Search result for

*สอย*

(190 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สอย, -สอย-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจ่ายใช้สอย[V] buy, See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase, Syn. ใช้จ่าย, ใช้สอย, จับจ่าย, Ant. เก็บออม, Example: เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอย
ติดสอยห้อยตาม[V] follow, See also: tail after someone, accompany, stick close (to someone), attach, Syn. ติดตาม, Ant. หลีกหนี, Example: หล่อนชินที่จะต้องติดสอยห้อยตามคนโตไม่ว่าไปไหนต่อไหน, Thai definition: คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องใช้, เครื่องใช้ไม้สอยน. สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ.
ใช้สอยก. เอามาทำให้เกิดประโยชน์, จับจ่าย, ให้ช่วยทำงาน เช่น ช่วยหาเด็กมาให้แม่ใช้สอยสักคน.
ติดสอยห้อยตามก. ติดตามไปรับใช้ในที่ต่าง ๆ.
พอใช้พอสอยว. เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอย เช่น มีเงินพอใช้พอสอยไปเดือนหนึ่ง ๆ, พอใช้ ก็ว่า.
ไม้สอยน. ไม้เหลาแหลมคล้ายขนเม่นสำหรับสอยผมทำเป็นไรผม, ไม้สำหรับสอยของสูง ๆ
ไม้สอยไม้สำหรับใช้, ใช้ประกอบกับคำ เครื่องใช้ เป็น เครื่องใช้ไม้สอย.
สอยก. เอาไม้มีขอหรือมีง่ามหรือไม้จำปาเกี่ยว ดึงดัน หรือบิดเอาดอกไม้ลูกไม้เป็นต้นลงมา
สอยแทงด้วยเข็มหรือสิ่งที่แหลมอย่างเข็มเย็บผ้าให้เป็นตะเข็บ.
สอยดอกฟ้าก. หมายปองที่จะได้หญิงผู้สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง.
สอยดาวว. เรียกอาการที่เดินหงายหน้า ว่า เดินสอยดาว
สอยดาวเรียกหมัดที่ชกตวัดขึ้นสู่ปลายคางของคู่ต่อสู้ ว่า หมัดสอยดาว.
สอยผมก. เอาไม้แหลมเล็ก ๆ เป็นต้นแทงผมให้เรียบเรียงเส้น.
สอยไรก. เอาไม้แหลมเล็ก ๆ เป็นต้นแทงผมให้เห็นรอยไร.
สอยก. ใช้, ใช้เข้าคู่กันเป็น ใช้สอย.
สูงสุดสอย, สูงสุดเอื้อมว. สูงเกินกว่าที่จะสอยหรือเอื้อมได้, โดยปริยายใช้หมายถึงหญิงสูงศักดิ์ที่ยากเกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเอามาเป็นภรรยาได้.
กรรมสิทธิ์สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน ในอันที่จะใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามและเอาคืน รวมทั้งขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.
เก็บกินก. เก็บผลประโยชน์เอาไว้ใช้สอยยังชีพ เช่น มีห้องแถวอยู่ ๒ ห้องได้อาศัยเก็บกินค่าเช่า.
ขม ๑ว. รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด.
ขอเฝ้าน. ข้าพึ่งบุญเจ้า เป็นผู้ชายสำหรับเจ้านายฝ่ายในใช้สอย
ข้าหลวงเดิมน. คนที่พระเจ้าแผ่นดินเคยใช้สอยมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์, คนรับใช้เก่าแก่ของเจ้านาย, (ปาก) คนหรือสิ่งของที่ใช้สอยถูกใจมาเป็นเวลานาน ๆ.
ขายปลีกก. ขายเป็นส่วนย่อย, ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย.
ไข่ขาวน. ส่วนของไข่สัตว์ เช่น ไข่ของนก ไข่ของสัตว์เลื้อยคลาน มีสีขาวใสอยู่รอบ ๆ ไข่แดง เป็นสารโปรตีนทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเซลล์ของไข่ เวลาเซลล์ของไข่แบ่งตัวเจริญเป็นตัวอ่อน ไข่ขาวจะเป็นอาหารของตัวอ่อนด้วย
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
เค็มว. มีรสอย่างรสเกลือ
งุยว. ซึม, เซื่อง, มึนหัว, เช่น อ้ายพลายแก้วมิ่งเมืองไม่เงื่องงุย เอางาชุ่ยสอยดาวเข้าราวนม (ขุนช้างขุนแผน).
จับจ่ายก. ใช้เงินซื้อหา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ใช้สอย เป็น จับจ่ายใช้สอย.
จำปาไม้ไผ่ที่จักปลายด้านหนึ่งเป็น ๔-๕ แฉก แล้วเอาชิ้นไม้ขัดให้บานออกเป็นรูปดอกจำปา ใช้เสียบปลายไม้สำหรับสอยผลไม้
จิ้งเหลนด้วง ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลนที่ไม่มีขาหรืออาจมีร่องรอยของขาคู่หลังเหลืออยู่เล็กน้อย ในวงศ์ Dibamidae และวงศ์ Scincidae ลำตัวเรียวยาว ขนาดยาวตั้งแต่ ๗-๒๕ เซนติเมตร เกล็ดลำตัวเรียบ อาศัยอยู่ใต้ผิวดินที่ร่วนซุยหรือเป็นดินปนทรายซึ่งมีซากผุพังของพืชปกคลุม, ในวงศ์ Dibamidae เฉพาะเพศผู้มีร่องรอยของขาคู่หลังเป็นแผ่นแบนให้เห็นเล็กน้อย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ จิ้งเหลนด้วงสีม่วง ( Dibamus alfrediTaylor) ซึ่งพบทางภาคใต้ และจิ้งเหลนด้วงสมศักดิ์ ( D. somsakiHonda, Nabhitabhata, Ota & Hikida) ซึ่งพบที่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส่วนในวงศ์ Scincidae ไม่มีขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ชนิด Isopachys anguinoides (Boulenger) พบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ชนิด I. roulei (Angel) พบที่จังหวัดชลบุรี, ชนิด I. gydenstolpeiLönnberg และ I. borealisLang & Bohme พบทางภาคตะวันตก ชนิด Davewakeum miriamaeHeyer พบที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.
เจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน.
ชุ่ย ๒ก. เสือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป, เสือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้, เช่น อ้ายพลายแก้วมิ่งเมืองไม่เงื่องงุย เอางาชุ่ยสอยดาวเข้าราวนม (ขุนช้างขุนแผน).
ซีอิ๊วน. เครื่องปรุงรสอย่างน้ำปลา ทำด้วยถั่วเหลืองหมัก, น้ำปลาถั่วเหลือง ก็เรียก, อย่างใสเรียกว่า ซีอิ๊วขาว, อย่างข้นมีรสเค็มเรียกว่า ซีอิ๊วดำ, ถ้าใส่น้ำตาลทรายแดง เรียกว่า ซีอิ๊วหวาน.
เด็กชาน. บุตรชายของข้าราชการหรือคหบดีที่ยังเยาว์วัยได้รับการนำขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงใช้สอยโดยการเข้าสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กแต่ยังมิใช่ข้าราชการ.
ตะกร้อเครื่องมือสอยผลไม้ ทำด้วยไม้ หวาย หรือไม้ไผ่เป็นซี่ รูปรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย นำมาต่อกับด้ามไม้ไผ่
ถีบฉัดก. อาการที่ช้างใช้ตีนหลังถีบหรือเตะ เช่น ม้วนงวงแทงธรณีดล งางอนเงยกล คือดั่งจะเสื้องสอยดาว ถีบฉัดผัดผาผาดสราว ไม้ไล่เหิรหาว ก็ฟุ้งทั้งป่าเปนไฟ (อนิรุทธ์).
โถงน. อาคารที่เปิดโล่ง ๓ หรือ ๔ ด้าน, พื้นที่ใช้สอยบางส่วนของอาคาร มีลักษณะโล่ง เช่น โถงทางเข้า ห้องโถง.
ทรัพย์สมบัติน. ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้.
ทุนรอนน. ทรัพย์ที่มีไว้ใช้สอยหาผลประโยชน์.
ธมกรก(ทะมะกะหฺรก) น. กระบอกกรองนํ้าของพระสงฆ์ เป็นเครื่องใช้สอย ๑ อย่างในอัฐบริขาร, โบราณเขียนเป็น ธรรมกรก ก็มี เช่น กุณฑีธรรมกรก เครื่องบ่าพกบ่าแล (ม. คำหลวง ชูชก).
น้ำประปาน. น้ำที่ผ่านกระบวนการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค แล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย.
บริขาร(บอริขาน) น. เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มี ๘ อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองนํ้า (ธมกรก) เรียกว่า อัฐบริขาร, สมณบริขาร ก็เรียก.
บริขารโจล(-โจน) น. ผ้าสำหรับใช้สอยเล็กน้อย, ใช้ว่า บริขารโจฬ ก็มี.
บริโภคใช้สิ้นเปลือง, ใช้สอย, เช่น บริโภคสมบัติ, คู่กับ อุปโภค.
ประปาน. นํ้าที่เกรอะกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอย เรียกว่า นํ้าประปา, เรียกรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่จัดทำและจำหน่ายนํ้าประปา ว่า การประปา, เรียกสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนี้ เช่น ก๊อกประปา ท่อประปา.
เปรียง ๑(เปฺรียง) น. นมส้มผสมนํ้าแล้วเจียวให้แตกมัน จัดเป็นโครสอย่างหนึ่งในจำนวน ๕ อย่าง.
เปรี้ยว(เปฺรี้ยว) ว. มีรสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาวเป็นต้น, มีกลิ่นหรือรสอย่างอาหารบูดหรืออาหารเสีย
แป้น ๑ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
ผ้าแก้วน. ผ้าบางใสอย่างแก้ว เนื้อแข็ง ใช้ทำเครื่องแต่งกายหรือดอกไม้เป็นต้น.
เผ็ดว. มีรสอย่างรสพริก.
ฝืดเคืองก. มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย.
พอใช้เพียงพอแก่การจับจ่ายใช้สอย เช่น มีเงินพอใช้ทั้งเดือน, พอใช้พอสอย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suture, uninterrupted; suture, continuousการเย็บสอย, การเย็บต่อเนื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture, continuous; suture, uninterruptedการเย็บสอย, การเย็บต่อเนื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
current expenseค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
continuous suture; suture, uninterruptedการเย็บสอย, การเย็บต่อเนื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude marriage rateอัตราสมรสอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disposalการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การให้สิทธิใช้สอยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense, currentค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
useใช้, ใช้สอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uninterrupted suture; suture, continuousการเย็บสอย, การเย็บต่อเนื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Diplomatic Privilege of Accommodationมาตรา 21 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตบัญญัติไว้ว่า ?1. รัฐผู้ต้อนรับจะต้องอำนวยความสะดวกตามบทกฎหมายของประเทศของตน ในการจัดการให้ได้มาซึ่งดินแดนของตนให้แก่รัฐผู้ส่ง ซึ่งจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของรัฐนั้น หรือช่วยเหลือให้รัฐผู้ส่งได้รับอาคารที่พำนักด้วยวิธีการหนึ่งใด 2. ในกรณีจำเป็น รัฐผู้รับจะต้องช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ได้มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม?เมื่อตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่ง ตั้งได้เดินทางไปถึงประเทศที่เขาจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ณ ที่นั้นมีคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลของเขาประจำทำงานอยู่แล้ว ตามปกติตัวแทนทูตดังกล่าวจะมีสำนักงานทางการทูตตั้งอยู่แล้วในสถานที่เหมาะ สม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการปฏิบัติงานโดยครบครัน และผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเขาหรืออุปทูตชั่วคราวมักจะเตรียมการไว้ก่อน แล้วเกี่ยวกับที่พักอาศัย เรียกว่าทำเนียบ นอกจากว่าจะมีทำเนียบตั้งอยู่ภายในบริเวณตึกสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรัฐบาลของ เขาเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าหากตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ จะต้องตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสถานเอกอัคร ราชทูตขึ้น ในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ กระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศจะมีแผนกหนึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นแผนกหนึ่งในกรมพิธีการทูต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว [การทูต]
Organization of European Economic Cooperationคือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป สัญญาที่ก่อตั้งองค์การนี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี โดยแม่ทัพของฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในเขตยึดครองในเยอรมนี (หลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง)จุดประสงค์สำคัญที่สุดขององค์การนี้คือ ต้องการให้ทวีปยุโรปมีภาวะเศรษฐกิจกลับคืนมาใหม่อย่างมั่นคง ด้วยการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ขององค์การนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ดี บัดนี้ได้มีองค์การตั้งขึ้นใหม่แทนองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป เรียกว่า องค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development ) หรือ OECD สำหรับสัญญาจัดตั้งองค์การโอดีซีดีนี้ ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1961จุดประสงค์สำคัญขององค์การโออีซีดี มีดังนี้1. เพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกได้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ มีแรงงาน อาชีพ และมาตรฐานการครองชีพให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาเสถียรภาพทางการคลังไว้เพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของโลก2. ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศสมาชิกมีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง รวมทั้งในประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกด้วย3. ต้องการมีส่วนเกื้อกูลต่อการขยายตัวทางการค้าในรูปพหุภาคี และปราศจากการกีดกันแต่อย่างใด ตามพันธกรณีระหว่างประเทศองค์การสำคัญในองค์การโออีซีดีคือคณะมนตรี ( Council ) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด มีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งเลขาธิการ สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
Contact, Closeการสัมผัสอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]
state of matterสถานะของสสาร, สภาวะของสสารซึ่งอาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vacuumสุญญากาศ, ที่ว่างซึ่งมีความดันแก๊สต่ำ กล่าวคือ ยังคงมีโมเลกุลของแก๊สอยู่เล็กน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
basic strengthความแรงของเบส, สมบัติของเบสอย่างหนึ่งเมื่อละลายน้ำ โดยพิจารณาจากความสามารถในการรับโปรตอน(H+) หรือการแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน(OH-)  ถ้าเบสชนิดใดรับ H+ หรือแตกตัวได้ OH- ได้น้อย จัดเป็นเบสอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exosphereเอกโซสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศสูงสุดถัดจากชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไป เป็นชั้นที่มีอากาศน้อยเพราะอะตอมหรือโมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างจากกันมาก อุณหภูมิของบรรยากาศชั้นนี้สูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technology evolutionวิวัฒนาการของเทคโนโลยี, พัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ ซึ่งมีเหตุผลและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพอย่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mens Sana in Corpore Sanoจิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
Don't think so. She keeps on blinking.อย่าคิดอย่างนั้น เธอยังสดใสอยู่ Dying Changes Everything (2008)
Their tearing us apart one by one.พวกมันกำลังสอยเราทีละลำ Rising Malevolence (2008)
Master Plo is right. With Grievous on that ship's bridge,อาจารย์โพลพูดถูก ถ้ากรีวัสอยู่บนหอบังคับการนั่น Shadow of Malevolence (2008)
You should have taken my offer when you had the chance, cloneเจ้าควรจะรับข้อเสนอของข้า เมื่อเจ้ายังมีโอกาสอยู่นะ โคลน Cloak of Darkness (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.เรียกศูนย์,โพทัสอยู่ที่นี่ กำลังเคลี่อนเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
This charge that Anne and Henry Percy consummated their marriage she denies it ever happened, but I need to be certain.ข้อกล่าวหาที่ว่าแอนน์กับเฮนรี่ เพอร์ซี่ย์ ได้กระทำการสมรสอย่างสมบูรณ์ นางปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น แต่ข้าต้องการการยืนยันให้แน่ใจ The Other Boleyn Girl (2008)
We're actually trying to get to Texas.เราพยายามหาทางไปเท็กซัสอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Wonder why he wrote this down.มันอาจจะผิดนะ แต่ฉันว่าถ้าโอดิสเซียสอยากจะเดินทางต่อ Breaking and Entering (2008)
Now I am talking to Mr. Ferris.ตอนนี้ฉันกำลังพูดกับคุณแฟร์ริสอยู่ Body of Lies (2008)
Are the gold codes in here?รหัสอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่า 24: Redemption (2008)
Is Chief Davis here?หัวหน้าเดวิสอยู่มั้ยครับ? Changeling (2008)
There's a thermos and sandwiches in the cab.มีเครื่องดื่มร้อนๆกับแซนวิสอยู่ในรถ WarGames: The Dead Code (2008)
Are you still negotiating a pre-nup?แต่ ยังต่อรองเรื่องสินสมรสอยู่อีกเหรอครับ Made of Honor (2008)
I say 'a little birdie told me'. He would have told me, but Colin shot it.นกกน้อยบอกผมน่ะ เขาจะบอกผม แต่ คอลิน สอยซะร่วง Made of Honor (2008)
Well, sir, you're gonna get a chance to talk about them sooner than you think.ครับท่าน ท่านยังได้รับโอกาสอยู่เสมอ ที่จะคุยเรื่องนั่น อีกในไม่ช้าแล้วนะครับ Frost/Nixon (2008)
No, I'm serious.เอาน่ะ ไม่ๆ ผมซีเรียสอยู่ Frost/Nixon (2008)
I've been up in here trying to get a motherfucking scholarship. Chilling.ฉันกำลังซ้อมบาสอย่างหนัก หวังคว้าทุนมาให้ได้ ล้อเล่นน่ะ Pineapple Express (2008)
I'm gonna put my foot up in your ass.ไม่งั้นนายโดนฉันสอยตูดแน่ Pineapple Express (2008)
They say there's a bus in a lake.พวกเขาบอกว่ามีรถบัสอยู่ในทะเลสาบ The Happening (2008)
There's something Exorcist-y about her. How could she hit Jess like that?มีอะไรแปลกๆ กับเขา เขาตีเจสอย่างนั้นได้ยังไง The Happening (2008)
Tom smells so nice, not fromagey like most boys.ทอมกลิ่นตัวหอม ไม่กลิ่นตัวเหมือนชีสอยางผู้ชายคนอื่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Angus looks like he's in Brokeback Mountain.แองกัสอย่างกับพระเอก หุบเขาเร้นรักเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
This isn't gonna work, okay? He's hung up on Tris.มันไม่ได้ผลหรอกน่า เขายังคิดถึงทริสอยู่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
We're screwed.เราโดนสอยแล้ว Scylla (2008)
You still put milk and cookies out for Santa Claus?นี่นายยังเอานมกับคุ้กกี้ไปแลกกับซานตาครอสอยู่อีกหรอ? Fast & Furious (2009)
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว Gamer (2009)
madam president, larry moss is calling in.ท่านประธานาธิบดี, แลรี่ มอสอยู่ในสายครับ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Maybe we should destroy the evidence while we still have some time.บางทีเราควรทำลายหลักฐาน ตอนที่เรายังมีโอกาสอยู่นะครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We just found Mr. Knowles alone just outside the restricted zone.เราเจอคุณโนวเลสอยู่คนเดียว กำลังออกจากเขตหวงห้าม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Let's make sure that Mr. Knowles was in fact alone.เอาให้แน่ใจว่าว่าคุณโนเลสอยู่คนเดียว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I have no idea.คุณยังจะไปเวกัสอยู่หรือเปล่า The Girlfriend Experience (2009)
And now the doctor says there's fiberglass in his lungs.แล้วตอนนี้หมอบอกว่ามีไฟเบอร์กลาสอยู่ในปอดเขา Julie & Julia (2009)
Just let him have it, Johnny.สอยมันเลย จอห์นนี่ Public Enemies (2009)
Man.คุณโสอยู่ทุกที่ในคืนนี้ Some Kinda Love (2009)
- Now! While you still have a chance!-เดี๋ยวนี้ ตอนที่คุณยังมีโอกาสอยู่ Family Remains (2009)
Dean, he's the only lead we got.ดีน เค้าคือเบาะแสอย่างเดียวที่เรามีนะ The Rapture (2009)
- You think Jess would want you to turn into this?ฉันรู้ นายคิดว่าเจสอยากให้นายกลายเป็นแบบนี้เหรอ? When the Levee Breaks (2009)
- The DEA is right there.- ป.ป.สอยู่ตรงนั้นนะ Better Call Saul (2009)
Harris wants me to screw this up.แฮริสอยากให้ฉันทำเรื่องนี้ผิดพลาด The No-Brainer (2009)
GARCIA'S BEEN DIGGING THROUGH WILLIAM'S COMPUTER.เธอพบหน้าเวบเพจที่ถูกเข้ารหัสอยู่ Soul Mates (2009)
Where's morgan and prentiss?มอร์แกนกับเพรนทิสอยู่ไหน Demonology (2009)
Where's prentiss now?เพรนทิสอยู่ที่ไหนตอนนี้ Demonology (2009)
Hello. Is Mrs. Solis here?สวัสดี คุณนายโซลิสอยู่ที่นี่หรือป่าว ? The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Everyone is saying that you and Carlos were there, you know, when Maria killed Bradley.มีแต่คนบอกว่าเธอกับคาร์ลอสอยู่ที่นั่น ตอนที่มาเรียฆ่าแบรดลีย์นะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Carlos is under a lot of pressure now, and he's not really in a positionคาร์ลอสอยู่ภายใต้แรงกดดันมากมายตอนนี้ แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Where in the world is Chuck Bass?แล้วชัค แบสอยู่ที่ไหนในโลกนี้ In the Realm of the Basses (2009)
S need to know their childเอสอยากรู้เรื่องลูกของพวกเขา Gone with the Will (2009)
When R Lily Rufus back? S need to know their childเมื่อไรที่ลิลลี่กับรูฟัสจะกลับมา เอสอยากรู้เรื่องลูกของพวกเขา Gone with the Will (2009)
Rufus' gallery is in williamsburg.แกลเลอรี่ของรูฟัสอยู่ที่วิลเลียมเบิร์ก Seder Anything (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   
เข็มสอยผ้า[n. exp.] (khem søi phā) EN: needle   
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เงินใช้สอย[n. exp.] (ngoen chaisøi) EN: allowance   
สอย[v.] (søi) EN: gather by using a long stick   FR: cueillir avec une perche
สอย[v.] (søi) EN: stitch ; hem   FR: ourler
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว[n. prop.] (Utthayān Haengchāt Phū Søi Dāo) EN: Phu Soi Dao National Park   

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baste[VT] สอยหลวมๆ, See also: เย็บหลวมๆ, เนา
caress[VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
expend[VT] จ่าย (เงิน) (คำทางการ), See also: ใช้, จับจ่ายใช้สอย, Syn. disburse, pay out, spend
expenditure[N] การใช้จ่าย (เงิน), See also: การจับจ่ายใช้สอย, Syn. disbursement, payout, spending
fanatical[ADJ] คลั่งไคล้ที่สุด, See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก, Syn. extreme, fanatic, zealous, Ant. apathetic
pin money[N] เงินที่มีไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอย, Syn. allowance
ply[VT] ใช้, See also: ใช้สอย, ปฏิบัติงาน, ยุ่งกับงาน, Syn. utilize, employ
pick from[PHRV] เด็ดจาก, See also: ดึงจาก, สอยจาก
pluck off[PHRV] เด็ด, See also: สอย, Syn. take off
self-contained[ADJ] (ที่พัก) ซึ่งมีทุกอย่างพร้อมในตัว (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ), See also: ซึ่งมีอุปกรณ์ใช้สอยพร้อม
serviceable[ADJ] ซึ่งใช้งานได้, See also: ซึ่งใช้สอยได้, ซึ่งเป็นประโยชน์, ซึ่งใช้ได้จริง, ซึ่งพร้อมให้บริการ, Syn. advantageous, practical
squire[N] คนติดสอยห้อยตามนักรบสมัยก่อน, Syn. bodyguard, henchman
squire[VT] ติดตามรับใช้, See also: ติดสอยห้อยตาม, Syn. accompany, escort
stores[N] เสบียง, See also: เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็น, Syn. commissariate, reserves, supplies
use[N] ประโยชน์, See also: ประโยชน์ใช้สอย, Syn. usefulness
utilitarian[ADJ] ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ, See also: ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. useful, practical, functional, sensible, Ant. useless
utility[N] ประโยชน์ใช้สอย, See also: ผลประโยชน์, อรรถประโยชน์, Syn. usefulness, Ant. uselessness
wearability[N] ความทนทานต่อการใช้สอย, See also: การทนทานต่อการสวมใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
applicable(แอพ'พลิคะเบิล) adj. ใช้สอยได้,ปฏิบัติได้,เหมาะสม -applicability n.
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลา. -n. การจ้าง,การว่าจ้าง,การบริการ,อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
implement(อิมพลี' เมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย, เสื้อผ้าอาภรณ์, วิธีการ. -vt. (อิม' พละมันทฺ) ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้, See also: implemental adj. implementation n. implementer, implementor n. คำที่มีความหมายเห
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
phase(เฟสฺ) n. ระยะ,ระยะโรค,ขั้น,ตอน,แง่,ช่วง,ด้าน,หน้า,รูปแบบ,รูป,ลำดับ. vt. ทำให้เป็นขั้นตอน,ทำให้ประสานกัน,ทำให้ดำเนินการไปตามแผน. -Phr. (phase in ค่อย ๆ ใช้สอยตามลำดับ)
ply(พลาย) vt. ใช้,ใช้สอย,ปฏิบัติงาน,ยุ่งกับงาน,ยุ่งอยู่เรื่อย,เสนอให้อยู่เรื่อย,กวนไม่หยุด,แล่นไปมา. vi. วิ่งหรือเดินทางไปมา,ยุ่งกับงาน.n. ความหนาหนึ่งชั้น,ชั้น,พับ,ไม้อัดแผ่นเกลียว,แผ่นซ้อน,ความโน้มเอียง
reuse(รียูซ') vt. เอาไปใช้อีก,ใช้อีก,ใช้สอยอีก n. การนำไปใช้ใหม่
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.
undercut(อัน'เดอะคัท) vt.,vi.,n. (การ) ตัดส่วนล่าง,ตัดราคา,เซาะ,ตีลูก (กอล์ฟ) แบบสอยดาว,ต่อยแบบสอยดาว,ส่วนที่ตัดออกจากข้างล่าง, Syn. undermine
uppercut(อัพ'เพอะคัท) n. หมัดสอยดาว,หมัดเสยขึ้น (เช่น เข้าที่คางของคู่ต่อสู้) . vt.,vi. เสยหมัด,ชกด้วยหมัดเสย
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ
wearability(แว'ระบิล'ลิที) n. ความทนต่อการใช้สอย,การทนต่อการสวมใส่
wearproof(แวร์'พรูฟ) adj. ทนต่อการสึกหรอ,ทนต่อการใช้สอยตามปกต'
work(เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ
workable(เวิร์ค'คะเบิล) adj. ใช้การได้,ใช้สอยได้,เป็นไปได้,จัดการได้, See also: workability n. workableness n. workably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
employ(vt) ใช้,จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้สอย
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ
stitch(vt) ร้อย,เย็บ,ปัก,สอย
supply(n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
work(vi,vt) ทำงาน,ดำเนินงาน,ใช้งาน,ใช้สอย,เดินเครื่อง,ทำด้วยมือ,ควบคุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)
หรอย (vt ) ยิง , กำจัดทิ้ง เป็นคำแผลงจากคำว่าสอย
See also: S. สอย,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top