Search result for

*สงสัย*

(314 entries)
(0.4043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สงสัย, -สงสัย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงสัย[V] doubt, See also: suspect, to be suspicious
สงสัย[V] wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai definition: ไม่เข้าใจ
สงสัย[V] suspect, See also: be suspicious, doubt, distrust, mistrust, Syn. แคลงใจ, คลางแคลงใจ, Example: ตำรวจสงสัยหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมา, Thai definition: ไม่ปลงใจเชื่อ
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ข้อสงสัย[N] doubt, See also: suspicion, Syn. ปัญหา, คำถาม, Example: ทุกคนมีข้อสงสัยต่างๆ นานาเกี่ยวกับการหายไปของดาราสาว, Thai definition: ข้อเคลือบแคลงหรือลังเลไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง
น่าสงสัย[V] be suspicious, See also: be doubtful, be questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ในกรณีนี้เขาน่าสงสัยที่สุด, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
น่าสงสัย[ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
ความสงสัย[N] doubtfulness, See also: questionableness, Syn. ความข้องใจ, ความกังขา, Example: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน
ต้องสงสัย[ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
ต้องสงสัย[V] suspect, See also: doubt, question, speculate, distrust, Syn. สงสัย, Example: คณะกรรมการต้องสงสัยนักการเมืองบางคนในคดีซุกหุ้น, Thai definition: มีความไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง, ทราบไม่แน่ชัด
ไม่ต้องสงสัย[ADV] undoubtedly, See also: doubtlessly, certainly, Syn. เป็นจริง, แน่แท้, Example: ชายคนนั้นที่มีท่าทางมีพิรุธต้องทำอะไรผิดกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงสัยก. ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง เช่น สงสัยว่าทำดีจะได้ดีจริงหรือ, ลังเล เช่น เมื่อเดินไปถึงทาง ๒ แพร่ง สงสัยว่าจะไปทางไหนจึงจะถูก
สงสัยทราบไม่ได้แน่ชัด, เคลือบแคลง, เช่น สงสัยว่าคำตอบข้อไหนถูก สงสัยว่าเขาจะเป็นขโมย
สงสัยเอาแน่ไม่ได้ เช่น สงสัยว่าเขาจะมาหรือไม่มา.
กระเป๋าหนักว. มีเงินมาก, ร่ำรวย, เช่น วันนี้ยอมเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าว สงสัยจะกระเป๋าหนัก.
กริ่ง ๒(กฺริ่ง) ก. นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย.
กังขาน. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย.
กินแหนงก. สงสัย, ระแวง, ไม่แน่ใจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ แคลงใจ เป็น กินแหนงแคลงใจ.
ข้องใจก. ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย.
ขาวสะอาดว. ไม่มีข้อสงสัยว่าผิดกติกา (มักใช้แก่การแข่งขัน) เช่น เขาชนะการเลือกตั้งอย่างขาวสะอาด.
ค้นตัวก. ตรวจค้นตามร่างกาย เพื่อหาของกลาง ของต้องห้าม หรือของที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น เช่น ตำรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัย.
คลางแคลง(คฺลางแคฺลง) ก. แคลงใจ, ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, แคลงคลาง ก็ว่า, บางทีก็พูดสั้น ๆ ว่า แคลง.
ความผิดซึ่งหน้าน. ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสด ๆ.
คะ ๒ว. คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากคำถามหรือคำแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น อะไรคะ กระมังคะ, คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ต่อจากคำ ซิ นะ เพื่อแสดงความสุภาพ เช่น เชิญซิคะ ไปนะคะ.
เคลือบแคลงว. สงสัย, แคลงใจ, ระแวง.
เคลือบแฝงว. ไม่กระจ่างทำให้เป็นที่สงสัย.
แคลงกินแหนง, สงสัย.
แคลงคลาง(แคฺลงคฺลาง) ก. แคลงใจ, ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า, บางทีก็พูดสั้น ๆ ว่า แคลง.
แคลงใจก. ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้เพราะออกจะสงสัย, คลางแคลง ก็ว่า.
ฉงน(ฉะหฺงน) ก. สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ.
ฉงาย ๑(ฉะหฺงาย) ก. สงสัย.
เฉลียวใจก. นึกระแวงขึ้นมา, ชักจะสงสัย.
ชัดเจนว. แจ่มแจ้งโดยไม่ต้องสงสัย เช่น เห็นภาพชัดเจน พูดชัดเจน.
ชันสูตรพลิกศพก. ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และในกรณีตายโดยคนทำร้ายต้องรายงานว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้.
แดนสนธยาน. แดนที่เสมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับและมีปัญหาสลับซับซ้อนแอบแฝงให้น่าสงสัยอยู่มาก.
ได้ตัวก. พบบุคคลที่ต้องการ เช่น ตำรวจได้ตัวผู้ต้องสงสัย.
ตายใจก. หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย.
ติดใจข้องใจ, สงสัย, เช่น อธิบายเท่าไรก็ยังติดใจอยู่.
ตีความวิเคราะห์ถ้อยคำ ข้อความ และความมุ่งหมายของบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อให้ทราบความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ.
ทะแม่ง, ทะแม่ง ๆมีลักษณะลับลมคมในหรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย.
เทวภาวะน. ความเป็นคู่, ความเป็น ๒, สภาพที่เป็น ๒ คือ ความลังเลสงสัย, เขียนเป็น เทวภาพ ก็มี เช่น ทวีพิชทวีธารทรง สุรยเสพย ไส้แฮ เทวภาพเทวหกพ้น แว่นไว (ยวนพ่าย).
นักสราชตำแหน่งนายขมังธนูอยู่หน้าเรือพระที่นั่ง เพื่อยิงผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อพระเจ้าแผ่นดิน ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค.
ปัญหาน. ข้อสงสัย, ข้อขัดข้อง, เช่น ทำได้โดยไม่มีปัญหา, คำถาม, ข้อที่ควรถาม, เช่น ตอบปัญหา, ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข เช่น ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาทางการเมือง.
พิรุธก. ผิดปรกติ, มีอาการน่าสงสัย, เช่น แสดงอาการพิรุธ ทำพิรุธ.
พิศวงสงสัย, สนเท่ห์, เช่น น่าพิศวง.
ยาไฉน(-ฉะไหฺน) ก. อย่าได้สงสัย, ไม่ต้องสงสัย, เช่น พิศบ่พรรับโอ้อ้า เทพไสร้ยาไฉน (ลอ).
ระแวงก. แคลงใจ, ชักจะสงสัย.
ลุกลนว. ไม่สุภาพเรียบร้อย เช่น เขาแสดงกิริยาลุกลนจนน่าสงสัย.
ลุกลี้ลุกลนว. เร่งรีบอย่างมีพิรุธจนน่าสงสัย เช่น เขาดูลุกลี้ลุกลนชอบกล คงไปทำอะไรผิดมา.
ว้า ๑ว. คำออกเสียงลงท้ายประโยคแสดงความสงสัยหรือปลอบใจเป็นต้น เช่น หายไปไหนว้า อย่าเสียใจไปเลยว้า.
วิจิกิจฉา(-กิดฉา) น. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความลังเล, ความไม่แน่ใจ.
วิมัติน. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย.
เวมัติก-(-มัดติกะ-) ว. สงสัย, ไม่แน่ใจ, ลังเล.
เว้ยอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น เช่น เว้ย ! ไม่มีใครอยู่สักคนเลย, โว้ย ก็ว่า.
โว้ยอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น เช่น โว้ย ! ไม่มีใครอยู่สักคนเลย, เว้ย ก็ว่า.
ศงกาน. ความสงสัย.
ศังกาน. ความสงสัย, ความลังเล.
สงกาน. ความสงสัย.
สนเท่ห์ก. สงสัย, ฉงน, ไม่แน่ใจ, เช่น รู้สึกสนเท่ห์, มักใช้เข้าคู่กับคำ ฉงน เป็น ฉงนสนเท่ห์.
สนิทใจว. ไม่มีอะไรต้องแคลงใจหรือสงสัย เช่น เชื่ออย่างสนิทใจ, ถ้าใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่สนิทใจ หมายความว่า มีลักษณะพึงรังเกียจ เช่น พื้นสกปรกนั่งแล้วไม่สนิทใจ ผ้าเช็ดมือในห้องน้ำรวมใช้ได้ไม่สนิทใจเลย.
สอดแคล้วว. สงสัย, กินแหนง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineupชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้เรียงแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable suspicionเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rational doubtข้อสงสัยที่สมเหตุสมผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable doubtความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspected personผู้ต้องสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspicionความสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral certaintyความเชื่อโดยไม่มีข้ออันควรสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dubitante (L.)น่าสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, reasonableความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
United Nations Emergency Forceกองกำลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ขอรัองให้เลขาธิการสหประชาชาติเสนอแผนการภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติของสหประชาชาติ โดยได้รับอนุมัติจากชาติที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหน้าที่ยุติและควบคุมดูแลการหยุดรบในประเทศอียิปต์ วันรุ่งขึ้น คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน สมัชชาก็ได้ลงมติให้จัดตั้งกองบัญชาการแห่งสหประชาชาติขึ้นปรากฏว่า ผู้แทนของสหภาพโซเวียตได้กล่าวอ้างว่า การจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ โดยยกบทที่ 7 ของกฎบัตรขึ้นมาอ้างว่า คณะมนตรีความมั่นคงองค์กรเดียวเท่านั้น ที่กฎบัตรให้อำนาจจัดตั้งกองกำลังระหว่างชาติได้ ด้วยเหตุนี้ สหภาพโซเวียตและอีกบางประเทศจึงแถลงว่า จะไม่ยอมมีส่วนร่วมในการออกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองกำลังดังกล่าวโดยเด็ดขาด พึงสังเกตว่า การที่สหภาพโซเวียตอ้างยืนยันว่า คณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้นที่กฎบัตรสหประชาชาติให้อำนาจตั้งกองกำลังสห ประชาชาติได้ ก็เพราะหากยินยอมตามข้ออ้างของสหภาพโซเวียตดังกล่าว จะไม่มีทางจัดตั้งกองกำลังขึ้นได้เลย เพราะสหภาพโซเวียตจะใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในคณะมนตรีความมั่นคงอย่างไม่ต้องสงสัย [การทูต]
Allowance for doubtful accountsค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
Frequency of Exposureความถี่ของการได้รับองค์ประกอบที่สงสัยว่าจะทำให้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก The Great Dictator (1940)
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
No, the open. The border's that way.ไม่ มันน่าสงสัย เราจะไปที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
I wonder what time it is.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่มันเป็นเวลา Pinocchio (1940)
- I shouldn't wonder. - Make it a gold one?ฉันไม่ควรสงสัย ทำให้มันเป็น หนึ่งทอง? Pinocchio (1940)
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า Rebecca (1940)
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว Rebecca (1940)
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย Rebecca (1940)
Oh, I don't know. I just wondered.- ไม่มีอะไรค่ะ แค่สงสัยเฉยๆ Rebecca (1940)
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่ Rebecca (1940)
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.บางครั้งฉันก็สงสัยว่า คุณนายจะกลับมาที่แมนเดอเลย์นี่ เเละเฝ้ามองคุณกับคุณเดอ วินเทอร์ อยู่ด้วยกันรึเปล่า Rebecca (1940)
I remember wondering why she was still smiling.ผมจําได้ว่าตัวเองเอาเเต่สงสัยว่า ทําไมหล่อนถึงยังยิ้มอยู่ได้ Rebecca (1940)
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย Rebecca (1940)
I wonder if you can help us in any way.- ผมสงสัยว่าคุณพอจะช่วยเราบ้างได้มั้ย Rebecca (1940)
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด 12 Angry Men (1957)
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง 12 Angry Men (1957)
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน 12 Angry Men (1957)
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า 12 Angry Men (1957)
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ 12 Angry Men (1957)
Reasonable doubt?ที่เหมาะสมสงสัย12 Angry Men (1957)
- What about this, Mr Reasonable Doubt?- อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นายปราศจากข้อสงสัย12 Angry Men (1957)
- It just seemed there was room for doubt.- มันก็ดูเหมือนไม่มีที่ว่างสำหรับข้อสงสัย 12 Angry Men (1957)
- Still no room for reasonable doubt?- ยังมีที่ว่างสำหรับข้อสงสัยหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย12 Angry Men (1957)
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน The Old Man and the Sea (1958)
"I wonder what he made that lurch for, " he thought.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำฉับพลัน ว่าสำหรับ เขาคิดว่า. The Old Man and the Sea (1958)
I wonder why he jumped.ฉันสงสัยว่าทำไมเขากระโดด The Old Man and the Sea (1958)
I'm allergic to Penicillin and all them other wonder drugs.อย่างไรก็ตามฉันแพ้ เพนิซิลิน และทุกสงสัยยาอื่น ๆ หมากฝรั่ง? Help! (1965)
- No. - And again.มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมันไม่เรากำลัง เสี่ยง Help! (1965)
He never takes his hat off.เขาไม่เคยใช้หมวกของเขาออก ฉัน สงสัยว่าทำไม Help! (1965)
It gets everywhere. No wonder I never get anything done.คงไม่ต้องสงสัยใด ๆ ที่ฉันไม่เคย ได้รับอะไรทำ Help! (1965)
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
You're going to be an officer, young Body.คุณกำลังจะเป็นเจ้าหน้าที่, ตัว หนุ่ม ฉันสงสัยว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ หมายถึง How I Won the War (1967)
- I want School Bombing. - (laughter)ไม่สงสัยมากเกี่ยวกับกำลังใจ ในการทำงานที่นี่ใช่มั้ย enit? How I Won the War (1967)
Should you have any doubts, problems, do not hesitate to come to me.คุณควรจะมีข้อสงสัยใด ๆ ปัญหา อย่าลังเลที่จะมาให้ฉัน How I Won the War (1967)
- Come on. - I was wondering, sir, a lift.ฉันสงสัยครับลิฟต์ How I Won the War (1967)
Hey, I wonder what would happen if I pulled this lever.เฮ้ ฉันสงสัยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าฉันดึงคันโยกนี้ คุณต้องไม่ทำอย่างนั้น Yellow Submarine (1968)
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย Yellow Submarine (1968)
Yeah, without a doubt.ใช่โดยไม่ต้องสงสัย Yellow Submarine (1968)
I wonder if...เฮ้ฉันสงสัยว่า Yellow Submarine (1968)
It's a hat, it's a hat There's no doubt of it, it's a hat"รูปหมวกไง ไม่ต้องสงสัย ใช่หมวกแน่ ๆ" The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างสงสัย[adj.] (changsongsai) FR: curieux
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa nī songsai ja sūn) EN: allowance for doubtful accounts   
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
คนช่างสงสัย[n. exp.] (khon changsongsai) FR: esprit curieux [m] ; insatiable curieux [m]
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: question   
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai an mī hētphon) EN: reasonable doubt   
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
มีความสงสัย[adj.] (mī khwām songsai) EN: suspicious   FR: suspicieux ; défiant
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
หนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (nī songsai ja sūn) EN: doubtful accounts   
ผู้ต้องสงสัย[n.] (phūtǿngsongsai) EN: suspect ; suspicious character   FR: suspect [m]
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
สงสัย[v.] (songsai) EN: wonder   FR: se demander ; se poser la question
ตั้งข้อสงสัย[v. exp.] (tang khøsongsai) EN: call into question   
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiguity[N] ความกำกวม, See also: ความเคลือบคลุม, ความน่าสงสัย, การตีความหมายได้หลายอย่าง, Syn. vagueness, incertitude, double meaning
apodeictic[ADJ] ไม่เป็นที่สงสัย, Syn. apodictic
apodictic[ADJ] ไม่เป็นที่สงสัย, Syn. apodeictic
above suspicion[IDM] ไม่น่าสงสัย
be beyond question[IDM] มีอยู่จริง, See also: เป็นจริง, ไม่ต้องสงสัย
beyond reasonable doubt[IDM] ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), See also: ไม่มีข้อกังขา
beyond the shadow of a doubt[IDM] ไม่ต้องสงสัย
certainly[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย, Syn. absolutely, definitely, surely
clear-cut[ADJ] ที่ไม่มีข้อสงสัย
convincing[ADJ] แน่ชัด, See also: ชัดเจน, ที่ไม่มีข้อสงสัย
call into question[IDM] สงสัยเกี่ยวกับ, Syn. call in question
cast on[PHRV] สงสัยในเรื่อง, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, Syn. throw on
cast upon[PHRV] สงสัยในเรื่อง, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, Syn. throw on
clear the air[IDM] ขจัดข้อสงสัย
confuse about[PHRV] สับสนเกี่ยวกับ, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง
debate in[PHRV] สงสัยในเรื่อง, See also: คิดเกี่ยวกับ
doubt of[PHRV] สงสัยในเรื่อง, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, ไม่แน่ใจในเรื่อง
far and away[IDM] อย่างแน่นอน, See also: อย่างไม่ต้องสงสัย / ถาม
for sure[IDM] อย่างแน่นอน, See also: อย่างไม่ต้องสงสัย
decidedly[ADV] อย่างไม่ต้องสงสัย, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. unhesitating, determined
distrustful[ADJ] ไม่ไว้ใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย, Syn. suspicious, leery, Ant. unsuspicious
distrustfully[ADV] อย่างไม่น่าไว้ใจ, See also: อย่างน่าสงสัย
distrustfulness[N] ความไม่ไว้วางใจ, See also: ความคลางแคลง, ความสงสัย
doubt[N] ความสงสัย, See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ, Syn. dubiety, qualm, scruple, mistrust, Ant. trust, certainty
doubt[VT] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ, Syn. beware, contest, Ant. believe, trust, rely on
doubtful[ADJ] สงสัย, See also: เคลือบแคลงใจ, Syn. dubious, indefinite, Ant. definite, certain
doubtfully[ADV] อย่างสงสัย, See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ, Syn. dubiously
doubtfulness[N] ความสงสัย
doubting[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าคลางแคลงใจ
doubtless[ADV] อย่างไม่มีข้อสงสัย, See also: อย่างแน่นอน, Syn. undoubtedly, surely
dubious[ADJ] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubtful, in doubt, questionable, Ant. definite, certain
dubiously[ADV] อย่างสงสัย
dubiousness[N] ความสงสัย, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. uncertainty, doubtfulness
easily[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยปราศจากข้อสงสัย, Syn. by far, clearly, undoubtedly
fishiness[N] ความสงสัย, See also: ความเคลือบแคลง, Syn. doubt, suspiciousness, Ant. trust, confidence
fishy[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าเคลือบแคลง, ทะแม่งๆ, Syn. suspicious, dubious, odd, Ant. sure, certain
gawk at[PHRV] จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gaze around[PHRV] จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze round
gaze round[PHRV] จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ), Syn. gaze around
goggle at[PHRV] (เบิ่งตาโต) จ้องมองที่ (ด้วยความสงสัยหรือประหลาดใจ), Syn. gape at, gawk at, gaze at, stare at
have misgivings about[IDM] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
have reservations about[IDM] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
I don't know about[IDM] (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ
golly[INT] คำอุทานแสดงความสงสัย / ประหลาดใจ
ha[INT] ฮ่า, See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม, Syn. hah
hands-down[ADJ] ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย, See also: ยอมรับโดยปราศจากคำถาม, Syn. unquestionable
no buts about it[IDM] ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับ (บางสิ่ง)
no doubt[IDM] แน่นอน, See also: ไม่ต้องสงสัย
no ifs about it[IDM] ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับ (บางสิ่ง)
something about[IDM] บางสิ่งแปลกๆในคนหรือสิ่งนั้น, See also: บางสิ่งที่น่าสงสัยในคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
eh(เอ'อี) interj. คำอุทานแสดงความสงสัยประหลาดใจ,เฮ้อ!
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
hm(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
incredulity(อินคริดูล' ลิที) n. ความไม่เชื่อถือ, ความกังขา, ความสงสัย, Syn. disbelief, doubt)
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical
inkling(อิงค'ลิง) n. ความเฉลียว,ข้อสงสัย, Syn. hint
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful
joberous(จู'บะลัส) adj. ลังเล,สงสัย
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt
misgiving(มิสกิฟ'วิง) n. ความสงสัย,ความไม่ไว้วางใจ,ความหวั่นหวาด., Syn. doubt,-A. faith
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
mysterious(มิสเทีย'เรียส) adj. ลึกลับ,เป็นที่สงสัย,ลี้ลับ,
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
enigma(n) ปริศนา,ความสงสัย,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์,เรื่องลึกลับ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
incredulity(n) ความไม่เชื่อ,ความไม่เลื่อมใส,ความสงสัย
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
moot(adj) เป็นที่สงสัย,เป็นที่ถกเถียง,เป็นทฤษฎี
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม
question(n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม
question(vt) สงสัย,ถาม,ไต่ถาม,ไต่สวน,ตั้งกระทู้,สอบถาม
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
sceptic(n) คนขี้สงสัย,คนช่างระแวง
sceptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,ขี้ระแวง
scepticism(n) ความสงสัย,ความแคลงใจ,ความระแวง,ความไม่เชื่อ
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
unquestionable(adj) ไม่ต้องสงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
wonder(vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in doubt (phrase ) มีข้อสงสัย
reservationความสงสัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
多分[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย
ぼやける[ぼやける, boyakeru] (vi vt adj ) (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., S. . dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
疑問[ぎもん, gimon] (n ) (เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, S. . questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
疑惑[ぎわく, giwaku] ความสงสัย,ความแคลงใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
疑う[うたがう, utagau] Thai: สงสัย English: to doubt

German-Thai: Longdo Dictionary
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหรืออาจผิดกฎหมาย เช่น ein zweifelhaftes Geschäft ธุรกิจที่น่าสงสัย
zweifellos(adv) เป็นที่แน่นอนปราศจากความสงสัย, See also: S. ohne Zweifel,
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top