Search result for

*สมาชิกวุฒิสภา*

(32 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมาชิกวุฒิสภา, -สมาชิกวุฒิสภา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิกวุฒิสภา[N] senator, Syn. วุฒิสมาชิก, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาชิกวุฒิสภาน. สมาชิกของวุฒิสภา, (ปาก) วุฒิสมาชิก.
วุฒิสมาชิกน. สมาชิกวุฒิสภา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Senatorสมาชิกวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
Be a senator... or maybe even...เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือแม้แต่ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
My husband is a Congressman.สามีของฉันเป็นสมาชิกวุฒิสภา The Last Days of Disco Stick (2009)
Your kindness is much appreciated, Senator.ท่านมีน้ำใจมาก สมาชิกวุฒิสภา Senate Spy (2009)
In honor of senator albiniusด้วยเกรียติแห่งสมาชิกวุฒิสภาแห่งalbinius The Red Serpent (2010)
In honor of senator albiniusด้วยเกรียติแห่งสมาชิกวุฒิสภาแห่งalbinius The Red Serpent (2010)
Even a senator of our great Republic, a man my wife called father, has been ripped from this world by Spartacus and his mongrel hordes.แม้สมาชิกวุฒิสภา ของสาธารณรัฐที่ดีของเรา ชายภรรยาของฉันเรียกว่าพ่อ ได้รับการฉีกจากโลกนี้ Sacramentum (2012)
I want you to meet the senator and his lovely wife, Mrs. Raskin.ฉันต้องการให้คุณได้พบกับสมาชิกวุฒิสภาและ ภรรยาที่น่ารักของเขานาง Raskin Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
It's a pleasure to meet you, Senator. Mrs. Raskin.มันเป็นความสุขที่ได้พบคุณที่ สมาชิกวุฒิสภา นาง Raskin Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Great idea. Maybe we can get him elected senator.ความคิดที่ดี บางทีเราอาจจะได้รับเขาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 12 Angry Men (1957)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
Barbara's father is a senator, a conservative senator.พ่อของบาร์บาร่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสมาชิกพรรค The Birdcage (1996)
I won't let some idiot senator destroy that.ฉันจะไม่ยอมให้สมาชิกวุฒิสภาบางคนบ้าที่ทำลาย The Birdcage (1996)
At this point, we don't know if the senator is at home...ณ จุดนี้เราไม่ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภาอยู่ที่บ้าน ... The Birdcage (1996)
We're here at what they're calling Camp Keeley... waiting for the senator to put in an appearance.เราอยู่ที่นี่ในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียกร้องค่ายคีเลย์ ... รอให้สมาชิกวุฒิสภาที่จะนำในลักษณะที่ปรากฏ The Birdcage (1996)
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน The Birdcage (1996)
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)
Mrs. Keeley over there, and the senator on my right.นางคีเลย์ไปที่นั่นและสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ด้านขวาของฉัน The Birdcage (1996)
You must be Senator and Mrs. Keeley.คุณจะต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาและนางคีเลย์ The Birdcage (1996)
I am a United States senator!ฉันเป็นสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกานะ! Shooter (2007)
- That was a state senator.- สมาชิกวุฒิสภาไง Mine (2008)
First, a senator.อย่างแรก สมาชิกวุฒิสภา Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[n. exp.] (kān leūaktang samāchik wutthisaphā) FR: élections sénatoriales [fpl]
สมาชิกวุฒิสภา[n.] (samāchik wutthisaphā) EN: senator   FR: sénateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senator[N] วุฒิสมาชิก, See also: สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง, Syn. legislator, politician, statesman
senatorial[ADJ] เกี่ยวกับสภาสูง, See also: เกี่ยวกับวุฒิสภา, เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา, ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา, Syn. legislative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง,สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top