Search result for

*สืบค้น*

(80 entries)
(0.5155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สืบค้น, -สืบค้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบค้น[V] retrieve, See also: recover, find, Syn. ค้น, ค้นหา
สืบค้น[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบค้นก. ค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผล เช่น สืบค้นหาสมบัติตามลายแทง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
investigationการสืบค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Field special searchการสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจงเขตข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keyword searchingการสืบค้นด้วยคำสำคัญ

เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถระบุคำสืบค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้ตรรกะบูลีน and or not เชื่อม และสามารถเลือกค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากเขตคำค้นต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร และทุกเขตคำค้น โดยคำสำคัญที่ระบุจะปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ค้นได้

คำสำคัญ (Keyword) หมายถึง คำที่สามารถใช้แทนขอบเขตของเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในการค้นแต่ละครั้ง อาจมีคำสำคัญได้มากกว่า 1 คำ และเมื่อเลือกการค้นแบบที่ต้องใช้คำสำคัญ ไม่ควรใช้คำที่ไม่สามารถบอกขอบเขตของเนื้อหาเป็นคำค้น ที่เรียกว่า Stop words เช่น all, also, an, as, between, both, but, by, from, into, more เป็นต้น

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tracingแนวสืบค้น
หมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

1.หัวเรื่อง หัวเรื่องเป็นคำ หรือกลุ่มคำ หรือรหัส ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาของสารสนเทศนั้น จะมีมากกว่า 1 หัวเรื่องก็ได้ แล้วแต่เนื้อหา

2.รายการเพิ่มบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน เป็นการกำหนดรายการชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นๆ เช่น เป็นผู้แต่งร่วม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตผลงานนั้น

3.รายการเพิ่มชื่อเรื่อง เป็นการกำหนดชื่อเรื่องที่นอกเหนือจากชื่อเรื่องจริงที่ปรากฏหรือเป็นชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศนี้ได้ แต่ต้องเป็นชื่อเรื่องที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องจริง ชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง หรือชื่อเรื่องที่ปกนอก (ซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏในหน้าปกใน)

4.รายการเพิ่มชื่อชุด เป็นการกำหนดให้ชื่อชุดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ ใช้ในกรณีที่มีการผลิตหนังสือออกมาเป็นชุดหรือต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสืบค้นหนังสือที่รวมอยู่เป็นชุดเดียวกันได้

5.รายการโยง เป็นการกำหนดรายการโยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อเรื่องที่แตกต่างกันแต่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน

Tracing [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database searchingการสืบค้นฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Electronic information resource searchingการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Internet searchingการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Online bibliographic searchingการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Patent searchingการสืบค้นสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
uniform resource locator (URL)ยูอาร์แอล, รหัสสืบค้นข้อมูลซึ่งระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ ใช้เพื่อติดต่อกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการบน WWW โดยการระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They trace those calls, stupid. I seen it on Highway Patrol and on Dragnet.พวกเขาจะสืบค้นสายที่โทรเข้าได้ โง่เอ้ย ฉันเห็นใน ไฮเวย์ พาโทรล กับ แดร็กเนท Stand by Me (1986)
Spartans never retreat. Spartans never surrender.ให้ทุกผู้ทุกนาม ได้สืบค้นในวิญญาณตน 300 (2006)
Let every Greek assembled know the truth of this.จงสืบค้นตัวเจ้าเอง 300 (2006)
Your behavior has raised suspicion among the men, and now we discover that Eddie Beagle is not your real name.พฤติกรรมของคุณน่าสงสัย เราเลยสืบค้น.. เอ็ดดี้ บีเกิลไม่ใช่ชื่อจริง แท้จริงเป็นอาร์เธอร์ เบ็กเกอร์ Flyboys (2006)
Knows more than we will ever find out on our own.รู้มากกว่าที่เราจะสืบค้นได้ด้วยตัวเอง Bad Day at Black Rock (2007)
I have traced the vehicle's registration to the black river corporation. What?ผมได้สืบค้นเรื่องการจดทะเบียนรถแล้ว มันเป็นของบริษัทแบล็ครีฟเวอร์ Knight Rider (2008)
You just start digging deeper.คุณก็จะสืบค้นย้อนไปไกลขึ้น It Might Get Loud (2008)
When you're digging deeper into rock 'n' roll.เมื่อคุณสืบค้นไปไกลขึ้น จากร็อคแอนด์โรล It Might Get Loud (2008)
Looks like Hale's got a warrant to search our warehouse.ดูท่า เฮล มีหลักฐานที่แน่นอน ถึงการสืบค้นคลังสินค้าของเรา Seeds (2008)
We got to stop the PD from IDing those bodies, man.เราต้องหยุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการสืบค้นศพพวกนั้นเป็นใครพวก Old Bones (2008)
At the age of 12, you actually figured out your father wasn't your birth father that's what you wanted, wasn't it?ตอนอายุ 12 .. \ นายสืบค้นเรื่องพ่อของนายว่าไม่ใช่พ่อจริงๆ นั่นเป็นสิ่งที่คุณเคยต้องการใช่หรือเปล่า Birthmarks (2008)
Sometimes I find out things you'd rather not know.บางทีฉันสืบค้นสิ่งต่างๆ ที่นายไม่เคยรู้ Lucky Thirteen (2008)
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ Emancipation (2008)
Oh, big sexy with glasses."สืบค้นประวัติเดล เดนตัน" กระแดะใส่แว่นตาซะด้วย Pineapple Express (2008)
According to my snooping,จากที่สืบค้นดู Demonology (2009)
No, I didn't, I... I'm looking for some background information on Mr Attwell.ชั้นไม่ได้ ชั้น ชั้นกำลังสืบค้นข้อมูลประวัติ ของคุณแอทเวลอยู่ค่ะ Harry Brown (2009)
- Look at the search history. Does anything stand out?ลองดุประวัติการสืบค้นสิ มีอะไรมั้ย Lost Boys (2009)
- Police are searching for a north Miami boy who went missing last night.ตำรวจกำลังสืบค้นหาเด็กที่หายไป ทางตอนเหนือของไมอามี่ คนที่หายไปเมื่อคืน Lost Boys (2009)
I did some independent research.ผมสืบค้นด้วยตัวเอง If I Had a Hammer (2009)
He's been doing some pretty strange searches.เขาได้ทำสืบค้น บางอย่างที่แปลกมากๆ ทีเดียว Of Human Action (2009)
Can you pull up his most recent search?คุณช่วยดึงสิ่งที่เขา สืบค้นล่าสุดออกมา หน่อยได้มั้ย? Of Human Action (2009)
And uncover some giant conspiracy?และไปสืบค้นพวกสมรู้ร่วมคิด อีกมหึมานั่นอีก Chapter Three 'Acceptance' (2009)
So I, uh, I really need your help, Mark, 'cause Tracy is scared to death of these Jericho guys, and I'm afraid they're gonna try to find her.ดังนั้นผมเลย ต้องการความช่วยเหลือ จากนายจริงๆ นะมาร์ค เพราะว่าแทรซี่กลัวแทบตาย กับพวกเจริโก้พวกนี้ และผมก็กลัวว่าพวกเขา จะสืบค้นหาเธออีก Playing Cards with Coyote (2009)
Right. This is you. One agent reaching out.ได้เลย นั่นคือคุณ เจ้าหน้าที่มือหนึ่งลองสืบค้นดู นั่นแหละ A561984 (2009)
We went through a long list of all the vendorsพวกเราสืบค้นจากผู้จำหน่ายเป็นหางว่าว ...A Thousand Words (2010)
Listen, I've, uh, been doing some digging on Elena's uncle.ลองสืบค้นเกี่ยวกับลุงของเอเลน่า Blood Brothers (2010)
- Search protocol is pretty self-explanatory.ระบบสืบค้นค่อนข้างจะอธิบายตัวมันเอง A Matter of Life and Death (2010)
Mrs. Pucci, I'm sure your husband was a good man, but if you'd done your research, you'd know that I'm...คุณ ปุชชี่ ผมแน่ใจว่า สามีคุณเป็นคนดี แต่ถ้าคุณสืบค้นเสียหน่อย คุณน่าจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนดี Ilsa Pucci (2010)
There are still leads that we could track down.มีอะไรๆ ให้เรายังสืบค้นได้อีกตั้งเยอะ Butterfly (2010)
That's what I need to find out now.ผมถึงอยากจะสืบค้นให้ได้ Bread, Love and Dreams (2010)
Ah, you've moved to a Research Office.เ่อ่อ.คุณย้ายไปอยู่แผนกสืบค้นหาแล้วหรอ Finding Mr. Destiny (2010)
Zhao's men were searching the coast, looking for you.คนของ Zhao ได้ออกสืบค้น ตามชายฝั่งเพื่อตามหาท่าน The Last Airbender (2010)
We're looking into everything, but we work on fact, not conjecture, and the fact is that the scumbags that hit you first were Mexican cartel, not some German multinational whatever, and definitely not Colonel Sanders.เราสืบค้นข้อมูลทุกอย่าง แต่เราต้องสืบหาข้อเท็จจริง คาดเดามั่วๆไม่ได้ และความจริงก็คือ End Times (2011)
He's looking into my past.เขาสืบค้นหาอดีตประวัติของผม Hermanos (2011)
The buyer bought it using an eSniper program that firewalls the buyer, so whoever's got it's got it for good.คนที่ซื้อมือนั่นไป ใช้โปรแกรม อี-สไนเปอร์ มันเป็นไฟร์วอลอย่างนึง ใครก็ตามที่ใช้โปรแกรมนี้ จะปลอดภัยจากการถูกสืบค้น The Angel of Death (2011)
I suggest you look Into that right now.ผมขอแนะว่า ให้คุณสืบค้นเรื่องนั้นเลยตอนนี้ Lockdown (2011)
Ok.โอเค ฉันได้สืบค้นเรื่องของเขาทางออนไลน์ Loner (2011)
I'd be happy to do a little research.ผมยินดีที่จะสืบค้นให้ Business as Usual (2011)
Find out everything you can about Kang Chang Gil.ทำการสืบค้นข้อมูลเดิม ของชางกิลมาให้หมด Poseidon (2011)
But you're the one who's always pushing me to chase down every possibility, every alternative!แต่คุณเป็นที่ผลักดัน ให้ฉันสืบค้น ทุกอย่างที่เป็นไปได้ ทุกทางเลือก Thor (2011)
Don't these people do their research anymore?พวกคนเหล่านี้ไม่รู้จักการสืบค้นอีกต่อไปแล้วรึไง? G.G. (2012)
We'll have to get a no-knock warrant to search Woods' home.เราจะต้องได้หมายขอตรวจค้น เพื่อที่จะเข้าไปสืบค้นในบ้านวู้ดได้ Upper West Side Story (2012)
Well, I, uh, did a little more digging on Samantha Gilbert.อืม ฉัน เอ่อ สืบค้นมาเพิ่มนิดหน่อย ซาแมนธา กิลเบิร์ต Break on Through (2012)
This is a recipe for an elixir that Amelia tracked down.นี่เป็นตำรายาชุบชีวิต ที่อมีเลีย สืบค้นมาได้ Curse (2012)
I'm having your quarters searched.ฉันมีคนสืบค้นของคุณสี่คน We'll Meet Again (2012)
You're prohibited from looking into them.คุณถูกห้ามไม่ให้สืบค้นที่มา Linchpin (2012)
From here on in, we will thoroughly investigate their home, so break their front gate open!จากนี้ เราจะสืบค้นบ้านของพวกเจ้าอย่่างถี่ถ้วน เอาล่ะ พังประตูหน้าเข้าไปเดี๋ยวนี้ Episode #1.20 (2012)
A quick raid of my research confirmed that you had a terrible scar from a burn you had suffered in a foster care fire... one that I couldn't help but notice is now missing.การจู่โจมโดยการสืบค้นของผม ยืนยันได้ว่า คุณมีรอยแผลเป็นน่ากลัว เกิดจากการเผาไหม้ที่คุณได้ทนทุกข์ทรมานจากการพิทักษ์ดูแลไฟป่า Forgiveness (2012)
My point-- even if narrowed way, way down, none of these fit the profile of our unsub.แม้ว่าจะมีข้อมูลสืบค้นให้แคบลง แต่ไม่มีใครเลยที่ตรงกับโปรไฟล์สักกะคน Perennials (2012)
So we're gonna have our guy do some homework on the property..เราจะให้คนสืบค้นประวัติที่นี่ จะได้รู้ว่ามันคืออะไร The Conjuring (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detect[VT] ค้นหา, See also: ตรวจสอบ, สืบหา, ตรวจจับ, สืบค้น, Syn. ascertain, find out, hear, learn
finding[N] ผลของการสืบค้น, See also: ผลของการค้นหา
look into[PHRV] ตรวจสอบ, See also: สอบสวน, สืบค้น, Syn. inquire into, investigate, examine
quest[N] การสำรวจ, See also: การค้นหา, การสืบค้น, Syn. search, crusade, hunt
search[VT] สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search[N] การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การหาข้อมูล, ค้นคว้า
searchableness[N] การสืบค้นข้อมูล
Web Browser[N] โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ, See also: เว็บเบราเซอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query (n ) การสืบค้นข้อมูล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top