Search result for

*หาบ*

(172 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาบ, -หาบ-
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันหลาว (n ) ไม้ที่ทำปลายแหลมสองข้างไว้เสียบฟ่อนข้าวเพื่อหาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาบ[N] load, Thai definition: สิ่งที่หาบ, จำนวนของพอที่จะหาบไปได้
หาบ[V] carry (something) on a shoulder pole, See also: carry on one's shoulder, carry something with a carrying pole, Example: แม่หาบของไปขายที่ตลาดทุกวัน, Thai definition: เอาของห้อยปลายคาน 2 ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป
หาบเร่[N] peddler, See also: hawker, Syn. คนหาบเร่, Example: ตำรวจไล่จับพวกหาบเร่ที่ขายของไม่เป็นที่, Thai definition: ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย
หาบพิตร[PRON] Your Majesty, Syn. บรมบพิตร, Example: อาตมาขอถวายพระพรแด่มหาบพิตร, Thai definition: เดิมเป็นคำพระสงฆ์ใช้สำหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี
หาบุรุษ[N] great man, Example: มหาบุรุษของแผ่นดินไทยคือ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม และน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่, Thai definition: บุรุษผู้ยิ่งใหญ่, บุคคลที่ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มหาชน
หาบัณฑิต[N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
หาบ่มิได้[NEG] no, See also: not, Syn. หามิได้, หาไม่, เปล่า
แม่ค้าหาบเร่[N] woman hawker, See also: female vendor, female peddler, female pedlar, Example: แม่ค้าหาบเร่ได้รับการผ่อนผันจากกรุงเทพมหานครให้ขายสินค้าได้ในจุดผ่อนผัน, Thai definition: คนที่หาบเร่ขายของตามท้องถนน
บัญชีมหาบัณฑิต[N] Master of Accountancy, See also: M.Acc., Syn. บช.ม.
รัฐศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Arts (Political Science), See also: M.A. (Political Science), Syn. ร.ม.
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต[N] master of education, Example: อีกไม่นานผมก็จะได้เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต, Thai definition: ผู้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านครุศาสตร์
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Education, See also: M.Ed., Syn. ค.ม.
นิติศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Laws, See also: LL.M., Syn. น.ม.
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science, See also: M.Sc., Syn. วท.ม.
อักษรศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Arts, See also: M.A., Syn. อ.ม.
เภสัชศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science in Pharmacy, See also: M.Sc. in Pharm., Syn. ภ.ม.
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Arts (Communication Arts), See also: M.A. (Communication Arts), Syn. นศ.ม.
พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Nursing Science, See also: M.N.S., Syn. พย.ม.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science, See also: M.S., M.Sc., Thai definition: ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต[N] master of arts, See also: A.M.
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Agriculture, See also: M.Agr., Syn. กส.ม.
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[N] Master of Arts, See also: M.A, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตใน พ.ศ. 2524
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[N] Master of Business Administration, See also: M.B.A., Syn. บธ.ม.
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Engineering, See also: M.Eng., Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Engineering, See also: M. ENG., Syn. วศ.ม.
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Public Administration, See also: M.P.A., Syn. รป.ม.
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต[N] Master of Public Health, See also: M.P.H., Syn. ส.ม.
สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Architecture, See also: M.Arch, Syn. สถ.ม.
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต[N] Master of Agricultural Technology, See also: M.Ag. Tech, Syn. ทษ.ม.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผัวหาบเมียคอนช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย, ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า.
หาบพิตร(-บอพิด) น. คำที่พระภิกษุใช้สำหรับแทนพระองค์พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินี, ใช้ว่า บรมบพิตร ก็มี.
หาบัณฑิตน. ปริญญาโท
หาบัณฑิตผู้ได้รับปริญญาโท.
ลูกหาบน. ลูกจ้างสำหรับหาบหามสัมภาระเดินทางในที่ทุรกันดาร.
สามหาบน. เรียกอาหารคาว ๑ หาบ หวาน ๑ หาบ และเครื่องหุงต้ม ๑ หาบที่เจ้าภาพหาบเดินรอบเมรุแล้วถวายพระสงฆ์ในเวลาเก็บอัฐิ ว่า สามหาบ, เรียกการเดินในพิธีเช่นนั้นว่า เดินสามหาบ.
หาบมิได้, หาบ่มิได้(หาบอ-, หาบ่อ-) ว. ไม่มีเลย เช่น คนดีอย่างนี้หาบมิได้, บางทีใช้คร่อมกับคำอื่น เช่น เพชรเม็ดนี้หาตำหนิบ่มิได้.
หาบก. เอาของห้อยปลายคาน ๒ ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป.
หาบน. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณีแบบไทย ๕๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ = ๖๐ กิโลกรัม, หาบหลวง ก็เรียก, ถ้าตามวิธีประเพณีแบบจีน ๑๐๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ.
หาบเร่น. ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย.
หาบหลวงน. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณีแบบไทย ๕๐ ชั่ง เป็น ๑ หาบ, หาบ ก็เรียก.
กรรมเวรคำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมในอดีต เช่น อายุตั้ง ๗๐ ปีแล้วยังต้องมาหาบขนมขายอีก กรรมเวรแท้ ๆ, เวร หรือ เวรกรรม ก็ว่า.
กระปุ่มน. เครื่องสานชนิดหนึ่ง ส่วนล่างใหญ่ ส่วนบนเล็ก รูปกลม มีฝาสวมลงลึก สำหรับใส่สิ่งของ พ่อค้าหาบเร่มักใช้, อีสานว่า กะปุ่ม.
กุลี ๑น. คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น.
ขน ๒ก. เอาสิ่งของเป็นต้นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือด้วยวิธีอื่น.
ข้อหาคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา หรือคำกล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง.
คานไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า ไม้คาน.
ตัน ๒น. มาตรานํ้าหนักและมาตราวัด มีหลายอัตราแล้วแต่วัตถุที่ใช้ คือ ๑. เมตริกตัน มาตราชั่งเท่ากับนํ้าหนัก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ หาบหลวง หรือเป็นมาตราวัดเท่ากับ ๑.๑๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔๐ ลูกบาศก์ฟุต. ๒.ตันระวางเรือ ถ้าคำนวณระวางบรรทุกสินค้าและห้องทั่วไป เรียก ตันกรอส, ถ้าคำนวณเฉพาะบรรทุกสินค้า เรียก ตันเน็ต, และถ้าคำนวณนํ้าหนักทั้งลำเรือเช่นเรือรบ เรียก ตันระวางขับน้ำ, ทั้ง ๓ นี้วัด ๑๐๐ ลูกบาศก์ฟุต เป็นตันหนึ่งเช่นเดียวกัน. ๓. ตันระวางบรรทุกอื่น ๆ ถ้าของหนักคิด ๑,๐๑๖.๐๔๗ กิโลกรัม เป็นตันหนึ่ง ถ้าเป็นของเบาคิดวัด ๑.๑๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔๐ ลูกบาศก์ฟุต เป็นตันหนึ่ง.
เทียว ๒ว. คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น มีความหมายอย่างเดียวกับ ทีเดียว, เชียว, เช่น มาให้ได้เทียวนะ อย่าบอกใครเทียวนะ หมู่นี้เงียบไปเทียวไม่เห็นมาหาบ้างเลย.
บรมบพิตร(-บอพิด) น. คำที่พระภิกษุใช้สำหรับแทนพระองค์พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระบรมราชินี, ใช้ว่า มหาบพิตร ก็มี.
บัณฑิต(บันดิด) น. ผู้ทรงความรู้, ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์, ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต, ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกำเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี.
บางสุน. บงสุ์, ฝุ่น, ละออง, ธุลี, (โบ) ใช้ว่า บางษุ ก็มี เช่น มหาบางษุกุลพัษตรจีวรา (นันโท), เมื่อน้นนนางก็ลูบบทบางษุบาท (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ปลง(ปฺลง) ก. เอาลง เช่น ปลงหม้อข้าว, ปล่อยหรือเปลื้องให้พ้นไป (ในลักษณะที่รู้สึกว่าหนักอยู่) เช่น ปลงหาบ
พายุหมุนน. ลมแรงที่พัดเวียนเข้าหาบริเวณศูนย์กลางที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณที่อยู่โดยรอบมาก.
โพล่น. ภาชนะชนิดหนึ่ง สำหรับใส่เสบียงกรังและของใช้ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เสื้อผ้า ประกอบด้วยกระชุ ๒ ใบ สานเป็นตาชะลอม กรุด้วยกาบไผ่ กระชุนั้นผูกติดกับคันซึ่งทำเป็นขา ๒ ขา ส่วนบนไขว้กัน มีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ด้านบนมีกัญญาซึ่งสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาชะลอมแล้วกรุด้วยใบไม้ผูกติดกับคันสำหรับกันแดดกันฝน.
แฟ้มน. ภาชนะชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่หรือหวาย รูปร่างคล้ายฝาหอยแครงประกบเป็นคู่ ขอบปากตอนบนมีหูสำหรับสอดไม้คานเพื่อหาบไป ใต้หูมีห่วงและลูกสลักสำหรับขัดปาก ขอบด้านล่างถักพันให้ติดกันอย่างบานพับ ใช้ใส่เสบียงกรัง เช่น ปลาย่าง เนื้อเค็ม พริกแห้ง
เมตริกตันน. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐ หาบ, อักษรย่อว่า ต.
ไม้คานน. ไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่าง ๆ.
เยิบ, เยิบ ๆว. อาการของสิ่งที่แบนและยาวเมื่อรับน้ำหนักมาก ๆ จะไหวตัวขึ้นลงเป็นจังหวะเนิบ ๆ เช่น กระดานนอกชานอ่อนเยิบ หาบของมาเยิบ ๆ.
เร่ว. ที่ไม่อยู่ประจำเป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น พ่อค้าเร่, เรียกละครที่มิได้อยู่แสดงประจำที่ ว่า ละครเร่, เรียกเรือที่ตระเวนขายของต่าง ๆ ไปตามแม่น้ำลำคลอง ว่า เรือเร่, เรียกพ่อค้าแม่ค้าที่หาบของขายไปเรื่อย ๆ ไม่อยู่ประจำที่ ว่า พ่อค้าหาบเร่ แม่ค้าหาบเร่, เรียกสั้น ๆ ว่า หาบเร่.
วัวพันหลักว. อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก, ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี.
สถานการค้าประเวณีน. สถานที่ที่จัดไว้เพื่อการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการค้าประเวณี รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระทำการค้าประเวณีด้วย.
สนทนา(สนทะ-) ก. คุยกัน, ปรึกษาหารือกัน, พูดจาโต้ตอบกัน, เช่น สนทนาปัญหาบ้านเมือง สนทนาสารทุกข์สุกดิบ.
สมยอมก. ยอมตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่าง (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น เจ้าทุกข์สมยอมกับเจ้าหน้าที่.
สัตยวาทีน. ผู้พูดแต่ความจริง เช่น อันว่าพระมหาบุรุษรัตน ผู้อยู่ในสัตยวาที (ม. คำหลวง กุมาร).
สาแหรก ๑(-แหฺรก) น. เครื่องใส่ของสำหรับหิ้วหรือหาบเป็นต้น ปรกติทำด้วยหวาย มี ๔ สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาดเป็นต้น.
อสีตยานุพยัญชนะ(อะสีตะยานุพะยันชะนะ) น. ลักษณะน้อย ๆ ในร่างกายของผู้ที่เป็นพระมหาบุรุษมี ๘๐ อย่าง คือ ผู้ที่จะเป็นพระมหาบุรุษต้องสมบูรณ์ด้วยลักษณะสำคัญ ๓๒ อย่าง ซึ่งเรียกว่า มหาปุริสลักษณะ มีรอยพระบาทเป็นลายรูปจักรและอื่น ๆ ตามแบบเป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยอสีตยานุพยัญชนะ.
อัจฉริยลักษณ์, อัจฉริยลักษณะน. ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ เช่น อัจฉริยลักษณ์ของภาษาไทย อัจฉริยลักษณะของมหาบุรุษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personnel recruitment๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political recruitmentการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitmentการเรียกเข้าเป็นทหาร, การสรรหาบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recruitment, personnel๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, politicalการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เดินสามหาบเป็นพิธีทำบุญในงานศพในวันเก็บอัฐิ [ศัพท์พระราชพิธี]
Open Mining การทำเหมืองหาบหรือเหมืองเปิด
การทำเหมืองโดยการทำการขุดแร่ปนดินแล้ว นำเอาดินปนแร่โดยใช้เครื่องจักรกล หรือแรงคนจากบริเวณที่ขุดไปยังที่ติดตั้งอุปกรณ์การแยกแร่ [สิ่งแวดล้อม]
Open Pit Mine การทำเหมืองหาบหรือเหมืองเปิด
การทำเหมืองเปิด บ่อเหมืองจะมีขอบเขตเหมืองโดยรอบ ถ้าภูมิประเทศนั้นเป็นที่ค่อนข้างราบจะเรียกว่า บ่อเหมืองพื้นราบ (Open pit) แต่ถ้าเป็นภูเขาจะเรียกว่า บ่อเหมืองบนเขา (Opencast) โดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ขุดตักและขนถ่าย การทำเหมืองจะตัดออกในลักษณะลาดเอียง ซึ่งอาจจะเป็นแบบชั้นเดียวหรือชั้นพหุคูณตามความเหมาะสม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On a certain issue doesn't mean we can't be friends.ในปัญหาบางปัญหาไม่ได้เหมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
She'll probably get in some troubleเธออาจจะประสบกับปัญหาบางอย่าง There Might be Blood (2008)
You were searching for someone else.พวกคุณไปตามหาบางคนนอกจากนั้น Odyssey (2008)
We lay low, find out what we can about Lex.เราเดิมพันไว้ต่ำ ออกไปค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้เกี่ยวกับเล็กซ์ Odyssey (2008)
They're beginning a search of the ship.พวกเขาค้นหาบนยานอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
Because a kid you don't know may have some problems you don't know about that she may have passed on to a kid?เพราะเด็กที่คุณไม่รู้จัก อาจมีปัญหาบางอย่าง คุณอาจไม่รู้เรื่องนั้น แม่อาจถ่ายทอดสู่ลูกได้ Joy (2008)
Fine, I'll give you money! I told you I'd get you a house.ฉันจะให้เงินเธอ ฉันจะหาบ้านให้ด้วยซ้ำ Scandal Makers (2008)
I want to go to the pub, grab some more smokes.ฉันจะไปผับ ไปหาบุหรี่มาสูบซักหน่อย The Bank Job (2008)
Emergency operator. Which service do you require?โอเปอเรเตอร์ฉุกเฉินค่ะ คุณจะโทรหาบริการอะไรคะ The Bank Job (2008)
But we need to find something more definitive.แต่ เราต้องการหาบางสิ่งมากกว่า Heartbreak Library (2008)
He went somewhere to take care of a few things.เขาไปที่ไหนสักแห่งเพื่อตามหาบางสิ่ง Heartbreak Library (2008)
I'll get a ladder.ฉันจะไปหาบันไดมาเอง Bolt (2008)
... Ihopedyouweremaybe looking for something...ฉันหวังว่านายคงกําลังตามหาบางสิ่ง... 24: Redemption (2008)
No, but one of my researchers found it in Washington where it's available to anyone who consults the records.ไม่เลย แต่ทีมงานค้นคว้าผมคนหนึ่ง เขาเจอมันในวอร์ชิงตัน ในที่ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าไป ค้นคว้าหาบันทึกได้ Frost/Nixon (2008)
The problem is, I called another insurance company, and last year on May 10th, also not a Wednesday, our friend Solomon lost his finger.ปัญหาก็คือ ฉันโทรหาบริษัทประกันภัยอื่นๆด้วย และปีที่แล้ววันที่10พฤษภาคม ไม่ใช่วันพุธอีกเช่นกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I called another company.ฉันโทรหาบริษัทอื่นอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I went to see Bobby.ชั้นได้ไปหาบ๊อบบี้ The Echo (2008)
So they could then find this house. They could come here.ดังนั้นพวกมันอาจหาบ้านนี้เจอ และอาจมาที่นี่ Pineapple Express (2008)
Then she went back to the old parish priest as instructed.จากนั้นกลับมาหาบาทหลวงเฒ่าผู้แน่ะนำ Doubt (2008)
- Call the Pastor.-โทรหาบาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
- I'm not calling the Pastor.-ฉันไม่โทรหาบาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
I need to find this house. Do you know where it is?ฉันต้องหาบ้านหลังนี้ให้เจอ เธอรู้มั๊ยว่ามันอยู่ที่ไหน? Taken (2008)
OK, listen, you don't need a TV. You can, um, play a game, do a puzzle.จะหาบ่งสิ่ Bedtime Stories (2008)
The phone. I don't know how long these'll burn, so you're gonna have to be quick. I'd wait to light them till you're both down there.เสียงโทรศัพท์ หาบนพื้นให้ทั่วๆ The Ruins (2008)
should I call Bruceควรโทรหาบรูชไหม Scylla (2008)
Did Ken give you any ideas where you can find this royal dog a home?แล้วเคนแนะนำคุณมั้ยว่า จะหาบ้านให้สุนัขที่ภักดีนี้ได้ที่ไหน Hachi: A Dog's Tale (2009)
They're clearly searching around the world for something.พวกมันค้นหาบางสิ่งบางอย่างไปทั่วโลก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Then explain to me why he's not turning himself in, and letting us help him find this mysterious third party.งั้นอธิบายผมหน่อยซิ ทำไมเขาถึงไม่มอบตัว และให้เราช่วยเขาหาบุคคลลึกลับนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
- meanwhile, I'm going to call bill,ตกลง แล้วผมจะโทรหาบิล Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I think I just sent the editor ofAlette magazine $20 to buy herself decent clothes and stick herjob up her ass.ฉันคิดว่าฉันเพิ่งส่งจดหมายหาบก.อัลเล็ต แม็กกาซีน ให้เธอเอาไปซื้อเสื้อผ้าแบบที่ชาวบ้านเค้าใส่กัน Confessions of a Shopaholic (2009)
It'll take some time.ใช่ มันมีปัญหาบ้าง The Girlfriend Experience (2009)
I just want to get something to eat here.ผมต้องหาบางอย่างกินจากที่นี่ District 9 (2009)
I'm looking for a new home.ฉันเลยมองหาบ้านใหม่ต่อไป Zombieland (2009)
I mean you're EMS guys, for God's sake.และหมอนี่คุณก็พยายามหาบัตรประชาชน Some Kinda Love (2009)
We're gonna find a new home out here somewhere, right?เราคงหาบ้านใหม่เอาแถวนี้ ตรงไหนสักแห่ง ใช่ไหม ? 2012 (2009)
Let me get up. Let me get out. Let me find something.ปล่อยให้ผมลุกขึ้น ปล่อยให้ผมออกไป ให้ผมไปหาบางอย่าง Up in the Air (2009)
Call a priest.โทรหาบาทหลวง Law Abiding Citizen (2009)
I say at least we get him to Bobby's.อย่างน้อยเราควรพาเค้าไปหาบ๊อบบี้ The Rapture (2009)
You are gonna be in the newspaper.เขารีบไปหาบรรณาธิการของเขา ABQ (2009)
I didn't know know you two were house huntingฉันไม่เห็นรู้เลยว่าพวกเธอกำลังหาบ้านกัน Home Is the Place (2009)
Look, tom, I can't talk now. just call bob.ฟังนะทอม ฉันคุยต่อไม่ได้ โทรหาบ๊อบเลยนะ Connect! Connect! (2009)
Great. I'll call Bruce this afternoon.เยี่ยม ฉันจะโทรหาบรูซ บ่ายนี้ Crime Doesn't Pay (2009)
we've been having some problems, So the theory is it creates intimacy and brings you closer.เรากำลังมีปัญหาบางอย่าง งั้นทฤษฎีสามารถสร้างความสนิทสนม และทำให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้น Bargaining (2009)
- I'm going for a ciggie.-หาบุหรี่ดูดซักตัว Nowhere Boy (2009)
You stay with me, I promise, you'll find your place.คุณอยู่กับผมนะ ผมให้สัญญา ผมจะหาบทบาทหน้าที่ของคุณ Smite (2009)
All right, go look for something.ไปมองหาบางอย่าง อะไรก็ช่างที่จะช่วยได้ Fa Guan (2009)
On one breath we see how deep we can go in the ocean, how long we can hold our breath.สำหรับภาพถ่ายทางดาวเทียม เราตกลงที่จะจัดการกับ ปัญหาบุคลากร The Cove (2009)
Looking for something.มองหาบางสิ่งอย่าง Desert Cantos (2009)
You wanna cut out early and go see Bill?คุณต้องตัดมันออกโดยเร็ม และไปหาบิลซะ Nothing But the Blood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt mahābandit) EN: Master of Arts ; M.A.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā bukkhalākøn) EN: employee recruitment   FR: recrutement de personnel [m]
หาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต[n. exp.] (nithētsāt mahābandit) EN: Master of Arts (Communication Arts) ; M.A. (Communication Arts)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do with[PHRV] มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
grovel[VI] หมอบคลานเพื่อหาบางสิ่ง, Syn. crawl
LL.M.[ABBR] นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อของ Master of Laws), Syn. LLM
LLM[ABBR] นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws), Syn. LL.M
M.A.[ABBR] ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), See also: ปริญญาโท
M.B.A.[ABBR] บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
M.C.S.[ABBR] วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
M.D.[ABBR] แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
M.Ed.[ABBR] ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
M.H.S.[ABBR] วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
M.M.E.[ABBR] วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
M.S.[ABBR] วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
M.S.N.[ABBR] พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
Master of Arts[N] อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต, See also: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, ปริญญาโททางสังคมศาสตร์
master's degree[N] ปริญญาโท, See also: ปริญญามหาบัณฑิต, Syn. Master's degree, master's
packman[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, ผู้หาบเร่, Syn. carrier, porter
peddler[N] พ่อค้าเร่, See also: คนขายของหาบเร่, Syn. vendor, trader, salesperson
place out[PHRV] หาที่พักให้, See also: หาบ้านให้อยู่
place with[PHRV] หาที่พักให้กับ, See also: หาบ้านพักให้กับ
put one's hands on[IDM] หาบางสิ่ง, Syn. lay on
seduce from[PHRV] ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง), Syn. entice from, tempt from
talent scout[N] ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา
yoke[N] คานหิ้วน้ำ, See also: คานหาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
picul(พิค'เคิล) n. หาบ,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ133-144 ปอนด์หรือ60-48 กิโลกรัม
sling(สลิง) {slung,slung,slinging,slings} n. ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน,หนังสติ๊ก,ห่วงแขวนของ,สายสะพายปืน,สายโยง,สายผ้ายึดแขนหรือส่วนของร่างกายที่รับบาดเจ็บ,สาแหรก (สำหรับการโยงหรือหาบ) ,เชือกแขวนเรือเล็ก vt. เหวี่ยง,ขว้าง,โยง,โยงขึ้น,แขวน,แกว่ง,ห้อย,ชักรอก

English-Thai: Nontri Dictionary
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
picul(n) น้ำหนักหนึ่งหาบ

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top