Search result for

*สงเคราะห์*

(255 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สงเคราะห์, -สงเคราะห์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงเคราะห์[V] support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
สงเคราะห์[V] aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นามสงเคราะห์[N] glossary, See also: vocabulary, Syn. อภิธาน, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่รวบรวมคำพูดไว้, Notes: (สันสกฤต)
นามสงเคราะห์[N] directory, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล, Notes: (สันสกฤต)
สถานสงเคราะห์[N] foster home, Example: โรงพยาบาลต้องแยกเด็กแรกเกิดที่ติดเชื้อไปให้สถานสงเคราะห์ดูแลต่อไป, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ซึ่งช่วยเหลือหรือรับอุปการะผู้ที่มีความเดือดร้อน
สถานสงเคราะห์[N] welfare
ประชาสงเคราะห์[N] public welfare, See also: social services, Example: ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์, Thai definition: การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ เช่นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยที่รัฐให้แก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
สังคมสงเคราะห์[N] social work, See also: social welfare, Example: ชุมชนควรจัดการบริการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบิดามารดาที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรเพราะต้องออกทำหากิน, Thai definition: การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้
อาคารสงเคราะห์[N] housing, See also: housing project, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Count unit: แห่ง, ที่
กรมประชาสงเคราะห์[N] Department of Public Welfare, See also: Public Welfare Department, Example: ปัจจุบันงานทางจิตเวชได้ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล โรงเรียน และกรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น
การสังคมสงเคราะห์[N] social work, Example: การสังคมสงเคราะห์อาจทำแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Thai definition: การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้
งานสังคมสงเคราะห์[N] social work, See also: welfare work, social service, Example: งานสังคมสงเคราะห์อาจจะทำในแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Count unit: งาน
นักสังคมสงเคราะห์[N] social worker, Example: ราตรีชอบช่วยเหลือคนจึงสมัครเป็นนักสังคมสงเคราะห์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถช่วยตนเองได้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[N] The Government Housing Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[N] the Government Housing Bank
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์[N] Faculty of Social Administration, Count unit: คณะ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก[N] War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. อผศ.
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง[N] Office of the Rubber Replanting Aid fund, Syn. สกย., Example: หากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกยางหรือราคายางสามารถสอบถามไปยังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้ทุกวันทำการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การฌาปนกิจสงเคราะห์น. กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน.
ฌาปนกิจสงเคราะห์ดู การฌาปนกิจสงเคราะห์.
นามสงเคราะห์(นามมะสง-, นามสง-) น. อภิธาน
นามสงเคราะห์สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล.
ประชาสงเคราะห์น. การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ เช่นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยที่รัฐให้แก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก.
สงเคราะห์(-เคฺราะ) น. การช่วยเหลือ, การอุดหนุน, เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์
สงเคราะห์การรวบรวม เช่น หนังสือนามสงเคราะห์.
สงเคราะห์(-เคฺราะ) ก. อุดหนุน เช่น สงเคราะห์เด็กกำพร้า.
สังคมสงเคราะห์(สังคมสงเคฺราะ) น. การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้.
ค่าธรรมเนียมน. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน.
ช่วยค้ำจุน, สงเคราะห์, เช่น บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัย
ช่วยเหลือก. สงเคราะห์ให้สำเร็จดังประสงค์หรือให้พ้นความลำบาก.
โต้หลงก. สงเคราะห์, ช่วย.
โปรดสัตว์ก. สงเคราะห์สัตว์, (ปาก) เรียกลักษณะที่พระออกรับบิณฑบาต ว่า พระไปโปรดสัตว์.
พลี ๑(พะลี) น. การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง, ส่วย, การบูชา, (ตามแบบมี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, เปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีเสียภาษีอากรเป็นต้น, เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา, และแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ธรรมพลี อุทิศกุศลให้ และ อามิสพลี ให้สิ่งของ).
ยาวชีวิก(ยาวะ-) น. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้เสมอไป ไม่มีจำกัดกาล, ตามวินัยบัญญัติได้แก่ของที่ใช้ประกอบเป็นยาสงเคราะห์เข้าในคิลานปัจจัย.
ราชทัณฑ์น. โทษที่กระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์, โทษหลวง, เช่น ต้องราชทัณฑ์, เรียกกรมที่มีหน้าที่ลงโทษผู้กระทำผิดตามตัวบทกฎหมายควบคุมอบรมฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด พักการลงโทษและคุมประพฤติ และขอพระราชทานอภัยโทษ ปลดปล่อยและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ เป็นต้น ว่า กรมราชทัณฑ์.
เรี่ยไรก. ขอร้องให้ช่วยออกเงินทำบุญเป็นต้นตามสมัครใจ เช่น เรี่ยไรสงเคราะห์เด็กกำพร้า.
แรงงานและสวัสดิการสังคมน. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงาน การจัดหางาน การประชาสงเคราะห์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม.
สถานธนานุเคราะห์น. โรงรับจำนำของกรมประชาสงเคราะห์.
สังคห-, สังคหะการสงเคราะห์.
สาธารณูปการน. กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์บุคคลที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น คนชรา คนพิการ เด็กกำพร้า. (อ. public assistance)
สืบเสาะและพินิจน. การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น.
อนุกูลก. เกื้อกูล, สงเคราะห์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-natal allowanceเงินสงเคราะห์ก่อนคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต, สถานสงเคราะห์คนวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social welfareสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social welfareสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social workงานสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social work, medicalการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social workerนักสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
old age assistanceการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum๑. ที่ลี้ภัย๒. สถานสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asylum๑. สถานสงเคราะห์๒. ที่ลี้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
assistance, old ageการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
almshouseสถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical social workการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
children's allowanceเงินสงเคราะห์บุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
directory, organizationalนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family allowanceเงินสงเคราะห์ครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family allowanceเงินสงเคราะห์ครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare, socialสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, socialสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worker, socialนักสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
widow's allowanceเงินสงเคราะห์หญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work, socialงานสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women social workers นักสังคมสงเคราะห์สตรี [TU Subject Heading]
Animal welfareการสงเคราะห์สัตว์ [TU Subject Heading]
Charitiesสังคมสงเคราะห์โดยเอกชน [TU Subject Heading]
Charities, protection, etc.การสงเคราะห์, การป้องกัน, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Child welfareการสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Child welfare workersนักสังคมสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Children--Institutional careสถานสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Church workคริสจักรสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Church work with disaster victimsคริสตจักรสงเคราะห์ผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]
Church work with refugeesคริสตจักรสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Church work with youthคริสตจักรสงเคราะห์เยาวชน [TU Subject Heading]
Communication in social workการสื่อสารในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Family social workสังคมสงเคราะห์สำหรับครอบครัว [TU Subject Heading]
Group homesบ้านพักสำหรับสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Group homes for childrenบ้านพักสำหรับสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Group homes for people with disabilitiesบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการ [TU Subject Heading]
Group homes for people with mental disabilitiesบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางจิต [TU Subject Heading]
Group homes for teenagersบ้านพักสำหรับสงเคราะห์วัยรุ่น [TU Subject Heading]
Group homes for the developmentally disabledบ้านพักสำหรับสงเคราะห์คนพิการทางสมอง [TU Subject Heading]
Institutional careการสงเคราะห์และดูแล [TU Subject Heading]
Insurance, Fraternalประกันภัยแบบสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Labor union welfare fundsกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Mass media and social serviceสื่อมวลชนกับสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Medical social workสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Military social workสังคมสงเคราะห์ทางการทหาร [TU Subject Heading]
Old age assistanceการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Older volunteers in social serviceอาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Police social workสังคมสงเคราะห์ทางการตำรวจ [TU Subject Heading]
Psychiatric social workสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Public welfareสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ [TU Subject Heading]
Public welfare administrationการบริหารงานสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ [TU Subject Heading]
Ragged schoolsโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
School social workสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน [TU Subject Heading]
Social case workสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย [TU Subject Heading]
Social group workสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน [TU Subject Heading]
Social serviceสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Social service, Ruralสังคมสงเคราะห์ชนบท [TU Subject Heading]
Social work administrationการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Social work with Afican American childrenสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Social work with Afroican Americansสังคมสงเคราะห์สำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Social work with alcoholicsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดสุรา [TU Subject Heading]
Social work with childrenสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Social work with children with mental disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการทางจิต [TU Subject Heading]
Social work with children with disabilitiesสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็กพิการ [TU Subject Heading]
Social work with criminalsสังคมสงเคราะห์สำหรับอาชญากร [TU Subject Heading]
Social work with drug addictsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดยาเสพติด [TU Subject Heading]
Social work with gaysสังคมสงเคราะห์สำหรับเกย์ [TU Subject Heading]
Social work with immigrantsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนเข้าเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Favorite charity, huh?ชอบสงเคราะห์? งั้นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
We will do them a favor and put them out of their misery.เราจะสงเคราะห์ให้พวกมัน พ้นทุกข์พ้นโศกกันซะที Shadow of Malevolence (2008)
ELMWOOD COUNTY ANIMAL SHELTERELMWOOD CNTY. \ สถานสงเคราะห์สัตว์ Bolt (2008)
Besides, you'd milked him and he was dry.นายช่วยสงเคราะห์เขาด้วยซ้ำ Body of Lies (2008)
Oh, what a relief!โห,การสงเคราะห์Doubt (2008)
What a relief!การสงเคราะห์Doubt (2008)
I need you to do me a favor.ผมอยากให้คุณสงเคราะห์ผมซักครั้ง The Beginning of the End (2008)
The government then established an aid group that started to ferry the aliens to a temporary camp set up just beneath the ship.แล้วรัฐบาลก็จัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เพื่อเริ่มทำ ท่าตั้งแคมป์ชั่วคราวให้กับพวกต่างดาว ซึ่งอยู่ใต้ยานของพวกมัน District 9 (2009)
You wanna feel how hard I can punch?แกอยากรู้ไหมว่าเจ็บแค่ไหน? เดี๋ยวฉันสงเคราะห์แกให้ Zombieland (2009)
How's the hand?สงเคราะห์ชุมชนตามเคยนะซาร่าห์ My Bloody Valentine (2009)
Ladies who lunch with expensive handbags on their arms and the so-called socialites and heiresses that you see on television all the time...ผู้หญิงที่ถือกระเป๋า แพงๆไว้ในมือ และนินทาว่าเขาเป็นนักสังคม สงเคราะห์และทายาทเศรษฐีนี ที่คุณเห็นตามทีวีทุกเวลา Invitation Only (2009)
I hate to get social services involved.หมอไม่ชอบให้สังคมสงเคราะห์เข้ามาเกี่ยวข้อง Rose's Turn (2009)
Social services is coming this afternoon to take her to some nursing home.สังคมสงเคราะห์จะมาตอนบ่ายนี้ Rose's Turn (2009)
oh,there's the social worker.นั่นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์นี่ Rose's Turn (2009)
I've got a report here from Social Services, Mark, that tells me you've been in and out of foster care since you were six years old.ชั้นอ่านรายงาน จากสังคมสงเคราะห์แล้วนะมาร์ค มันเขียนว่าเธอ เข้า ๆออก ๆบ้านอุปถัมถ์ ตั้งแต่เธออายุหกขวบ Harry Brown (2009)
Social workers, cops... can't believe you brought her here.ไหนจะนักสังคมสงเคราะห์,ตำรวจ... ไม่อยากจะเชื่อ นายพาหล่อนมานี่ The Good Wound (2009)
Children and family services respond to complaints.สังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัวจะรับแจ้งเรื่องร้องเรียน Ourselves Alone (2009)
The school counselor or go to DCFS.ครูที่ปรึกษาหรือบอกเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
- Tara, I grew up in foster homes in Memphis, and when you grow up like that, people ain't trying to take you on fucking vacations.ทาร่า ฉันโตที่สถานสงเคราะห์ในเมมฟิสนะ พอโตมาในที่แบบนั้น ไม่มีใครพาไปเที่ยวไหนหรอก Hard-Hearted Hannah (2009)
Hightower called in an army favor.ไฮทาวเวอร์โทรเข้ามาที่องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก To Hell... And Back (2009)
(Public Minister of Health and Welfare(รัฐมนตรีกระทรวงสาธาณสุขและสังคมสงเคราะห์ - ซาคากิ โยโกะ) กรรมการคุมิกิริ Orutorosu no inu (2009)
She and Don are going to the nursing homeเธอและดอนจะไปสถานสงเคราะห์ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Rita Haslat? A former social worker, a former...เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่... Reckoner (2009)
This social worker and the suspected rape case, those were matters of record.เดี๋ยว เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และผู้ต้องสงสัยในคดีข่มขืน Reckoner (2009)
Um, this building is a homeless shelter.อืม ตึกนี้เป็นสถานสงเคราะห์คนจรจัดนี่ The Debarted (2009)
To what? To tell me which one of you is giving me a pity fuck?ไม่ต้องบอกว่าคุณคนไหน กำลังสงเคราะห์เซ็กซ์ให้ฉันเหรอ ? Watchmen (2009)
- I could do that. - You need to muzzle your dog.สงเคราะห์ให้ก็ได้ ไปตายซะ ไอ้ลูกหมา Avatar (2009)
Social Services.สังคมสงเคราะห์ Hotel for Dogs (2009)
The welfare done called here saying they gonna remove you from my budget 'cause you ain't been attending school regularly.นักสังคมสงเคราะห์โทรมา บอกว่าเค้าจะตัดงบของแกที่จะให้ฉันออก เพราะว่าเธอ ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ Precious (2009)
You need to forget about that school shit and take your ass down to the welfare.ฉันว่าแกน่ะ ลืมเรื่องไอ้โรงเรียนบ้าๆนั่นซะ แล้วไสก้นใหญ่ๆของแกไปอยู่สถานสงเคราะห์ได้แล้ว Precious (2009)
Fuck a stipend. I said take your ass down to the welfare.ช่างหัวเงินค่าครองชีพ ฉันบอกให้ไสตูดใหญ่ๆของแกไปสถานสงเคราะห์ได้แล้ว Precious (2009)
You think you is too good for the welfare?แกดีเกินไปสำหรับสถานสงเคราะห์เหรอ Precious (2009)
My grandmother Toosie bring little Mongo over to our house on days when the social worker come, so it look like she live with us.คุณยายทูซี่จะพา มองโก มาที่บ้านเรา ตอนที่นักสังคมสงเคราะห์มา จะได้ดูเหมือนว่าเธออยู่กับเรา Precious (2009)
"Social worker ask me if I wanna give little Mongo"นักสังคมสงเคราะห์ถามหนูว่า หนูอยากให้คนอื่น Precious (2009)
"The welfare helped Momma. ""กรมสงเคราะห์มีสวัสดิการช่วยแม่" Precious (2009)
She just an ABC teacher. She ain't no social worker.เธอแค่ครูสอน เอบีซี ไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ Precious (2009)
I've been covering the cost of the hospice, but the meds are breaking me.ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายสถานสงเคราะห์คนชรา ค่ายามันแพงจนฉับจ่ายไม่ไหว Home (2010)
90% of her stuff goes to hospices and clinics.90% ยาของเธอถูกส่งไปที่สถานสงเคราะห์ และคลินิก Home (2010)
Social services will take good care of him.- ทางสังคมสงเคราะห์ จะดูแลเขาเป็นอย่างดี Revelation Zero: Part 1 (2010)
The... social worker was waiting for us outside the nursery.มี.. นักสังคมสงเคราะห์ รอเราอยู่ข้างนอก The Chase (2010)
Concentrate on families who were visited by social services.พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่มี ประชาสงเคราะห์ไปเยี่ยมบ้าน Mosley Lane (2010)
Visited by social services in the last 10 years.ที่ประชาสงเคราะห์ไปเยี่ยมใน ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Mosley Lane (2010)
Oh, lord. And then, when social service agentsโอ พระเจ้า แล้วจากนั้น ตอนที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ The Fight (2010)
I am this close to calling social services.ฉันเกือบจะโทรเรียกสถานสงเคราะห์แล้วรู้มั้ย Epiphany (2010)
Well, I'm in favour.อ้อ ฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้นะ Episode #1.6 (2010)
Glee Club is gonna lend a hand... to the McKinney-Vento Homeless Children and Youth Program right here in Lima.และปีนี้ กลีคลับ จะเข้าไปช่วยเหลือ เด็กๆที่ยากไร้ที่อยู่ใน โปรแกรมสงเคราะห์ของโรงเรียน A Very Glee Christmas (2010)
Calling children's aid. You better start talking, young man.โทรหาสังคมสงเคราะห์ เริ่มพูดได้แล้ว หนุ่มน้อย Fresh Paint (2010)
A halfway house?สถานสงเคราะห์The Townie (2010)
A halfway house sounds pretty good to me.สถานสงเคราะห์เหมือนจะ เป็นที่ๆดีสำหรับพ่อ The Townie (2010)
He's not going into foster care.เขาจะไม่ไปบ้านเด็กสงเคราะห์แน่ๆ The Undergraduates (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
สังคมสงเคราะห์[n. exp.] (sangkhomsongkhrǿ) EN: social welfare ; social work   FR: bien-être social [m]
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize   FR: assister ; aider

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aid[VT] ช่วยเหลือ, See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์, Syn. assist, help, assist
aid[VI] ช่วยเหลือ, See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์, Syn. assist, help, assist
almoner[N] นักสังคมสงเคราะห์
almshouse[N] บ้านสงเคราะห์คนจน, Syn. poorhouse, poverty
benefit[N] เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
caseload[N] จำนวนงานที่รับผิดชอบอยู่ (เช่น ของหมอหรือนักสังคมสงเคราะห์)
down and out[IDM] ไม่มีเงิน, See also: ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, ไม่รับการสงเคราะห์
help[VT] ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, succor, Ant. hinder, hold back, obstruct
help[VI] ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, Ant. hinder, hold back
pensionary[N] ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ผู้รับเงินสงเคราะห์, ลูกจ้าง
poor laws[N] กฎหมายสงเคราะห์คนจน
poorhouse[N] สถานสงเคราะห์คนจน, Syn. asylum, almshouse, harbor
rayon[N] สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon, Syn. textile
social welfare[N] การสังคมสงเคราะห์
social work[N] งานสังคมสงเคราะห์, See also: การสังคมสงเคราะห์
social worker[N] นักสังคมสงเคราะห์
spital[N] สถานสงเคราะห์, Syn. charity hospital
subsidize[VT] ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: สงเคราะห์เงิน, ให้เงินอุดหนุน, Syn. contribute, finance, sponsor
subsidy[N] การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: การให้เงินสงเคราะห์, Syn. aid, assistance, support
succor[VT] ช่วยเหลือ, See also: บรรเทา, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, help, relieve
support[N] การช่วยเหลือ, See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน, Syn. aid, help, sustenance
supporter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor
Welfare[N] หน่วยงานสังคมสงเคราะห์, Syn. Welfare
welfare[N] สังคมสงเคราะห์, See also: ประชาสงเคราะห์
welfare work[N] งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน, See also: กิจการสวัสดิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
almonry(แอล' เมินรี, อา' เมินรี) n. สำนักงานสงเคราะห์, สำนักงานแจกของสงเคราะห์
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
assist(อะซิสทฺ') vt.,vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน,สงเคราะห์,เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid,help, support,tend ###A. hinder, hamper)
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
blue crossn. สมาคมกาชาดสีน้ำเงินเกี่ยวกับการสงเคราะห์สัตว์
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
pension(เพน'เชิน) n. เบี้ยบำนาญ,เงินบำนาญ,เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์., Syn. annuity
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
social workงานสังคมสงเคราะห์
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน,การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน, Syn. premium
subvention(ซับเวน'เชิน) n. เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา,การสงเคราะห์., See also: subventionary adj.
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
welfare workn. กิจการสวัสดิการ,งานสงเคราะห์, See also: welfare worker

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ,อุปถัมภ์,สงเคราะห์
aider(n) ผู้ช่วย,ผู้สงเคราะห์,ผู้อุปถัมภ์
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
help(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ส่งเสริม,เอื้อเฟื้อ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
pension(n) เงินบำนาญ,เบี้ยหวัด,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน
subsidy(n) การสงเคราะห์เงิน,การอุดหนุน,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน
subvention(n) เงินสงเคราะห์,เงินอุดหนุน,เงินช่วยเหลือ
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
succor(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,บรรเทา
workhouse(n) สถานสงเคราะห์,สถานฝึกอาชีพ,สถานดัดสันดาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalers (n) สมาชิกคณะสงฆ์และทางทหารตั้งแต่สมัยสงครามครูเสด ผูสงเคราะห์คนเจ็บในโรงพยาบาล
shelter (n ) สถานสงเคราะห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
育児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเคราะห์บุตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top