Search result for

*หน้าใหญ่*

(63 entries)
(0.5475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หน้าใหญ่, -หน้าใหญ่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหญ่[V] flaunt, See also: flash, show off, swank, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต, Example: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้, Thai definition: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
หน้าใหญ่ใจโต[ADJ] generous, See also: magnanimous, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่, Example: คนที่หน้าใหญ่ใจโตอย่างเขาทำอะไรก็ดูใหญ่ดูโตไปหมด, Thai definition: ใจกว้างมากเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระชังหน้าใหญ่ว. จัดจ้าน, ออกหน้ารับเสียเอง, เช่น แม่กระชังหน้าใหญ่.
แม่กระชังหน้าใหญ่น. ผู้ที่ชอบแสดงตัวออกหน้าเป็นหัวเรือใหญ่, มักพูดเข้าคู่กับ แม่หญิงแม่หญัง เป็น แม่หญิงแม่หญัง แม่กระชังหน้าใหญ่.
หน้าใหญ่ใจโตว. มีใจกว้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวเพื่ออวดมั่งมี เช่น เขาชอบทำหน้าใหญ่ใจโตทั้ง ๆ ที่มีเงินน้อย.
กลองชนะน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองแขกแต่สั้นกว่า ใช้ในพิธีกรรม ใช้ตีด้วยไม้งอ ๆ หรือหวายทางด้านหน้าใหญ่ ตัวกลองทาสีเขียวหรือแดงปิดทองเขียนลาย หน้ากลองเขียนหรือปิดด้วยทองหรือเงิน ทำเป็นลวดลายเช่นกัน.
กลองยาวน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง ตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายมีลักษณะเรียวแล้วบานปลายเป็นรูปดอกลำโพง ขึ้นหนังหน้าเดียว ใช้ตีด้วยมือ วงกลองยาววงหนึ่งจะใช้กลองหลายลูกก็ได้, กลองเถิดเทิง ก็เรียก.
ใจโตว. มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต.
เต่าตนุ(ตะหฺนุ) น. ชื่อเต่าทะเลชนิด Chelonia mydas (Linn.) ในวงศ์ Cheloniidae เกล็ดกระดองหลังแต่ละเกล็ดมีลายเป็นทางคล้ายแสงอาทิตย์ จึงมีผู้เรียกว่า เต่าแสงอาทิตย์ ตีนแบนเป็นพาย ตีนหน้าใหญ่ยาวใช้เป็นหลักในการว่ายน้ำ ปรกติอาศัยอยู่ในทะเล จะขึ้นมาตามชายหาดเฉพาะเมื่อจะวางไข่เท่านั้น.
พรึง(พฺรึง) น. ไม้กระดานหน้าใหญ่ตั้งอยู่บนหัวรอด รัดรอบเสาทั้ง ๔ ด้าน.
พี่เบิ้มน. ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้าใหญ่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
- Big Chief.- หัวหน้าใหญ่ Four Brothers (2005)
What did Big Boss tell you?หัวหน้าใหญ่บอกคุณว่าไงบ้าง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Big Boss wants me to guide him.หัวหน้าใหญ่ต้องการคุณไปเป็นไกด์ให้เขา My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I heard that Big Boss is planning to extend the business.ฉันได้ยินว่าหัวหน้าใหญ่ กำลังวางแผนเพื่อขยายธุรกิจ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- Hong Kong girl. - She came here to see Big Boss.สาวฮ่องกง เธอมาพบหัวหน้าใหญ่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Then when you see Big Boss later, tell him just that.คราวหน้า ถ้าเธอพบหัวหน้าใหญ่ของเรา เธอบอกอย่างนี้นะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Call Big Boss.เรียกหัวหน้าใหญ่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Big Boss said I beat up Parrotfish last night.หัวหน้าใหญ่พูดว่า ฉันจัดการพวกปลานกแก้วเมื่อคืน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
And why Big Boss would put her on Ki-chul.และทำไมหัวหน้าใหญ่ น่าจะไปจับเธอที่กิชุน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Let Big Boss take a rest in peace.ให้หัวหน้าใหญ่หยุดพักอย่างเป็นสุขเถอะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
What if the one who's trying to kill you is Big Boss? What?ถ้ามีคนพยายามฆ่าคุณ เป็นหัวหน้าใหญ่ละ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Only Big Boss can afford to hire those assassins.หัวหน้าใหญ่เท่านั้นสามารถ จ้างนักฆ่าพวกนั้นได้ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
You're too big for Big Boss now.ตอนนี้คุณก็ใหญ่พอๆกับหัวหน้าใหญ่นะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Tighten the security on the Grand Chief's chamber!ตรึงกำลังเวรยามที่ห้องพักของท่านหัวหน้าใหญ่The Book of the Three Hans (2006)
Protect the Grand Chief!คุ้มกันท่านหัวหน้าใหญ่The Book of the Three Hans (2006)
But it's impressive that you got the boss all fired up.อย่างมาก ก็แค่ทำให้หัวหน้าใหญ่ฉุน The Machine Girl (2008)
Krazy-8's one level higher.เครซี่ 8 เป็นหัวหน้าใหญ่อีกคน Cat's in the Bag... (2008)
One level higher.เป็นหัวหน้าใหญ่อีกคน Cat's in the Bag... (2008)
Him. Victor Federov.คนนั้น วิคเตอร์ เฟเดรอฟ หัวหน้าใหญ่... Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Listen here, I'm not just manager anymore, I'm acting section chief now.ฟังนะ ผมไม่ใช่ผู้จัดการอีกแล้วนะ แต่ผมเป็นหัวหน้าใหญ่แล้ว Absolute Boyfriend (2008)
That's so particular. Acting section chief.ไม่ธรรมดาจจริงๆ เลย การเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ย Absolute Boyfriend (2008)
Not manager, acting section chief, you know.ไม่ใช่ผู้จัดการ เป็นหัวหน้าใหญ่น่ะ เธอก็รู้นี่ Absolute Boyfriend (2008)
He won't be able to turn the throttle, and you'll be #1.เขาก็ต้องแก่ตัวลงหมดไฟ แล้วนายคือหัวหน้าใหญ่หมายเลข1 The Sleep of Babies (2008)
I understand the need to make an executive decision for the good of the club.ฉันเข้าใจดีว่าต้องให้ หัวหน้าใหญ่เป็นคนตัดสินใจ สิิ่่งที่เป็นผลดีต่อคลับ ฉันเข้าใจ The Sleep of Babies (2008)
The two bodies were Mayan captains. It had to be Sam Crow.ในสองศพนั่นมีัหัวหน้าใหญ่พวกมายัน มันจะต้องเป็นฝีมือพวกSam Crow Old Bones (2008)
Sam Crow boss.หัวหน้าใหญ่พวกSam Crow The Pull (2008)
- Sam Crow boss.- หัวหน้าใหญ่พวกSam Crow Hell Followed (2008)
The head clancker.หัวหน้าใหญ่ของไอ้พวกหุ่นกระป๋องแทน Shadow of Malevolence (2008)
Even if you talked to the Chief, if the one you report directly to...ถึงแม้คุณจะไปคุยกับหัวหน้าใหญ่ และคนที่คุณไปรายงานโดยตรง... Beethoven Virus (2008)
Ted's the man.เท็ดคือหัวหน้าใหญ่ Pineapple Express (2008)
And if Don Self is the head of the snake...และัถ้าดอน เซลฟ์เป็นหัวหน้าใหญ่แล้ว... Five the Hard Way (2008)
We know that the enemy leader, classified NBE-1, AKA Megatron, is resting in peace at the bottom of the Laurentian Abyss, surrounded by societs detection nets and a full-time submarine surveillance.รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ข้าศึก ที่เราให้ชื่อว่า เอ็น บี อี-วัน หรือชื่อ เมกาทรอน นอนแน่นิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Good deal, mover. Good deal.เข้าท่าดีว่ะ หัวหน้าใหญ่ เข้าท่าดีว่ะ Breakage (2009)
All right?เราหามาให้ก็เพื่อนาย หัวหน้าใหญ่ Negro Y Azul (2009)
Must be the top of the Aryan food chain, huh?คงจะต้องเป็นหัวหน้าใหญ่พวกอารยัน ห่วงโซ่อาหารใหญ่ ถูกไหม Albification (2009)
They're waiting on the big boss to show.พวกเขารอให้หัวหน้าใหญ่มา Abandon All Hope (2009)
Master chief is in the house, bizatches!หัวหน้าใหญ่มาแล้ว! Swap Meat (2010)
Walt, this is ASAC Merkert.วอลท์ นี่คือหัวหน้าใหญ่คุณเมอร์เกตส์ I See You (2010)
On second thought, this blustering blowhard just crossed the line.คิดอีกทีนะ ไอ้หน้าใหญ่ขี้คุยนั่น\ล้ำเส้นแล้วนะ Supergirl (2010)
So if you really are the big boss like you say, can you make it so that no one comes up here and disturbs us?ถ้าหากว่าคุณเป็นหัวหน้าใหญ่ ของที่นี่อย่างที่คุณว่า งั้นคุณห้ามคนอื่นขึ้นมา และห้ามรบกวนเราได้รึเปล่า The Undergraduates (2010)
- I don't know...criminal mastermind?ไม่รู้อ่ะ... หัวหน้าใหญ่ฝ่ายชั่ว A Study in Pink (2010)
The big face and the insurance lady?หน้าใหญ่กับสาวระดับประกัน Cyrano Agency (2010)
What about the Team Leader and the Chief?แล้วหัวหน้าทีมและหัวหน้าใหญ่ล่ะครับ The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader, the chief is here...หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าใหญ่มาที่นี่ The Fugitive: Plan B (2010)
Wait. Are you like, the head of the faeries or somethin'?เดี๋ยวนะ คุณเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกแฟรี่เหรอคะ She's Not There (2011)
I should probably quit my job nowหัวหน้าใหญ่อยากได้คนที่มีพรสวรรค์แบบนั้น เขาเลยบังคับให้ทำทันที Little Black Dress (2011)
What's the éminence grise of the art crimes unit like?หัวหน้าใหญ่แผนกอาชญากรรมท่าทางเป็นไงบ้าง? Countdown (2011)
So why don't you just hurry on to your next face-widening session at the John Travolta Institute for Head Thickening and Facial Weight Gain.งั้น ทำไมคุณไม่รีบไปงานประชุม คนหน้าใหญ่ครั้งหน้าของเธอ ที่ "จอห์น ทราโวลต้า" สถาบันสำหรับพวกหัวหนา I Kissed a Girl (2011)
He squealed on his superiors. We made sure of that.เขาจะไปรายงานหัวหน้าใหญ่ เรามั่นใจได้เลย Repo Man (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหญ่[v.] (nāyai) EN: flaunt   
หน้าใหญ่ใจโต[adj.] (nāyaijaitō) EN: generous   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top