Search result for

*ศูนย์*

(457 entries)
(0.386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ศูนย์, -ศูนย์-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศูนย์ควบคุมการบิน (n ) Air Traffic Control Centre
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (org ) Transport Safety Center

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์[N] centre, Count unit: ศูนย์
ศูนย์[N] zero
ศูนย์[V] disappear, See also: lose, Syn. หาย, สูญสิ้น, หมดไป
ศูนย์[N] center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์[V] disappear, See also: vanish, be lost, Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป, Thai definition: หายสิ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์[N] naught, See also: nothing, nought, nil, emptiness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีน่ะ มันเริ่มต้นมาจากศูนย์เท่านั้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์[N] zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทินศูนย์[N] bad day, See also: evil day, Syn. วันร้าย, วันชั่ว, ทักทิน, Count unit: วัน
ศูนย์กลาง[N] junction, See also: center, centre, hub, Example: ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร, Thai definition: จุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
ศูนย์กลาง[ADJ] central, See also: middle, Example: ผู้ที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์กลางระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ จะเห็นสุริยุปราคาหมดดวง, Thai definition: เกี่ยวกับจุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
ศูนย์ข่าว[N] news agency, See also: press agency, Example: ในช่วงนี้ ศูนย์ข่าวภาคใต้จะมีการรายงานข่าวปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกวัน, Thai definition: จุดที่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละท้องที่
จุดศูนย์รวม[N] center, See also: centre, point of attention, Syn. ศูนย์รวม, จุดรวม, Example: จุดศูนย์รวมของคนไทยคือ องค์พระมหากษัตริย์
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
จุดศูนย์กลาง[N] center, See also: middle point, hub, center, Syn. จุดรวม, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร, Count unit: จุด, Thai definition: จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น
จุดศูนย์ถ่วง[N] center of gravity, Syn. จุดศูนย์กลางของความถ่วง, Example: นักเรียนกำลังทดลองเรื่องการหาจุดศูนย์ถ่วงของของแข็ง, Thai definition: จุดซึ่งแนวของน้ำหนักของก้อนเทหวัตถุนั้นผ่านดิ่งลง ไม่ว่าก้อนเทหวัตถุนั้นจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม
ศูนย์การผลิต[N] manufacturing center, Example: ศูนย์การผลิตเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย ในปัจจุบัน กำลังทำการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ดังนี้ คือเชฟโรเลต โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และซูบารุ ส่งออกไปทั่วโลก
หัวหน้าศูนย์[N] chief of center, Example: หัวหน้าศูนย์เป็นผู้ที่คอยดูแลลูกน้องทุกคน, Count unit: คน
ศูนย์บัญชาการ[N] commanding center
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
ศูนย์อำนวยการ[N] directorate center, See also: control center, administration center
ศูนย์อำนวยการ[N] directorate center, See also: control center, administration center
ศูนย์เฉพาะกิจ[N] ad hoc center, See also: special center, Example: นอกจากภาระกิจต่างๆ ที่แต่ละกองกำกับการมีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว กองปราบปรามยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างๆ ขึ้นอีกด้วย
เส้นศูนย์สูตร[N] equator, Syn. เส้นอีเควเตอร์, Example: ประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นวงกลมสมมุติที่ลากตรงกึ่งกลางโลกโดยรอบ แบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน คือ ส่วนซีกโลกเหนือกับส่วนซีกโลกใต้
ศูนย์การคมนาคม[N] communication center
ศูนย์การปกครอง[N] administration center
ศูนย์การปกครอง[N] adminstration center
ศูนย์ประสานงาน[N] coordination center
ศูนย์ประสานงาน[N] coordination center
ศูนย์การสื่อสาร[N] communication center
แรงสู่ศูนย์กลาง[N] centripetal force, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงหนีศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงหนีศูนย์กลาง[N] centrifugal force, Syn. แรงเหวี่ยง, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
เส้นผ่าศูนย์กลาง[N] diameter, See also: straight line through the center of a circle, Syn. เส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นแบ่งครึ่งวงกลม, Example: ลูกนิมิตใช้สำหรับกำหนดเขตวัดหรือที่ของสงฆ์ ลักษณะกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร ใช้ฝังอยู่ใต้ฐานเสมาโดยรอบ, Count unit: เส้น, Thai definition: คอร์ดของวงกลมหรือของวงรี ซึ่งลากผ่านจุดศูนย์กลาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง[N] diameter, Syn. เส้นผ่าศูนย์กลาง, Example: แก้วหูมีรูปร่างเกือบเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-9 มิลลิเมตร, Count unit: เส้น, Thai definition: คอร์ดของวงกลมหรือของวงรี ซึ่งลากผ่านจุดศูนย์กลาง, Notes: (คณิตศาสตร์)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร[N] information center, Syn. ศูนย์ข่าว
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก[N] Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดศูนย์กลางน. จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น, จุดรวม.
จุดศูนย์ถ่วงน. จุดซึ่งแนวของนํ้าหนักของก้อนเทหวัตถุนั้นผ่านดิ่งลง ไม่ว่าก้อนเทหวัตถุนั้นจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม, จุดศูนย์กลางของความถ่วง ก็ว่า.
ทินศูนย์(ทินนะ-) น. วันร้าย (ใช้ในตำราหมอดู).
แรงสู่ศูนย์กลางน. แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้น และมีขนาดเท่ากับแรงหนีศูนย์กลาง.
แรงหนีศูนย์กลางน. แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้น และมีขนาดเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง.
ศูนย-, ศูนย์(สูนยะ-, สูน) ว. ว่างเปล่า. ก. หายสิ้นไป. น. ตัวเลข ๐
ศูนย-, ศูนย์จุดกลาง, ใจกลาง, แหล่งกลาง, แหล่งรวม, เช่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์หนังสือ ศูนย์รวมข่าว.
ศูนย์กลางน. แหล่งกลาง เช่น กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการค้าขาย, ศูนย์ ก็ว่า.
ศูนย์การค้าน. แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร.
ศูนย์ชุมชนน. หน่วยงานถาวรที่เป็นศูนย์กลางในการวางแผนปฏิบัติงานและประสานงานบริการของหน่วยราชการและองค์การต่าง ๆ โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะเลือกคณะกรรมการขึ้นทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารงาน.
ศูนย์ถ่วงน. จุดซึ่งถือว่าแนวน้ำหนักของวัตถุผ่านลงที่จุดนั้น เช่น ตุ๊กตาล้มลุกมีศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำ.
ศูนย์บริการสาธารณสุขน. สถานีอนามัยในเขตเมือง ได้แก่ เขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งเป็นเมืองพิเศษ.
ศูนย์พ่าห์น. พระเคราะห์ที่นำหน้าลัคนา อยู่ในราศี ๒.
ศูนย์เยาวชนน. สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้เยาวชนไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ศูนย์เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น ดินแดง.
ศูนย์สัมบูรณ์น. อุณหภูมิที่ตํ่าสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 °K) หรือ -๒๗๓.๑๕ °ซ.
ศูนย์สูตรน. ชื่อเส้นสมมุติที่ลากรอบโลก แบ่งโลกออกเป็น ๒ ซีก คือ ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ จุดทุกจุดบนเส้นศูนย์สูตรอยู่ห่างจากขั้วโลกทั้ง ๒ เท่ากัน.
ศูนย์ไส้น. จุดศูนย์กลาง เช่น คนมีศูนย์ไส้อยู่ที่สะดือ.
ศูนย์หน้าน. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งกลางของแถวหน้าในการเล่นฟุตบอลทำหน้าที่ยิงประตูเป็นสำคัญ บางครั้งอาจลงมาช่วยเซนเตอร์ฮาล์ฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งกลางของแถวกลางและพาลูกขึ้นไปในแดนฝ่ายตรงข้ามด้วย.
เส้นศูนย์สูตรน. เส้นวงกลมสมมุติที่ลากรอบโลก และแบ่งโลกออกเป็นส่วนซีกโลกเหนือกับ ส่วนซีกโลกใต้.
เส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลางน. คอร์ดของวงกลมหรือของวงรี ซึ่งลากผ่านจุดศูนย์กลาง.
เสียศูนย์ก. ผิดจากแนวที่ถูกต้อง เช่น ปืนเสียศูนย์ ยิงได้ไม่แม่นยำ.
ก้นหอยน. รอยเส้นขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างรูปก้นหอยมีที่นิ้วมือเป็นต้น, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ม้วนผมแบบก้นหอย.
กะพ้อ ๒น. ชื่อปาล์มขนาดย่อมในสกุล Licuala วงศ์ Palmae มีหลายชนิด เช่น ชนิด L. spinosa Thunb. มักขึ้นเป็นกออยู่ริมทะเล หรือในที่ซึ่งนํ้าเค็มขึ้นถึง ลำต้นสูงถึง ๔ เมตร ใบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐-๑๑๐ เซนติเมตร เว้าเป็นแฉกลึก ก้านใบยาว ขอบก้านมีหนาม, ชนิด L. peltata Roxb. ขึ้นตามป่าดอนในที่ชุ่มชื้นและที่แฉะ ลักษณะคล้ายชนิดแรก แต่ก้านใบลํ้าอยู่ใต้โคนใบ ทั้ง ๒ ชนิดใบใช้ห่อทำไต้ ห่อของ เย็บเป็นร่ม มุงหลังคาชั่วคราว ใบอ่อนใช้มวนบุหรี่, กะชิง ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ชิง หรือ ชิ่ง, ปาล์มพวกนี้เรียก พ้อ ก็มี เช่น ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา (โลกนิติ).
กุญแจเสียงน. ระบบเสียงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโน้ต โดยมีโน้ตใดโน้ตหนึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง.
ขานกยาง ๒น. ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides tol (Cuvier) ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้าง เรียวเล็กกว่าปลาสละและปลาเฉียบ แต่พอ ๆ กับปลาสีเสียด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสกุลเดียวกัน ปากไม่กว้างนัก ท้ายขากรรไกรบนอยู่ในแนวใต้จุดศูนย์กลางของตา เกล็ดเล็กและยาวมากคล้ายเข็มฝังแน่นในหนัง เส้นข้างตัวไม่มีเกล็ดที่เป็นสันแข็ง ครีบหลังตอนแรกเป็นหนามแข็ง ๖-๗ ก้าน เรียงห่างกัน มีกระดูกเป็นหนาม ๒ อัน อยู่หน้าครีบก้นและพับซ่อนในร่องเนื้อได้ ลำตัวสีเงินเทา มีจุดสีเทาดำอยู่ในแนวเส้นข้างตัว ๕-๘ จุด ขนาดยาวได้ถึง ๔๓ เซนติเมตร.
ขาวพวงน. ชื่อส้มโอพันธุ์หนึ่ง ผลคล้ายส้มจุก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร.
จำนวนเต็มน. จํานวนที่เป็นจํานวนนับ, จํานวนนับติดเครื่องหมายลบหรือศูนย์.
จำนวนบวกน. จำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์.
จำนวนลบน. จำนวนเลขที่มีค่าต่ำกว่าศูนย์.
จำนวนตรรกยะน. จํานวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปเศษส่วนได้ โดยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจํานวนเต็ม และส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์, จํานวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปทศนิยมไม่รู้จบประเภทซํ้าได้ เช่น (= ๐.๑), (= ๐.๑๒).
จุดรวมน. จุดกลางซึ่งเป็นที่รวมของคน สิ่งของ หรือความรู้สึกนึกคิดเป็นต้น, จุดศูนย์กลาง ก็ว่า.
ใจกลางน. ศูนย์กลาง.
ใจเมืองว. ศูนย์กลางของเมือง, กลางเมือง เช่น เกิดเรื่องที่กลางใจเมือง.
ฉาบ ๑น. เครื่องตีกำกับจังหวะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายจาน มีปุ่มนูนขึ้นตรงกลาง เจาะรูกลางปุ่มร้อยเชือกหรือเส้นหนังสำหรับจับ มี ๒ ขนาด คือ ขนาดเล็ก เรียกว่า ฉาบเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒-๑๔ เซนติเมตร และขนาดใหญ่ เรียกว่า ฉาบใหญ่ กว้าง ๒๔-๒๖ เซนติเมตร.
ชุมสายโทรศัพท์น. ศูนย์กลางคู่สายโทรศัพท์ และเป็นที่ที่สายโทรศัพท์หมายเลขต่าง ๆ เชื่อมติดต่อกัน.
ไซโคลน(-โคฺลน) น. ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๕ นอต หรือ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป.
ดงดิบน. ป่าในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีต้นไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี.
ดีเปรสชันน. พายุหมุนที่มีกำลังอ่อนในเขตร้อนมีต้นกำเนิดเหนือมหาสมุทร ทำให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักเป็นบริเวณกว้าง, บริเวณความกดอากาศต่ำที่มีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้.
ตลาดหลักทรัพย์น. ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, ตลาดหุ้น ก็เรียก.
ตำแหน่งลักษณนามเรียกจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม ยกเว้นเลขศูนย์ที่ไม่มีตัวเลขอื่นตามหลัง เช่น ๕.๐๔ เรียกว่า ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๖.๑๐๘ เรียกว่า ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง
ไต้ฝุ่นน. ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๕ นอต หรือ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป.
ถ่วงล้อก. ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของล้อเท่ากัน.
ทอร์นาโดน. ชื่อพายุประจำถิ่นชนิดหนึ่ง มีความรุนแรงมาก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒-๓ กิโลเมตร บริเวณศูนย์กลางพายุมีความกดอากาศต่ำมาก จึงทำให้อากาศรอบนอกที่พัดเข้าหาศูนย์กลางพายุมีความเร็วสูงมาก เมื่อเริ่มเกิดเมฆจะม้วนตัวเป็นรูปกรวยหรืองวงยื่นออกมาจากฐานเมฆ ส่วนมากเกิดในบริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกาและทางตะวันตกของออสเตรเลีย, ลมงวง หรือ ลมงวงช้าง ก็เรียก.
ธงราชนาวีน. ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔ ใน ๖ ส่วนของความกว้างของผืนธง โดยให้ขอบของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธงหรือคันธง.
นาภิ, นาภี ๑ศูนย์กลาง เช่น อันไพโรจรูจี ในนาภีพสุธา (นันโท).
เนปจูนน. ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๘ ในระบบสุริยะ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะอยู่ห่างโลกมาก อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๔,๕๒๙ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร ๔๘,๔๐๐ กิโลเมตร ในแนวที่ผ่านขั้ว ๔๗,๔๐๐ กิโลเมตร, ดาวสมุทร ก็เรียก.
บวกในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ ว่า จำนวนบวก.
บัวตูมน. ชื่อพืชเบียนชนิด Rafflesia kerriiMeijer ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบ เกาะเบียนรากไม้เถา ดอกตูมสีนวล ใช้ทำยาได้ เมื่อบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร สีนํ้าตาลแดงประเหลือง กลิ่นเหม็น, บัวผุด ก็เรียก.
ประกับ ๒น. วัตถุใช้แทนเงินปลีก ขนาดเท่าเหรียญมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว ทำด้วยดินเผาตีตราต่าง ๆ.
เป้าหมายน. บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspectivity, centralภาวะมีศูนย์กลางร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pain center; pain centreศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain centre; pain centerศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population centerศูนย์กลางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
precentral-หน้าศูนย์, -หน้าศูนย์กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentralใกล้ศูนย์กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical centreศูนย์กลางแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory centreศูนย์หายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sudorific centre; centre, sweatศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcentralเกือบศูนย์กลาง, ชิดศูนย์กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salivatory centreศูนย์เร่งน้ำลาย [มีความหมายเหมือนกับ nucleus, salivatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary nodule; center, germinal; centre, germinalศูนย์ผลิตลิมโฟไซต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seismic focus; focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
straight electrode; vertical centre electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sparse matrixเมทริกซ์มากเลขศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satiety centreศูนย์อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech centre; centre, Broca'sศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, vascular; stimulant, vasomotorสารกระตุ้นศูนย์ควบคุมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, vasomotor; stimulant, vascularสารกระตุ้นศูนย์ควบคุมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
state-centrismระบบศูนย์รวมอำนาจรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweat centre; centre, sudorificศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensorium๑. ระดับความรู้สึกตัว๒. ศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory aphasia; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory centreศูนย์รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-aligning torque; aligning torqueทอร์กคืนศูนย์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ossification centreศูนย์เริ่มสร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, terminal; occlusion, centric; occusion, centricการสบ(ฟัน)ในศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occulaion, acentric; occlusion, acentric; occlusion, eccentricการสบ(ฟัน)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
OMC (operation and maintenance center)โอเอ็มซี (ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation and maintenance center (OMC)ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอเอ็มซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
occlusion, acentric; occlusion, eccentric; occulaion, acentricการสบ(ฟัน)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusion, centric; occlusion, terminal; occusion, centricการสบ(ฟัน)ในศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusion, eccentric; occlusion, acentric; occulaion, acentricการสบ(ฟัน)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occusion, centric; occlusion, centric; occlusion, terminalการสบ(ฟัน)ในศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
offset electrodeขั้วเชื่อมเยื้องศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ATDC (after top dead center)เอทีดีซี (หลังศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditory word centreศูนย์ฟัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnesia, visual; alexia; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, motorศูนย์ประสาทสั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aligning torque; self-aligning torqueทอร์กคืนศูนย์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
angle offset electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียงเยื้องศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
aleph-null; aleph-zeroอะเลฟศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aleph-zero; aleph-nullอะเลฟศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
acoustic aphasia; aphasia, auditory; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, acoustic; aphasia, auditory; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Centrifugal pumpปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระนาภีน. สะดือ, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระนาภี, เช่น พระพุทธรูปส่วนสูงวัดจากพระบาทถึงพระนาภี, ท้อง เช่น ประชวรพระนาภี; ดุมเกวียน, ดุมรถ; ศูนย์กลาง [ศัพท์พระราชพิธี]
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Zero base budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ [เศรษฐศาสตร์]
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
Surface zeroเซอร์เฟซซีโร, ตำแหน่งบน ผิวน้ำในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ (ดู ground zero ประกอบ) [นิวเคลียร์]
National Electronics and Computer Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Metal and Materials Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technical Information Access Centerศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Science and Technology Knowledge Servicesศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleusนิวเคลียส, แกนกลางของอะตอม มีประจุเป็นบวก และขนาดเล็กประมาณ 10-15 เมตร หรือประมาณ 1 ใน 10,000 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอม เป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม ทุกนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนธรรมดาที่มีเพียงโปรตอนหนึ่งอนุภาค [นิวเคลียร์]
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
(ดู surface zero ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Share depositoryศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หน่วยงานที่ให้บริการเป็นศูนย์กลางรับฝากและถอนหลักทรัพย์ให้สมาชิก รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การโอน และงานทะเบียนผู้ถือหุ้น การทำหน้าที่ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อ ขายกัน เนื่องจากสมาชิกทุกรายต่างก็มีบัญชีฝากหุ้นอยู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ การส่งมอบหุ้นที่ซื้อขายกันสามารถ กระทำได้โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำการโอนจำนวนหุ้นในบัญชีของสมาชิกผู้ขายไปเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ซื้อ ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาและมีภาระในการส่งมอบรับมอบใบหุ้นระหว่างกัน สถาบันที่ทำหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Securities Depository Co., Ltd. หรือ TSD ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]
ไต้ฝุ่นชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
คำที่มักเขียนผิด คือ ใต้ฝุ่น [คำที่มักเขียนผิด]
Zero (The number) ศูนย์ (จำนวน) [TU Subject Heading]
Zero-base budgeting งบประมาณฐานศูนย์ [TU Subject Heading]
Youth centers ศูนย์เยาวชน [TU Subject Heading]
Academic medical centersศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Art centersศูนย์ศิลปะ [TU Subject Heading]
Business incubatorsศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Call centersศูนย์ประสานงานบริการ [TU Subject Heading]
Center for the performing artsศูนย์ศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Central placesสถานที่ศูนย์กลาง [TU Subject Heading]
Civic centersศูนย์ชุมชนท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Community centersศูนย์ชุมชน [TU Subject Heading]
Community mental health centersศูนย์สุขภาพจิตชุมชน [TU Subject Heading]
Credit bureausศูนย์ข้อมูลสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Instructional materials centersศูนย์สื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Kyoto University. The Center for Southeast Asian Studies Libraryมหาวิทยาลัยเกียวโต. ห้องสมุดศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา [TU Subject Heading]
Medical centersศูนย์การแพทย์ [TU Subject Heading]
Neighborhood Information Center Projectศูนย์ข้อมูลระดับท้องถิ่น [TU Subject Heading]
OTCศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพฯ [TU Subject Heading]
Play groupsศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน [TU Subject Heading]
Recreation centersศูนย์นันทนาการ [TU Subject Heading]
Refugee campsศูนย์อพยพ [TU Subject Heading]
Rehabilitation centersศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Senior centersศูนย์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Shopping centersศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Student-centered learningการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [TU Subject Heading]
Telecommuting centersศูนย์การทำงานทางไกล [TU Subject Heading]
Tourist information centersศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Trauma centersศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์
สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Zero Discharge การไม่ปล่อยของเสีย, ของเสียเป็นศูนย์
1) กระบวนการผลิตหรือบำบัดซึ่งขั้นตอนสุดท้ายไม่มีของเสียปล่อยออกมา สู่สิ่งแวดล้อมที่รองรับหรือเก็บกักสิ่งปฏิกูล 2) ถังหรือหลุมส้วมหรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บกักสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ถังเกรอะ บ่อซึม ฯลฯ สิ่งปฏิกูล 3) ของเสียที่ขับถ่ายออกจากร่างกาย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ 4) ที่ที่ใช้เก็บรวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ร่างกายขับออกมา โดยทำให้สิ่งปฏิกูลนั้นเกิดการสลายตัวจนหมดอันตราย ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรค และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อม ส้วมมีอยู่ 2 ระบบ คือ 1) ส้วมที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อน หมายถึง ส้วมที่ไม่ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวพาหรือตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่เก็บ กัก เช่น ส้วมหลุม ส้วมถังเท ฯลฯ 2) ส้วมทีใช้น้ำขับเคลื่อน หมายถึง ส้วมที่ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวพาหรือตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่เก็บกัก เช่น ส้วมซึม บ่อซึม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Urban Nucleus ศูนย์กลางของเมือง
การรวมตัวกันของชุมชนมากกว่าหนึ่งชุมชน ที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน โดยที่ยังคงรักษาอำนาจในการบริหารของตนเองเอาไว้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zero.ศูนย์ The Damage a Man Can Do (2008)
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
Hurry up with the plug, I'll align the sights...ฉันจะจัดศูนย์ปืน ใช่ Help! (1965)
I don't know your name but I'd like you to have my camera.แต่ฉันต้องการให้คุณมีกล้อง ของฉัน สั่งซื้อศัตรูข้อมูลศูนย์ How I Won the War (1967)
Which puts the score at God 7, you 0.ซึ่งแปลว่าพระเจ้าได้ 7 คะแนน คุณศูนย์ Oh, God! (1977)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
- Let's go to the first-aid centre.-รีบไปศูนย์ปฐมพยาบาล. Suspiria (1977)
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค. Suspiria (1977)
Code 7, eight-six, eight-one, eight-zero.รหัส 7, 8-6, 8-1, แปดศูนย์ Mad Max (1979)
Tell all dispatchers to remain at their posts.บอกศูนย์วิทยุให้ประจำที่ไว้ ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ Airplane! (1980)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ Gandhi (1982)
The center section is hardly moving.ส่วนศูนย์คือแทบจะไม่ย้าย 2010: The Year We Make Contact (1984)
It has to be at least 100 below zero.มันจะต้องมีอย่างน้อย 100 ต่ำ กว่าศูนย์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We don't know from 100 below zero.เราไม่ทราบว่าจาก 100 ต่ำกว่า ศูนย์ โอ้ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed.จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It is 22,000 kilometers in diameter.เส้นศูนย์สูตร. มันเป็น 22,000 กิโลเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Nine eight...seven six...five four...three two...one zero.เก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สาม สองหนึ่งศูนย์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
There's got to be a fulcrum release lever somewhere.มีก็จะเป็นปุ่มปลดล็อคศูนย์กลางอยู่ที่ไหนสักแห่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง Day of the Dead (1985)
no one outside this command center has that information, gentlemen.คนข้างนอกศูนย์สั่งการนี้ ไม่มีใครรู้ Spies Like Us (1985)
I hurt my family, you lost your job anyway- - I did it for nothing!ฉันทำให้ครอบครัวต้องเสียใจ คุณโดนไล่ออก ฉันทำแล้วศูนย์เปล่าจริง ๆ! Dirty Dancing (1987)
No, not for nothing.ไม่หรอก มันไม่ศูนย์เปล่า Dirty Dancing (1987)
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า Akira (1988)
This is the central wiring shaft!ที่นี่คือศูนย์กลางด้ามโลหะ! Akira (1988)
Contact the central defense center and tell them to patch us through to SOL's control circuits!ติดต่อศูนย์ป้องกันกลาง... ...และบอกพวกเขาว่าให้เชื่อมต่อ วงจรควบคุม SOL มาที่เรา! Akira (1988)
Living here day by day... you think it's the center of the world.ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ วันต่อวัน... เธอคิดว่ามันเป็น จุดศูนย์กลางของโลก. Cinema Paradiso (1988)
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ' Night of the Living Dead (1990)
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน' Night of the Living Dead (1990)
You scored nil. Out of a possible 12.คะแนนของคุณศูนย์ ออกไปได้ 12 The Russia House (1990)
A major pet emporium.ศูนย์จำหน่ายสัตว์เลี้ยง Mannequin: On the Move (1991)
Run batch 505.เรียกรหัส ห้าศูนย์ห้า The Lawnmower Man (1992)
I was taken to South London Remand Centre.เขาพาผมไป ภาคใต้ศูนย์ส่งกลับกรุงลอนดอน In the Name of the Father (1993)
I'm losing me, John.ฉันกำลังเสียศูนย์แย่จอห์น In the Mouth of Madness (1994)
Help me. I'm losing me.ช่วยด้วย ฉันกำลังเสียศูนย์ In the Mouth of Madness (1994)
I'm losing me!ฉันกำลังเสียศูนย์ In the Mouth of Madness (1994)
Alignment's off!ศูนย์ถ่วงก็ไม่ดี Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm a needle starting at zero going the other way.ชีวิตผมตั้งต้นตรงศูนย์แล้วต่ำลง ๆ Heat (1995)
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้ Ghost in the Shell (1995)
Chief, a message for you from Headquarters.หัวหน้า, มีข้อความจากศูนย์ฯถึงหัวหน้าครับ Ghost in the Shell (1995)
Center that segment. Centering.ศูนย์ส่วนที่ Contact (1997)
Well, I'm still Crew Ops at the Control Center.ดีฉันยังคง โอพสลูกเรือที่ศูนย์ควบคุม Contact (1997)
It will come down through the center of the rings and into the Machine's core.มันจะลงมาผ่านทางศูนย์ของ แหวนและเป็นหลักของเครื่อง Contact (1997)
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ Contact (1997)
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา Contact (1997)
Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy never took place?แล้วทำไมคุณไม่เพียงแค่ถอน คำเบิกความของคุณและยอมรับ ที่เดินทางไปยังศูนย์นี้ Contact (1997)
Look, the seismic activity is nil. Steady as a rock.ดูกิจกรรมแผ่นดินไหว เป็นศูนย์ อย่างต่อเนื่องเป็นหิน Dante's Peak (1997)
Stop, or you get a zero.หยุดนะ อยากได้ศูนย์รึไง The Education of Little Tree (1997)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die   FR: mourir
หัวหน้าศูนย์[n. exp.] (hūanā sūn) EN: chief of center   
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center   FR: centre [m] ; point focal [m]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng khøng khwam) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์รวม[n.] (jutsūnrūam) EN: center   
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jut sūnthūang) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน[adj.] (mī jutsūnklāng ruam kan) EN: concentric   FR: concentrique
มุมศูนย์องศา[n. exp.] (mum sūn ongsā) EN: null angle ; zero angle   FR: angle nul [m]
ประชาธิปไตยรวมศูนย์ [n. exp.] (prachāthippatai rūam sūn) EN: centralized democracy   
แรงหนีศูนย์กลาง[n.] (raēng-nisūnklāng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
แรงสู่ศูนย์กลาง[n.] (raēngsūsūnklāng) EN: centripetal force   FR: force centripète [f]
รวมศูนย์ [v. exp.] (rūam sūn) EN: centralize ; center   FR: centraliser
เส้นผ่าศูนย์กลาง [n.] (senphāsūnklāng) EN: diameter   FR: diamètre [m]
เส้นผ่านศูนย์กลาง [n.] (senphānsūnklāng) EN: diameter   FR: diamètre [m]
เส้นศูนย์สูตร[n.] (sensūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]
ศูนย์ [num.] (sūn) EN: zero ; nought ; nil ; cipher   FR: zéro [m]
ศูนย์ [n.] (sūn) EN: centre = center (Am.) ; heart ; core   FR: centre [m] ; foyer [m]
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)[org.] (sūn amnūaykān raksā khwām sa-ngop rīeprøi) EN: peacekeeping operation centre ; government's peace-keeping centre   
ศูนย์บำบัด[n. exp.] (sūn bambat) EN: treatment center ; therapy center   
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[n. exp.] (sūn bambat raksā yāsēptit) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre   
ศูนย์บริการ[n. exp.] (sūn børikān) EN: service center   
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย[n. exp.] (sūn børikān ēkkasān kān wijai) EN: documentation center   FR: centre de documentation [m]
ศูนย์บริการสาธารณสุข[n. exp.] (sūn børikān sāthāranasuk) EN: public health center   
ศูนย์ฝึกอบรม[n. exp.] (sūn feukoprom) EN: training centre ; training center (Am.)   FR: centre de formation [m]
ศูนย์หาย[v. exp.] (sūn hāi) FR: perdre ; disparaître
ศูนย์การค้า[n. exp.] (sūnkānkhā) EN: shopping center ; trade center ; shopping mall ; mall   FR: centre commercial [m]
ศูนย์การประชุม[n. exp.] (sūn kān prachum) EN: convention hall ; convention center   FR: centre de congrès [m] ; palais des congrès [m]
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ = ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ [org.] (Sūn Kān Prachum Haengchāt Sirikit = Sun Prachum Haengchāt Sirikit) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)   FR: Centre national des congrés Reine Sirikit [m]
ศูนย์การเรียนรู้ [n. exp.] (sūn kān rīenrū) EN: learning center   FR: centre d'apprentissage [m]
ศูนย์ข่าว[n.] (sūnkhāo) EN: news agency ; press agency   FR: agence de presse [f]
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[n. exp.] (Sūn Khwāmrū Witthayāsāt Lae Thēknōlōyī) EN: Science and Technology Knowledge Center (STKC)   FR: Centre des sciences et technologies (STKC)
ศูนย์ควบคุม[n. exp.] (sūn khwāpkhum) EN: control center ; control post   FR: centre de contrôle [m]
ศูนย์กีฬา[n. exp.] (sūn kīlā) EN: sport complexe   FR: centre sportif [m] ; complexe sportif [m]
ศูนย์กลาง [n.] (sūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle ; epicenter   FR: centre [m] ; coeur [m] ; milieu [m] ; épicentre [m]
ศูนย์กลางการค้า[n. exp.] (sūnklāng kānkhā) EN: trade centre   
ศูนย์หน้า[n.] (sūnnā) EN: defense   
ศูนย์หนังสือ[n. exp.] (sūn nangseū) EN: book center ; bookstore   FR: librairie [f]
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม[n. exp.] (sūn patibatkān ruam) EN: operation center   
ศูนย์ประชุม[n. exp.] (sūn prachum) EN: conference center ; convention center   
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์[org.] (Sūn Prachum Haengchāt Sirikit) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) ; Queen Sirikit Convention Center   
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ[n. exp.] (sūn sadaēng phan sat nām) EN: aquarium   
ศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (sūn sambūn) EN: absolute zero   FR: zéro absolu [m]
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ[org.] (Sūn sāngsan ngān økbaēp) EN: Thailand Creative & Design Center (TCDC)   FR: Centre thaïlandais de création et de design (TCDC) [m]
ศูนย์สูตร[n.] (sūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]
ศูนย์ถ่วง[n. exp.] (sūnthūang) EN: centre of gravity   FR: centre de gravité [m]
ต่ำกว่าศูนย์องศา[xp] (tam kwā sūn ongsā) EN: below zero (degree)   
ทินศูนย์[n.] (thinnasūn) EN: bad day ; evil day   FR: jour de malchance [m]
ตีค่าเป็นศูนย์[v. exp.] (tī khā pen sūn) EN: write off   FR: annuler
อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (unhaphūm sūn sambūn) EN: absolute zero temperature   FR: température absolue [f]
๐ (ศูนย์)[num.] (sūn) EN: 0 (zero)   FR: 0 (zéro)

English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
America Online[N] ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
aperture[N] เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อง, See also: เส้นผ่าศูนย์กลางของรู
apothem[N] เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
axis[N] แกน, See also: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว, Syn. axle, pole, shaft
base[N] จุดศูนย์กลาง
capital[N] ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
center[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
center[N] ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center
center[N] ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
center[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
center[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. centre, nerve center, nerve centre
center[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
central[N] จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์, Syn. telephone exchange
central[ADJ] ที่เป็นศูนย์กลาง
centralise[VT] รวมอำนาจมาศูนย์กลาง, See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง, Syn. centralize, unify, concentrate
centralism[N] การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
centralize[VT] รวมอำนาจมาศูนย์กลาง, See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง, Syn. centralise, unify, concentrate
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
centre[N] ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center
centre[N] ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
centre[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
centre[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. center, nerve center, nerve centre
centre[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
centre of gravity[N] จุดศูนย์ถ่วง
centric[ADJ] อยู่ตรงศูนย์กลาง, Syn. centrical
centrifugal[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่หนีศูนย์กลาง, Syn. outward, eccentric, Ant. centripetal
centripetal[ADJ] ที่เคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลาง, Ant. centrifugal
cipher[N] ศูนย์, See also: ค่าเป็นศูนย์, Syn. zero, blank, naught, cypher
cold[N] อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา, Syn. frost, freeze
concentrate[VT] ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, Syn. center, focus
concentrate[VI] ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentration[N] การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
concentric[ADJ] ที่มีศูนย์กลาง, Syn. concentrical
concentrical[ADJ] ที่มีศูนย์กลาง, Syn. concentric
cypher[N] ศูนย์, See also: ค่าเป็นศูนย์, Syn. zero, blank, naught
concentrate on[PHRV] รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate upon, focus on
concentrate upon[PHRV] รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate on, focus on
count to[PHRV] นับเริ่มจากศูนย์, Syn. count from, reckon to
far out[IDM] ไกลเมือง, See also: ไกลจากจุดศูนย์กลาง
department store[N] ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar
diameter[N] เส้นผ่าศูนย์กลาง, See also: เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม, Syn. equator, diameter
diametrical[ADJ] เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง, See also: เกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
efferent[ADJ] ซึ่งสั่งการจากอวัยวะส่วนกลาง (โดยเฉพาะสมองและไขสันหลัง) (ทางสรีรวิทยา), See also: ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง, Ant. afferent
emporium[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, Syn. bazaar, shopping center, warehouse
epicenter[N] จุดศูนย์กลาง, See also: จุดที่สำคัญที่สุด, Syn. center, focal
epicenter[N] พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว, See also: พื้นดินเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว, Syn. center
equator[N] เส้นศูนย์สูตร
equinoctial circle[N] วงเส้นศูนย์สูตร, Syn. celestial equator, equinoctial line
equinoctial line[N] เส้นศูนย์สูตร, Syn. equinoctial circle, equinoctical point
exchange[N] ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ, See also: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า, Syn. market, stock exchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
aught(ออท) n. สิ่งใด ๆ ,ส่วนใด,ศูนย์ -adv. ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม., Syn. ought,zero,whatsoever
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
centr-Pref. "ศูนย์กลาง" "แหล่งกลาง"
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
centric(เซน'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับศูนย์กลาง, See also: centricity n.
centrical(เซน'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับศูนย์กลาง, See also: centricity n.
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง
centring(เซน'ทริง) n. การกำหนดศูนย์กลาง
centrum(เซน'ทรัม) n. ศูนย์กลาง
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
circumcentern. ศูนย์กลางรอบ
circumcentren. ศูนย์กลางรอบ
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentre(คอนเซน'เทอะ) {concentred,concentring,concentres} vt.,vi. รวมศูนย์
concentric(คันเซน'ทริค) adj. ร่วมศูนย์,ซึ่งมีศูนย์เดียวกัน, See also: concentrical adj. ดูconcentric concentricity n. ดูconcentric
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
diameter(ไดแอม'มิเทอะ) n. เส้นผ่าศูนย์กลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
cypher(n) เลขศูนย์,รหัส
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
efferent(adj) ที่นำออกจากศูนย์กลาง
emporium(n) ศูนย์การค้า,ห้างร้าน,ห้างสรรพสินค้า
equator(n) เส้นศูนย์สูตร
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
hub(n) ดุมล้อรถ,จุดศูนย์กลาง
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
mart(n) ตลาด,ศูนย์กลางการค้า
naught(n) ศูนย์,ความไร้ประโยชน์,ความล้มเหลว
nil(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,การปราศจาก
nothing(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไม่สำคัญ
nought(adv) ศูนย์,ไม่มีอะไร,เปล่าประโยชน์
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
overbalance(vt) ทำให้ไม่สมดุล,ทำให้เอียง,ทำให้เสียศูนย์
zero(adj) ไม่มีอะไร,ว่างเปล่า,เป็นศูนย์,ไร้คุณค่า
zero(n) เลขศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไร้ค่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bottom dead center (n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้
compute (vt ) compute vt. คึ่มพิ้วท์ (พบบ่อย) 1. คำนวณ nc. ค็อมพิ้วเตอร์ (บังคับ) 1. (comp.) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลที่มีความจำ ตามชุดคำสั่ง และสามารถบันทึกผลการประมวลได้ 2. (comp.) พนักงานคำนวณ ในแง่ที่ทำกันเป็นร้อยคน ในสมัยโบราณ ในงานดาราศาสตร์ (ความหมายโบราณ) nc. 1. (comp.) ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ คือ ศิลปที่สร้างหรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ หรือระบายสี เป็นต้น nc. 1. (comp.) คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง คือ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำหน้าที่บริการด้านประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย nc. 1. (comp.) สกุลของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่สร้างขึ้นจาก microprocessor ชนิดเดียวกัน หรือ คล้ายกัน ตัวอย่างสกุลของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และแบบ PS /2 nc. 1. (comp.) เกมคอมพิวเตอร์ คือ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยคันโยก (joystick)หรือ แป้นพิมพ์ (keyboard) ก็ได้ nc. 1. (comp.) ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อจะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ nc. 1. (comp.) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยชุดฮาร์ดแวร์ และเครื่องอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ เช่น ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง ดิสก์ไดร้ว์ จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ และเมาส์ nc. 1. (comp.) ยุคพัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างกลางปี พ.ศ. 2503 - 2513 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้ IC หรือวงจรรวม ชื่อเต็มว่า integrated circuit หรือ IC n. (ศัพท์คอม) 1. (comp.) ความสามารถที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ nc. 1. (comp.) การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน มีความหมาย เช่นเดียวกับ computer-assisted instruction สามารถดูคำอธิบายใน CAI n. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ v. (ไม่ต้องท่อง) 1. (comp.) ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงาน
occupational centreศูนย์ฝึกอาชีพ
rear sight (n ) ศูนย์ (เล็ง) หลัง
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์
อุกาบาต (n ) (แอส'เทอรอยด) n. ดาวเคราะห์น้อย, อุกาบาต, กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet) หมายเหตุ. ฝรั่งเขาใช่คำว่า asteroid 2014 แต่ไทยใช้คำว่า อุกาบาต 2014
See also: R. meteorite, pallasite

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
直径[ちょっけい, chokkei] (n) เส้นผ่านศูนย์กลาง
関東[かんとう, kantou] (n) ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นประกอบด้วยจังหวัดโตเกียว คะนะงะวะ ชิบะ ไซตะมะ อิบะระงิ โตะจิงิ และกุมมะ
震央[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว) , See also: Related:震央

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
重心[じゅうしん, juushin] (n) จุดศูนย์ถ่วง
物流センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n ) ศูนย์กระจายสินค้า
質量中心[しつりょうちゅうしん, shitsuryouchuushin] (n ) จุดศูนย์กลางมวล (ฟิสิกส์) , See also: R. center of mass (CM)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
torah (n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว
See also: S. Pentateuch, R. The Old Testament

French-Thai: Longdo Dictionary
zéro(numéro) ศูนย์, 0

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
重心[じゅうしん] (n) จุดศูนย์ถ่วง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top