Search result for

*หากว่า*

(74 entries)
(0.5114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หากว่า, -หากว่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
ถ้าหากว่า[CONJ] if, See also: supposing (that), in case, providing that, Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า, Example: ถ้าหากว่าฝนไม่ตก เราจะไปดูหนังกัน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้าว่า, ถ้าหากว่าสัน. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า.
หากว่าสัน. ถ้าว่า, แม้ว่า, เช่น ฉันจะไปชายทะเลหากว่ามีเวลาว่าง.
ผิว ๑, ผิว่า(ผิวะ) สัน. ถ้าว่า, หากว่า, แม้นว่า.
ผี้ว์สัน. ผิว, ผิว่า, ถ้าว่า, หากว่า, แม้นว่า.
เผื่อว่าสัน. ถ้าว่า, สมมุติว่า, หากว่า, เช่น เผื่อว่ามากันมาก ๆ จะได้มีที่นั่ง, เผื่อ ก็ใช้.
มาตรแม้น(มาด-) สัน. หากว่า, แม้ว่า, เช่น มาตรแม้นดวงใจอยากได้คู่.
มาตรว่า(มาด-) สัน. หากว่า, ถ้าว่า.
แม้ว่าสัน. ผิว่า, หากว่า, เช่น แม้ว่าจะไปด้วย ก็ตามใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
First Secretaryเลขานุการเอก เป็นตำแหน่งชั้นเลขานุการทางการทูตที่สูงที่สุดในสถาน เอกอัครราชทูตอยู่เหนือเลขานุการโทและตรี หากว่าในสถานเอกอัครราชทูตใดไม่มีที่ปรึกษา เลขานุการเอกนี้จะทำหน้าที่บังคับบัญชารองลงมาจากเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Supposing they're wrong?หากว่าพวกเขากำลังผิด? 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)
But if they live, and live they do, then they must eat.เเต่หากว่ามีใครอยู่จริง ย่อมเป็นเหมือนหอกข้างเเคร่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
If you think your tears will make your sister cry... then you should hold them back.ถ้าหากว่าน้ำตาของเธอ ทำให้พี่สาวร้องไห้ งั้นก็จงกลั้นน้ำตาเอาไว้ Vampire Hunter D (1985)
These tests were conducted over a six-month period,... ..using a double-blind format of eight overlapping demographic groups.ถ้าหากว่าคุณมีทุกคนเรียงราย ซูซาน ดื่มสิ อะไรนะคะ Big (1988)
"that you can't walk out on in 30 seconds if you spot the heat around the corner.""เพื่อจะได้หนีตำรวจได้ใน 30 วินาที" "... หากว่ามีอะไรมาคุกคาม" Heat (1995)
"if you feel the heat around the corner."หากว่ามีภัยมาคุกคาม Heat (1995)
All I know is... there's no point in me going anywhere anymore... if it's going to be alone... without you.ผมรู้แต่เพียงว่า... ผมจะไปไหนไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว ถ้าหากว่าจะต้องอยู่คนเดียว Heat (1995)
#If you see him, please do not approach him.ถ้าหากว่าท่านเห็นเขา อย่าเข้าไปใกล้เขา The Jackal (1997)
"What would you do if you were rich?""คุณจะทำอะไรถ้าหากว่าคุณรวย? อยากไปเที่ยวที่ไหน?" Brokedown Palace (1999)
And if in fact you weren't washing your hair... as I suspect, because your curls are still intact... wouldn't you have heard the gunshot?และถ้าหากว่าคุณไ่ม่ได้กำลังสระผมอยู่จริงๆ อย่างที่ฉันสงสัย เพราะลอนคุณยังคงรูปอยู่ คุณมีหรือจะไม่ได้ยินเสียงปืนคะ Legally Blonde (2001)
-What if?ถ้าหากว่า... The Time Machine (2002)
There are only two possible explanations. There were five before me.มีความเป้นไปได้อยู่สองอย่าง ถ้าหากว่ามีคนก่อนผมถึง 5 คน The Matrix Reloaded (2003)
As long as it's not something I don't wanna give.ถ้าหากว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมไม่อยากจะให้ Love Actually (2003)
You have a point. If this is the real Li-Shang,ที่เจ้าพูดนั้นมีประเด็น และถ้าหากว่านี่เป็นตัวตนที่แท้จริงของ หลี่-ชาง Mulan 2: The Final War (2004)
No, what would you say if only you could?ไม่รู้,เจ้าจะพูดอะไรล่ะ ถ้าหากว่ามันเป็นไปได้ Mulan 2: The Final War (2004)
I would give up a thousand pedestals if I could stop this.ข้าจะสละแท่นบูชาสักพัน หากว่าข้าสามารถยุติเรื่องนี้ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
But, if I can somehow go back... to the beginning of all of this, I might be able... to save her."อีแวน มันอยู่ในนี้แน่ๆ แต่หากว่าผมสามารถ กลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้ The Butterfly Effect (2004)
Were it not for the threat of invasion...ถ้าหากว่าดาวดวงนี้ไม่โดนรุกราน The Chronicles of Riddick (2004)
Pick that one too, if you're so good.หากว่าเจ้าเจ๋งจริง ก็ไปช่วยเพื่อนเจ้าด้วยสิ Kung Fu Hustle (2004)
If he studies hard, he could grow up to be a doctor or lawyer.หากว่าตั้งใจเรียนหนังสืออีกหน่อย ไม่เป็นหมอ ก้อต้องเป็นทนายความ Kung Fu Hustle (2004)
I mean, who'd look after you even if you're in Korea?ฉันหมายถึงว่า ใครจะดูแลเธอ ถ้าหากว่าเธออยู่เกาหลี ? The Guy Was Cool (2004)
I'm talking about "ifs"ผมกำลังพูดถึงเรื่อง "ถ้าหากว่าFull House (2004)
Ifถ้าหากว่า Full House (2004)
If...you had met me first...ถ้าหากว่า... คุณพบผมก่อน... Full House (2004)
If you hadn't married Young-jaeถ้าหากว่า คุณไม่ได้แต่งงานกับยองเจ Full House (2004)
Ifถ้าหากว่า Full House (2004)
If... he had the chance first.ถ้าหากว่า... เค้ามีโอกาสก่อน Full House (2004)
If...he had met me first.ถ้าหากว่า... เค้าพบฉันก่อน Full House (2004)
If you hadn't married me first.ถ้าหากว่านายไม่ได้แต่งงานกับฉันก่อน Full House (2004)
I'm worried that your siding with me will only make things worse, since he doesn't care for me.หนูกลัวว่าที่คุณปู่อยู่ข้างหนูอาจ จะทำให้อะไรมันแย่ลง ถ้าหากว่าเขาไม่เคยแคร์หนูแบบนี้ Sweet 18 (2004)
Nervous? No.ถ้าหากว่าขาดเหลืออะไรละก็ ขอทางหน่อยเพื่อน King Kong (2005)
Why? (Englehorn) Get out of there now!ถ้าหากว่าคุณขาดเหลืออะไร ก็ไม่ต้องเกรงใจ King Kong (2005)
You roll up that tent very morning in case the Forest Service snoops around.หากว่าป่าไม้ฯ เข้าไปตรวจ ก็ให้เก็บเต้นท์ทุกๆ เช้า Brokeback Mountain (2005)
If, however, your feelings have changed I would have to tell you, you have bewitched me, body and soul, and I love...หากว่าความรู้สึกของคุณ เปลี่ยนจาก... ...ผมต้องบอกคุณว่า คุณทำให้ผมหลงไหล ทั้งตัวและวิญญาณ ผมรัก... Pride & Prejudice (2005)
It occurred to me that even if you had the child,มันมีผลกับผมนะ ถ้าหากว่าคุณจะเก็บเด็กไว้ Match Point (2005)
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ? V for Vendetta (2005)
If my dad didn't have a boyfriend, and my mom didn't have a girlfriend,ถ้าหากว่าพ่อฉันไม่มีแฟนเป็นผู้ชาย และแม่ฉันไม่มีแฟนเป็นผู้หญิง House of Fury (2005)
A month, maybe two if there's a logjam.เดือนนึง อาจจะสองถ้าหากว่าเอกสารล่าช้า English, Fitz or Percy (2005)
If you eat enough of it,และถ้าหากว่ากินมากๆ Wendigo (2005)
Check this out. "Prisoner must be confined at all times.""หากว่าเค้ามีการเคลื่อนไหวจะไม่มีใครหยุดเค้าได้" X-Men: The Last Stand (2006)
If he was trying to reach out, maybe he was doing it in code.หากว่าท่านจะขอความช่วยเหลือ ท่านอาจจะทำให้เป็นรหัส The Da Vinci Code (2006)
Now, my dear, if you would close your eyes.ที่รัก ถ้าหากว่าคุณหลับตาลง The Da Vinci Code (2006)
If it even was an accident.หากว่ามันมีอุบัติเหตุนั้น The Da Vinci Code (2006)
Because I would think you'd want to find a way to save Will most.หากว่าคุณอยากหาทาง ช่วยพ่อ วิลล์ จริง ๆ ละก็... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And if anyone tries to get in, kill her first.ถ้าหากว่าใครเข้ามาล่ะก็ ฆ่าเธอก่อนเลย Pan's Labyrinth (2006)
What if I wanna stay with you for a little longer?ถ้าหากว่า... Yeolliji (2006)
I cannot be what I used to be.ฉันทำไม่ได้หากว่าฉันไม่ใช้ประโยชน์อะไรจากมัน Death Note: The Last Name (2006)
Or the Angela girl's spirit, if it's powerful enough.หรืออาจจะเป็นวิญญาณของแองเจล่า ถ้าหากว่ามีอำนาจพอ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhāk wā) EN: if ; supposing (that) ; in case ; providing that   FR: pourvu que ; à condition de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
but[CONJ] แต่, See also: หากว่า, แต่ทว่า, Syn. however
even if[ADV] แม้ว่า, See also: ถ้าหากว่า, ถ้า, Syn. although, though
if[CONJ] ถ้า, See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however

English-Thai: Nontri Dictionary
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
sondernหากว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top