Search result for

*สะเพร่า*

(134 entries)
(0.4178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สะเพร่า, -สะเพร่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเพร่า[V] be careless, See also: be negligent, neglect, be heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ถ้าคุณสะเพร่าคุณก็จะไม่มีวันได้ดี, Thai definition: อาการที่ทำอย่างลวกๆ, หวัดๆ, ขาดความรอบคอบ
สะเพร่า[ADJ] careless, See also: negligent, heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: อาจารย์ไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาเป็นคนสะเพร่า
สะเพร่า[ADV] carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะเพร่า(-เพฺร่า) ว. อาการที่ทำอย่างหวัด ๆ ลวก ๆ, ขาดความรอบคอบ, ไม่ถี่ถ้วน, ไม่เรียบร้อย, เช่น เขียนหนังสือสะเพร่าตก ๆ หล่น ๆ ล้างแก้วสะเพร่า ไม่สะอาด.
มือห่างตีนห่างเลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.
หละหลวม(หฺละหฺลวม) ว. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, เช่น ทำงานหละหลวม, ไม่รัดกุม เช่น งานรักษาความปลอดภัยในพิธีนี้หละหลวมมาก.
หวัด ๒, หวัด ๆว. ไม่บรรจง เช่น เขียนหวัด, คร่าว ๆ เช่น ร่างภาพอย่างหวัด ๆ, สะเพร่า, ไม่ตั้งใจทำให้เรียบร้อย, เช่น ทำงานหวัด ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่าJames and the Giant Peach (1996)
I was so high, I didn't notice my visa had run out.ฉันสะเพร่ายิ่งนัก ฉันไม่ได้เอะใจเลยว่าวิซ่าฉันหมดอายุ Brokedown Palace (1999)
I'm such an airhead.ตายจริง นี่ดิฉันช่างสะเพร่าจัง X-Ray (2001)
Looks like we're both airheads today.ดูเหมือนเราจะสะเพร่ากันทั้งคู่เลยวันนี้ X-Ray (2001)
- I told you that weekend last month that we needed to be careful and I didn't have protection, but you couldn't wait.-ฉันบอกคุณตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะ ว่าเราไม่ควรทำแบบสะเพร่า แล้วฉันก็ไม่ได้กินยาคุมไว้ด้วย แต่คุณก็ไม่ฟังเลย Match Point (2005)
Don't imagine for one second that I just blundered in here out of the rain.อย่าจินตนาการแม้แต่ วินาทีเดียว... ...นั่นฉันแค่สะเพร่า นอกฝนนั่น Firewall (2006)
Danielle,what if your reckless behavior had hurt the baby?แดเนียล ถ้าเกิดนิสัยสะเพร่าของหนู มันทำร้ายลูกหนูละ? The Game (2007)
Killing tools left behind. I'd never be this careless.เครื่องมือฆ่าถูกทิ้งไว้ ผมไม่เคยสะเพร่าขนาดนี้ Dex, Lies, and Videotape (2007)
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง That Night, a Forest Grew (2007)
sloppy bloodwork.รายงานผลเลือดที่สะเพร่า Morning Comes (2007)
i understand how this may look like sloppy bloodwork to the layman.ผมเข้าใจว่านี่อาจดูสะเพร่า สำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญพิเศษ Morning Comes (2007)
Sloppy bloodwork.รายงานเลือดสะเพร่า ผมถามตัวเอง Resistance Is Futile (2007)
You're getting sloppy, Casey.สะเพร่ามากนะ เคซี่ย์ ผมรู้ว่าคุณโรคจิต... Chuck Versus the Marlin (2008)
Like a girl who can't get hurt! Stupid and careless!ก็เป็นเด็กสาวที่ไม่สามารถบาดเจ็บ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
I've been stupid, careless.หนูสะเพร่า ไม่ระวังตัว Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Do not take the lives you saved lightly.จงอย่าใช้ชีวิตที่เจ้ารักษาไว้อย่างสะเพร่า Shadow of Malevolence (2008)
I don't, but I also can't take the lives I lost lightly.ข้าเปล่านะ.. แต่ข้าไม่สมารถ.. ใช้ชีวิตที่ข้าสูยเสียอย่างสะเพร่า Shadow of Malevolence (2008)
I know that I would be remiss if I didn't mention Jennifer Schecter,ฉันรุ้ว่าฉันคงสะเพร่า ถ้าฉันไม่กล่าวถึงเจนนิเฟอร์ แช็คเตอร์ Loyal and True (2008)
Emotions make you sloppy.อารมณ์จะทำให้นายสะเพร่า Chapter Three 'Building 26' (2009)
It was that he... got sloppy.เป็นเรื่องที่เขาสะเพร่า London. Of Course (2009)
You never figured out how to think. I said I was sorry. I just need my half of the money, and I will go.ทำไมฉันต้องถูกเอาเปรียบ เพราะความสะเพร่าของแกเอง Down (2009)
It was reckless of me to respond to your note.ฉันสะเพร่าที่ตอบจดหมายจากคุณ The Age of Dissonance (2009)
It was your reckless, pointless attempt to dial earthมันเป็นความสะเพร่าของคุณ พยายามโดยไร้จุดหมาย เพื่อจะต่อไปยังโลก Darkness (2009)
Sloppy.สะเพร่า Remains to Be Seen (2009)
That was sloppy.มันคือความสะเพร่า Momentum Deferred (2009)
Crawling with crotes, yeah. you saying my plan is reckless?คลานอยู่กับพวกโครท ใช่ นายกำลังบอกว่าแผนฉันสะเพร่างั้นสิ? The End (2009)
Okay, if you don't like, uh, "reckless,"โอเค ถ้านายไม่ชอบ คำว่า"สะเพร่าThe End (2009)
They ask if you've been recklessพวกเขาแค่ถามว่า ถ้าคุณเคยสะเพร่าก่อน Chapter Two 'Ink' (2009)
You're being careless. how many moreนายกำลังสะเพร่า มีเหยื่อกี่รายมาแล้ว Lost Girls (2009)
I think that would be a foolhardy move, Anakin.ข้าคิดว่านั่นเป็นความคิดที่สะเพร่า อนาคิน Legacy of Terror (2009)
- He's a ruthless, reckless bastard.-เขาเป็นไอ้บ้า สะเพร่า ไร้ความเมตตา Centurion (2010)
And what do you want?ชอนฮีแสนสะเพร่า ลี ชอนฮี Our Family Wedding (2010)
you are gettin' sloppy! And if people start pokin' around, we're done.คุณมันสะเพร่า เกิดชาวบ้านจับได้ เราจบเห่แน่ Lovely (2010)
And Chuck and Sarah, I know, I know, they may have acted impulsively, recklessly, foolishly even, I don't know, but I do know this- these two were born to be spies- together.ชัค กับ ซาร่า ฉันรู้ เขาอาจจะ ใจร้อน สะเพร่า ซื่อบื้อ แม้ว่าฉันจะไม่รู้ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
The first kill was sloppy, hesitant, and unplanned.การฆ่าครั้งแรกสะเพร่า ลังเล และไม่วางแผน Exit Wounds (2010)
But I was stupid and reckless... and you can't outrun your past.แต่ผมมันโง่และสะเพร่าและ... คุณละทิ้งอดีตของคุณไม่ได้ Exile on Main St. (2010)
But here, that kind of carelessness could lead to a murderer escaping.แต่ตรงนี้ คือรูปแบบหนึ่ง ของความสะเพร่า ที่อาจทำให้คนร้ายหนีรอดไปได้ The Body and the Bounty (2010)
My dear man. How remiss of me.ได้เลย ข้านี่ช่างสะเพร่า The Coming of Arthur: Part One (2010)
Were you always this irresponsible?ทำไมชอบทำอะไรสะเพร่าแบบนี้ Episode #1.5 (2010)
I always knew you were lax with them, but I didn't think you were negligent.ผมรู้เสมอว่าคุณไม่เข้มงวดพวกเขา แต่ผมไม่คิดว่าคุณจะสะเพร่า Crying Wolf (2011)
Yeah. I got sloppy. Where are you going?ฉันสะเพร่าไปหน่อย Je Suis Une Amie (2011)
Mmm, forgive my heedlessness.อืม.. ขออภัยในความสะเพร่าของผม ผมยอมรับข้อตกลงแล้ว Going Dutch (2011)
- You're a lot sloppier than you used to be Aiden.นายสะเพร่ากว่าก่อน เอเดน There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
And reckless. Leave it to Tsia and I.และสะเพร่ามากด้วย ปล่อยเป็นหน้าที่ T sia กับฉันเถอะ Coda (2011)
Chief Lane has somehow come to learn about my indiscretions.อธิบดีเลนรู้ถึงเรื่อง ความสะเพร่าของฉันแล้ว Talk to the Hand (2011)
It was stupid and reckless.ทำอะไรโง่ๆ สะเพร่าจัง Pilot (2011)
All right... thoughtless.อ๋อ... สะเพร่า ไม่เคย The Darkest Hour (2011)
Hye-ji could live the way she didถ้าเธอนั้นสะเพร่าและจบลงในสถานการณ์ที่แย่ Little Black Dress (2011)
But what you did was reckless and stupid.แต่สิ่งที่เธอทำมันสะเพร่าและโง่มาก The Reckoning (2011)
It would be remiss of me if I didn't point out...ผมคงจะสะเพร่ามาก ถ้าไม่ได้ชี้แจง... Whores Don't Make That Much (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless   FR: négligent ; peu soigneux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder[N] การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
featherbrain[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนสะเพร่า, Syn. bungler
harum-scarum[N] คนที่สะเพร่า, See also: คนที่เลินเล่อ, คนที่ไม่รับผิดชอบ
harum-scarum[ADV] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม
harum-scarum[ADJ] สะเพร่า, See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม, Syn. careless, irresponsible, reckless, Ant. careful, responsible
improvident[ADJ] ประมาท, See also: เลินเล่อ, สะเพร่า, Syn. negligent, reckless, Ant. provident, reck
lightly[ADV] อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ, Syn. indifferently
loose[ADJ] หละหลวม, See also: ไม่รอบคอบ, ไม่สนใจ, สะเพร่า, ละเลย, Syn. careless, irresponsible
neglecter[N] คนที่ไม่สนใจ, See also: คนเพิกเฉย, คนสะเพร่า, คนละเลย
neglectful[ADJ] ที่สะเพร่า, See also: ที่ไม่แยแส, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย
neglector[N] คนที่ไม่สนใจ, See also: คนที่ไม่สนใจ, คนสะเพร่า
reckless[ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, Syn. careless, rash, thoughtless
remiss[ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless lax, negligent
jerry-built[SL] สะเพร่า, See also: ประมาท, ไม่ระวัง, ลวกๆ
clanger[SL] ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
scrawly[ADV] แบบหวัดๆ, See also: อย่างสะเพร่า
slipshod[ADJ] สะเพร่า, See also: ประมาท, เลินเล่อ, ซึ่งไม่รอบคอบ, Syn. careless, inattentive, Ant. careful, cautious
sloven[N] คนประมาท, See also: คนสะเพร่า, คนไม่เอาไหน, Syn. slattern, slut
thoughtless[ADJ] ไม่ระมัดระวัง, See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, Syn. irrational, unreasoning
unwariness[N] ความไม่ระวัง, See also: ความสะเพร่า
unwary[ADJ] ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งสะเพร่า, Syn. careless, unguarded, unprepared

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
hoity ###SW. hoity (ฮอย'ที,ฮอย'ที) adj.,n. (ความ) หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เลิ่นเล่อ,สะเพร่า
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระวัง,โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
nod(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (การ) ผงกศีรษะ,ก้มศีรษะ,พยักหน้าให้มา,สัปหงก,สะเพร่า,เอนลง,ห้อย,ยาน., See also: noddingly adv.
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์
sloppy(สลอพ'พี) adj. เป็นเลน,เป็นโคลน,เปื้อนเลน,เปื้อนโคลน,ทำอย่างลวก ๆ ,ลวก ๆ ,สุกเอาเผากิน,สะเพร่า,มีอารมณ์อ่อนไหว., See also: sloppily adv. sloppiness n., Syn. splashy,slushy,slovenly
sloven(สลัฟ'เวิน) n. คนที่ไม่เอาไหน,คนสะเพร่า,คนที่ประมาทเลินเล่อ,คนที่สกปรก,คนที่ไม่เห็นระเบียบ., Syn. slob,slattern,drab
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless

English-Thai: Nontri Dictionary
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง
slack(adj) หย่อน,ช้า,เนือย,สะเพร่า,เกียจคร้าน
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenliness(n) ความสะเพร่า,ความสกปรก,ความเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
slubber(vt) ทำอย่างสะเพร่า,ทำให้เปื้อน,ทำเสีย
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด
unwary(adj) ไม่ระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lightheaded (adj ) วิงเวียนศรีษะ ,สะเพร่า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
軽んじる[かろんじる, karonjiru] Thai: สะเพร่า หรือ ประมาท English: to make light of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top