Search result for

*หายใจออก*

(104 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หายใจออก, -หายใจออก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายใจออก[V] exhale, Ant. หายใจเข้า, Example: การร้องเพลงต้องรูจักหายใจออกให้ถูกวิธี
การหายใจออก[N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จมูก(จะหฺมูก) น. อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู ๒ รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก, (ปาก) ตมูก ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า พระนาสิก พระนาสา โดยปริยายเรียกสิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายจมูก, เรียกสิ่งที่เจาะเป็นรู ๒ รูเพื่อร้อยเชือกเป็นต้น เช่น จมูกซุง.
ปัสสาสะน. ลมหายใจออก.
อปาน-(อะปานะ-) น. ลมหายใจออก.
อัสสาสะน. ลมหายใจเข้า, คู่กับ ปัสสาสะ คือ ลมหายใจออก
อาน- ๖(อานะ-) น. ลมหายใจเข้า, นิยมใช้เข้าคู่กับ อปานะ คือ ลมหายใจออก เป็น อานาปานะ = ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ในคำว่า อานาปานัสสติ = สติที่กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก.
อานาปานัสสติ(-นัดสะติ) น. สติที่กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expiration๑. การตาย๒. การหมดอายุ๓. การหายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expiratory-หายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halitusลมหายใจออก, ไอระเหยออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radon breath analysisการวิเคราะห์เรดอนจากลมหายใจ, การตรวจหาเรดอนในลมหายใจออก เพื่อหาว่ามีเรเดียมในร่างกายหรือไม่ และมีเป็นปริมาณเท่าใด (ดู personnel monitoring ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Apneaการไม่หายใจชั่วขณะ, ภาวะ, การหยุดหายใจ, การไม่หายใจ, การหายใจหยุดค้างอยู่ในท่าหายใจออก, การหยุดการหายใจ, หยุดหายใจ, ไม่หายใจ, หัวใจหยุดเต้น [การแพทย์]
Apneusis, Prolongedการหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้น [การแพทย์]
Exhalation Valvesท่อต่อกับทางอากาศหายใจออก [การแพทย์]
Expirationการหายใจออก,หมดอายุ,หายใจออก [การแพทย์]
Expiration, Activeหายใจออกให้ยาวเต็มที่ [การแพทย์]
Expiration, Forceเค้นหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Centerศูนย์ควบคุมการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Flow Rateอัตราการไหลของการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Portทางหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Reserve Volumeปริมาตรหายใจออกสำรอง [การแพทย์]
Expiratory Time Controlช่วงเวลาหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Timerช่วงเวลาหายใจออก [การแพทย์]
Extubationการเอาท่อช่วยหายใจออก [การแพทย์]
Flow Rate, Maximal Midexpiratoryอัตราการไหลของการหายใจออกอย่างแรงกึ่งกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you breathe OK?หายใจออกไหม Episode #1.5 (2008)
Love, like eternal breathing always smiles at you.ความรัก เหมือนกับลมหายใจออก ยิ้มให้คุณเสมอ Heartbreak Library (2008)
I can breathe!หายใจออกแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
(EXHALES)(หายใจออกChangeling (2008)
- Really?แล้วก็ หายใจออก ช้า ๆ \ จริง หรือ Made of Honor (2008)
Chad!แช้ด หายใจออก Burn After Reading (2008)
Exhale.หายใจออก Burn After Reading (2008)
(ZULAY EXHALlNG)ปล่อยลมหายใจออก Fighting (2009)
Why don't you exhale slowly, then squeeze the trigger.หายใจออกช้าๆ แล้วค่อยเหนี่ยวไก Zombieland (2009)
Take it easy! Breathe in, breathe out.ใจเย็นๆกันสิ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกลึกๆ Better Call Saul (2009)
But that means taking out the tube. Isn't that dangerous?แต่นั่นมันต้องเอาท่อช่วยหายใจออก มันไม่อันตรายหรือ House Divided (2009)
I need him to breathe out as I pull on the tube.ฉันต้องการให้เขาหายใจออก ตอนที่ถอดท่อ House Divided (2009)
Breathe out.หายใจออก House Divided (2009)
Yeah,she's breathing over the vent.Maybe we should consider extubating her?ใช่, เธอการหายใจบนรูเปิด เราควรจะเอาท่อช่วยหายใจออกไหม? Invest in Love (2009)
American can breathe no breathe?อเมริกันหายใจออกมั้ย ไม่มีอากาศเหรอ Buried (2010)
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ This Is Why We Stay (2010)
Isn't that what public speakings all about?หายใจออกช้าๆ และลงพะยะค่ะ The King's Speech (2010)
Breathe in and, when you're ready, breathe out and slowly squeeze the trigger.หายใจเข้า และ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ หายใจออก แล้วค่อยๆ ลั่นไก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
They eat and breathe clay there.พวกเขากินและหายใจออกมา เป็นดินเหนียวกันเลยทีเดียว Beginner Pottery (2010)
But I think instead of getting up and just talking about our own kids we should take a deep breath and really talk about what's best for the school the community, even the world.ฉันคิดว่าแทนที่เราจะลุกขึ้น และพูดแต่กับลูกของเรา เราควรหายใจออกลึกๆ และพูดเกี่ยวกับ.. The Quarry (2010)
Can she breathe?หายใจออกรึเปล่า? Dream Hoarders (2010)
Breathe in through the nose, exhale through the mouth.หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก Rough Trade (2010)
[Exhales]หายใจออก Take It! (2010)
Then, can't we breathe a little now? !ตอนนี้เราก็หายใจออกนิดหน่อยแล้ว Bread, Love and Dreams (2010)
And exhale.แล้วหายใจออก Black Swan (2010)
Relax, breathe, breathe.ผ่อนคลาย , หายใจเข้า หายใจออก Chuck Versus the Zoom (2011)
Inhale first, then slowly exhale.ขั้นแรก สูดหายใจเข้าไป, แล้วหายใจออกช้าๆ You've Fallen for Me (2011)
I became a vampire hunter.[หายใจเข้า หายใจออก] ฉันกลายเป็นนักล่าแวมไพร์ Break on Through (2012)
That beautiful lawn by the science building at your college.ทุกการหายใจ ให้หายใจออกและดึงเอาความตึงเครียดออกมา The People Will Hear (2012)
And breathe out.หายใจออก De Marathon (2012)
♪ I will breathe, I will breathe ♪#ฉันจะหายใจเข้า หายใจออกThe Role You Were Born to Play (2012)
Oh, no. Sebastian.ถอยไปสิ เขาจะได้หายใจออก The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Before you bet, you look away and you breathe out very slowly, like you're trying to...ก่อนจะเดิมพัน คุณจะเบือนหน้า และหายใจออกช้าๆ Red in Tooth and Claw (2013)
Archibald Browning.หายใจออก Pilot (2013)
Now, I want you to breathe in through your nose and breathe out gently through your mouth.ตอนนี้ ผมต้องการให้คุณหายใจทางจมูกของคุณ และหายใจออกเบา ๆ ผ่านปากของคุณ Cat's Cradle (2013)
Big breath. Breathe away. Breathe away.หายใจเข้าลึกๆ หายใจออก หายใจออก The Heart of the Truest Believer (2013)
Out.หายใจออก Potentia Noctis (2013)
Breathe in through your nose, out through your mouth.หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก World War Z (2013)
And as you exhale, find your natural respiratory pause and the space between heartbeats.และในขณะที่คุณหายใจออก พบว่าหยุดหายใจของธรรมชาติ และช่องว่างระหว่างหัวใจ American Sniper (2014)
[Exhales][หายใจออกLong Into an Abyss (2014)
And exhale methane instead of carbon dioxide.และหายใจออกก๊าซมีเทนแทน ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Plants breathe through them, taking in carbon dioxide and exhaling the oxygen that we need to live.การในการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหายใจออกออกซิเจน ที่เราต้องการจะมีชีวิตอยู่ พืชที่สามารถอยู่รอดได้ โดยไม่ต้องเรา Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The plants are softly breathing, inhaling molecules of carbon dioxide and exhaling molecules of oxygen.พืชจะเบา ๆ หายใจ สูดดมโมเลกุลของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหายใจออก โมเลกุลของออกซิเจน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
When fall comes and the plants drop their leaves, they decay exhaling the carbon dioxide back into the atmosphere.เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาและ พืชใบวางพวกเขาสลายตัว, หายใจออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ \กลับสู่ชั้นบรรยากาศ The World Set Free (2014)
[Exhales][หายใจออกLong Into an Abyss (2014)
You won't give with any more lip about staying here or Miho will have to exhale.คุณจะไม่ได้ให้กับริมฝีปากใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่นี่ หรือมัตสึจะต้องหายใจออก Sin City: A Dame to Kill For (2014)
I forgot to account for the excess oxygen... that I've been exhaling when I did my calculations.ฉันลืมที่จะบัญชีสำหรับออกซิเจนส่วนเกิน ที่ฉันได้รับการหายใจออก เมื่อฉันไม่คำนวณของฉัน The Martian (2015)
-Breathe through the nose.- หายใจออกจมูก Deadpool (2016)
[ Exhaling ][หายใจออกPulp Fiction (1994)
- [ Exhaling ] Yep.- [หายใจออก] อ้อ Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspiration[N] การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
breathe out[PHRV] ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
carbon dioxide[N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas
exhalation[N] การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด), Syn. breath, exhaling, respiration
exhale[VI] หายใจออก, See also: ปล่อยลมหายใจออก, Syn. breathe out
expire[VI] หายใจออก, Syn. breathe out, exhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathyadj. มีลมหายใจออกมากผิดปกติ,มีเสียงลมหายใจ, See also: breathiness n. ดูbreathy
efluviumn. n. กลิ่น,กลิ่นเหม็น,อีเทอร์,ไอระเหย,การหายใจออก., See also: effluvial adj.
exhalation(เอคซฺฮะเล'เชิน) n. การหายใจออก,สิ่งที่หายใจออกมา
exhale(เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย
expiratory(เอคซฺเพอ'ระทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) การหายใจออก,การหมดอายุ,การตาย
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
expiry(เอคซฺไพ'รี) n. การหายใจออก,การหมดอายุ,การยุติ,การตาย
fume(ฟิวมฺ) {fumed,fuming,fumes} n. ควัน,ไอ,ไอน้ำ,สิ่งที่ระเหยออก,อารมณ์โกรธเป็นควัน. vt. หายใจออกเป็นไอ,ปล่อยออกเป็นไอ,ใช้ควันรม. vi. พ่นควัน,แสดงอารมณ์โกรธเป็นควัน., See also: fumeless adj. fumer n. fumingly adv.
halitusn. ลมหายใจ,การหายใจออก,ไอ, See also: halituosity n.
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ
suspire(vi) หายใจออก,ถอนหายใจยาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top