไรอย่างแท้จริง เช่น เป็นหุ่นให้เขาเชิด รัฐบาลหุ่น.
หุ่นกระบอกน. หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้างลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด.
หุ่นขี้ผึ้งน. หุ่นที่ทำด้วยขี้ผึ้งเป็นต้น มักทำเป็นรูปคนที่มีชื่อเสียง สวมใส่เสื้อผ้า มองดูคล้ายคนจริง ๆ.
หุ่นจีนน. หุ่นชนิดหนึ่ง ทำเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีน มีทั้งชนิดครึ่งท่อนและเต็มตัว ใช้คนเชิดคนเดียว.
หุ่นนิ่งน. เรียกภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว ว่า ภาพหุ่นนิ่ง.
หุ่นพยนต์(-พะยน) น. รูปที่ผู้ทรงวิทยาคมเอาวัตถุมาผูกขึ้นแล้วเสกเป่าให้เป็นเหมือนรูปที่มีชีวิต.
หุ่นไล่กาน. หุ่นที่มักทำเป็นรูปคนสวมเสื้อผ้าสำหรับลวงนกกาให้กลัว ทำให้ไม่กล้าลงมากินพืชผลในไร่นา.
หุ่นใหญ่น. หุ่นชนิดทำจำลองย่อส่วนตัวละครขนาดสูงประมาณ ๒ ศอก ตัวหนึ่งใช้คนเชิด ๓ คน ใช้แสดงละครเล็ก.
หุ้นน. ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายเป็นต้น. (เทียบภาษาจีนแต้จิ๋ว หุ่ง ว่า หุ้น, ส่วน)
หุ้นหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด.
หุ้นกู้น. ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน.
หุ้นบุริมสิทธิ(-บุริมมะสิด) น. หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ.
หุ้นลมน. หุ้นที่ไม่ได้ลงทุนเอง.
หุ้นส่วนน. ทุนที่เข้ากันเพื่อทำการต่าง ๆ เช่น ค้าขายเป็นต้น
หุ้นส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน.
หุ้นสามัญน. หุ้นธรรมดาของบริษัทจำกัด ซึ่งแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและผู้ถือหุ้นมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ.
กงสีน. ของกองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่ง ๆ, หุ้นส่วน, บริษัท.
กฎหมายพาณิชย์น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท.
กระดาษเพลา(-เพฺลา) น. กระดาษสาชนิดบาง โบราณใช้ร่างหนังสือด้วยดินสอดำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ใช้ปิดหุ่นหัวโขนและหุ่นอื่น ๆ.
กระบอก ๑หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้าง ลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด เรียกว่า หุ่นกระบอก
กลอง(กฺลอง) น. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ขึงด้วยหนัง ใช้ตีบอกสัญญาณ กำกับจังหวะ หรือใช้ตีร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ตัวกลองเรียกว่า “หุ่น” ลักษณะกลมกลวงทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ชิงชัน ไม้มะริด ไม้มะม่วง มีทั้งหน้าเดียวและ ๒ หน้า ที่ขึ้นหนังหน้าเดียว เช่น โทน กลองยาว รำมะนา ที่ขึ้นหนัง ๒ หน้า เช่น กลองทัด ตะโพน เปิงมาง กลองแขก กลองมลายู กลองชนะ การขึ้นหนังมีทั้งที่ใช้หมุดตรึงให้แน่น และใช้โยงเร่งเสียงด้วยสายหนัง เรียกว่า หนังเรียด หรือใช้หวายหรือลวด ยังมีกลองที่หล่อด้วยโลหะทั้งลูก แต่มิได้ขึงด้วยหนัง ก็มี เช่น มโหระทึก และกลองที่ทำด้วยดินเผา การตีกลองอาจใช้ไม้ตี มือ (ฝ่ามือ) หรือนิ้ว เพื่อให้เกิดเสียงดังก้อง, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
ข้อบังคับของบริษัทน. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจการของบริษัทจำกัด เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น.
ขึ้นทนน. ขั้นตอนหนึ่งในการหล่อโลหะ โดยยกหุ่นขี้ผึ้งที่เข้าดินเป็นพิมพ์สำเร็จแล้วขึ้นตั้งบนฐานอิฐที่วางซ้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยกลับเอาหัวของหุ่นไว้ข้างล่าง ปักท่อนเหล็กค้ำยันตัวพิมพ์ที่พอกหุ่นให้ตั้งตรงและมั่นคง.
เข้า ๑รวม เช่น เข้าหุ้น เข้าทุน, รวมเป็นพวก เช่น เข้าพรรค เข้าแถว เข้าข้าง
ค่าเสมอภาคน. มูลค่าหรือราคาของหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่ตราไว้
เคลื่อนไหวก. ขยับ, ไหวตัว, เช่น นอนนิ่ง ๆ อย่าเพิ่งเคลื่อนไหว, ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่, เช่น ราคาหุ้นตัวนี้ไม่เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว
เงินปันผลน. ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น.
จดทะเบียนก. ลงบันทึกข้อความไว้กับทางราชการเพื่อให้การใดเกิดผล บังคับกันได้ ได้รับการคุ้มครอง หรือเป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท จดทะเบียนเครื่องจักร.
จำกัดความรับผิดชอบน. บริษัทจำกัดซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ารวมของหุ้นที่ตนถือ.
ชุบชีวิตก. ทำให้เป็นขึ้น เช่น ชุบชีวิตคนตายให้เป็น, ทำให้มีชีวิตขึ้น เช่น ชุบชีวิตรูปหุ่น
แชร์น. การลงหุ้นเป็นจำนวนเงินและตามวาระที่กำหนดแล้วประมูลว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไร ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น, เรียกการลงหุ้นเช่นนั้น ว่า เล่นแชร์.
ตลาดหลักทรัพย์น. ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, ตลาดหุ้น ก็เรียก.
ทุนจดทะเบียนน. จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้.
ทุนทรัพย์ทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ลงไว้ในห้างหุ้นส่วนสามัญ.
บรรษัทการรวมกันเข้าหุ้นส่วนทำการค้าขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phantom๑. ความรู้สึกหลอน, อวัยวะหลอน๒. หุ่นส่วนร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papier mâchéหุ่นกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robotหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robotหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armatureโครงหุ่นปั้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joruriละครหุ่นโจรุริ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bozzettoหุ่นร่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manikin; lay figure; manakin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manakin; lay figure; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marionette; puppetหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dummy instructionคำสั่งหุ่น, คำสั่งดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy parameterพารามิเตอร์หุ่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummy variableตัวแปรหุ่น, ตัวแปรดัมมี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
grand guignolหุ่นกระบอกกรองกีญอล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecorchéหุ่นกายวิภาค [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teleroboticsวิชาควบคุมหุ่นยนต์ทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wax modelหุ่นขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Robotsหุ่นยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile robotหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Space roboticหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
robotหุ่นยนต์
อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์
วิทยาการว่าด้วยการออกแบบสร้างและประยุกต์หุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์]
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
Androidsหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ [TU Subject Heading]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
Marionettesหุ่นชัก [TU Subject Heading]
Mobile robotsหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet playsบทละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theaterละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theater in educationละครหุ่นในการศึกษา [TU Subject Heading]
Puppet theatersโรงละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppetsหุ่น [TU Subject Heading]
Robot visionการรับภาพของหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robotsหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robots, Industrialหุ่นยนต์อุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Rod puppetsหุ่นกระบอก [TU Subject Heading]
Shadow puppetsหุ่นที่เล่นเงา [TU Subject Heading]
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Water pupetryศิลปะการทำและการแสดงหุ่นน้ำ [TU Subject Heading]
Wax figuresหุ่นขึ้ผึ้ง [TU Subject Heading]
Model แบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Computer Controlled Manikinแบบหุ่นที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ [การแพทย์]
Dummy Activityกิจกรรมหุ่น [การแพทย์]
Modelsหุ่นจำลอง, รูปจำลอง, ตัวแบบ, รูปธรรม, แบบจำลอง, รูปแบบ+B2961 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's better than Lex walking around with a remote control to a Clark-bot.มันจะดีกว่า ถ้าเล็กซ์เดินไปมา โดยมีรีโมทบังคับหุ่นยนต์คล๊าก Odyssey (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
That's givin' it to the clankers.อุทิศให้ไอ้พวกหุ่นกระป๋องโดยเฉพาะ Ambush (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
We forgot to shut off the medical droid.ตายล่ะ เราลืมปิดระบบเจ้าหุ่นพยาบาล Rising Malevolence (2008)
I think I hear battle droids approaching.ข้าคิดว่าได้ยินเสียงหุ่นรบดรอยด์ กำลังมาทางนี้ Destroy Malevolence (2008)
Well, R2 units are a dime a dozen.โธ่เอ๊ย หุ่นยนต์รุ่นอาร์ทูมีเป็นโหล Downfall of a Droid (2008)
We're looking for an R2 unit.เรากำลังมองหาหุ่นรุ่นอาร์ทู Downfall of a Droid (2008)
She lost the last one.นางได้เสียหุ่นตัวสุดท้ายไป Downfall of a Droid (2008)
Nice R3 unit.หุ่นอาร์ทรีนั่นสวยดีนี่ Downfall of a Droid (2008)
I may have an R2 unit buried somewhere in the hold.บางทีข้าอาจจะมีหุ่นรุ่นอาร์ทูซักตัวซุกอยู่ที่ไหนสักแห่ง Downfall of a Droid (2008)
I told you there were no R2 droids down here.ข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่มีหุ่นอาร์ทูอยู่ที่นี่ Downfall of a Droid (2008)
You bring that R2 unit to me as fast as you can get here or else...เจ้าต้องนำหุ่นอาร์ทูนั่นมาให้ข้าโดยเร็วที่สุด... ไม่งั้น... Downfall of a Droid (2008)
We have to assume that R2 was destroyed in the explosion that claimed your ship.เราต้องยอมรับว่าหุ่นอาร์ทูนั่น ถูกทำลายเพราะการระเบิดของยานเจ้า Downfall of a Droid (2008)
That should slow those buckets down.นี่คงถ่วงไอ้หุ่นกระป๋องไว้ได้มั่ง Rookies (2008)
Those clankers have tough armor.ไอ้หุ่นพวกนี้เกราะหนาแฮะ Rookies (2008)
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
The head clancker.หัวหน้าใหญ่ของไอ้พวกหุ่นกระป๋องแทน Shadow of Malevolence (2008)
Grievous, those battle droids are expensive.กรีวัส , หุ่นรบดรอยด์ตัวนึงไม่ใช่ถูกๆ นะ Shadow of Malevolence (2008)
Take the captured R2 unit to my ship.เอาหุ่นอาร์ทูนั่น ไปที่ยานของข้า Duel of the Droids (2008)
He's just another tinny, boys.ก็แค่หุ่นดีบุกอีกตัวนึงเท่านั้นแหล่ะ หนุ่มๆ Duel of the Droids (2008)
That stubby little backstabber.ไอ้เจ้าหุ่นอ้วนจอมหักหลัง Duel of the Droids (2008)
Why is there never an R2 unit when you need one?ทำไมถึงไม่มีหุ่นอาร์ทูซักตัว เวลาข้าต้องการเนี่ย Bombad Jedi (2008)
We've had to do bodies getting the makeupเราต้องสร้างหุ่นและแต่งหน้าให้กับมัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's the robot vacuum.ก็แค่ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นน่ะ Scandal Makers (2008)
I'll treat you like a translator, puppet and replacement driver.ฉันจะให้เธอเป็นเหมือนล่าม เหมือนหุ่น ที่มาแทนฉัน Beethoven Virus (2008)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
- But she's still pretty.แต่เธอก็น่ารักอยู่ดีนั่นแหละ หุ่นดีด้วย My Sassy Girl (2008)
Yeah, she was beautiful. Yes, she had a great body, and she's smart.หล่อนก็สวยอะนะ หุ่นก็ดี แถมยังฉลาดอีก New York, I Love You (2008)
- Well, Mr. Daniels, it's the robots!- ก็ คุณ เดเนียลส์ หุ่นยนต์ ไงล่ะ ! Pilot (2008)
- Robots...- หุ่นยนต์... Pilot (2008)
A shooter with some kind of robot leg.มือปืน ที่มีขาแบบหุ่นยนต์ Pilot (2008)
A shooter with some kind of robot leg...มือปืน ที่มีขาแบบหุ่นยนต์... Pilot (2008)
So you are a robot?งั้นเธอก็เป็นหุ่นยนต์น่ะสิ? Cyborg Girl (2008)
Don't call me a robot.อย่าเรียกฉันว่าหุ่นยนต์เชียวนะ Cyborg Girl (2008)
Dance like this. Do you know the Robot?เต้นแบบนี้น่ะ เค้าเรียกว่าท่าหุ่นยนต์ล่ะ? Cyborg Girl (2008)
I found a robot that looks like you.ฉันเจอหุ่นยนต์ที่เหมือนกันเธอเปี๊ยบเลย Cyborg Girl (2008)
This robot was called Bruce Lee and it was knocked down... to 6 billion caps.หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า บรูซ ลี และตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา.. ถึง 6 พันล้าน ตัวอักษร Cyborg Girl (2008)
This female cyborg was made in 2070.นี่คือหุ่นยนต์ผู้หญิง สร้างขึ้น เมื่อ 2070 Cyborg Girl (2008)
This robot is named Elvis Presley.หุ่นยนต์ ตัวนี้ชื่อ เอลวิส เพสลี่ Cyborg Girl (2008)
It was said to have the best joints and music system.ว่ากันว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มี ข้อต่อในระบบดนตรีที่ดีที่สุดครับ Cyborg Girl (2008)
You look awesome.หุ่นเธอเจ๋งมาก Pilot (2008)
- She's not showing at all, is she?- เธอไม่ยอมอวดหุ่นสักครั้งเลย นั่นแหละเธอ Pilot (2008)
That automaton that emerged from the sphere, it attacked our troops.เจ้าหุ่นยนต์ที่ออกมา จากข้างในวัตถุทรงกลม มันทำร้ายทหารของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
So is it a machine or a living thing?ตกลงมันคือหุ่นยนต์ หรือสิ่งมีชีวิตกันเนี่ย The Day the Earth Stood Still (2008)
So we attempted a robotically-assisted explorationเราเลยลองใช้วิธี ให้หุ่นยนต์เข้าไป The Day the Earth Stood Still (2008)
Just some guy she met at the gym... with Brad Pitt's face and Jesus' abs.ก็แค่ใครซักคน ที่เธอบังเอิญเจอที่ยิม แล้วเค้ามีหน้าตาเหมือนแบรด พิทท์ แถมหุ่นเพอร์เฟ็คน่ะ 500 Days of Summer (2009)
They're like cyborgs.พวกนั้นยังกะหุ่นยนต์อ่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Completely, they... move you around like a robot.เค้าใช้ให้คุณขยับไปมาได้ เหมือนหุ่นยนต์ Gamer (2009)
Then you need to cut your strings puppet master.งั้นนายก็ต้องตัดสายบังคับหุ่นกระบอกซะ! Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหุ้น[n. exp.] (baihun) EN: share certificate   
ใบถือหุ้น[n. exp.] (bai theū hun) EN: share certificate   
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phūtheūhun) EN: holding company   
เชิดหุ่น[v.] (choēt hun) EN: perform the puppet   
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hun) EN: share index   
ดัชนีราคาหุ้น[n. exp.] (datchanī rākhā hun) EN: share index   
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hānghunsuan jamkat) EN: limited partnership   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hānghunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: model ; replica   FR: modèle [m] ; maquette [f] ; réplique [f]
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part   FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ่นโชว์[n. exp.] (hun chō) EN: dummy   
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: puppet ; marionette   FR: marionnette [f]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]
หุ่นเครื่องบิน[n. exp.] (hun khreūangbin) EN: model aircraft   FR: maquette d'avion [f] ; modèle d'avion [m]
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show   FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture   FR: obligation [f]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēng saphāp) EN: convertible debentures   
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow   
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet   FR: marionnette [f]
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   
หุ่นเรือ[n. exp.] (hun reūa) EN: model of a ship   FR: maquette de bateau [f]
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership   FR: partenaire [m]
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jamkat) EN: limited partnership   
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
หุ้นส่วนธุรกิจ[n. exp.] (hunsuan thurakit) EN: business partner   
หุ้นส่วนใหญ่[n. exp.] (hunsuan yai) EN: senior partner   
หุ้นทุน[n. exp.] (hun thun) EN: equity share   
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
หุ่นยนต์จิ๋ว[n. exp.] (hunyon jiu) EN: tiny robot   
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø hun) EN: earnings per share   
การจัดหาเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม[n. exp.] (kān jathā ngoenthun dōi øk hun phoēm) EN: equity financing   
การเล่นหุ้น[n. exp.] (kān len hun) EN: speculation   
การเลิกห้างหุ้นส่วน[n. exp.] (kān loēk hānghunsuan) EN: dissolution of partnership   
การโอนหุ้น[n. exp.] (kān ōn hun) EN: transfer of share   
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum phūtheū hun) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders   FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum wisāman phūtheū hun) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders   
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsuan) EN: enter into a partnership   
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak hunkrabøk) EN: puppeteer   FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
เล่นหุ้น[v. exp.] (len hun) EN: play the stock market ; speculate   FR: jouer en bourse
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners   
นายหน้าค้าหุ้น[n. exp.] (nāinā khā hun) EN: stockbroker   
นายหน้าซื้อขายหุ้น[n. exp.] (nāinā seū-khāi hun) EN: stockbroker   
เงินปันผลต่อหุ้น[n. exp.] (ngoenpanphon tø hun) EN: dividend per share   FR: dividende par action [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chamber of horrors[N] สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
crucifix[N] ไม้กางเขนที่มีหุ่นพระเยซูตรึงอยู่
dummy[N] หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
effigy[N] รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, Syn. dummy, likeness, representation
fighurine[N] รูปแกะสลักเล็กๆ, See also: หุ่นแกะสลักเล็กๆ, Syn. manikin, statuette
figurehead[N] หัวหน้าแต่ในนาม (แต่ไม่ได้มีอำนาจแท้จริง), See also: หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ, Syn. dummy
glove puppet[N] หุ่นเชิดด้วยมือ, Syn. hand puppet
lay figure[N] คนที่ถูกเชิดเป็นหุ่น
manikin[N] หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
manikin[N] หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์, Syn. model
mannequin[N] หุ่นแสดงแบบ, See also: หุ่นจำลอง
mannikin[N] หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์), Syn. manikin
marionette[N] หุ่นกระบอก, See also: หุ่นเชิดมือ, Syn. puppet, fantoccini
mock-up[N] แบบจำลอง, See also: หุ่นจำลอง, Syn. dummy, model
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
modeler[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
modeling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modeller[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
puppet[N] คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น, See also: หุ่นเชิด
puppet[N] หุ่นกระบอก
puppeteer[N] คนเชิดหุ่นกระบอก
puppetry[N] ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก, Syn. mummery
robot[N] หุ่นยนต์, Syn. automaton
robotic[ADJ] เกี่ยวกับหุ่นยนต์
robotics[N] การออกแบบหุ่นยนต์
scarecrow[N] หุ่นไล่กา, See also: สิ่งที่ใช้ขู่, Syn. bugbear, sight
stooge[N] คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำสแลง), See also: คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ, Syn. puppet, tool
stooge[VI] ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ
waxwork[N] หุ่นขี้ผึ้ง
waxworks[N] นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง
wirepuller[N] ผู้ชักสายหุ่นกระบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
effigiate(อิฟิจ'จิเกท) vt. ทำรูปจำลอง,ทำหุ่น., See also: effigiation n. ดูeffigiate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
fantoccini(แฟน' ทะซี' นี) n.,pl. หุ่นกระบอก,หุ่น,การแสดงหุ่นกระบอก, Syn. puppets
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
jackstrawn. หุ่นไล่กา,คนที่ไม่มีคุณค่า
layfigureหุ่นคนที่ต่อเชื่อมกัน,บุคคลธรรมดา
malkin(มอ'คิน,มอล'คิน) n. หญิงแพศยา,หุ่นไล่กา,รูปหุ่นแปลก ๆ ,แมว,กระต่ายป่า
manikin(แมน'นะคิน) n. คนร่างเล็ก,คนแคระ,เล็ก,หุ่นคนสำหรับสอนวิชากายวิภาควิทยา., Syn. manakin,mannikin,dwarf,pygmy
mannequin(แมน'นะควิน) n. หุ่นมนุษย์สำหรับแสดงแบบเสื้อ,นางแบบ,=manikin (ดู)
marionette(แมริอะเนท') n. หุ่นกระบอก
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mock-up(มอค`อัพ) n. หุ่นจำลอง
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก
robot(โร'เบิท,-บอท,รอท'เบิท) n. หุ่นยนต์,คนที่ทำงานเหมือนเครื่องจักร, See also: robotism n. robotistic adj.
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
shapely(เชพ'ลี) adj. มีรูปร่างที่ดี,มีรูปแบบที่ดี,ดูงามตา,ท่าทางดี,หุ่นดี, See also: shapeliness n.
waxworks(แวคซฺ'เวิร์คซฺ) n. นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง pl. waxworks
wirepuller(ไว'เออะพูลเลอะ) n. ผู้ชักใยเบื้องหลัง,ผู้ชักใย,ผู้ชักสายหุ่นกระบอก, See also: wirepulling n.

English-Thai: Nontri Dictionary
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
effigy(n) รูปปั้น,รูปจำลอง,รูปเหมือน,หุ่นจำลอง
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
marionette(n) หุ่นกระบอก
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
robot(n) มนุษย์กล,มนุษย์หุ่นยนต์
scarecrow(n) หุ่นไล่กา
shapely(adj) รูปร่างดี,หุ่นดี,ท่าทางดี
strawman(n) หุ่นไล่กา
taxidermy(n) ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Android {m}; Androide {m} (n) หุ่นยนต์เสมือนคน
mechatronics (n) เป็นคำประสมระหว่าง mechanics กับ electronics รวมกันเป็นศาสตร์ในการสร้างหุ่นยนต์
See also: R. cybernetics,robotics
puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม
replicant (n slang ) สิ่งที่คล้ายมนุษย์, หุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์ ,สิ่งที่ถูกสร้างโดยกลไกทางพันธุ์กรรมให้ดูเหมือนมนุษย์ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. android,robot,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ロボット工学[ロボットこうがく, robotto kougaku] (n ) วิศวกรรมหุ่นยนต์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
Marionette(n ) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top