Search result for

*หยาบ*

(359 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หยาบ, -หยาบ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก (n adj ) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง
อีขี้เย็ด (n adj ) เป็นคำหยาบว่าหญิงชั่ว ที่อยากมีผัวมากๆ
อีหน้าเกือก (n adj ) เป็นคำหยาบด่าประจานผู้หญิงว่าหน้าแขง ไม่มียางอาย
อีเคอะเป็นคำหยาบด่าหญิงชั่วแล้วโง่ด้วย

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คิง (pron. ) มึง (สรรพนามบุรุษที่สอง, หยาบ)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบ[ADJ] impolite, See also: impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough, Syn. หยาบคาย, กระด้าง, Example: ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมน้อยและนิสัยหยาบ ก็จะลุอำนาจแก่ฝ่ายต่ำ, Thai definition: ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย
หยาบ[ADJ] rough, See also: coarse, Syn. กระด้าง, Example: แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ, Thai definition: มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง
หยาบ[V] be rough, See also: be rude, be crude, Example: คุณภาพการพิมพ์ที่ได้จากเครื่องแบบบรรทัดนี้อาจจะหยาบกว่ารุ่นอื่นๆ เล็กน้อย
คำหยาบ[N] vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ
หยาบคาย[ADV] rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่สุภาพ
หยาบช้า[ADJ] vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด
หยาบหยาม[V] insult, See also: affront, Syn. ดูถูก, เหยียด, หยาม, Example: การที่มนุษย์ต้องผิดหวังบ่อยๆ อาจจะทำใครเหล่านั้นหยาบหยามพระเจ้าได้, Thai definition: กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก
หยาบกร้าน[ADJ] rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
ความหยาบช้า[N] low, See also: mean, coarseness, Syn. ความต่ำช้า, ความเลวทราม, Example: ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต
หยาบกระด้าง[ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจบาป, ใจบาปหยาบช้าว. มีใจฝักใฝ่ในทางชั่วร้าย.
หยาบ, หยาบว. ไม่ละเอียด เช่น ทรายหยาบ แป้งหยาบ
หยาบ, หยาบไม่สุภาพ เช่น กิริยาหยาบ พูดหยาบ, ไม่เรียบร้อย เช่น เก็บข้าวของสุมไว้หยาบ ๆ, สาก ๆ เช่น ฝ่ามือฝ่าเท้าหยาบ.
หยาบคายว. ไม่สุภาพ เช่น พูดจาหยาบคาย กิริยาหยาบคาย.
หยาบช้าว. ตํ่าช้า, เลวทราม, เช่น จิตใจหยาบช้า.
หยาบโลนว. ที่ไม่สุภาพและลามก เช่น พูดจาหยาบโลน แสดงกิริยาหยาบโลน.
หยาบหยามก. กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก.
กรรกศ(กันกด) ว. หยาบช้า, เขียนเป็น กรรกษ ก็มี เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนีฯ (ม. คำหลวง ทศพร).
กรอง ๒(กฺรอง) ก. เอาของละเอียดออกจากของหยาบ เช่น กรองทราย, เอาฝุ่นละอองหรือของสกปรกออก เช่น กรองน้ำมัน กรองอากาศ, ใช้เครื่องกรองมีผ้าเป็นต้น คัดเอาผงหรือกากออกจากนํ้าหรือสิ่งที่เป็นน้ำ เช่น กรองน้ำ กรองกะทิ.
กระกรับกระเกรียบว. กระด้าง, หยาบ, เช่น หนงงหยาบสุรเสียงศัพท์ ดูก็กระกรับกระเกรียบ (ม. คำหลวง กุมาร).
กระดางลางว. มรรยาทหยาบ, สัปดน, เช่น อ้ายเฒ่าแก่กากกลีกระดางลาง ยังมันนี้ใครเขามีบ้างที่เมืองคน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กระแตไต่ไม้ ๒น. ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. ในวงศ์ Polypodiaceae ขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ชุ่มชื้น เหง้ามีขนเป็นปุยสีนํ้าตาลแก่คล้ายกระแต ใบมี ๒ ชนิด คือ ใบสร้างอับสปอร์ ยาวประมาณ ๑ เมตร เว้าเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ และมีอับสปอร์เป็นจุด ๆ สีนํ้าตาลเข้มใต้ใบ ใบไม่สร้างอับสปอร์ ขนาดประมาณฝ่ามือ ขอบจักหยาบ ๆ สีนํ้าตาล แข็งติดอยู่กับเหง้าจนผุ ไม่หล่นเหมือนใบสร้างอับสปอร์ ทำหน้าที่กักปุ๋ย, กระปรอกว่าว ใบหูช้าง สไบนาง สะโมง หรือ หัวว่าว ก็เรียก.
กระเบนน. ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง มีหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลำตัวกว้างตั้งแต่ ๑๕-๓๐๐ เซนติเมตร ลำตัวแบนลงมาก และต่อเนื่องกับครีบอกแผ่ออกด้านข้าง บางชนิดแผ่ออกไปจดด้านหน้าและด้านท้ายเกือบเป็นวงกลมดูคล้ายจานหรือว่าว บางชนิดแผ่ยื่นด้านข้างออกไปเป็นปีกคล้ายนกหรือผีเสื้อ และบางชนิดครีบอกแผ่ไปไม่ถึงส่วนหน้า ทำให้หัวแยกจากลำตัวและส่วนยื่นของหัวเป็นลอน มีเหงือก ๕ คู่ อยู่ด้านล่างของส่วนหัว บริเวณถัดจากส่วนท้ายของนัยน์ตามีรูเปิดข้างละช่อง ซึ่งด้านในติดต่อกับโพรงเหงือกและปาก หางส่วนมากเรียว สั้นบ้างยาวบ้าง มักมีผิวหยาบหรือขรุขระ บางพวกมีเงี่ยงอยู่บนหางตอนใกล้ลำตัว และมีต่อมน้ำพิษอยู่บริเวณโคนเงี่ยง เมื่อใช้เงี่ยงแทงจะปล่อยน้ำพิษออกมาด้วย ทำให้คนหรือสัตว์ที่ถูกแทงรู้สึกปวด
กร้านกระด้าง, แข็ง, หยาบ.
กวางป่าน. ชื่อกวางชนิด Cervus unicolor Kerr ในวงศ์ Cervidae เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่กวางในประเทศไทย ขนยาวหยาบสีน้ำตาล ตัวผู้มีเขาเป็นแขนงข้างละ ๓ กิ่ง ผลัดเขาปีละครั้ง มักแยกอยู่ตามลำพังยกเว้นฤดูผสมพันธุ์จึงจะรวมกลุ่ม กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน, กวางม้า ก็เรียก.
กักขฬะ(กักขะหฺละ) ว. หยาบคายมาก.
กากขยากน. กากที่หยาบ, หยากเยื่อ.
กำมะลอเรียกของทำเทียมหรือของเล็กน้อยที่ทำหยาบ ๆ ไม่ทนทาน ว่า ของกำมะลอ.
กำราก, กำหรากน. ช้างตกมัน เช่น หยาบคายฉายฉัดถีบแทง กำรากร้ายแรง แลเหลือกำลังควาญหมอ (ดุษฎีสังเวย), กลจะขี่ช้างกำหรากเหลือลาม (ตำราขี่ช้าง).
กิเลส, กิเลส-กิริยามารยาท ในคำว่า กิเลสหยาบ.
กุศราช(กุดสะหฺราด, กุดสะราด) น. ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง มีดอกคล้ายผ้าลาย เนื้อหยาบหนา เช่น คลี่ผ้ากุศราชออกคาดพุง (สังข์ทอง).
ของกำมะลอน. ของทำเทียมหรือของเล็กน้อยที่ทำหยาบ ๆ ไม่ทนทาน.
ขี้จาบว. หยาบคาย เช่น ชาติอ้ายขี้จาบปราบเพื่อนบ้าน (รามเกียรติ์ พลเสพย์).
คะเนก. กะ, คำนวณเอาอย่างหยาบ ๆ, เช่น คะเนให้พอดี.
งวงช้าง ๒น. ชื่องูนํ้าจืดขนาดใหญ่ชนิด Acrochordus javanicus Hornstedt ในวงศ์ Colubridae หัวโต ตาเล็ก ลำตัวอ้วนใหญ่นุ่มนิ่มคล้ายงวงช้าง ผิวหนังหยาบ เกล็ดเป็นตุ่ม ๆ หางเรียวเล็ก อาศัยตามแหล่งนํ้าจืดทั่วไป หากินปลาในนํ้า แต่มักขดนอนตามโพรงตลิ่งที่แฉะ ๆ ไม่มีพิษ.
งัว ๔น. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดหลายสกุล เช่น ในสกุล Triacanthus วงศ์ Triacanthidae, ในสกุล Monacanthus วงศ์ Monacanthidae, ในสกุล Balistes วงศ์ Balistidae, ในสกุล Anacanthus วงศ์ Anacanthidae มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยยาว ๓๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวได้ถึง ๗๕ เซนติเมตร ผิวหนังหยาบเหนียวหรือเป็นแผ่นกระดูกหนาเรียงติดต่อกัน ฟันเป็นแผ่น ใช้แทะเล็มหาอาหารตามแนวปะการังและพื้นท้องทะเล ก้านครีบหลังก้านแรกและครีบท้องเป็นแท่งกระดูกใหญ่คล้ายเขาสัตว์, บางชนิดมีชื่อเรียกว่า วัว หรือ กวาง.
จัณฑ-, จัณฑ์(จันทะ-, จัน) ว. ดุร้าย, หยาบช้า, เกรี้ยวกราด, ฉุน, ฉุนเฉียว
ชะมด ๒น. ชื่อกวางในสกุล Moschus วงศ์ Moschidae เป็นกวางขนาดเล็ก ลำตัวป้อม หัวเล็ก ไม่มีเขา ขนหยาบมีสีแตกต่างกัน ตัวเมียเขี้ยวสั้นมาก ตัวผู้มีเขี้ยวยาวคล้ายใบมีดยื่นพ้นริมฝีปาก และมีต่อมกลิ่นอยู่ระหว่างสะดือกับอวัยวะเพศ ขับสารคล้ายขี้ผึ้งออกมา เรียกว่า ชะมดเชียง ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอมและทำยาได้ มักอาศัยอยู่ตามป่าสนและป่าผลัดใบรกทึบบนภูเขา มี ๔ ชนิด ได้แก่ กวางชะมดไซบีเรีย ( Moschus moschiferus Linn.) กวางชะมดเขาสูง [ M. chrysogaster (Hodgson)] กวางชะมดดำ ( M. Fuscus Li) และกวางชะมดป่า ( M. berezovskii Flerov) ไม่พบในประเทศไทยแต่ที่นำมาเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ กวางชะมดป่า.
ช้า ๒ว. หยาบ, ชั่ว, เลว, ทราม, เช่น ยายฟังสารยายสั่นหัว ยายเคยลองแต่ตัวชั่วตัวช้า (ลอ).
ช้างแอฟริกาน. ชื่อช้างชนิด Loxodonta africana (Blumenbach) รูปร่างสูงเพรียวกว่าช้างเอเชีย หัวเล็กลาดลงไปข้างหน้าถึงโคนงวง ปลายงวงทั้งด้านบนและด้านล่างมีจะงอยด้านละ ๑ จะงอย ใบหูใหญ่รูปคล้ายพัด มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนังหยาบแข็ง มีขนสีดำทั่วตัวแต่ที่เห็นได้ชัดบริเวณตา ปลายหาง และมุมปาก ท้องป่อง หลังแอ่น นูนสูงขึ้นบริเวณท้ายลำตัว หางสั้น ขาหน้ามีเล็บข้างละ ๔ หรือ ๕ เล็บ ขาหลังมีเล็บข้างละ ๓ เล็บ แต่บางตัวมี ๔ เล็บ.
ด่าก. ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นให้เสียหาย มักใช้คำหยาบหรือคำที่มีความหมายส่อไปในทางไม่ดี, ตำหนิ เช่น เมื่อเช้าถูกนายด่า.
แดก ๑โกงกิน, (เป็นคำหยาบ)
ตะแกรง ๑(-แกฺรง) น. ภาชนะสานรูปแบนกลม มีขอบ ตาห่าง สำหรับร่อนสิ่งของ หรือตากปลาตากเนื้อเป็นต้น, ภาชนะสานรูปกลม ก้นลึก ตาถี่ สำหรับช้อนกุ้งปลาเป็นต้น, อุปกรณ์ทำด้วยวัสดุเช่นเหล็ก พลาสติก ลักษณะเป็นซี่ ๆ หรือเป็นตา ๆ สำหรับแยกสิ่งละเอียดและสิ่งหยาบออกจากกัน เช่น ตะแกรงร่อนทราย หรือสำหรับให้ความร้อนหรือสิ่งอื่นผ่านได้ เช่น ตะแกรงปิดฝาท่อน้ำ ตะแกรงปิ้งกล้วย.
ตะไบน. เหล็กเครื่องมือใช้ถูไม้หรือโลหะอื่น ๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู.
ตะไบเล็บน. อุปกรณ์แต่งเล็บมักทำด้วยโลหะ มีลักษณะแบนยาว ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ สำหรับถูเล็บ.
ตะรังตังกวางน. ชื่อไม้เถาชนิด Cnesmone javanica Blume ในวงศ์ Euphorbiaceae มีขนหยาบคลุมทั่วทั้งต้น ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง, ตำแยเครือก็เรียก.
ติดเชื้อรับเอานิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนที่อยู่รอบข้างเป็นต้นมาใช้หรือเป็นแบบอย่าง เช่น เขาติดเชื้อพูดคำหยาบมาจากเพื่อน.
ถวัลหยาบ เช่น ถวัลพัสตร์.
ถะถุนถะถันว. หยาบช้า เช่น คำถะถุนถะถัน ว่า คำหยาบช้า.
ถุล-, ถุลละหยาบ.
ทราย ๑(ซาย) น. วัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน มีหลายชนิด เช่น ทรายขี้เป็ด ทรายหยาบ ทรายละเอียด, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะอย่างทราย เช่น เนื้อแตงโมเป็นทราย นํ้าตาลทราย.
ทรู่(ซู่) ก. ลากไป, คร่าไป, เช่น จึ่งจะทรู่ไปหยาบ ด้วยอานุภาพกำลังมัน (ม. คำหลวง กุมาร).
เท้าช้างน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีหนังหนา หยาบ คล้ายหนังช้าง และมีขนาดโตขึ้น มักเป็นที่เท้าหรือขา สาเหตุเนื่องจากพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย (filaria) ซึ่งมีหลายชนิด ทำให้ท่อทางเดินนํ้าเหลืองของอวัยวะนั้น ๆ อุดตัน.
นาก ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Mustelidae ขนลำตัวสีนํ้าตาลอมเทา มี ๒ ชั้น ชั้นในละเอียด ชั้นนอกหยาบ หัวกว้างและแบน ระหว่างนิ้วมีแผ่นพังผืดคล้ายตีนเป็ด หางแบน ขาหลังใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหน้า ใช้ว่ายนํ้าร่วมกับหาง ไล่จับปลาและสัตว์นํ้าเล็ก ๆ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด ที่มีจำนวนมากและรู้จักกันทั่วไป คือ นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata Geoffroy) และนากเล็กเล็บสั้น [Aonyx cinerea (Illiger)].
นิคาหก, นิคาหก-(-หก, -หะกะ-) ว. ผู้ใช้วาจาหยาบ เช่น ผู้เป็นยาจกทลิทเชษฐชาติเชื้อนิคาหกพราหมณ์ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
บ้าลำโพงว. บ้าเพราะกินเมล็ดลำโพง มีอาการซึมหรือพูดพล่าม, โดยปริยายหมายความว่า พูดโผงผาง ตึงตัง หรือแสดงกิริยาโมโหโกรธา เช่น พูดจาบ้าลำโพงโป้งไป (คาวี), ทำโมโหโกรธาบ้าลำโพง เที่ยวโป้งโหยงหยาบช้าสาธารณ์ (พิเภกสอนบุตร).
บ้ายก. ป้าย, ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง เช่น เอาปูนบ้ายพลู, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น เช่น เอามินหม้อบ้ายหน้า
บำหยัดก. ประหยัด เช่น บำหยัดหยาบพึงเยงยำ (กฤษณา).
ปากจัดว. ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ, ด่าเก่ง, ชอบพูดจาหยาบคาย.
ปากปลาร้าว. ชอบพูดคำหยาบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squarrose๑. กางออก๒. ปลายโค้งลง๓. หยาบเพราะเกล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asperousหยาบ, กระด้าง, ระคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calciruditeหินปูนเนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crude rate of natural increaseอัตราเพิ่มตามธรรมชาติอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coarse tremorอาการสั่นหยาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coarse-grained-เนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crude birth rateอัตราเกิดอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude dataข้อมูลอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude death rateอัตราตายอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude divorce rateอัตราหย่าอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude marriage rateอัตราสมรสอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude rateอัตราอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tremor, coarseอาการสั่นหยาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hirsute-ขนหยาบแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hirtellous-ขนหยาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
top-downจากบนสู่ล่าง/จากหยาบไปละเอียด
เทคนิคในการทำงานหรือแก้ปัญหา โดยการให้ความสนใจต่อภาพรวมกว้างๆ ก่อนที่จะลงลึกไปสู่รายละเอียด [คอมพิวเตอร์]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบหยาบ
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 75,000 ถึง 1 : 120,000 เป็นแผนที่พื้นฐาน ในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจตัวอย่างดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วนระหว่าง 1 : 100,000 ถึง 1 : 500,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระดับภาคและระดับประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Balancesเครื่องชั่ง,เครื่องชั่ง,ตราชู,ตาชั่งอย่างหยาบ [การแพทย์]
Birth Rate, Crudeอัตราเกิดอย่างหยาบ,อัตราเกิดอย่างหยาบ,อัตราเกิดมีชีพ,อัตราเกิดมีชีพอย่างหยาบ,อัตราเกิดอย่างหยาบ,อัตราเกิดมีชีพอย่างหยาบ [การแพทย์]
Body Tubeลำกล้อง,ปุ่มหมุนหยาบสำหรับเลื่อนลำกล้องตัวกล้อง [การแพทย์]
Cellulose, Unrefinedกระดาษชนิดหยาบ [การแพทย์]
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Connection, Ground-Glassรอยต่อที่เป็นแก้วหยาบ [การแพทย์]
Crepitation, Coarseเสียงหยาบ,เครปิเตชั่นหยาบ [การแพทย์]
Crude Techniqueวิธีหยาบ [การแพทย์]
Death Rate, Crudeอัตราตายอย่างหยาบ [การแพทย์]
Death Rate, Crudeอัตราตายอย่างหยาบ,อัตราตายรวม [การแพทย์]
Dispersion, Coarseการกระจายขนาดหยาบ,การกระจายตัวแบบหยาบ [การแพทย์]
Elephantiasisอาการอวัยวะช้าง,โรคเท้าช้าง,อวัยวะสืบพันธุ์บวมใหญ่มีผิวหยาบ,ผิวหนังหยาบ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Roughร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ [การแพทย์]
Filtration, Coarseกรองหยาบ [การแพทย์]
graniteหินแกรนิต, หินอัคนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ มีแร่อื่น ๆ  เช่น แร่ไมกา ปนอยู่ด้วย ผลึกของแร่แต่ละชนิดเกาะก่ายกัน มีลักษณะเป็นดอก ๆ ประปราย และมีเนื้อหยาบ เปลือกโลกประกอบด้วยหินชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soil textureเนื้อดิน, ลักษณะของดินที่เกี่ยวกับความหยาบความละเอียดของดิน เนื่องจากดินประกอบขึ้นด้วยวัตถุหลายชนิด ทำให้ดินบางชนิดมีเนื้อหยาบ และดินบางชนิดมีเนื้อละเอียด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Granularก้อนหยาบ, [การแพทย์]
Granules, Coarselyเม็ดหยาบ [การแพทย์]
Granules, Courseเม็ดกรานูลหยาบ [การแพทย์]
Joint Movement, Grossการเคลื่อนไหวอย่างหยาบของข้อ [การแพทย์]
Mortality Rate, Crudeอัตราตายอย่างหยาบ [การแพทย์]
Motor Planning-Grossการเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายอย่างมีแผนแบบหยาบ [การแพทย์]
Motors, Grossกล้ามเนื้อใหญ่, กล้ามเนื้ออย่างหยาบ [การแพทย์]
Movement, Postural Motorการเคลื่อนไหวที่เป็นท่าทางหยาบ[การแพทย์]
Movement, Stereotyped Groupการเคลื่อนไหวหยาบ[การแพทย์]
Muscles, Slowกล้ามเนื้อที่ทำงานหยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, you're right. It's too broad.โอเค คุณพูดถูก มันดูหยาบคาบมาก New Haven Can Wait (2008)
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง Dying Changes Everything (2008)
Look at me. I'm being rude.มองฉันสิ ฉันกำลังทำหยาบคาย นั่นแหละฉัน The Labyrinth of Gedref (2008)
Hey, that's just rude!เฮ้ หยาบคายนะนั่น Destroy Malevolence (2008)
How rude.หยาบคายจัง Bombad Jedi (2008)
The paintings are not vulgar, Your Majestyการเขียนภาพไม่มีคำว่าหยาบคาย Portrait of a Beauty (2008)
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
No foul language.อย่าใช้คำหยาบ Babylon A.D. (2008)
I don't mean to be rude...ผมไม่ได้หยาบคายนะ แต่มือคุณ.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I hope I'm not being impolite, but I have to ask:หวังว่าคงไม่ว่าฉันหยาบคายนะ แต่ฉันต้องถาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They're New Yorkers. They're just rude and frightened people.พวกเขาเป็นชาวนิวยอร์คนะฮะพ่อ พวกเขาหยาบคายกับคนอื่น Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Don't you be cussin' when we got company over. - Guys.อย่ามาพูดคำหยาบ ตอนเรามีแขกอยู่ด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- No, I'm not being disrespectful.- เปล่า ผมไม่ได้กำลังหยาบคาย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Malcontents, complainers, stubborn as mules in the morning.หยาบคาย วุ่นวาย หัวแข็งเหมือนลา ในตอนเช้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So, it seems like your major is being rude.งั้น, ดูเหมือนเป็นธรรมชาติของเธอ ที่เป็นคนหยาบคาย Episode #1.9 (2008)
You believe being rude, destroying other people's relationship, and begging for love is honesty?เธอเข้าใจว่าการหยาบคาย, ทำลายความสัมพันธ์ ระหว่างคนอื่น, และขอร้องเพื่อให้ได้รับความรัก เป็นความซื่อสัตย์? Episode #1.9 (2008)
I may sound very rude right now.ตอนนี้ ฉันอาจจะดูเป็นคนหยาบคาย. Episode #1.9 (2008)
(*dirty and filthy)(*สกปรกหยาบคาย) Episode #1.9 (2008)
Screw this. This is bullshit.คุณมันหยาบคาย งี่เง่าที่สุด The Ramen Girl (2008)
There is no call for bad language!ไม่ต้องใช้คำหยาบ เราก็มันส์กันได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- He's so gross.- เขาหยาบคายมาก Made of Honor (2008)
And you can call it rude. You can call it Whatever you want.จะหาว่าฉันหยาบคายก็ได้ จะด่าอะไรฉันก็เอาเลย Pineapple Express (2008)
Don't you think that's a little bit rude, April?คุณไม่คิดว่านิด ๆ หน่อย ๆ หยาบคายเมษายน? Revolutionary Road (2008)
- John, please. You're being very rude.จอห์นโปรด คุณกำลังที่หยาบคายมาก Revolutionary Road (2008)
Leave the lady alone!หยาบคายกับสุภาพสตรีหรอ! Bedtime Stories (2008)
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ The Day the Earth Stood Still (2008)
Don't be rude.ไม่เห็นต้องหยาบคายเลย 500 Days of Summer (2009)
You're gotta plan in your head, you gotta mission, you never break, you never snap, you never say shit either, but you take care of your business, don't you?นายมีแผนใช่มั้ย ในหัวนายน่ะ นายไม่เคยหนีN ไม่เคยประสาทแดก คำหยาบนายยังไม่พูดเลย เพราะนายมีแผนใช่มั้ย? Gamer (2009)
- Hope they weren't too rough on you. - GAMMA:-หวังว่าพวกมันคงไม่หยาบคายนะ Up (2009)
You're treating people really rough...ท่านนี่ปฎิบัติกับคนอื่นหยาบคายจริงๆ Goemon (2009)
Wanna make sure I don't get too rough with her?อยากจะให้แน่ใจมั้ยว่าผมไม่หยาบคายกับเธอเกินไป ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Now that's rude.หยาบคายที่สุด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You didn't have to be so rough on her.เธอไม่ควรหยาบคายกับเขานะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
"'That rough little tongue"'ลิ้นเล็กๆที่หยาบกระด้างของเธอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You roughed them up the other day, so they're gonna ride in the front and drive and you're going to be in the back with me.นายต้องหยาบคายกับพวกเขาหน่อย ในวันอื่นๆอีก เขาต้องขับ ที่ด้านหน้าและขับ และนายเข้าไป ข้างในด้านเบาะหลังกับฉัน Fighting (2009)
So the thing is that if you weren't beautiful, you wouldn't be in this business.พูดแบบหยาบหน่อย ใช่มั้ย เพราะยังงั้นสรุปก็คือว่า The Girlfriend Experience (2009)
No offense, but I was hoping to see susie tonight.ไม่ได้หยาบคายนะ แต่ผมหวังว่าคืนนี้จะได้พบซูซี่ New York Sucks (2009)
Anyway, I just don't want to make a big deal out of one little dirty word.ถึงงั้นก็เถอะ ผมไม่อยากให้เรื่องมันลุกลามเพียงแค่คำหยาบคำเดียว Orphan (2009)
I... I meant no disrespect.ผมไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายหรอกนะ 2012 (2009)
Seriously. And I don't mean to disrespect.พูดจริงๆนะ และฉันไม่ได้ต้องการจะหยาบคาย Better Call Saul (2009)
I'm saying, if you're gonna be rude to your husband,ผมบอกว่า ถ้าคุณจะหยาบคายกับสามีคุณ Connect! Connect! (2009)
I won't let you be rude to me in my own house, then yes.ฉันจะไม่ยอมให้เธอมาหยาบคายใส่ในบ้านฉัน เช่นนั้นก็ถูกแล้ว Connect! Connect! (2009)
I've watched myself become selfish, impatient, rude.ฉันมองเห็นตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีความอดทน หยาบคาย Connect! Connect! (2009)
You're being rude.คุณกำลังหยาบคายอยู่นะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You weren't there, Bree. He was downright rude.คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นบรี เขาหยาบคายมาก Crime Doesn't Pay (2009)
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ Crime Doesn't Pay (2009)
And don't be too offended by someone who's openly rude... because they may be that way for the nicest of reasons.และอย่าไปโกรธแค้นคนที่หยาบคายอย่างเปิดเผย เพราะเขาอาจจะทำแบบนั้น เพื่อเหตุผลที่ดีที่สุด Crime Doesn't Pay (2009)
Or what, I'll turn to stone? She's all rough and gritty.ทำไมเหรอ ฉันจะกลายเป็นหินรึไง เธอกลายเป็นกรวดทรายหยาบ ๆ ไปหมดแล้ว Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Well, that would be rude since I'm throwing a party here tonight.แค่ออกจากที่นี่ นั่นค่อนข้างจะหยาบคายนะ เพราะฉันจะจัดงานเลี้ยงที่นี่คืนนี้ In the Realm of the Basses (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพูดหยาบ[n. exp.] (khamphūt yāp) FR: acyrologie [f]
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt   FR: gros sel [m]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language   
ภาษาหยาบคาย[n. exp.] (phāsā yāpkhāi) EN: abusive language   
ผ้าหยาบ[n. exp.] (phā yāp) EN: coarse cloth   
พูดจาหยาบ[v. exp.] (phūtjā yāp) EN: use vulgar language ; use coarse language   
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhāi) EN: be rude ; be obscene   FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
ประเมินอย่างหยาบ[v. exp.] (pramoēn yāng yāp-yāp) EN: make a rough estimate   FR: estimer grossièrement
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene   FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบ[adj.] (yāp) EN: rough ; coarse   FR: rugueux ; rêche ; grossier
หยาบช้า[X] (yāpchā) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth   FR: goujat ; mufle
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive   FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru
หยาบคาย[adv.] (yāpkhāi) EN: rudely ; impolitely   
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive   
หยาบโลน[adj.] (yāplōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty   FR: impudique ; obscène ; immoral

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal[N] คนที่หยาบคาย, See also: คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์
approximation[N] การประมาณ, See also: การคำนวณอย่างหยาบๆ, Syn. estimate, conjecture
argue back[PHRV] เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
back talk[N] คำพูดหยาบคาย, Syn. backchat, insolence, impudence
backchat[N] คำพูดหยาบคาย, Syn. back talk
barbarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend
barbarous[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย, Syn. uncivilized, Ant. civilized
blankety-blank[ADJ] ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)
blaspheme[VT] พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา, See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย, Syn. defile, desecrate, Ant. honor, revere
blasphemous[ADJ] เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
blasphemously[ADV] ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: ที่หยาบคาย, Syn. profanely
bleep[VT] ดูดเสียงคำที่หยาบคายออกแล้วใส่เสียง บี๊บ ของเครื่องอิเลกทรอนิกส์เข้าไปแทน
blowsy[ADJ] หน้าแดงและผิวหยาบ
blowzy[ADJ] หน้าแดงและผิวหยาบ
blue[ADJ] หยาบโลน, See also: ลามก, Syn. explicit
boor[N] คนชั้นต่ำ, See also: คนหยาบคาย, Syn. oaf, lout, Ant. sophisticate
botch[VT] ซ่อมแซมอย่างลวกๆ, See also: งานหยาบ
broad[ADJ] หยาบ, Syn. rough, Ant. precise
broken[ADJ] หยาบ, See also: ขรุขระ
buckram[N] ผ้าเนื้อหยาบทำจากฝ้ายหรือลินิน
buffoon[N] คนเล่นตลกหยาบ
burlap[N] ผ้าที่ถักหรือทอแบบหยาบ, Syn. hessian
burlap[N] ผ้าหนาหยาบใช้ทำกระสอบ, Syn. hessian
be hard on[PHRV] ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างหยาบคายมาก, See also: กระทำรุนแรงกับ, เลวร้ายกับ
caddish[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Ant. ungentlemanly
canvas[N] ผ้าที่มีลักษณะหนาและหยาบ
chaste[ADJ] สุภาพ, See also: ไม่หยาบโลน, ไม่ลามก
churl[N] คนที่หยาบคาย, Syn. boor, yokel
churlish[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, vulgar
coarse[ADJ] หยาบ (วัสดุ), See also: ไม่ประณีต, Syn. harsh, rough, Ant. fine
coarse[ADJ] หยาบช้า, See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว, Syn. crude, rude, vulga, Ant. refined, cultivated
coarse-grained[ADJ] ที่มีเนื้อหยาบ
coarsen[VT] ทำให้แห้งหยาบ
coarsen[VI] แห้งหยาบ
coarseness[N] ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
crash[N] ผ้าเนื้อหยาบ
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crude[ADJ] หยาบคาย
crudely[ADV] อย่างคร่าวๆ, See also: อย่างหยาบๆ, Syn. roughly
crudely[ADV] อย่างหยาบคาย, Syn. rudely
crudity[N] การหยาบคาย
crust[N] พฤติกรรมที่หยาบคาย
cunt[N] ช่องคลอด (คำหยาบ)
curt[ADJ] หยาบๆ, Syn. rude
curtly[ADV] อย่างหยาบๆ, Syn. roughly
cheek up[PHRV] แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือหยาบคายกับ (คำไม่เป็นทางการ)
cobble up[PHRV] ทำลวกๆ, See also: ทำอย่างหยาบๆ
dirty word[IDM] คำสบถ, See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
drop dead[IDM] หยุดรบกวนและไปให้พ้นได้แล้ว (คำสแลงหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
argol(อาร์'กัล) n. หินหล้าหยาบจากเหล้าองุ่นใช้ในการทำ tartaric acid และปุ๋ย., Syn. argal (a crude tartar)
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก,คนหยาบคาย,ชาวนา,ตาสีตาสา
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
brogan(n. รองเท้าทำงานที่ใหญ่และหยาบ
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle
bunkhousen. บ้านหยาบ ๆ สำหรับคนงาน
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
burlapn. ผ้าป่านหยาบ
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
canastern. ยาเส้นที่หันหยาบ
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
cave mann. มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน,คนหยาบช้า
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheeseclothn. ผ้าฝ้ายหยาบและเบา,ผ้าห่อเนย
cheesy(ชี'ซี) adj. เกี่ยวกับเนย,คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน,ชี้นต่ำ,หยาบ
chino(ชี'โน) n. ผ้าฝ้ายหยาบ . เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
coarsen(คอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,กลายเป็นหยาบ, See also: coarsenness n.
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
caitiff(adj) สารเลว,เลว,ต่ำช้า,หยาบ
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
gross(adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
harsh(adj) ดุร้าย,เกรี้ยวกราด,รุนแรง,หยาบ,ห้าว,ปร่า,สาก
harshness(n) ความดุร้าย,ความเกรี้ยวกราด,ความรุนแรง,ความหยาบ,ความห้าว
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
rasp(n) บุ้ง,ตะไบหยาบ
raw(adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
rude(adj) ขรุขระ,หยาบ,รุนแรง,เจ้าอารมณ์
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blowjob (n) (คำหยาบ) การที่ผู้หญิงสำเร็จความใคร่ให้ฝ่ายชายโดยใช้เพียงปากเท่านั้น
See also: R. Thumbnail gallery post
fuck (n vi vt ) คำหยาบคำด่า(ค ว ย)
fuck off (phrase vulgar ) ออกไป, ไปไกลๆ (หยาบคาย, โปรดระวังการใช้งาน)
See also: S. clear off,
neandethal[ni:'ændə:,θɔ:l] (adj ) ADJ.เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน syn:(neanderthal) ADJ. ล้าสมัยมาก relate:{ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง} syn:(neanderthal) ADJ. หยาบคาย relate:{ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ} syn:(neanderthal) N. มนุษย์ยุคหิน
polenta (n ) แป้งข้าวโพดบดหยาบ มีสีเหลือง นิยมใช้ในอาหารอิตาเลียนหรือแอฟริกัน
raffish[raf ish] (adj ) ที่มีลักษณะหยาบคาย,พื้นๆ
screed (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大ざっぱ[おおざっぱ, oozappa] (adj) 1.คร่าว ๆ 2.หยาบ ๆ 3.ไม่ละเอียด 4.ไม่พิถีพิถัน, See also: A:丁寧(ていねい)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
荒い[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
淫ら[みだら, midara] ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
粗末[そまつ, somatsu] หยาบคาย
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj ) (เคิร์ท) adj. สั้น,ห้วน,หยาบ,ลุ่น, S. . curtness n. ดูcurt

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: หยาบ English: to be rough

German-Thai: Longdo Dictionary
kacken(vi) |kackte, gekackt| อึ (อุจจาระ) (ค่อนข้างหยาบ), See also: scheißen
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estrich (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top