Search result for

*สุภาพบุรุษ*

(80 entries)
(0.5158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สุภาพบุรุษ, -สุภาพบุรุษ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุภาพบุรุษน. ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เช่น เขาช่วยเหลือเธอตามหน้าที่สุภาพบุรุษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreement, gentleman'sความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)
Gentlemen.สุภาพบุรุษ The Great Dictator (1940)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
Excuse me, gentlemen. - Now is there anything else?ขอโทษนะครับ ท่านสุภาพบุรุษ มีอะไรจะให้รับใช้อีกมั้ยครับ Rebecca (1940)
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Yeah. Thank you very much. OK, gentlemen.ขอบคุณมากครับ ตกลงสุภาพบุรุษ ทุกคนที่นี่ 12 Angry Men (1957)
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ 12 Angry Men (1957)
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.หนึ่งสองสามและอื่น ๆ รอบโต๊ะถ้าที่ตกลงกับคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Gentleman at the window.สุภาพบุรุษที่หน้าต่าง 12 Angry Men (1957)
- Forgive me, gentlemen.- ยกโทษให้ฉันสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม 12 Angry Men (1957)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
- OK, gentlemen. Now, gentlemen.- ตกลงสุภาพบุรุษ ตอนนี้สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
How about the next gentleman?วิธีการเกี่ยวกับสุภาพบุรุษต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
If the gentleman wants it to remain secret...ถ้าสุภาพบุรุษต้องการมันจะยังคงเป็นความลับ ... 12 Angry Men (1957)
This gentleman has been standing alone against us.สุภาพบุรุษนี้ได้รับการยืนอยู่คนเดียวกับเรา 12 Angry Men (1957)
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)
I'd like to go over something, if you gentlemen don't mind.ผมอยากจะไปกว่าสิ่งที่ถ้าคุณสุภาพบุรุษไม่ทราบ 12 Angry Men (1957)
- This gentleman has made that point.- สุภาพบุรุษนี้ทำให้จุดที่ 12 Angry Men (1957)
(bugle)มีความเป็นสุภาพบุรุษที่กล้า หาญมากไป How I Won the War (1967)
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก How I Won the War (1967)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
Mr. Mayor, Chief, ladies and gentlemen.ท่านเทศมนตรี สารวัตร... สุภาพบุรุษเเละสตรีทุกท่าน Jaws (1975)
Umberto Chessari... just look at him, gentlemenเชสซารี่ อัมเบอร์โต้... ดูเขาสิท่านสุภาพบุรุษ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"After dinner, the gentlemen will conduct the so-called orgies"อาหารเย็นหลังจาก, สุภาพบุรุษ will conduct การสนุกสนานสุดเหวี่ยงดังกล่าว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The gentleman are not satisfied with youสุภาพบุรุษไม่ใช่ satisfied with ที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ladies and gentlemen, brothers and sisters this is the young man who has used so much energy to convince everyone that he has seen God.ท่านสุภาพสตรีสุภาพบุรุษ พี่ชายน้องสาวครับ นี่คือชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญมาก Oh, God! (1977)
- Excuse me, gentlemen.-ขอตัวก่อน, ท่านสุภาพบุรุษSuspiria (1977)
- And now, gentlemen--เอาละ, ท่านสุภาพบุรุษ-- Suspiria (1977)
This, gentlemen, is the elegant abode of one Elwood Blues.คุณสุภาพบุรุษนี้เป็นบ้านสวยงามของ เอลวุด บลูส The Blues Brothers (1980)
It's just that we'd like to move to another table... away from those two gentlemen.มันเป็นเพียงแค่ เราต้องการที่จะย้ายโต๊ะไปที่อื่น ไปให้ห่างจากสุภาพบุรุษสองคนนั้น The Blues Brothers (1980)
thank you, ladies and gentlemen.ขอบคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี The Blues Brothers (1980)
Gentlemen, I'm leaving.คุณสุภาพบุรุษ ผมจะอำลา The Blues Brothers (1980)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
Gentlemen I think perhaps we should recommence.ท่านสุภาพบุรุษ ผมคิดว่า เราควรจะเริ่มต่อได้แล้ว Gandhi (1982)
Now the rest of the gentlemen. We have Jeff son Brown.ตอนนี้ส่วนที่เหลือของสุภาพบุรุษ เรามีลูกชายของเจฟฟ์บราวน์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Ladies and gentlemen, may I present Mr. Boddy.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับ ผมขอแนะนำคุณบ๊อดดี้ Clue (1985)
Ladies and gentlemen,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ[xp] (than suphāpsatrī lae suphāpburut) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ[xp] (than suphāpsatrī lae than suphāpburut) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gent[N] สุภาพบุรุษ (คำเรียกย่อของ gentleman) (คำไม่เป็นทางการ)
gentleman[N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
man[N] ผู้ชาย, See also: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย, Syn. he, gentleman, Sir, Mr.
monsieur[N] คำเรียกสุภาพบุรุษ, See also: นาย, ท่าน, Syn. sinor
signor[N] คำเรียกผู้ชายในภาษาอิตาลี, See also: ผู้ชาย, สุภาพบุรุษ
smoothie[N] สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ), Syn. flatterer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
紳士[しんし, shinshi] สุภาพบุรุษ
皆さん[みなさん, minasan] (pron. ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
皆さん[みなさん, minasan, minasan , minasan] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top