Search result for

*สันดาน*

(138 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สันดาน, -สันดาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันดาน[N] inborn trait, Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
สันดาน[N] nature, See also: character, personality, kind, Syn. นิสัยถาวร, Example: สิ่งที่ดีที่ถูกนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องหมั่นอบรมอยู่เสมอให้เป็นสันดาน, Thai definition: อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี, Notes: (ปาก)
ดัดสันดาน[V] correct, See also: chastise, Syn. ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข, Example: เราควรจะต้องดัดสันดานเขาเสียบ้าง, Thai definition: แก้นิสัยให้ดี
สืบสันดาน[V] descend, See also: come from, derive, Syn. สืบสายโลหิต, สืบเชื้อสาย, สืบสกุล, สืบสาย, Example: หล่อนคงสืบสันดานมาจากพวกในรั้วในวังเลยมีจริตเกินงาม, Thai definition: สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาโดยตรง
ส่อสันดาน[V] indicate one's trait, See also: indicate one's character or characteristic, indicate one's disposition, Syn. ส่อนิสัย, Example: ยังไงๆ เขาก็ต้องส่อสันดานของคนที่ไม่ได้รับการอบรมออกมา
ผู้สืบสันดาน[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เจ้าจะต้องเป็นผู้สืบสันดานต่อจากพ่อแม่เจ้าต่อไปอย่างไม่มีทางเลือก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
โรงเรียนดัดสันดาน[N] reformatory, See also: house of correction, Example: เจ้าเด็กคนนี้ ผมจะส่งมันไปโรงเรียนดัดสันดาน, Count unit: โรง, แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดัดสันดานก. แก้นิสัยให้ดี.
ผู้สืบสันดานน. ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ.
ส้มสันดานน. ชื่อไม้เถาชนิด Cissus hastata Miq. ในวงศ์ Vitaceae ใบมีรสเปรี้ยว ใช้ทำยาได้.
สันดานน. อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด เช่น มีสันดานดี มีสันดานเลว, (ปาก) มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี เช่น สันดานของเขาเป็นเช่นนั้น อย่าไปถือเลย.
สันดานน. ชื่อโรคลมอย่างหนึ่งมีอาการให้จุกเสียดเรื้อรังอยู่เสมอ เรียกว่า ลมสันดาน.
สืบสันดานก. สืบเชื้อสายมาโดยตรง.
เสียสันดานก. เสียอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด (ใช้เป็นคำตำหนิ) เช่น เด็กคนนี้เสียสันดาน ชอบลักขโมยของคนอื่น.
กระสวนน. แบบ เช่น อย่าคบพวกหญิงพาลสันดานชั่ว ที่แต่งตัวไว้จริตผิดกระสวน (สุภาษิตสุนทรภู่)
คดในข้องอในกระดูกว. มีสันดานคดโกง.
จริต(จะหฺริด) น. ความประพฤติ, กิริยาหรืออาการ, เช่น เสียจริต วิกลจริต, มักใช้ในทางไม่ดี เช่น ดัดจริต มีจริต, จริตจะก้าน ก็ว่า, ความประพฤติปรกติ, ความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเป็นปรกติอยู่ในสันดาน, แนวโน้มของจิตใจ, มี ๖ อย่าง คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต วิตกจริต.
ดิบยังไม่ได้ขัดเกลา เช่น สันดานดิบ
ทายาทน. ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, โดยปริยายหมายถึงผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น เช่น ทายาททางการเมือง
ทายาทโดยธรรมน. ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในมรดกของผู้ตาย ได้แก่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามลำดับและส่วนแบ่งที่กฎหมายกำหนดไว้.
นิราศรพ(-สบ) ว. ไม่มีเครื่องหมักหมมในสันดาน, หมดมลทิน, หมายถึง พระอรหันต์.
ประธาน ๓น. ความเพียร มี ๔ อย่าง คือ ๑. สังวรประธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน ๒. ปหานประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ๓. ภาวนาประธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน ๔. อนุรักขนาประธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม.
รู้เช่นเห็นชาติก. รู้กำพืด, รู้นิสัยสันดาน, เช่น เขาชอบหักหลังคนอื่น เพื่อน ๆ รู้เช่นเห็นชาติมานานแล้ว.
สัญชาติ(-ชาด) น. ความเกิด, การเป็นขึ้น, ความอยู่ในบังคับ คืออยู่ในความปกครองของประเทศชาติเดียวกัน เช่น ฝรั่งถือสัญชาติไทย, โดยปริยายหมายความว่า สันดาน เช่น สัญชาติพาล สัญชาติคางคก ยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึก. (ป. สญฺชาติ ว่า ความเกิด, การเป็นขึ้น)
สายเลือดโดยปริยายหมายถึงนิสัย, สันดาน, เช่น เขาชอบเล่นการพนันอยู่ในสายเลือด.
หัวขโมยน. ผู้มีสันดานเป็นขโมย.
อนุสัยน. กิเลสที่สงบนิ่งอยู่ในสันดาน, กิเลสอย่างละเอียด มี ๗ อย่าง ได้แก่ ๑. กามราคะ = ความกำหนัดในกาม ๒. ปฏิฆะ = ความขัดใจคือโทสะ ๓. ทิฏฐิ = ความเห็นผิด ๔. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัย ๕. มานะ = ความถือตัว ๖. ภวราคะ = ความกำหนัดในภพ ๗. อวิชชา = ความไม่รู้แจ้งคือโมหะ.
อุปนิสัย(อุปะนิไส, อุบปะนิไส) น. ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน เช่น ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเทศน์โปรดผู้ใดจะต้องทรงพิจารณาถึงอุปนิสัยของผู้นั้นก่อน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย เช่น นักเรียนคนนี้มีอุปนิสัยดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterityผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineal descentผู้สืบสันดานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
correctionการดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correction, house ofสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate descentผู้สืบสันดานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
house of refuge; house of correctionสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of correction; house of refugeสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A million alive, so I can teach him some manners first.จับเป็นหนึ่งล้าน จะได้ดัดสันดานมันก่อนตาย The Dark Knight (2008)
I said to myself, "That sorry son of a bitch looks likeJohn Grogan. "ฉันพูดกับตัวเอง "ไอ้สันดานนี่ หน้าเหมือนจอห์น โกรแกรเลยว่ะ" Marley & Me (2008)
All right, you listen to me, Cheung, you motherfucker!ฟังฉันให้ดี ชาง ไอ้สันดาน Pineapple Express (2008)
You are an asshole. That's all you are. You're an asshole.นายมันสันดานชั่ว นั่นแหละที่นายเป็น ไอ้คนสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
- I'm not an asshole.- ฉันไม่ได้สันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
- You are an asshole.- นายมันสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
I feel pretty sure that I'm not an asshole.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่า ฉันไม่ใช่คนสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
He's just, like, an asshole.เขามันสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
And I'm gonna die in here with some asshole.แล้วฉันก็ต้องตายในนี้กับคนสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
I'm sorry. I know I was an asshole. I hope I redeemed myself.ฉันรู้ว่าฉันมันสันดานชั่ว หวังว่าฉันจะทำดีชดเชยให้นายได้ Pineapple Express (2008)
Locked up in some penitentiary.ที่ถูกขังอยู่ในสถานดัดสันดาน The Price (2008)
Send you outside to clap the erasers?ส่งนายไปดัดสันดานในทัณฑสถานหรือไง Phoenix (2009)
No wonder yale dumped you. who wants inbred legacies?ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเยลถึงทิ้งเธอ ใครต้องการสันดานแบบนี้กัน? The Age of Dissonance (2009)
The bottom line is, betrayal's in your nature.แต่เรื่องมันอยู่ที่ เธอทรยศคนเป็นสันดาน The Age of Dissonance (2009)
But it was pure nihilism.แต่มันก็แค่สันดานป่าเถื่อน Release Me (2009)
Blake understood. Humans are savage in nature.เบลคเข้าใจดี ว่ามนุษย์นั้นป่าเถื่อนอยู่ในสันดาน Watchmen (2009)
Humanity's savage nature will inevitably lead to global annihilation.สันดานป่าเถื่อนของมนุษย์ จะต้องทำให้เกิด สงครามล้างโลกขึ้นสักวัน Watchmen (2009)
I can change almost anything but I can't change human nature.ฉันสั่งเปลี่ยนได้เกือบทุกอย่าง... ...แต่ไม่อาจเปลี่ยนสันดานมนุษย์ได้ Watchmen (2009)
Making people die, it had become second nature.การฆ่าผู้อื่น มันกลายเป็นสันดาน Repo Men (2010)
It allows people to be the real ass-wipes nature intended them to beเป็นใบเบิกทางให้กับ คนที่ใช้สันดานดิบได้อย่างตามธรรมชาติเต็มที่ The Expendables (2010)
To find these bastards.เพื่อที่จะตามหา ไอ้สันดานพวกนี้ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
This heinous act of pure evil is a blessing, actually, because it finally reveals the true nature of these beasts to us all.การกระทำที่โหดเหี้ยมด้วยเจตนาชั่วร้าย เป็นดั่งการให้พร, อันที่จริง, เพราะว่ามันช่วยเปิดเผย สันดานที่แท้จริง ของสัตว์พวกนี้ให้แก่เรา I Smell a Rat (2010)
'Cause it's in his nature.เพราะมันเป็นสันดานของเขานะสิ Turas (2010)
'Cause you don't just wake up one day at 50 and become a pervert.เพราะ สันดอนขุดง่าย แต่ สันดานไม่มีทางแก้ไข Pilot (2010)
Was it nature or not enough nurture, Chuck?เป็นเพราะสันดานหรือว่าการเลี้ยงดูนะ Spider and the Fly (2010)
It's time she learned what men are all about.ให้รู้ไปเลยว่าสันดานผู้ชายมันเป็นยังไง You Must Meet My Wife (2010)
Old habits may die hard but, they still gotta die.สันดานเดิมมันแก้ยาก แต่ยังไงก็ต้องแก้ The A-Team (2010)
- I know women like you.- สันดานผู้หญิงอย่างหล่อนเนี่ย! Bad Teacher (2011)
And, boy, I am looking forward to bringing my brand of zany energy to those underprivileged students at Malcolm X High School.ฉันตั้งใจจะไปปล่อยมุกฮาๆ ให้กับพวกเด็กเหลือขอ รร.ดัดสันดาน Bad Teacher (2011)
Princes, Wei Yangsheng usually likes to steal thingsใต้เท้า เว้ย หยางเซียง สันดานเสียชอบขี้ขโมย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Not with his mouth, but he said it, I'm assuming, telepathically.ไม่ได้มาจากปากทั่น แต่ว่าทั่นส่งโทรจิต ชั้นหยิ่งยโสในสันดาน Bridesmaids (2011)
Oi, you fucker!เฮ้ย ไอ้สันดานเอ๊ย Attack the Block (2011)
- Get off, motherfucker!- ปล่อยสิวะไอ้สันดานเอ๊ย The Divide (2011)
We go way back, I met this guy in juvie.เราเจอกันที่สถานดัดสันดาน Fast Five (2011)
Sad that you gotta make a asshole of yourself for the attention, and sad that you gotta offer money, 'cause there ain't nothin' else about you that's worth lovin'.สมเพชที่แกต้องทำสันดานทราม เพื่อเรียกร้องความสนใจ และสมเพชที่แกต้องเสนอเงิน เพราะคนอย่างแกไม่สมควร มอบความรักให้ใคร She's Not There (2011)
'Cause that's kind of person I am.นั่นแหละสันดานฉันเลย If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
You piece o' shit! Jesus Christ. Goddamn.สันดานเอ่ย! พระเจ้า ดูซิว่าใครมา If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
He's a traitor! His family has received such grace from the court, and yet he's a disrespectful scum.สันดานมันเหมือนหวังหม่ง มักใหญ่อยากเป็นฮ่องเต้ 1911 (2011)
You want to learn how to control this, how to shift, you do it through anger, by tapping into a primal animal rage, and you can't do that with her around.นายต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมัน วิธีเปลี่ยนร่าง นายทำมันผ่านความโกรธ โดยการปลดปล่อยสันดานดิบออกมา Heart Monitor (2011)
It seems old habits die hard.ดูเหมือนว่าสันดานเก่ายังไม่หาย Once Upon a Time... (2011)
The con is a rush.การต้มตุ๋นมันคือสันดาน Scott Free (2011)
Now the beast comes out to play.ถึงเวลาแสดงสันดานเดิมแล้ว Now You See Me (2011)
THE SANS ARE THE LOWEST FORM OF SCUM.พวกแซงส์มันเลวโดยสันดาน The Expendables 2 (2012)
The wolfsbane wears off fast.ว๊าว สันดานหมาป่าโผล่ออกมาแล้วซินะ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Humans rule!สันดานมนุษย์! Gone, Gone, Gone (2012)
Sometimes, a woman meets a man that she just can't shake from her system no matter much she knows better.บางครั้งผู้หญิงก็เจอผู้ชาย ที่หล่อนไม่สามารถตัดใจได้ ไม่ว่าจะรู้สันดานเขาแค่ไหนก็ตาม Origins of Vampire Mythology (2012)
Old habits die hard.สันดานเก่าแก้ยาก Chemistry (2012)
Humans rule!สันดานมนุษย์โว้ย! Everybody Wants to Rule the World (2012)
You are a thief.แกมันสันดานโจร A Muse (2012)
- I don't know his name. - You know what? I spent six years in Huntington Boys' Home.ฉันเคยอยู่สถานดัดสันดานมาหกปี Prisoners (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
โดยสันดาน[adj.] (dōi sandān) EN: inborn   FR: inné
กมลสันดาน[n.] (kamonsandān) EN: nature ; disposition   
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
ผู้สืบสันดาน[n.] (phūseūpsandān) EN: descendant ; scion   FR: descendant [m]
โรงเรียนดัดสันดาน[n. exp.] (rōngrīen datsandān) EN: reformatory ; house of correction   FR: maison de correction [f]
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สันดาน[n.] (sandān) EN: bad instincts ; bad character   
สันดานดิบ[n.] (sandān dip) EN: raw instincts   
สันดานปฏิกิริยา[n. exp.] (sandān patikiriyā) EN: reactionary nature   FR: tendance réactionnaire [f]
สืบสันดาน[v.] (seūpsandān) FR: succéder

English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
inveterate[ADJ] ซึ่งติดเป็นนิสัย, See also: ซึ่งเป็นสันดาน, ซึ่งฝังลึก, Syn. habitual, chronic, confirmed
native[ADJ] ตามธรรมชาติ, See also: ตามสัญชาตญาณ, สันดาน, Syn. inborn, innate, connate, congenital, Ant. unnatural
nature[N] อุปนิสัย, See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้, Syn. character, complexion, temperament
pen[N] สถานดัดสันดาน (คำสแลง), See also: สถานกักกัน, Syn. penitentiary
penitentiary[N] สถานดัดสันดาน, See also: คุก, Syn. prison, penal institution, cloister jail, confined place
penitentiary[ADJ] เกี่ยวกับการดัดสันดาน
second nature[N] นิสัย, See also: สันดาน
second nature[N] นิสัยติดตัว, See also: สันดาน, Syn. habit, familiarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
native(เน'ทิฟว) adj. แต่กำเนิด,โดยกำเนิด,ของพื้นเมือง,ของท้องถิ่น,โดยสันดาน,ไม่เปลี่ยนแปลง. n. คน (ต้นไม้,สัตว์) พื้นเมือง, See also: nativeness n., Syn. indigenous
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
reformatory(รีฟอร์'มะทอรี) adj. =reformative (ดู) n. โรงเรียนดัดสันดาน
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข,ไม่จำกัด,สมบูรณ์,เด็ดขาด,โดยธรรมชาติ,สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
workhouse(เวิร์ค'เฮาซฺ) n. =สถานที่ดัดสันดาน,บ้านที่ใช้คนจนทำงาน,สถานฝึกอาชีพสำหรับคนจน

English-Thai: Nontri Dictionary
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
grain(n) เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช,น้ำหนักเป็นเกรน,นิสัย,สันดาน
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
native(adj) พื้นเมือง,โดยสันดาน,มีมาแต่เกิด
nature(n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
trait(n) คุณลักษณะ,สันดาน,อุปนิสัย,ลักษณะเฉพาะ
workhouse(n) สถานสงเคราะห์,สถานฝึกอาชีพ,สถานดัดสันดาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top