Search result for

*สุภาพ*

(345 entries)
(0.6193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สุภาพ, -สุภาพ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ    [V] be polite, See also: be gentle, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. หยาบคาย
สุภาพ    [ADV] politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ    [ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
คำสุภาพ    [N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
สุภาพชน    [N] gentleman and lady, Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ, Example: สุภาพชนที่มาในงานนี้ล้วนแต่งตัวกันอย่างหรูเริ่ดราวเทพบุตรเทพธิดา, Count unit: คน
กลอนสุภาพ    [N] a form of Thai octameter poem, Syn. กลอนตลาด, กลอนเพลงยาว, Example: บทละครเรื่องสังข์ทองเขียนเป็นกลอนสุภาพ, Count unit: เรื่อง, บท, คำกลอน, Thai definition: แบบแผนในการร้อยกรองอย่างหนึ่ง 1 บทมีแปดวรรค วรรคละ 7-9 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสระหว่างบท
ความสุภาพ    [N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
สุภาพสตรี    [N] lady, Ant. สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี    [N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน
สุภาพบุรุษ    [N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี
สุภาพอ่อนโยน    [ADJ] polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลอนสุภาพน. กลอนเพลงยาว บางครั้งเรียกว่า กลอนตลาด.
คำสุภาพน. คำที่ไม่ผันด้วยวรรณยุกต์ทั้ง ๔.
ร่ายสุภาพน. ชื่อร่ายชนิดหนึ่ง บทหนึ่งมี ๕ วรรคขึ้นไป วรรคหนึ่งมี ๕ คำ ส่งสัมผัสท้ายวรรคหน้า และรับสัมผัสกับคำที่ ๑ ที่ ๒ หรือที่ ๓ ของวรรคถัดไป และจะต้องจบด้วยโคลง ๒ สุภาพ.
ลิลิตสุภาพน. ลิลิตที่ใช้ร่ายสุภาพหรือร่ายโบราณขึ้นต้น แล้วใช้โคลงสุภาพกับร่ายสุภาพหรือร่ายโบราณสลับระคนอยู่ในเรื่องเดียวกัน เช่น ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตนิทราชาคริต.
สุภาพว. เรียบร้อย เช่น เขาแต่งกายสุภาพตามกาลเทศะและความนิยม, อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, เช่น เขาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพ ไม่กระโชกโฮกฮาก.
สุภาพชนน. ผู้ที่แต่งกายเรียบร้อย, ผู้ที่มีกิริยามารยาทอ่อนโยน พูดจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ, เช่น สุภาพชนย่อมไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด.
สุภาพบุรุษน. ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น เขาช่วยเหลือเธอตามหน้าที่สุภาพบุรุษ.
สุภาพสตรีน. หญิงที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น ท่าทางเธอเรียบร้อยสมเป็นสุภาพสตรี.
กบาล(กะบาน) น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (คำไม่สุภาพ) เช่น ตีกบาล เขกกบาล
กระเฉดน. ชื่อไม้นํ้าชนิด Neptunia oleracea Lour. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นลอยอยู่ในนํ้า ลำต้นอ่อนอุ้มน้ำ มีปลอกเป็นปุยขาว ๆ เป็นทุ่น เรียกว่า นม ใบย่อยเล็กเมื่อถูกสัมผัสก็หุบราบไป ดอกสีเหลืองเล็กออกชิดกันเป็นช่อกลม ลำต้นและใบใช้เป็นอาหารได้, พายัพเรียก ผักหนอง, คำสุภาพเรียกว่า ผักรู้นอน.
กระบาล(-บาน) น. ส่วนกลางของกะโหลกศีรษะ, หัว, (คำไม่สุภาพ) เช่น ตีกระบาล เขกกระบาล, (โบ) เขียนเป็น กระบาน ก็มี เช่น เพิกหนังทังผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์ (สามดวง)
กรุณาใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น กรุณาส่ง
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.
กูส. คำใช้แทนตัวผู้พูด ในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
โกหกก. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, พูดปด, พูดเท็จ, (มักใช้ในที่ไม่สุภาพ).
ขนมทรายน. คำสุภาพของขนมขี้หนู.
ขม้ำ(ขะมํ่า) ก. เอาปากงับกินเร็ว ๆ (ใช้แก่สุนัขเป็นต้น ถ้าใช้แก่คน ถือว่าเป็นคำไม่สุภาพ).
ขอโทษ, ขอประทานโทษก. ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น.
ขอรับ ๒คำรับที่สุภาพชนใช้.
ขี้ข้าน. คนรับใช้ (คำไม่สุภาพ)
ครับ(คฺรับ) ว. คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้.
คะ ๒ว. คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากคำถามหรือคำแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น อะไรคะ กระมังคะ, คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากคำ ซิ นะ เพื่อแสดงความสุภาพ เช่น เชิญซิคะ ไปนะคะ.
ค่ะว. คำรับที่ผู้หญิงใช้อย่างเดียวกับ จ้ะ, คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการบอกให้ทราบอย่างสุภาพ เช่น ไปค่ะ ไม่ไปค่ะ.
คุณ ๑, คุณ-(คุน, คุนนะ-) ส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นคำสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, (ปาก) คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓, เช่น คุณอยู่ไหม ช่วยไปเรียนว่ามีคนมาหา.
โคตร, โคตร-คำนี้บางทีก็นำไปใช้ในความหมายไม่สุภาพหรือเป็นคำด่า เช่น ก่นโคตร.
ใคร่ใช้เป็นคำช่วยกริยาแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ เช่น ใคร่ขออนุญาตดำเนินการ.
ง่าม ๑น. ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น ๒ หรือ ๓ เป็นต้น เช่น ง่ามไม้ ไม้ง่าม สามง่าม, โดยปริยายใช้หมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายได้ ๒ ทาง คือ ทั้งทางสุภาพและไม่สุภาพ เช่น พูดสองง่าม.
เจริญพรเป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ.
เจ้าขาว. คำที่ผู้หญิงใช้เรียกหรือขานรับผู้ใหญ่อย่างสุภาพ.
เจ้าคะว. คำที่ผู้หญิงใช้เรียกหรือถามผู้ใหญ่อย่างสุภาพ.
เจ้าค่ะว. คำที่ผู้หญิงใช้ขานรับผู้ใหญ่อย่างสุภาพ.
เจ้า ๒ส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย สำหรับผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่างสุภาพหรือเอ็นดู, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น เจ้ามานี่, คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓, มักใช้เข้าคู่กับคำ นั่น เป็น เจ้านั่น เช่น เจ้านั่นจะไปด้วยหรือเปล่า.
เชิญกล่าวอนุญาตให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญเถิด เชิญครับ เชิญตามสบาย.
เชื้อเชิญก. เชิญผู้มาหาด้วยความสุภาพอ่อนน้อม.
ดวงเดือนน. คำสุภาพของโรคกลาก.
ดันใช้เป็นคำไม่สุภาพหมายถึงขืนทำ เช่น กางเกงคับยังดันสวมเข้าไปได้, ทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำ เช่น ดันขึ้นไปอยู่บนยอดไม้.
ดิฉันส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑, ดีฉัน ก็ว่า.
ดีฉันส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ, ดิฉัน ก็ว่า, โบราณผู้ชายใช้ว่า ดีฉัน ผู้หญิงใช้ว่า อีฉัน, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ตบ ๑น. ชื่อไม้นํ้าในวงศ์ Pontederiaceae มี ๒ ชนิด คือ ชนิด Monochoria hastata (L.) Solms ขึ้นตามท้องนาที่แฉะและนํ้านิ่ง ดอกสีนํ้าเงิน ยอดอ่อนและดอกกินได้, คำสุภาพเรียกว่า ผักสามหาว, ผักตบไทย ก็เรียก, และชนิด Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ขึ้นตามลำนํ้าทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อน เรียกว่า ผักตบชวา.
ตรีพิธพรรณชื่อโคลง ๔ ประเภทหนึ่งที่เลื่อนคำรับสัมผัสในบาทที่ ๒ จากคำที่ ๕ มาเป็นคำที่ ๓ ส่วนข้อบังคับอื่น ๆ เหมือนโคลงสี่สุภาพทุกประการ เช่น ข้าขอประณตน้อม กายวจี จิตนา ต่อพระตรีไตรรัตน์ โรจน์เรื้อง เป็นประทีปส่องศรี โลกชัชวาลนา กำจัดมืดมนธ์เปลื้อง สัตว์พ้นสงสาร (หลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร, ในจินดามณีเรียกตรีเพชรทัณฑี).
ตรีเพชรทัณฑี(ตฺรีเพ็ดทันที) น. ชื่อโคลงชนิดหนึ่งที่เลื่อนคำรับสัมผัสในบาทที่ ๒ จากคำที่ ๕ มาเป็นคำที่ ๓ ส่วนข้อบังคับอื่น ๆ เหมือนโคลงสี่สุภาพทุกประการ เช่น ปางนั้นสองราชไท้ ดาบศ สาพิมตไปมา กล่าวแก้ว ประทานราชเอารส สองราช เวนแต่ชูชกแล้ว จึ่งไท้ชมทาน (จินดามณี).
ตลกคะนองว. อาการที่พูดหรือทำให้ขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
ตายห่าอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความตกใจเป็นต้น (ใช้เป็นคำไม่สุภาพ).
ตายโหงอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความตกใจเป็นต้น (ใช้เป็นคำไม่สุภาพ).
ถึงแก่กรรมก. ตาย (เป็นคำสุภาพ ใช้แก่คนทั่วไป), ถึงมรณกรรม หรือ ถึงแก่มรณกรรม ก็ว่า.
ถึงแก่มรณกรรมก. ตาย (เป็นคำสุภาพ ใช้แก่คนทั่วไป), ถึงแก่กรรม หรือ ถึงมรณกรรม ก็ว่า.
ถึงมรณกรรมก. ตาย (เป็นคำสุภาพ ใช้แก่คนทั่วไป), ถึงแก่กรรม หรือ ถึงแก่มรณกรรม ก็ว่า.
เถื่อนโดยปริยายหมายความว่า ไม่สุภาพ, ดุดัน, เช่น พระเอกเรื่องนี้เถื่อน.
ทราบ(ซาบ) ก. รู้ (ใช้ในความสุภาพ) เช่น ทราบข่าว ได้รับทราบแล้ว เรียนมาเพื่อทราบ.
ทวาร, ทวาร-ช่อง ในคำ เช่น ทวารหนัก ทวารเบา ใช้เป็นคำสุภาพ หมายถึง รูขี้ รูเยี่ยว, ทาง เช่น กายทวาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreement, gentleman'sความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
casualชุดลำลอง ชุดสุภาพไม่ผูกผ้าผูกคอ (necktie) [การทูต]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
short dressชุดกลางวันสำหรับสุภาพสตรี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
You haven't the experience, you haven't the faintest idea what it means to be a great lady.เธอไม่รู้เลยสักนิดเรื่องการเป็นสุภาพสตรี Rebecca (1940)
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว Rebecca (1940)
Excuse me, gentlemen. - Now is there anything else?ขอโทษนะครับ ท่านสุภาพบุรุษ มีอะไรจะให้รับใช้อีกมั้ยครับ Rebecca (1940)
The lady must have used an assumed name.สุภาพสตรีนั่นคงจะใช้ชื่อปลอม Rebecca (1940)
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Yeah. Thank you very much. OK, gentlemen.ขอบคุณมากครับ ตกลงสุภาพบุรุษ ทุกคนที่นี่ 12 Angry Men (1957)
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ 12 Angry Men (1957)
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.หนึ่งสองสามและอื่น ๆ รอบโต๊ะถ้าที่ตกลงกับคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Gentleman at the window.สุภาพบุรุษที่หน้าต่าง 12 Angry Men (1957)
- Forgive me, gentlemen.- ยกโทษให้ฉันสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม 12 Angry Men (1957)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
- OK, gentlemen. Now, gentlemen.- ตกลงสุภาพบุรุษ ตอนนี้สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
How about the next gentleman?วิธีการเกี่ยวกับสุภาพบุรุษต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
If the gentleman wants it to remain secret...ถ้าสุภาพบุรุษต้องการมันจะยังคงเป็นความลับ ... 12 Angry Men (1957)
This gentleman has been standing alone against us.สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา 12 Angry Men (1957)
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร 12 Angry Men (1957)
"I beg pardon." What are you so polite about?"ฉันขอโทษ". สิ่งที่เป็นคุณเพื่อให้สุภาพเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)
I'd like to go over something, if you gentlemen don't mind.ผมอยากจะไปกว่าสิ่งที่ถ้าคุณสุภาพบุรุษไม่ทราบ 12 Angry Men (1957)
- This gentleman has made that point.- สุภาพบุรุษนี้ทำให้จุดที่ 12 Angry Men (1957)
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส The Old Man and the Sea (1958)
- What first attracted you to me?สิ่งอะไรครั้งแรกที่ดึงดูดคุณกับฉันคือ ก็ คุณสุภาพมาก ใช่ไหม Help! (1965)
(bugle)มีความเป็นสุภาพบุรุษที่กล้า หาญมากไป How I Won the War (1967)
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก How I Won the War (1967)
It's not polite to point!มันไม่สุภาพที่จะชี้! Yellow Submarine (1968)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
Mr. Mayor, Chief, ladies and gentlemen.ท่านเทศมนตรี สารวัตร... สุภาพบุรุษเเละสตรีทุกท่าน Jaws (1975)
Umberto Chessari... just look at him, gentlemenเชสซารี่ อัมเบอร์โต้... ดูเขาสิท่านสุภาพบุรุษ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"After dinner, the gentlemen will conduct the so-called orgies"อาหารเย็นหลังจาก, สุภาพบุรุษ will conduct การสนุกสนานสุดเหวี่ยงดังกล่าว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The gentleman are not satisfied with youสุภาพบุรุษไม่ใช่ satisfied with ที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก Oh, God! (1977)
- Excuse me, gentlemen.-ขอตัวก่อน, ท่านสุภาพบุรุษ. Suspiria (1977)
- And now, gentlemen--เอาละ, ท่านสุภาพบุรุษ-- Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yāng suphāp) EN: mild complaint   
โคลงสี่สุภาพ[n. exp.] (khlōng sī suphāp) EN: quatrain   FR: quatrain [m]
ความไม่สุภาพ[n. exp.] (khwām mai suphāp) FR: incivilité [f]
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphāp rīep røi) EN: well-mannered politeness   FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
กลอนสุภาพ[n.] (kløn suphāp) EN: Thai octameter poem   
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite   FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
มารยาทสุภาพ[adj.] (mārayāt suphāp) EN: mild-mannered ; well-mannered   
ภาษาสุภาพ[n. exp.] (phāsā suphāp) EN: written language   
สุภาพ[v.] (suphāp) EN: be polite ; be gentle   FR: être poli ; avoir de l'éducation
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle   FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]
สุภาพชน[n.] (suphāpchon) EN: gentlefolk ; polite people ; gentlemen   FR: personnes bien élevées [fpl] ; gentlemen [mpl]
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ[xp] (than suphāpsatrī lae suphāpburut) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ[xp] (than suphāpsatrī lae than suphāpburut) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
วลีสุภาพ[n. exp.] (walī suphāp) EN: polite phrase   FR: formule de politesse [f]
อย่างไม่สุภาพ[adv.] (yāng mai suphāp) FR: incivilement
อย่างสุภาพ[adv.] (yāng suphāp) FR: poliment ; gentiment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost    [VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
affable    [ADJ] สุภาพ, See also: อ่อนโยน, Syn. polite
affably    [ADV] อย่างสุภาพ, Syn. politely
bastard    [N] ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ), Syn. illegitimate child
brush-off    [N] การทำท่าทีไม่สนใจ (อย่างไม่เป็นมิตรและไม่สุภาพ)
brusque    [ADJ] พูดน้อยคำและไม่สุภาพ
barge in    [PHRV] ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
beg of    [PHRV] ขอร้อง (อย่างสุภาพ), See also: วิงวอน
bow in    [PHRV] โค้งให้อย่างสุภาพ, See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ, Syn. bow out
bow out    [PHRV] โค้งให้อย่างสุภาพ, See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ, Syn. bow in
caddish    [ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Ant. ungentlemanly
chaste    [ADJ] สุภาพ, See also: ไม่หยาบโลน, ไม่ลามก
civility    [N] ความสุภาพ, Syn. polieness
comity    [N] ความสุภาพ, Syn. politiness, civility
courteous    [ADJ] สุภาพนอบน้อม, See also: มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. polite, gracious
courteously    [ADV] อย่างสุภาพ, See also: อย่างอ่อนน้อม, Syn. politely, graciously
courtesy    [N] ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ, Syn. politeness, civility
courtly    [ADJ] สุภาพเรียบร้อย, Syn. elegant, formal, stately
cheek up    [PHRV] แสดงกิริยาไม่สุภาพหรือหยาบคายกับ (คำไม่เป็นทางการ)
dame    [N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย
decency    [N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
declination    [N] การปฏิเสธอย่างสุภาพ, See also: การบอกปัดอย่างนุ่มนวล, การปฏิเสธคำเชิญ, Syn. rejection, denial
departed    [ADJ] ตาย (คำสุภาพ), See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต, Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless, Ant. alive, living, thriving
discourteous    [ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย, Syn. rude, impolite, desrespectful, Ant. polite, well-mannered
discourtesy    [N] ความไม่สุภาพ, See also: ความหยาบคาย, Syn. insult, affront, disgrace, shame
elderly    [ADJ] สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old), See also: สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่, Syn. aged
epithet    [N] คำไม่สุภาพ, See also: คำหยาบ
euphemism    [N] การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวลลดความรุนแรงลง
euphemism    [N] ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล, See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี, Syn. polite term, softened expression
fair    [ADJ] สุภาพ, See also: อ่อนโยน, มีมารยาท
foul    [ADJ] ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย
gall    [N] พฤติกรรมที่หยาบคาย, See also: ความไม่สุภาพ, Syn. impertinence, Ant. respect, politeness
gallant    [ADJ] สุภาพ
gent    [N] สุภาพบุรุษ (คำเรียกย่อของ gentleman) (คำไม่เป็นทางการ)
genteel    [ADJ] ีซึ่งทำหัวสูง, See also: แสร้งทำเป็นผู้ดี, สุภาพ, มีมารยาท, Syn. pretentious, prim, formal, Ant. honest, cultured
genteelly    [ADV] อย่างสุภาพมาก, See also: อย่างมีมารยาทดี, อย่างวางมาดเป็นผู้ดี
gentility    [N] ความสุภาพมาก, See also: ความมีมารยาท
gentle    [ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gentleman    [N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
gentlemanly    [ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
gentry    [N] พวกผู้ดี, See also: พวกสุภาพชน, สังคมชั้นสูง, Syn. high society, nobility, upper class, Ant. lower class
gone    [IDM] ตาย (คำเลี่ยงเพื่อให้สุภาพ), See also: เสียไปแล้ว, ไปสบายแล้ว, ไปแล้ว
leave a lot to be desired    [IDM] ขาดสิ่งสำคัญ (เป็นภาษาพูดที่สุภาพ), See also: ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
not take no for an answer    [IDM] ไม่อาจยอมรับคำปฏิเสธได้ (เป็นวิธีพูดแบบสุภาพ), See also: ไม่ยอมให้ปฏิเสธ
on one's best behaviour    [IDM] สุภาพมาก, See also: มีมารยาทมาก
to put it mildly    [IDM] พูดอย่างสุภาพ, See also: พูดอย่างไม่แรง
idiocy    [N] ความโง่เขลา (คำไม่สุภาพ), See also: การกระทำที่โง่เขลา, Syn. foolishness, madness
ill-mannered    [ADJ] ซึ่งไม่มีมารยาท, See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, Syn. ill-bred, impolite, rude, Ant. polite, well-bred
impolite    [ADJ] ไม่สุภาพ, See also: เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย, Syn. discourteous, ill-mannered, rude, Ant. polite
impolitely    [ADV] อย่างไม่สุภาพ, See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย, Syn. discourteously, rudely, Ant. politely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ,มารยาท,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย,อารยธรรม,วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
entilesse(เจน'ทะเลส) n. ความสุภาพ
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
lady(เล'ดี) n. สุภาพสตรี,หญิง,ผู้หญิง,ภรรยา, See also: ladyhood n. ดูlady ladyish adj. ดูlady, Syn. matron
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric

English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
feminist(n) ผู้นิยมให้มีสิทธิสตรีมากขึ้น,สุภาพสตรี
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humble(adv) อย่างสุภาพ,อย่างต่ำต้อย,อย่างนอบน้อม
humble(vt) ทำให้สุภาพ,ถ่อมตัว,ทำให้ต่ำลง
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
lady(n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง
ladylike(adj) เหมือนสุภาพสตรี,เหมาะกับสุภาพสตรี
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน
lenity(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
ลากิจ (n) โปรดแต่งกายสุภาพสวมใส่เครื่องแบบที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้นภายในสถานที่ทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)
丁寧[ていねい, teinei] (adj) สุภาพ
[おれ, ore] (n vulgar) สรรพนามใช้เรียกตัวเองของผู้ชาย ไม่สุภาพ
[ぼく, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
弊社[へいしゃ, heisha] (n) บริษัทของผู้พูด เป็นคำสุภาพแบบถ่อมตัว เมื่อพูดถึงบริษัทของตนเอง มักใช้เป็นภาษาเขียนในจดหมาย, See also: A. 御社,
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お願いいたします[onegaiitashimasu], ] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก) , See also: S. お願い致します,
紳士[しんし, ] สุภาพบุรุษ
失礼[しつれい, ] (n ) ความไม่สุภาพ
御機嫌よう[ごきげんよう, ] สวัสดี (คำทักทายแบบสุภาพ ภาษาผู้ดี) , See also: S. こんにちは,
です[です, ] ( ) คำเชื่อมอย่างสุภาพ
皆さん[みなさん, ] (pron. ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
あの方[あのかた, ] คนนั้น, เขา, เธอ, เป็นคำสุภาพของ あの人 , See also: S. あの人,
[さん, ] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, ] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, ] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, ] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
あの方[あのかた, ] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,
皆さん[みなさん, ] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[さん, ] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
あの方[あのかた, anokata, ] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,
皆さん[みなさん, ] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan, ] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[さん, san, ] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
こちら[こちら, kochira, ] (n ) ทางนี้, ตรงนี้ (คำสุภาพของ ここ) , See also: S. ここ,
そちら[そちら, sochira, ] (pron. ) ทางนั้น, ตรงนั้น (คำสุภาพของ そこ) , See also: S. そこ,
あちら[あちら, achira, ] (pron. ) ทางโน้น, ตรงโน้น (คำสุภาพของ あそこ) , See also: S. あそこ,
どちら[どちら, dochira, ] (pron. ) ทางไหน, ที่ไหน (คำสุภาพของ どこ) , See also: S. どこ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
お前[おまえ, omae] Thai: คำสรรพนามเรียกฝ่ายตรงข้าม ไม่สุภาพ English: you (sing,fam)

German-Thai: Longdo Dictionary
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
bitteไม่เป็นไร เป็นคำสุภาพใช้ตอบรับเวลาที่มีคนพูดขอบคุณ เช่น Vielen Dank. - Bitte (schön)!
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß.
Sie(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Ihnen(Pron.) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Die Farbe gefällt Ihnen.
Ihnen(Pron.) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Die Farbe gefällt Ihnen.
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ , See also: A. gemein,
Unkraut(n colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
poli(adj) สุภาพ เช่น une fille polie, See also: Related: poliment
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top