Search result for

*หาได้*

(130 entries)
(0.6369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาได้, -หาได้-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิทธิบัตรควรปรับความหมาย เพราะ สิทธิบัตรต้องรวม การค้นพบ (discovery) โดยหากไม่ปรับ การสื่อสารจะคลาดเคลื่อน และเป็นปัญหาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทำโดยประมาทก. กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
กินข้าวลิงก. กินสิ่งที่พอจะหาได้ เพราะไปตกอยู่ในที่ที่ไม่มีอาหารจะกิน เช่น ไปเที่ยวป่าคราวก่อน หลงทางอยู่นาน เกือบจะต้องกินข้าวลิงเสียแล้ว.
งมเข็มในมหาสมุทรก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้, ทำกิจที่สำเร็จได้ยาก.
จุดบอดน. บริเวณที่เครื่องมือสื่อสารรับสัญญาณได้ไม่ชัด, บริเวณหลังลูกตาที่ไม่รับแสง, บริเวณที่ควรจะมองเห็นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ทางโค้งนี้มีจุดบอด ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย ๆ, จุดของปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือแยกแยะได้อย่างชัดเจนอาจจะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสภาวะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้.
ดำกลก. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งขึ้น, ตั้งไว้, เช่น เจ้าก็ดำกลผลาอนนหาได้ไว้ในบรรณศาลาน้นนแล (ม. คำหลวง วนประเวศน์)
เถนน. ชายที่มีอายุ อาศัยอยู่กินที่วัด อาจถือศีลหรือไม่ก็ได้ นุ่งห่มผ้าเหลืองตามแต่จะหาได้ บางคนมีความประพฤติดี บางคนมีความประพฤติไม่เหมาะสม.
ประมาทกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
ภรรดร, ภรรดา(พันดอน, พันดา) น. ผัว เช่น ปัญหามีแต่จักหา ภรรดาสมศักดิ์สมศรี หาได้ใช่ง่ายชายดี สมกับเทวีลูกเรา (กนกนคร), ใช้ว่า ภัสดา ก็ได้, โบราณใช้ว่า ภรัสดาษ ก็มี.
เยือกเย็นว. มีจิตใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียวโกรธง่าย เช่น สำคัญที่เป็นคนเยือกเย็น จึงจะตัดสินปัญหาได้อย่างรอบคอบ.
ลำไพ่น. เงินหรือผลประโยชน์ที่หาได้เป็นพิเศษนอกเหนือจากรายได้ประจำ.
หาทำยายากก. หาได้ยากเพราะไม่ค่อยมีทำนองเดียวกับสมุนไพรบางอย่างในที่บางแห่งหาได้ยากมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neutrinoนิวทริโน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อย ทำให้ตรวจหาได้ยาก พบได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์หลายชนิด เช่น การสลายแบบให้อนุภาคบีตา รวมทั้งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลก
[นิวเคลียร์]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
Elongation at breakร้อยละการยืดของชิ้นทดสอบที่จุดขาด คำนวณได้จากสูตร การยืด (%) = (ความยาวสุดท้าย – ความยาวเริ่มต้น)/ความยาวเริ่มต้น x100 วิธีทำสามารถหาได้จาก ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
Glass transition temperature: Tgอุณหภูมิที่พอลิเมอร์เปลี่ยนจากสภาพนุ่มคล้ายยางไปเป็นของแข็งเปราะ คล้ายแก้ว หรือกลับกัน ซึ่งสามารถหาได้จากการวัดการเปลี่ยนพลังงานความร้อนจำเพาะโดยใช้เทคนิค DSC (Differential Scanning Calorimetry) หรือ DTA (Differential Thermal Analysis) [เทคโนโลยียาง]
Non rubber contentปริมาณของแข็งที่ไม่ใช่ยาง หมายถึง ปริมาณของแข็งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อยางที่มีอยู่ในน้ำยาง เช่น แมกนีเซียม ทองแดง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น สามารถหาได้จากการนำเอาค่า DRC ไปหักออกจากค่า TSC ก็จะได้ค่า NRC ถ้าน้ำยางข้นชุดใดมีค่า NRC สูง ก็บ่งชี้ว่า น้ำยางชุดนั้นมีสารที่ไม่ใช่เนื้อยางมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสถียรของน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Scorch timeระยะเวลาที่ยางเริ่มจะเกิดการคงรูป หรือบอกถึงระยะเวลาที่ยางสามารถไหลได้ในขณะผลิตก่อนเกิดการคงรูป สามารถหาได้โดยใช้เครื่อง Oscilating Disc Rheometer (ODR) หรือ Moving Die Rheometer (MDR) วัดที่จุดสูงกว่าค่าแรงบิด (torque) ต่ำสุดขึ้นมา 2 หน่วย (t2) หรือ 5 หน่วย (t5) [เทคโนโลยียาง]
Viscosityความต้านทานการไหลของวัสดุภายใต้ความเค้น หาได้จากความเค้นเฉือนหารด้วยอัตราการเฉือน (Shear stress/shear rate) [เทคโนโลยียาง]
Available waterน้ำที่พอหาได้ หรือ น้ำที่พืชดูไปใช้ได้ [อุตุนิยมวิทยา]
mid-rangeค่ากึ่งกลางพิสัย, ค่ากลางของข้อมูลที่หาได้จากการเฉลี่ยค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric mean (G.M.)ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งใช้อักษรย่อ G.M. หาได้จากสูตร  เมื่อ Xi เป็นข้อมูลตัวที่ i  และ N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal equationสมการปรกติ, สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quartile deviation [semi-interquartile range]ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, ค่าที่ใช้วัดการกระจายที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของความแตกต่างระหว่างควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Q1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกล, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกล การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีหาได้จากกรณีเครื่องกลไม่มีความเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnifying powerกำลังขยาย, การวัดขอบเขตของอุปกรณ์ทางแสงในการขยายหรือลดขนาดของภาพ  กำลังขยายของอุปกรณ์ใดหาได้จากอัตราส่วนของขนาดภาพที่เห็นต่อขนาดวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weightน้ำหนัก, แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ  น้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ น้ำหนักของวัตถุหาได้จากผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งของวัตถุ น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mid pointจุดกึ่งกลางชั้น, ทางสถิติหมายถึงจุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้น หาได้จากการเฉลี่ยค่าขอบบนและขอบล่างของแต่ละอันตรภาคชั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uniform resource locator (URL)ยูอาร์แอล, รหัสสืบค้นข้อมูลซึ่งระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ ใช้เพื่อติดต่อกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการบน WWW โดยการระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
web serverเว็บเซิร์ฟเวอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเพจ เมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ยูอาร์แอล ระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป The Great Dictator (1940)
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
With your powers, you could solve so many problems.ด้วยอำนาจของท่าน ท่านแก้ไขปัญหาได้มากมาย Oh, God! (1977)
I can't, can't.... Can't find it!ไม่สามารถฉันไม่สามารถไม่ สามารถหาได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I want you to put it where nobody can find it without a deliberate search.ฉันต้องการให้คุณที่จะนำมันที่ ไม่มีใคร สามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องมี การค้นหาโดยเจตนา 2010: The Year We Make Contact (1984)
We can't take fingerprints.และเราก็ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือหาได้อีกด้วย Clue (1985)
Not long at allหาได้ยาวนาน Labyrinth (1986)
I need all the karma I can get right now.ตอนนี้ผมต้องการโชคทั้งหมดเท่าที่หาได้ Field of Dreams (1989)
If there was a union problem or, say, a beef in the numbers... only the top guys could meet with Paulie to discuss the problem.หากมีปัญหาเรื่องแก๊งค์ หรือ เกิดปัญหาเรื่องเงิน รุ่นใหญ่เท่านั้น ที่จะพบพอลลี่เพื่อปรึกษาปัญหาได้ Goodfellas (1990)
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม... Aladdin (1992)
I find things. I don't need this nice food with ketchup.ฉันหาได้ ฉันไม่ต้องการอาหารอร่อย แบบนี้กับซอสมะเขือเทศหรอก Of Mice and Men (1992)
Do you know where I can find a nice shirt like that ?เสื้อนี่สวย... จะหาได้ที่ไหน Schindler's List (1993)
Get me as many as you can find.มากเท่าที่นายหาได้ Schindler's List (1993)
I fear not the wind. I bend without breaking."'ข้ามิเกรงกลัวสายลม ตัวข้าเอนตัวไปตามสายลมโดยหาได้แตกหักไม่ Wild Reeds (1994)
You have borne its gusts without flexing your spine."'ส่วนเจ้าเมื่อลมพัดมา เจ้าหาได้เอนตัวเช่นตัวข้าไม่ Wild Reeds (1994)
That's the only thing I could find on the black market.เป็นอย่างเดียวที่ผมหาได้จากตลาดมืด Ghost in the Shell (1995)
Available at all Al's Toy Barn outlets in the Tri-county area.หาได้ตามร้านขายของเล่นชั้นนำ ทั่วไป Toy Story (1995)
Well, I have heard that she is uncommonly improved within this last year or two.แหม ผมได้ยินว่าหล่อนได้รับการแก้ไข อย่างหาได้ยากในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่แล้ว Episode #1.6 (1995)
You understand I take 25 percent of everything you make.ผมต้องได้ส่วนแบ่ง 25% จากส่วนที่คุณหาได้ Gattaca (1997)
You think you can find somebody who does, you have my blessin'.ถ้าคุณคิดว่าหาได้ คุณก็ไม่ต้องจ้างผม Good Will Hunting (1997)
He can handle the problems. He can handle the work.เขาจัดการปัญหาได้ เขาทำงานได้แล้ว Good Will Hunting (1997)
Well, you should be able to find one over thereที่โน่นคงพอหาได้สักข้าง The Legend of 1900 (1998)
You can never have too much...นายไม่มีทางหาได้มากพอหรอก.. Blues Harp (1998)
Those girls have no chance of getting out of there.คุณก็รู้ว่าสาวๆพวกนั้นไม่มีทางหลุดข้อหาได้แน่ Brokedown Palace (1999)
- Like you could find one. - Oh, see?อย่างกะจะหาได้แน่ะ เห็นมะ? 10 Things I Hate About You (1999)
Ladies with thinning hair or bald spots, G.L.H. solves the problem instantly.คุณผู้หญิงที่มีผมบาง หรือจุดหัวล้าน G.L.H. สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 10 Things I Hate About You (1999)
But I may be able to solve your problem.แต่ฉันคิดว่าอาจช่วยเธอแก้ปัญหาได้ Pola X (1999)
That's more than I make in a year.นั่นมากกว่าเงินที่ผมหาได้ทั้งปี Bicentennial Man (1999)
But they were all of them deceived.แต่พวกเขาก็หาได้ทราบไม่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Can you manage not to cause trouble?เธอสามารถจัดการปัญหาได้หรือไม่? Bad Guy (2001)
You can...เธอหาได้สบายอยู่แล้วนิ Platonic Sex (2001)
- You're lucky, it's rare. - Lex is definitely one of a kind.นายโชคดีมาก เล็กซ์ไม่ใช่เพื่อนที่หาได้ง่ายๆ เลย Metamorphosis (2001)
Toilets? As many toilets as I can find.ทุกที่เท่าที่จะหาได้ พวกเยอรมันไม่ใช้ส้วมคนยิว The Pianist (2002)
I'm not, but Majorek is.ฉันเปล่า แต่มาโยเร็คหาได้ The Pianist (2002)
How you can not find other placesอยากแกไม่มีทางหาได้หรอก Sex Is Zero (2002)
Maybe I can drop by next year?ปีหน้าหนูแวะมาหาได้มั้ยคะ Mona Lisa Smile (2003)
- ExcuIpatory evidence. I know.- ทำให้พ้นข้อกล่าวหาได้ เหมือนคดีแสตนลี่ Bringing Down the House (2003)
So, let's go. We can definitely crack this.เอาล่ะ เราแก้ปัญหาได้นะ Love Actually (2003)
And you can always find them...และเธอก็สามารหาได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Burn what you can to stay warm, and try to wait it out.เผาทุกอย่างเท่าที่หาได้เพื่อให้อุ่นไว้และรออยู่ที่นั่น The Day After Tomorrow (2004)
You can call me, but I'll be in Peru.โทรหาได้ แต่ตอนนั้นผมคงอยู่ที่เปรูแล้ว. 50 First Dates (2004)
I need you to dig up anything you can on a Dr. Walter Jennings and someone named Totenkopf.ฉันอยากให้คุณช่วยหารายละเอียดทุกอย่างที่หาได้ ที่เกี่ยวข้องกับ ดร.วอลเตอร์ เจนนิ่งส์ และคนที่ชื่อโทเทนค๊อฟท์ด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
An address, a phone number, anything you can find. It's important.ขอที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทุกอย่างที่หาได้ มันสำคัญมาก Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- Well, this is a rare occasion.โอกาสแบบนี้หาได้ยาก - เธออยู่ไหน - ใคร I Heart Huckabees (2004)
Link always insists on dancing with the youngest girls, I've never seen him with his perfect partner, Not that those are easy to find,ลิงค์ยังมัวแต่เต้นอยู่สาวที่เอ๊าะที่สุด ฉันไม่เคยเห็นคนที่เหมาะสมกับเขาเลย แต่ก้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ Shall We Dance (2004)
You'd be surprised how many kinds of birds you find here.คุณต้องประหลาดใจกับ นกมากมายหลายชนิดที่คุณหาได้ที่นี่ The Woodsman (2004)
You want the best young talent recruit early.ที่คุณต้องการก็คือ คนหนุ่มที่มีความสามารถ ...คุณหาได้ที่นี่ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The best. You're in good hands.ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยนะ Eating Out (2004)
Do you have someone?หาได้ไหมล่ะ Kung Fu Hustle (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาได้[X] (hā dai) EN: available   FR: disponible ; trouvable ; trouvé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afford[VT] สามารถหาได้, See also: หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้
arrive[VI] แก้ปัญหาได้, See also: หาทางออกได้
beyond one's means[IDM] เกินกว่าจะหาได้, See also: เกินความสามารถ
cope[VI] รับมือได้, See also: รับมือกับปัญหาได้ดี, Syn. deal, manage
catch-as-catch-can[IDM] สิ่งดีที่สุดที่สามารถหาได้
earnings[N] รายได้, See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร, Syn. income, remuneration, salary, wage
in print[IDM] หาได้ในรูปแบบที่พิมพ์แล้ว
There are plenty of other fish in the sea[IDM] มีคนอื่นมากมายให้เลือก, See also: ผู้ชายหาได้ง่ายๆ
impassable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, See also: ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหาได้
indeterminable[ADJ] ซึ่งหาค่าหาไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้, ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้, Ant. determinable
make over[PHRV] หาได้มากกว่า, See also: หารายได้มากกว่า
make[VT] หาได้, See also: มีรายได้, หารายได้, Syn. earn, gain
problematic[ADJ] ที่ยากจะแก้ปัญหาได้, See also: ที่เป็นปริศนา, Syn. doubtful, problematical, debatable
problematical[ADJ] ที่ยากจะแก้ปัญหาได้, See also: ที่เป็นปริศนา, Syn. problematic
rarity[N] สิ่งหายาก, See also: การหาได้ยาก, การขาดแคลน, Syn. rareness, scarcity
resourceful[ADJ] เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี, See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี, Syn. ingenious, inventive, capable, creative, Ant. uncreative, unimaginative
resourcefully[ADV] อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefulness[N] การแก้ปัญหาได้ดี, See also: การมีสติปัญญาดี
off-the-shelf[SL] หาได้ง่าย, See also: มีไว้พร้อม
on tap[SL] หาได้ทันที
cushy number[SL] ของกล้วยๆ, See also: ของง่ายๆ, สิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ง่าย
searchable[ADJ] ซึ่งค้นหาได้
soluble[ADJ] ที่แก้ปัญหาได้, See also: ซึ่งคลี่คลายได้, Syn. resolvable
solvable[ADJ] ซึ่งแก้ปัญหาได้
solver[N] ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้
unavailable[ADJ] ไม่สามารถหาได้, Syn. inaccessible, inconvenient, Ant. accessible
unimpeachable[ADJ] ที่ไม่สามารถกล่าวหาได้, See also: กล่าวหาไม่ได้, ฟ้องร้องไม่ได้, Syn. blameless, reliable, impeccable, irreproachable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
imputable(อิมพิว' ทะเบิล) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาได้, ซึ่งถูกใส่ความได้., See also: imputability n. imputably adv., Syn. attributable)
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
multiuser systemระบบหลายผู้ใช้หมายถึง โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการที่ยอมให้มีผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งคน ในเวลาเดียวกัน เช่น การจัดข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเรียกหาได้พร้อม ๆ กันอย่างในระบบเครือข่าย (network) เป็นต้น
resolvable(รีซอล'วะเบิล) adj. แก้ไขได้,แก้ปัญหาได้,ละลายได้, See also: resolvability n. resolvableness n.
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ
solvable(ซอล'วะเบิล) adj. แก้ไขได้,แก้ปัญ-หาได้,ละลายได้, See also: solvability,solvableness n.
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
tsrทีเอสอาร์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก terminate and stay resident program แปลว่า โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ในแรม (RAM) เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่รู้จักอีกต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
soluble(adj) แก้ปัญหาได้,ละลายน้ำได้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top