Search result for

*หาด*

(240 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาด, -หาด-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาด[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. หาดทราย, ชายหาด, Example: นกพันธุ์นี้คงจะเจาะโพรงทำรังตามหาดหรือเกาะแก่งกลางน้ำ, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย
ชายหาด[N] beach, See also: seashore, seaside, Syn. หาดทราย, ริมหาด, หาด, Example: ภูเก็ตมีชายหาดที่สวยงามตามธรรมชาติอยู่จำนวนมาก
หัวหาด[N] beach-head, Example: กองทัพเข้ายึดหัวหาดของข้าศึกได้แล้ว, Thai definition: ชายฝั่งทะเลที่เป็นดินแดนของข้าศึก ซึ่งถ้ายึดได้แล้วจะทำให้สะดวกในการยกพลขึ้นบก
หาดไทย[N] Ministry of the Interior, Syn. กระทรวงมหาดไทย, Example: ศอ.บต.เป็นหน่วยงานประสานระหว่างข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร อยู่ในการกำกับดูแลของมหาดไทย, Thai definition: ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน, การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย
หาดเล็ก[N] royal page, Example: พอกรมหลวงบดินทร์ท่านสิ้น ปู่ก็ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กอยู่ที่วังกรมหมื่นมเหศวรฯ, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ข้าราชการในพระราชสำนักมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ที่รับใช้ประจำเจ้านาย หรือผู้ที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เจ้านาย
ผมมหาดไทย[N] circular head with parted hair, Syn. ผมหลักแจว, ผมทรงมหาดไทย, ทรงมหาดไทย, Example: ผมมหาดไทยเป็นทรงผมของผู้ชายไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศีรษะ แต่ไว้ยาวตรงกลางกระหม่อม แล้วหวีแต่งเรือนผมตามแต่จะเห็นงาม, Notes: (โบราณ)
กางเกงชายหาด[N] beach trousers
กระทรวงมหาดไทย[N] Ministry of Interior, See also: Ministry of the Interior, Count unit: กระทรวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาด(นะหาดก) น. ผู้อาบน้ำแล้ว, ผู้ล้างแล้ว, ในพระพุทธศาสนาหมายถึง ผู้ที่ชำระกิเลสหมดแล้ว คือพระอรหันต์.
ผมทรงมหาดไทย, ผมมหาดไทยน. ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศีรษะ แต่ไว้ยาวตรงกลางกระหม่อม แล้วหวีแต่งเรือนผมตามแต่จะเห็นงาม, ผมหลักแจว ก็ว่า.
หาดไทยน. ชื่อกรมที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยโบราณ มีสมุหนายกเป็นประธาน, ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์.
หาดเล็กน. ข้าราชการในราชสำนักมีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์, ผู้ที่รับใช้ประจำเจ้านาย หรือผู้ที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้เจ้านาย.
หาดเล็กรายงานน. มหาดเล็กซึ่งมีหน้าที่รายงานการสร้างวัดหรือคนเจ็บป่วยเป็นต้น
หาดเล็กรายงานชื่อตำแหน่งราชการชั้นฝึกหัดในหัวเมือง.
มะหาดน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่หลายชนิดในสกุล Artocarpusวงศ์ Moraceae เช่น ชนิด A. lacuchaRoxb. ex Buch. ผลกลม ผิวขรุขระคล้ายขนุน แต่เล็กกว่ามาก รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ แก่นใช้ทำยาได้.
ยึดหัวหาดก. ยึดชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ในความครอบครองของข้าศึกเพื่อสะดวกในการยกพลขึ้นบก, โดยปริยายหมายถึงยึดจุดสำคัญหรือบุคคลสำคัญเป็นต้นเพื่อที่จะทำให้แผนการขั้นต่อไปประสบความสำเร็จ เช่น ต้องยึดหัวหาดในพรรคให้ได้ก่อน.
หัวหาดน. ชายฝั่งทะเลที่อยู่ในความครอบครองของข้าศึก ซึ่งถ้ายึดได้แล้วจะทำให้สะดวกในการยกพลขึ้นบก เรียกว่า ยึดหัวหาด, โดยปริยายหมายถึง จุดสำคัญหรือบุคคลสำคัญเป็นต้นซึ่งถ้ายึดไว้ได้ก็จะสามารถทำให้แผนการขั้นต่อไปประสบความสำเร็จ.
หาดน. เนินที่ลาดลงไปในนํ้าหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางนํ้า ส่วนมากเป็นเนินทราย, ที่เป็นเนินกรวดหรือเนินหิน เรียกว่า หาดกรวด หาดหิน ก็มี.
หาดก, หาตกะ(-ดก, -ตะกะ) น. ทองคำ.
กฎหมายออกหมายกำหนด เช่น ให้มหาดไทยกลาโหมกฎหมายบอกแก่ตระลาการ ถ้ากฎหมายมิทั่ว จะเอาตัวผู้กฎหมายลงโทษ (พระราชกำหนดเก่า)
กรม ๓แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า กระทรวง เช่น กรมพระกลาโหม คือ กรมฝ่ายทหาร เป็นกระทรวงกลาโหม, กรมมหาดไทย คือ กรมฝ่ายพลเรือน เป็นกระทรวงมหาดไทย, กรมเมือง หรือ กรมนครบาล รวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย, กรมวัง แยกเป็นกระทรวงวัง และกระทรวงยุติธรรม (ปัจจุบันกระทรวงวังไม่มีแล้ว), กรมพระคลัง แยกเป็นกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ, กรมนา เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).
กระ ๑น. ชื่อเต่าทะเลขนาดใหญ่ชนิด Eretmochelys imbricata Rüppell ในวงศ์ Cheloniidae ปากยาวงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว หลังเป็นเกล็ดแผ่นโต ๆ ซ้อนเหลื่อมกันอย่างกระเบื้องมุงหลังคา สีนํ้าตาลลายเหลือง ขาแบนเป็นพาย มีไข่กลมเปลือกนิ่มเหนียว เรียก ไข่จะละเม็ด ไข่ตามหาดทรายครั้งละ ๑๕๐-๒๕๐ ฟอง.
กระแต ๔น. ชื่อนกขนาดเล็ก วงศ์ย่อย Charadriinae ในวงศ์ Charadriidae หัวใหญ่ ปากสั้น อาจมีเดือยที่ปีก ขายาวปานกลาง มี ๔ ชนิด คือ กระแตหาด [ Vanellus duvaucelii (Lesson)] กระแตหัวเทา [ V. cinereus (Blyth)] กระแตหงอน [ V. vanellus (Linn.)] และกระแตแต้แว้ดหรือต้อยตีวิด [ V. indicus (Boddaert)].
กระเสดน. หาดทรายที่ขึ้นสูงพ้นนํ้า.
กิดาหยัน(-หฺยัน) น. มหาดเล็ก.
ไก่เตี้ย ๒น. ชื่อไม้เถาชนิด Canavalia rosea (Sw.) DC. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีชมพู ขาว หรือ ม่วง, กำพร้า หรือ ถั่วคร้า ก็เรียก.
คฤหาสน์(คะรึหาด) น. เรือน, โดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผย.
คันชีพ ๑น. เข็มขัดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มีกระเป๋าใส่ลูกปืน, ถุงเยียรบับห้อยจากผ้าปกหลัง ๒ ข้างของช้าง สำหรับใส่อาหาร ของกิน และอาวุธเป็นต้น, ถุงหนังห้อย ๒ ข้างคอม้า สำหรับใส่ข้าวของกินเป็นต้น, ใช้ว่า กันชีพ ก็มี.
จางวางน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงกว่าเจ้ากรมที่มิใช่กรมเสนาบดี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำกับดูแลกรมนั้น ๆ, ตำแหน่งในสังกัดของเจ้านายที่ทรงกรม ทำหน้าที่กำกับดูแลกรมเจ้านาย, ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๔ มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวหมื่นมหาดเล็ก
เจ้าฟ้า ๑น. ชื่อกั้งขนาดกลางชนิด Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Nannosquillidae ลำตัวค่อนข้างแบนสีเหลืองนวล มีแถบสีดำพาดขวางทุกปล้องตลอดความยาวลำตัวและแพนหาง ด้านบนของหางนูนเป็น ๓ ลอน แต่ละลอนมีหนาม ๔-๖ อัน ขุดรูอยู่ตามหาดทรายปนโคลน.
เชื้อเชิญก. เชิญผู้มาหาด้วยความสุภาพอ่อนน้อม.
ดอนหาดที่มีลักษณะราบซึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำลด
ดิลก(ดิหฺลก) ว. เลิศ, ยอด, เฉลิม, เช่น มหาดิลกภพนพรัตน์.
ดูดก. สูบด้วยปาก เช่น ดูดนมแม่ ปลิงดูดเลือด, ทำให้เคลื่อนเข้าหาด้วยแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แม่เหล็กดูด โคลนดูด, โดยปริยายหมายถึงดึงไปจนหมด เช่น คาสิโนเป็นสถานที่ดูดทรัพย์ของนักพนัน.
เด็กชาน. บุตรชายของข้าราชการหรือคหบดีที่ยังเยาว์วัยได้รับการนำขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงใช้สอยโดยการเข้าสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กแต่ยังมิใช่ข้าราชการ.
ต้นเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับหัวขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ปลายเชือก.
ตะกาด ๑น. ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้นไป แต่มีนํ้าเค็มซึมขึ้นไปถึงได้.
เต่าตนุ(ตะหฺนุ) น. ชื่อเต่าทะเลชนิด Chelonia mydas (Linn.) ในวงศ์ Cheloniidae เกล็ดกระดองหลังแต่ละเกล็ดมีลายเป็นทางคล้ายแสงอาทิตย์ จึงมีผู้เรียกว่า เต่าแสงอาทิตย์ ตีนแบนเป็นพาย ตีนหน้าใหญ่ยาวใช้เป็นหลักในการว่ายน้ำ ปรกติอาศัยอยู่ในทะเล จะขึ้นมาตามชายหาดเฉพาะเมื่อจะวางไข่เท่านั้น.
โถมก. เคลื่อนตัวเข้าหาด้วยกำลังแรง เช่น โถมตัวลงบนที่นอน
นาวิกโยธิน(นาวิกกะ-) น. ทหารเรือที่ทำหน้าที่รบบนบก ยกพลขึ้นบกเพื่อยึดหัวหาดหรือยึดพื้นที่.
บุ้งขันน. ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในสกุล Ipomoea วงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล, ชนิด I. asarifolia (Desr.) Roem. et Schult. ดอกสีม่วง ใบมีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน, ชนิด I. violacea L. ดอกสีขาว ใบเกลี้ยง ทั้ง ๒ ชนิด เรียก ผักบุ้งขัน.
บุ้งทะเลน. ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea pescaprae (L.) R. Br. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีม่วงแดง ใบไม่มีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน เรียก ผักบุ้งทะเล.
ปลายเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับท้ายขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ต้นเชือก.
ปูเล ๒น. วิธีการจับสัตว์น้ำอย่างหนึ่ง โดยใช้ผ้าหนา ๆ ห่อทรายม้วนเป็นลำยาวแล้วใช้คนประมาณ ๑๐ คนดันผ้าไปตามหาดทรายหรือชายตลิ่งตื้น ๆ เพื่อต้อนปลาขึ้นไปบนฝั่ง.
ผมปีกน. ทรงผมผู้หญิงที่ไว้ผมยาวแต่เฉพาะกลางกระหม่อมคล้ายผมทรงมหาดไทย ด้านหลังยาวประบ่า.
ผมหลักแจวน. ผมทรงมหาดไทย.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่น. ข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอขึ้นไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.
พรรคนาวิกโยธิน(พักนาวิกกะ-) น. เหล่าของทหารเรือที่ทำหน้าที่รบบนบกยกพลขึ้นบกเพื่อยึดหัวหาดหรือยึดพื้นที่.
พระนายน. คำเรียกหัวหมื่นมหาดเล็ก เช่น เจ้าหมื่นไวยวรนาถ เรียกว่า พระนายไวยวรนาถ.
พลำภัง(พะ-) น. ชื่อกรมการปกครองในกระทรวงมหาดไทย, เขียนเป็น พลัมภัง หรือ พลำภังค์ ก็มี.
พัน ๑น. ตำแหน่งหัวหน้าทหารสมัยโบราณสูงกว่าหัวปาก, บรรดาศักดิ์ชั้นประทวนตํ่ากว่าหมื่น, ชื่อตำแหน่งหัวหน้านายเวรในกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม, ยศทหารชั้นสัญญาบัตรรองจากนายพล.
มหาตมะ(มะหาดตะมะ) ว. ผู้มีอิทธิฤทธิ์, ผู้มีใจสูง.
ยูง ๑น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo muticus Linn. ในวงศ์ Phasianidae หงอนขนบนหัวเป็นกระจุก หนังข้างแก้มสีเหลือง ขนส่วนคอ หลัง ตลอดถึงปลายหางสีเขียว ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนคลุมโคนขนหางด้านบนยื่นยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ปรกติใกล้ลำธารที่มีหาดทราย มักร้องตอนเช้าหรือพลบคํ่า ทำรังแบบง่าย ๆ ตามพื้นดิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ยูงใต้ (P.m. muticus Linn.) และยูงเหนือ (P.m. imperator Delacour), ยูงไทย ก็เรียก.
ระนาดเอกน. ระนาดที่มีเสียงแกร่งกว่าระนาดทุ้ม ลูกระนาดโดยมากทำด้วยไม้ไผ่บง ไม้ชิงชัน หรือไม้มะหาด ฝานหัวท้ายและท้องตอนกลาง โดยปรกติมี ๒๑ ลูก รางระนาดมีรูปทรงคล้ายเปลญวน หัวตัดท้ายตัด มีเท้ารูปสี่เหลี่ยมคล้ายเชิงขันรับอยู่ใต้รางสำหรับตั้ง ไม้ตีมี ๒ อย่าง คือ ไม้แข็งใช้เมื่อต้องการเสียงแกร่งกร้าว และไม้นวมเมื่อต้องการเสียงเบาและนุ่มนวล.
รัตนโกสินทร์น. นามส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครฯ ที่มีชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์.
รายตีนตองข้าราชการในกรมพระตำรวจและจมื่นมหาดเล็ก ผู้เชิญพระแสงสำคัญลงประจำเรือพระที่นั่งและเรือพระที่นั่งรอง.
ลกุจ(ละกุด) น. มะหาด.
ลพุช, ลาพุช(ละพุด, ลาพุด) น. มะหาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swash; uprushคลื่นซัดหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abrasion platformหาดคลื่นเซาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bench placerลานแร่ชายหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beach forestป่าชายหาด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Ministry of the Interiorกระทรวงมหาดไทย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Interior, Ministry of theกระทรวงมหาดไทย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Home Officeกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Home-Secretaryรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uprush; swashคลื่นซัดหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Nuclear Event Scale มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์, ขั้นความรุนแรงของเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์ โดยกำหนดเป็นมาตราสากล ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 เพื่อสื่อสารแก่ประชาชนให้เข้าใจได้ทันที [นิวเคลียร์]
Beach erosionการกร่อนของหาด [TU Subject Heading]
Beach ridgesสันหาด [TU Subject Heading]
Beach volleyballวอลเลย์บอลชายหาด [TU Subject Heading]
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Marine debrisขยะในทะเลและชายหาด [TU Subject Heading]
Royal pagesหาดเล็ก [TU Subject Heading]
Beach Forest ป่าชายหาด
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีอยู่ตามชายฝั่ง ทะเล ที่เป็นดินกรวดทรายและโขดหิน มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้จะแตกต่างไปจากที่ถูกน้ำท่วมถึง ถ้าชายฝั่งทะเลเป็นดินทรายก็มีสนทะเล ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มก้อน ไม่ค่อยมีพันธุ์ไม้อื่นปนเลย พืชชั้นล่างที่พบเป็นพวกตีนนก และพันธุ์ไม้เลื้อยอื่นๆ บางชนิด ถ้าเป็นดินกรวด เป้นหิน พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Berm สันทรายหรือสันหาด
สันทรายขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายที่ราบเป็นชั้น ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำและ เปลี่ยนแปลงได้ เกิดจากดินหรือทรายที่พังลงจากขอบฝั่งหรือเป็นทราย ที่ถูกคลื่นและน้ำทะเลพาไปกองรวมบนหาดในขณะที่เกิดคลื่นใหญ่หรือ พายุจัด เกิดเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งเมื่อเกิดขึ้นรวมกันหลาย ๆ แนวบนหาด จะทำให้บริเวณด้านในของหาดมีลักษณะเป็นสันสูงขึ้น มักเป็นที่สูงพ้นจากระดับคลื่นซัดท่วมถึงในยามปกติ [สิ่งแวดล้อม]
Beach หาด
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หาด
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Mud Flat หาดโคลน
มักพบอยู่ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีโคลนตะกอนจากแม่น้ำ พัดพามาเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานปริ่มน้ำ เวลาน้ำขึ้นน้ำจะท่วม มิดลานนั้น และเวลาน้ำลงลานจะโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา เช่น บริเวณดอน หอยหลอดปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าหากหาดโคลนนั้น มีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสมมากจนโผล่พ้นระดับน้ำขึ้นมา เรียกว่า ที่ลุ่มราบชายเลน ซึ่งมักจะมีพืชบางชนิด เช่น ต้นแสม และต้นโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงมักเรียกว่า ป่าชายเลน หรือป่าชายเลนน้ำเค็ม เช่น ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]
Fore Shore หาดส่วนหน้า
บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดไปจนถึงยอด ของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตหาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็น บริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบตลอดเวลา คือ เมื่อน้ำขึ้นน้ำจะท่วมและซัดกระเซ็น ขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Crest of Berm) แต่ในขณะที่น้ำลงส่วนนี้จะแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Back Shore หาดส่วนหลัง
บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายจนถึงขอบฝั่ง พื้นที่ส่วนนี้ปกติจะแห้ง ยกเว้นในขณะที่มีมรสุม คลื่นจะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ [สิ่งแวดล้อม]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด
เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่มั่นคงและเป็นระเบียบ การกำจัดข้อจำกัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศสมาชิกโดยการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาด้านดุลการชำระเงิน [การทูต]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Personal Inviolability of Diplomatic Agentsหมายถึง ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได้ กล่าวคือ มาตรา 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่า ?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทุตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด ๆ ให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางการทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใด ๆ ต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ นั้น ได้ถือเป็นปัจจัยหลักในการที่ให้ผู้แทนทางการทูตได้รับสิทธิและความคุ้มกัน ทั้งมวล ถึงกับมีการพูดกันว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อตัวเอกอัครราชทูต จักถือว่าเป็นการทำร้ายต่อประมุขของประเทศซึ่งผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเป็น ตัวแทนอยู่ ทั้งยังถือว่าเป็นการยังผลร้ายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชาติทั้ง มวลด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1964 ชายหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งมีจิตวิปลาส ได้ใช้มีดแทง นายเอ็ดวิน โอไรส์ชาวเออร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในเขตนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงโตเกียว รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยญี่ปุ่นได้ลาออกจากตำแหน่งทันทีและรุ่งขึ้นใน วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1964 นายอิเคดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยนั้น ได้ทำการขอโทษต่อประชาชนชาวอเมริกันทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการดำเนินการในทำนองนี้ และการที่นายกรัฐมนตรีอิเคดะได้ปฏิบัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้นั้น มีความสำคัญมากเพียงใดตัวแทนทางการทูตจะถูกจับ ถูกฟ้องศาล หรือถูกลงโทษฐานประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ได้ เพราะถือว่าผู้แทนทางการทูตมิได้อยู่ในอำนาจศาลของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ดี หากผู้แทนทางการทูตกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้ง รัฐผู้รับอาจขอให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวกลับไปยังประเทศของเขาได้ในทันที [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Aggressive Childเด็กที่มีปัญหาด้านการก้าวร้าว [การแพทย์]
Artocarpus Lakoocha Woodปวกหาด [การแพทย์]
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ,พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have some ethical problemคุณมีปัญหาด้านจริยธรรมกับสิ่งที่ฉันทำ Not Cancer (2008)
Find out where he was.หาดูว่าเขาไปไหนมา Lucky Thirteen (2008)
The navicomputer is heading us right into the moon!ระบบนำร่อง กำลังพาเรามุ่งหน้าไปหาดวงจันทร์! Destroy Malevolence (2008)
Well, then find that droid, Anakin.ตามหาดรอยด์นั่นให้เจอ อนาคิน Downfall of a Droid (2008)
There are those that believe this creature, this griffin, is a creature of magic, that only magic can destroy it.มีบางคนบอกกับข้าว่า เจ้าตัวนี้มันคือ กริฟฟิน เป็นสัตว์ประลหาดที่เกิดมาจากเวทย์มนต์ แล้วก็มีแต่เวทย์มนต์เท่านั้นที่จะสามารถทำลายมันได้ Lancelot (2008)
The police have a good system of finding lost kids these days.เดี๋ยวนี้ระบบการค้นหาดีกว่าเก่ามาก เดี๋ยวพวกเขาก็หาเขาเจอค่ะ Scandal Makers (2008)
The Campari ad on the beach. Nice.โฆษณาแคมพารีตัวบนชายหาด สวยครับ The Bank Job (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Everyone may leave except for the Interior Minister!ทุกคนออกไปให้หมด ยกเว้นเสนามหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister is passing through!ท่านเสนามหาดไทยกำลังจะผ่านมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister is passing through!ท่านเสนามหาดไทยกำลังจะผ่านมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister is passing through!ท่านเสนามหาดไทยกำลังจะผ่านมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The Interior Minister has accused innocent men of treason!ท่านเสนามหาดไทยกล่าวหาว่าผู้บริสุทธิ์เป็นกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The man who accused them of treason is your master, the Interior Minister.คนที่กล่าวหาว่าพวกเขากบฏก็คือนายของท่าน เสนามหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You cannot do this! He is the son of the Interior Minister!ฝ่าบาททำเช่นนั้นไม่ได้นะเพคะ เขาคือลูกชายของเสนามหาดไทยนะ เพคะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I will find the Sa Yin Sword, but you must stop the executions!กระหม่อมจะตามหาดาบซายินให้ได้ แต่ฝ่าบาทจะต้องหยุดการประหาร! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Once you find the sword...ถ้าพวกเจ้าหาดาบพบ... ... Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I shall destroy Jolbon, and find that sword myself!ข้าจะทำลายโชบล, และตามหาดาบด้วยตัวเอง? The Kingdom of the Winds (2008)
They came down on a beach, near Pinewood. Just a handful were left, out of 109.มันตกลงมาบริเวณชายหาด,ใกล้ไพน์วู้ด มีคนรอดชีวิต5จาก109 คน Passengers (2008)
Walking the beach, next to a rather large bonfire.ผมเดินไปตามชายหาด, ถัดไปก็มีกองไฟเต็มไปหมด Passengers (2008)
He tried his best to land the plane on the beach.เขาได้พยายามเอาเครื่องลง บนชายหาด Passengers (2008)
We'll at least have to go have a looksee, check it out.อยางนอยควรจะหาดู - ไปตรวจดู Rambo (2008)
The king has also offered me a position as a gentleman of the Privy Council.พระองค์ทรงเสนอ ตำแหน่งให้แก่ข้า เป็นมหาดเล็ก ในสภาองคมนตรี The Other Boleyn Girl (2008)
Trouble on the floor above.มีปัญหาด้านบน The Dark Knight (2008)
Like you love the beach. Or a good book.เหมือนกับที่รักชายหาด หรือรักหนังสือ ... Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Or the beach.หรือชายหาด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Find out if they have any relatives in the country.หาด้วยว่าพวกมัน มีญาติคนไหนในประเทศนี้บ้าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're walking towards the creepy music? Ge... This song rocks, dude.แกเดินไปหาดนตรีที่น่าขนลุกเหรอ เพลงนี้สุดยอดว่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You think there's another copy of Inkheart out there, let's find it together.นายคิดว่าจะมีหัวใจน้ำหมึกอยู่อีก งั้นเราก็จะไปหาด้วยกัน Inkheart (2008)
Yeah, just look out for me.เออ ลองมองหาดู Body of Lies (2008)
I'm sure I can find some violets.ผมมั่นใจว่าผมจะหาดอกไม้สีม่วงมาให้ได้ครับ New York, I Love You (2008)
Beach in the Hamptons.หาดที่ เดอะ แฮมป์ตันส์ New York, I Love You (2008)
- Where are you going? - To see Darren.- ไปไหนคะ ไปหาดาเรน The Love Guru (2008)
You really shouldn't bring a dog down to the dog beach until he's trained.คุณไม่ควรจะเอาสุนัขมาที่หาดสำหรับสุนัข\ จนกว่ามันจะได้รับการฝึกแล้ว Marley & Me (2008)
- This is the only beach in two counties...-นี่เป็นหาดเดียวของสองเมือง Marley & Me (2008)
Cops see anybody peeing or pooping down by the water, they'll shut us down.ถ้าตำรวจเห็นมันฉี่หรืออึล่ะก็\ เขาจะปิดหาดทันที Marley & Me (2008)
Watched models posing in the surf.ดูนางแบบโพสท่าที่หาด Marley & Me (2008)
Wrote a column about the growth of South Beach.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ การเติบโตของหาดตอนใต้ Marley & Me (2008)
We're not gonna be the guys who get Dog Beach shut down, are we, Marley?เราจะไม่เป็นคนที่ำให้หาดสำหรับสุนัขโดนปิด ใช่ไม๊มาร์ลีย์? Marley & Me (2008)
You are to make the following entry;คุณจะถูกตั้งข้อหาดังนี้ Changeling (2008)
See to it;หาดูละกัน Changeling (2008)
BOY: Hurricane hits West palm Beach!เฮอริเคนเข้าถล่มหาดปาร์มบีชด้านตะวันตก Changeling (2008)
NURSE 2: I'II look;ฉันจะหาดู Changeling (2008)
His body was washed up on a beach in Ibiza.ศพเค้ามาเกยที่หาดไอบิซ่า Quantum of Solace (2008)
I prefer to fix things myself.ฉันชอบที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวฉันเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
People come here even in winter for the beach, you know.แม้กระทั้งหน้าหนาว เพื่อชายหาด Nights in Rodanthe (2008)
Well, you didn't come here for the beach.เอ่อ,คุณไม่ได้มาที่นี่เพราะชายหาดรึ Nights in Rodanthe (2008)
I can't wait to meet Danny and Amanda, walk on our beach and spend another night in the Blue Room with you in my arms.ผมแทบรอไม่ได้ที่จะเห็นเดนนี่และอแมนด้า, มาเดินอยู่บนหาดทราย... . ..และอยู่รวมกันในห้องสีฟ้าตอนกลางคืน ในอ้อมกอดของผม Nights in Rodanthe (2008)
/So then, /Skeetacus takes his date /out to the beach.แล้วสกีเตอร์คิสก็พาเธอไปที่ชายหาด Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายหาด[n.] (chāihāt) EN: beach   FR: plage [f] ; grève [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หาดจอมเทียน[n. prop.] (Hāt Jømthīen) EN: Jomtien Beach   FR: plage de Jomtien [f]
หาดพัทยา[n. prop.] (Hāt Phatthayā) EN: Pattaya Beach   FR: Pattaya Plage ; plage de Pattaya [f]
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach   FR: plage (de sable) [f]
หาดใหญ่[n. prop.] (Hāt Yai) EN: Hat Yai   FR: Hat yai
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng mahātlek) EN: Lord Great Chamberlain   
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng chāihāt) EN: beach trousers   
กระทรวงมหาดไทย[org.] (Krasūang Mahātthai) EN: Ministry of Interior ; Ministry of the Interior   FR: ministère de l'Intérieur [m]
หาดเล็ก[n.] (mahātlek) EN: royal page ; officer of a royal or princely household ; page   FR: page [m] (anc.)
หาดไทย[org.] (Mahātthai) EN: Ministry of the Interior   FR: ministère de l'Intérieur [m]
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่[org.] (Mahāwitthayālai Hāt Yai) EN: Hatyai University   FR: université de Hat Yai [f]
นกกระแตหาด[n. exp.] (nok krataē hāt) EN: River lapwing ; Pied lapwing   FR: Vanneau pie [m] ; Vanneau armé de Duvaucel [m] ; Vanneau fluviatile [m]
นกกระแตผีชายหาด[n. exp.] (nok krataē phī chāihāt) EN: Beach Thick-knee   FR: Œdicnème des récifs [m]
ผมมหาดไทย[n.] (phommahātthai) EN: circular head with parted hair   
ผมทรงมหาดไทย[n.] (phomsongmahātthai) EN: circular head with parted hair   
รัฐมนตรีมหาดไทย[n. prop.] (Ratthamontrī Mahātthai) EN: Minister of Interior ; Minister of the Interior ; Minister of Home Affairs   FR: ministre de l'Intérieur [m]
ริมหาด[n. exp.] (rim hāt) EN: beach   
เทศบาลนครหาดใหญ่[n. exp.] (thētsabān nakhøn Hāt Yai) EN: Hat Yai municipality   
มท. (มหาดไทย)[] (møhø. (Mahātthai)) FR: ministère de l'Intérieur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank[N] หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล), See also: ที่ตื้นเขิน
beach[N] ชายหาด, See also: ชายทะเล, หาดทราย, Syn. shore, coast
beach[VT] ลากมาเกยหาด, See also: เข้าจอดที่ชายหาด
beach ball[N] ลูกบอลชายหาด
beach buggy[N] รถชายหาด, Syn. dune buggy
beachcomber[N] คนเก็บของตามชายหาด
beachhead[N] การใช้กำลังยึดชายหาด (ทางทหาร), See also: การยึดหัวหาด, Syn. bridgehead
beachwear[N] ชุดชายหาด, See also: ชุดสำหรับใส่เดินชายหาด, Syn. sundress
boardwalk[N] ทางไม้กระดาน โดยเฉพาะแถวชายหาด
cabana[N] ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว (ที่ชายหาดหรือสระน้ำ)
coast[N] ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand
courtier[N] ข้าราชการในสำนัก, See also: ข้าราชบริพาร, ผู้จงรักภักดี, มหาดเล็ก
gravitate to[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate towards
gravitate towards[PHRV] ถูกดึงดูดเข้าหา, See also: เคลื่อนเข้าไปหาด้วยแรงดูงดูด, Syn. gravitate to
mudflat[N] หาดใต้ทะเล, Syn. shoal
pester with[PHRV] ทำให้ยุ่งยากด้วย, See also: รบกวนด้วย, สร้างปัญหาด้วย
beach bum[SL] หนุ่มชายหาด
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sandbank[N] สันดอนทราย, See also: หาดทราย
seashore[N] ชายฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล, Syn. coast, beach, seaboard, seaside
seaside[N] ชายทะเล, See also: ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล, Syn. coast, beach, waterside, waterfront, strand
self-help[N] การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง, See also: การพึ่งพาตนเอง, การกระอิสระ, การแก้ปัญหาด้วยตนเอง, Syn. independence
shingle[N] กรวดตามชายหาดหรือฝั่งแม่น้ำ
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore
shoal[N] หาดตื้น, Syn. bank, shoal
strand[N] ชายฝั่ง, See also: ชายหาด, Syn. beach, coast, shore
strand[VT] ทำให้เกยตื้น, See also: ทำให้เกยหาด, Syn. aground, run ashore
strand[VI] เกยตื้น, See also: เกยหาด, เกยฝั่ง, Syn. aground, run ashore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
home officeกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
page(เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้, See also: pagehood n. pageship n.
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.
sand(แซนดฺ) n. ทราย,หาดทราย,ดินทราย,สันดอนทราย,น้ำตาลทราย vt. ขัดด้วยทราย,ขัดด้วยกระดาษทราย,พรมด้วยทราย,ใส่ทราย,ฝังในทราย, See also: sands n. ชั่วขณะเดียว,โอกาสของชีวิต,สีแดงอมเหลือง,สีทราย
sea beachn. ชายหาด,หาดทะทเล
seasiden. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล, Syn. seacoast
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
strand(สแทรนดฺ) n. ชายหาด,ริมแม่น้ำ,ริมทะเลสาบ,เกลียว,เกลียวเชือก,สายเชือก,ด้าย,เส้นลวด,เส้นใย. vt.,vi. เกยหาด,เกยฝั่ง,ติด,ทำให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้,เกลียว,ฟั่น,ควั่น., Syn. desert,maroon,reject
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
beach(n) ชายหาด
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guardsman(n) ยาม,ทหารยาม,มหาดเล็ก,ทหารรักษาพระองค์
page(n) หน้าหนังสือ,มหาดเล็ก,เด็กรับใช้ชาย
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด
shallow(n) หาดตื้น,ที่ตื้น
strand(n) ชายหาด,ฝั่งน้ำ,เส้นลวด,เกลียวเชือก,เส้นใย
strand(vt) เกยฝั่ง,เกยหาด,ฟั่นเกลียว,ควั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n ) lifeguard [1] - (N) - ชีพบาล คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ อ้างอิง :: life = ชีวิต, ชีพ guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล, อภิบาล, อนุบาล lifeguard [2] - (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
See also: R. Lifesaving,Lifesaver
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n ) Lifesaving [1] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
sino (n) จีน คนจีน ชาวจีน กลุ่มภาษาจีนเช่น ตึกแบบ sino portugese แถวจังหวัดภูเก็ต หาดใหญ่ (สายหนี่ง)
See also: S. sinitic,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内務省[ないむしょう, naimushou] (n) กระทรวงมหาดไทย
[なぎさ, nagisa] (n ) ชาดหาด,หาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top