Search result for

*สายสิญจน์*

(12 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สายสิญจน์, -สายสิญจน์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสิญจน์[N] holy thread, Syn. ด้ายสายสิญจน์, Example: โต๊ะหมู่บูชาถูกพันโอบรอบด้วยสายสิญจน์, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นด้ายยาวๆ ที่พระถือ เมื่อเวลาสวดมนต์หรือที่เอามาวนรอบบ้านเพื่อให้เป็นมงคล
ด้ายสายสิญจน์[N] ceremonial thread, See also: holy thread, Syn. สายสิญจน์, Example: ผู้ทำขวัญหยิบด้ายสายสิญจน์ขึ้นพาดเคราะห์คือ เอาด้ายลงบนแขนเด็กข้างละ 1 เส้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับสายสิญจน์ก. ควบจับด้ายเส้นเดียวทบให้เป็น ๓ เส้น หรือควบด้าย ๓ เส้นทบให้เป็น ๙ เส้นเพื่อให้เหนียว.
สายสิญจน์น. ด้ายดิบสีขาวที่นำมาจับทบเป็น ๓ เส้น หรือ ๙ เส้น ใช้ในพิธีทางศาสนา เช่นสำหรับพระถือในเวลาสวดมนต์ หรือพราหมณ์ใช้ในพระราชพิธีบางอย่าง.
ชักศพก. ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ).
ทอดผ้าก. วางผ้าไตร สบง หรือจีวรไว้บนด้ายสายสิญจน์หรือภูษาโยง เพื่อให้พระภิกษุชักบังสุกุล.
บังสุกุลน. เรียกผ้าที่พระภิกษุชักจากศพ หรือที่ทอดไว้หน้าศพ หรือที่ทอดบนด้ายสายสิญจน์หรือผ้าโยงที่ต่อจากศพด้วยการปลงกรรมฐาน ว่า ผ้าบังสุกุล, เรียกกิริยาที่พระภิกษุชักผ้าเช่นนั้น ว่า ชักบังสุกุล.
มณฑลพระแท่นที่วงด้ายสายสิญจน์ เรียกว่า พระแท่นมณฑล.
รอบบ. อาการที่เวียนมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์รอบบ้าน เดินรอบตลาด.
วงก. ล้อมรอบ, ทำเครื่องหมายเป็นรูปวงอย่างเอาดินสอเขียนเป็นรูปวงหมายไว้ หรือใช้ด้ายหรือเชือกอ้อมมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระกัปปาสิกะสูตรด้ายสายสิญจน์หรือด้ายดิบ [ศัพท์พระราชพิธี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top