Search result for

*รั้ง*

(595 entries)
(0.5765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รั้ง, -รั้ง-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เบยเลย เป็นคำแผลงที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือพิมพ์ข้อความ เนื่องจากแป้นตัวอักษร ล ลิง และ บ ใบไม้ อยู่ใกล้กัน จึงทำให้เกิดการพิมพ์ผิดได้บ่อยครั้ง จนเป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าพิมพ์ว่า เบย จะหมายความถึง เลย และยังแฝงถึงความรู้สึกเล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง กรณีที่พบบ่อย เช่นคำว่า จังเลย อาจแผลงได้เป็น จุงเบย เช่น เจ๊บจุงเบย (เจ็บจังเลย), ฮาจุงเบย (ฮา จังเลย)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง (n modal verb adv colloq )
ประโยคเริ่มกันเลยดีกว่า ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ และฉันก็ยังเป็นลูกคนเดียว ฉันเติบโตมากับต้นกล้วย ต้นมะพร้าว คลองและโคน เพราะพ่อกับแม่ มีที่ดิน ที่สวน จนฉันโตมาได้ 8 ขวบ ถึงย้ายมาในเมือง ได้ย้ายโรงเรียน ฉันมีเพื่อนมากขึ้น ฉันเป็นคนร่าเริง และยิ้มเก่ง ที่สำคัญฉันชอบพูดคุย จนบางครั้งเคยถูกคุณครูดุ แต่ในบางครั้งฉันก็มีมุมสงบ นั้นคือตอนที่ฉันเครียด ฉันไม่พูดคุยกับใครเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวไปได้ด้วยดี ทั้งครอบครัว เพื่อน ... พวกเขาคือทุกอย่างในชีวิตฉัน
มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เทนสัน (อังกฤษ: N[มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เทนสัน (อังกฤษ: N] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) มาริลิน มอนโร (อังกฤษ: Marilyn Monroe) หรือชื่อเกิด นอร์มา จีน มอร์เทนสัน (อังกฤษ: Norma Jeane Mortenson) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1926 – 5 สิงหาคม ค.ศ. 1962) เป็นอดีตนักแสดง นักร้อง นางแบบชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงจากบทบาท "dumb blonde" เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ทางเพศที่ได้รับความนิยมในคริสต์ทศวรรษ 1950 เป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติที่มีต่อเพศแห่งยุค แม้ว่าเธอได้เป็นนักแสดงระดับต้น ๆ เพียงแค่หนึ่งทศวรรษ ภาพยนตร์ของเธอทำรายได้ได้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่เธอจะเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดใน ค.ศ. 1962[1] เธอยังถือว่าเป็นสัญรูปของวัฒนธรรมสมัยนิยมหลัก ๆ นับแต่นั้นมา[2] มอนโรเกิดและเติบโตในลอสแอนเจลิส วัยเด็กเธออาศัยอยู่ในบ้านรับเลี้ยงเด็ก และสถานเด็กกำพร้า และสมรสครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ปี ขณะทำงานในโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสงคราม ใน ค.ศ. 1944 เธอพบกับช่างภาพคนหนึ่ง และเริ่มทำอาชีพนางแบบ งานของเธอทำให้เธอได้เซ็นสัญญากับภาพยนตร์ขนาดสั้น 2 เรื่องกับค่ายทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ (1946-1947) และโคลัมเบียพิกเจอส์ (1948) หลังจากรับบทย่อยในภาพยนตร์จำนวนหนึ่ง เธอเซ็นสัญญาใหม่กับฟอกซ์ใน ค.ศ. 1951 เธอกลายเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยบทบาทตลกขบขันหลายบทบาท เช่นในเรื่อง แอสยังแอสยูฟีล (1951) และมังกีบิสเนส (1952) และในภาพยนตร์ดรามาเรื่อง แคลชบายไนต์ (1952) และ โดนต์บาเดอร์ทูน็อก (1952) มอนโรเผชิญหน้ากับข่าวลือหลังจากมีการเปิดเผยว่าเธอเคยถ่ายแบบเปลือยก่อนมาเป็นนักแสดง แต่แทนที่จะทำลายอาชีพเธอ มันกลับทำรายได้ให้กับบอกซ์ออฟฟิศ ก่อน ค.ศ. 1953 มอนโรเป็นหนึ่งในดาราฮอลลิวูดที่มีบทบาทนำในภาพยนตร์ 3 เรื่อง ได้แก่ ฟิล์มนัวร์ เรื่อง ไนแอการา (ภาพยนตร์ ค.ศ. 1953)|ไนแอการา ซึ่งมุ่งจุดสนใจที่เสน่ห์ทางเพศของเธอ และภาพยนตร์ตลกเรื่อง เจนเทิลเม็นพรีเฟอร์บลอนส์ และ ฮาวทูแมร์รีอะมิลเลียนแนร์ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ให้เธอเป็น "dumb blonde" แม้ว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างและจัดการภาพลักษณ์สาธารณะของเธอตลอดอาชีพการทำงาน เธอรู้สึกผิดหวังต่อสตูดิโอที่ไทป์แคสต์ และการให้ค่าตัวเธอต่ำไป เธอถูกพักงานเป็นช่วงสั้น ๆ ในต้นปี ค.ศ. 1954 เนื่องจากเธอปฏิเสธโครงการทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง แต่กลับมาเป็นดาราในภาพยนตร์เรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดเรื่องหนึ่งคือ เดอะเซเวนเยียร์อิตช์ (1955) เมื่อสตูดิโอยังลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาของเธอ มอนโรก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ใน ค.ศ. 1954 ชื่อ มาริลิน มอนโร โพรดักชันส์ (MMP) ขณะก่อสร้างบริษัท เธอเริ่มศึกษาการแสดงที่แอกเตอส์สตูดิโอ ในปลายปี ค.ศ. 1955 ฟอกซ์มอบฉันทะให้เธอควบคุมและให้เงินเดือนสูงขึ้น หลังจากได้รับคำสรรเสริญจากการแสดงในเรื่อง บัสสต็อป (1956) และการแสดงในภาพยนตร์อิสระเรื่องแรกของบริษัท MMP เรื่อง เดอะพรินซ์แอนด์เดอะโชว์เกิร์ล (1957) เธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคำจากเรื่อง ซัมไลก์อิตฮอต (1959) ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเธอที่ถ่ายทำจนเสร็จคือเรื่อง เดอะมิสฟิตส์ (1961)
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States
จุงเบยจังเลย เป็นภาษาวัยรุ่น เพี้ยนมาจาก "จังเลย" บ้างว่าเนื่องมาจาก การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ ไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับ สระอุ และ ล ลิง อยู่ใกล้กับ บ ใบไม้ พิมพ์ผิดบ่อยครั้งเลยกลายเป็นที่ใช้กันพอสมควรในบริบทที่เป็นลักษณะเล่นๆ หรือ เด็กๆ หรือ ทีเล่นทีจริง
ถถถถถ (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ 55555 (hahahahaha) เนื่องจากบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทั่วไป ปุ่มอักษร ถ จะตรงกับเลข 5 ในภาษาอังกฤษ และผู้พิมพ์มักลืมกดปุ่มเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก่อน ตั้งใจจะพิมพ์ 55555 เลยกลายเป็น ถถถถถ เมื่อมีการพิมพ์ผิดกันบ่อยครั้ง จึงถือกันว่าคำว่า ถถถถถ ก็ใช้แทนความหมายของ 55555 ไป
แล้ว (jargon ) เสร็จ, จบสิ้น, แล้วเสร็จ นอกจากจะใช้เป็นคำลงท้ายเพื่อบ่งบอกว่าเรื่องนั้นจบลงหรือเสร็จสิ้น คนเหนือยังใช้คำคำนี้แทนคำว่า “เสร็จ” ทำให้บางครั้งก็จะเผลอพูดทับลงไปตรงๆเวลาพูด เช่น “ฉันกินข้าวจะแล้วแล้วนะ” ก็แปลได้ว่า “ฉันกินข้าวจะเสร็จแล้วนะ”

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รั้ง[N] time, Syn. หน, ที, คราว, Example: เรามาดูภาพยนต์ที่นี่เป็นครั้งที่ 5 แล้ว, Count unit: ครั้ง
รั้ง[CLAS] time, Syn. หน, ที, คราว, Example: เราเคยไปเที่ยวภาคเหนือมา 3 ครั้งแล้ว, Count unit: ครั้ง
ตีรั้ง[V] similar, See also: equal to, like, Syn. คล้ายคลึง, เสมอ
รั้งรอ[V] hesitate, See also: delay, wait, Syn. รีรอ, รีๆ รอๆ, Ant. เร่งรัด, Example: แม้ว่าโลกจะร้อนขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาเรือนกระจก แต่ประเทศใหญ่ๆ ทั้งหลายก็ยังรั้งรอ ไม่ยอมลงมือกำหนดแผนแน่นอนที่จะแก้ปัญหานี้
รั้งไร[ADV] whenever, Syn. ทีไร, เมื่อไร, Example: คิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งไรน้ำตาเป็นรื้นคลอตาเธอทุกที
รั้งนี้[ADV] this time, See also: now, Syn. คราวนี้, Example: ครั้งนี้ถึงเวลาที่ต้องไตร่ตรองปัญหาความแออัดในกรุงเทพแล้ว
รั้งแรก[ADV] the first time, Syn. หนแรก, ทีแรก, Example: การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกของพวกเรา
รั้งไหน[ADV] any time, See also: anytime, Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่, Example: ผมยังไม่เคยพบความสำเร็จอย่างถาวรไม่ว่าครั้งไหนๆ
รั้งไหน[QUES] when, Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่, คราวไหน, Example: ช่วยตอบผมทีว่าเขาร่วมเดินทางไปกับพวกเราครั้งไหน
ทุกครั้ง[ADV] every time, Syn. ทุกคราว, ทุกหน, Example: ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนนำออกมาจำหน่าย
ทุกครั้ง[ADV] always, See also: every time, at all times, all the time, Syn. เสมอ, ประจำ
บางครั้ง[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ, Example: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
รั้งท้าย[V] be the last, See also: bring up the rear, Example: ในบางครั้งนักสัตวศาสตร์สามารถบอกได้ว่ารังนกและไข่ของนกที่อยู่ในรังเป็นของนกประเภทใด, Thai definition: อยู่ท้ายสุด
รั้งท้าย[ADV] last, Example: เมื่อผ่านตึกมัณฑนศิลป์กลับไปห้องเรียนนั้น เขาเดินรั้งท้าย และเริ่มใช้ความคิดอย่างหนัก, Thai definition: อยู่ท้ายสุด
สักครั้ง[ADV] once, Syn. หนึ่งครั้ง, Ant. บ่อยครั้ง, Example: คนแบบเราๆ ที่มีเงินพอกินพอใช้ ถ้าต้องมาป่วยด้วยโรคหนักๆ สักครั้ง คงไม่วายต้องไปเป็นคนจนแน่นอน
หยักรั้ง[V] be drawn up high, See also: be pulled up high, hiked up, gathered up (as for clothing), Syn. ขัดเขมร, Thai definition: อาการนุ่งผ้าถุงหรือผ้าโสร่งรั้งทางด้านข้างมาเหน็บเอวทั้ง 2 ข้างให้สูงขึ้น
รั้งก่อน[ADV] the last time, See also: the time before, previously, formerly, Syn. ครั้งกระโน้น, ครั้งที่แล้ว, Example: ครั้งก่อนการประชุมเรื่องการทำความสะอาดทะเลเหนือจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน
รั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
รั้งนั้น[ADV] at that time, Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ, Thai definition: ณ เวลานั้น
รั้งหน้า[N] next time, See also: next occasion, Syn. คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า, Example: หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคงไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้
รั้งหลัง[N] the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
รั้งหลัง[N] next time, See also: next occasion, Ant. ครั้งแรก, Example: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก, Thai definition: คราวหลังจากนี้
หลายครั้ง[ADV] often, See also: over and over, again, many times, Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว, หลายที, Ant. ครั้งเดียว, ทีเดียว, Example: ในปีนี้จะมีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง
นานๆ ครั้ง[ADV] rarely, See also: infrequently, seldom, blue moon, Example: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ
รั้งต่อมา[ADV] next time, Syn. ครั้งถัดมา, Example: ครั้งแรกเขายังทำได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ครั้งต่อมาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
รั้งหนึ่ง[ADV] once, See also: at one time, once upon a time, Syn. กาลครั้งหนึ่ง, Example: ครั้งหนึ่งเขาได้เข้าไปในชนบทที่ห่างไกลและได้พบเห็นการดำรงชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง
แต่ละครั้ง[DET] each time, See also: each occasion, Example: การประชุมแต่ละครั้งหัวหน้ากับลูกน้องมักมีเรื่องโต้แย้งกันอยู่เสมอ
ทุกครั้งที่[ADV] when, See also: at any time, whenever, no matter when, any time when, Syn. เมื่อใดก็ตาม, ครั้งใดก็ตาม, Example: หนูจะวิ่งออกมาทุกครั้งที่มีอาหารวางอยู่
รั้งตำแหน่ง[V] act on behalf of, Example: แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ต้น แต่เขาก็รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคตลอดมา
เหนี่ยวรั้ง[V] dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้
รั้งกระโน้น[ADV] previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
รั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
รั้งสุดท้าย[ADJ] last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
เป็นครั้งแรก[ADV] for the first time, Ant. เป็นครั้งสุดท้าย, Example: เขาเพิ่งมากรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก
โดยไม่รั้งรอ[ADV] hurriedly, See also: in a hurry, hastily, not hesitantly, Syn. โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า, Example: เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น, Thai definition: อย่างไม่รอเวลาให้นานไป
โดยไม่รั้งรอ[ADV] hurriedly, See also: in a hurry, hastily, not hesitantly, Syn. โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า, Example: เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น, Thai definition: อย่างไม่รอเวลาให้นานไป
โดยไม่รั้งรอ[ADV] hurriedly, See also: in a hurry, hastily, not hesitantly, Syn. โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า, Example: เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น, Thai definition: อย่างไม่รอเวลาให้นานไป
ชั่วครั้งคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, periodically, at times, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, Ant. บ่อย, ถี่, เสมอ, Example: เหล้าเถื่อนเป็นสิ่งเสริมความสุขอย่างง่ายๆ ของชาวบ้านชั่วครั้งคราว
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
รั้งดึกดำบรรพ์[N] prehistory, Syn. สมัยดึกดำบรรพ์, Ant. สมัยใหม่, Example: การศึกษาความเก่าแก่ครั้งดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ สามารถสืบสาวได้จากหลักฐานทางธรณีวิทยา
บางครั้งบางคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที, Example: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
สิ่งเหนี่ยวรั้ง[N] restraint, Syn. สิ่งยึดเหนี่ยว
ชั่วครั้งชั่วคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, at times, periodically, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, ชั่วครั้งคราว, Ant. บ่อย, ถี่, เสมอ, Example: ฉันไปพักที่บ้านต่างจังหวัดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น
เป็นครั้งเป็นคราว[ADV] sometimes, See also: now and then, occasionally, in times, Syn. เป็นบางครั้ง, Ant. เป็นประจำ, เสมอ, บ่อย, Example: เขามาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว
สงครามโลกครั้งที่ 2[N] World War II, Example: สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: สงครามโลกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง
รั้งแล้วครั้งเล่า[ADV] again and again, See also: over and over again, time and again, time after time, Example: เขาคิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็คิดไม่ออกว่าเอากระเป๋าสตางค์วางไว้ที่ไหน, Thai definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกหลายๆ ครั้ง
สงครามโลกครั้งที่สอง[N] World War II, Example: นครเบอร์ลินเป็นนครหลวงเก่าของประเทศเยอรมนีมานานจนถึงสมัยเข้าทำสงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง[N] World War I, Example: ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รัฐบาลถูกตัดลดงบประมาณการใช้จ่ายลงมาก
[]

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนฝรั่งน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของตะวันตกมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทยในบางสมัย.
เกณฑ์เมืองรั้งน. ตำแหน่งเก่าในราชการ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำรองเจ้าเมือง.
ขนมฝรั่งกุฎีจีนน. ขนมทำด้วยแป้งสาลี ไข่ น้ำตาลทราย ตีให้เข้ากัน ใส่พิมพ์รูปต่าง ๆ ผิงให้สุก แต่งหน้าด้วยลูกเกด ลูกพลับ ชิ้นฟักเชื่อม โรยด้วยน้ำตาลทราย.
ขี้ครั่งน. สารซึ่งตัวครั่งผลิตออกมาหุ้มลำตัว ประกอบด้วยชันเป็นส่วนใหญ่ ไข และสารสีแดง.
ครั่ง ๑(คฺรั่ง) น. ชื่อเพลี้ยหอยชนิด Kerria lacca (Kerr) ในวงศ์ Kerriidae เพศเมียไม่มีปีก ขณะเป็นตัวอ่อนระยะแรกมีขาและหนวด เคลื่อนไหวได้ เมื่อลอกคราบเวลาต่อมาจะไม่มีขา เกาะอยู่กับที่ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากต้นไม้ เช่น จามจุรี และผลิตสารซึ่งเรียกว่า ขี้ครั่ง นำไปใช้ทำประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น เชลแล็ก สีย้อมผ้า.
ครั่ง ๒(คฺรั่ง) น. เอื้องครั่ง. (ดู เอื้องครั่ง ที่ เอื้อง ๑).
รั้ง(คฺรั้ง) น. คราว, หน, ที.
แคฝรั่งน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. ในวงศ์ Leguminosae แตกกิ่งก้านระเกะระกะ ออกดอกสีขาวหรือสีม่วงอ่อนตามกิ่ง.
แครครั่ง(แคฺรคฺรั่ง) ก. คับคั่ง, มาก, เช่น ที่ใดคนแครครั่ง (ม. คำหลวง ชูชก).
เจตมูลเพลิงฝรั่งดู พยับหมอก ๒.
ชีฝรั่งน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Eryngium foetidum L. ในวงศ์ Umbelliferae ใบยาวรีขอบจัก กลิ่นฉุน ใช้แต่งกลิ่นอาหารและใช้เป็นผัก.
ดีเกลือฝรั่งน. เกลือปรกติชนิดหนึ่ง ชื่อแมกนีเซียมซัลเฟต มีสูตร MgSO4·7H2O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายนํ้าได้ มีสมบัติเป็นยาระบาย.
ตะขบฝรั่งดู ตะขบ (๒).
ตีรั้งว. คล้ายคลึงกัน, เสมอกัน.
เต่ารั้งดู เต่าร้าง.
แตรฝรั่งน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่งของชาวตะวันตก ทำด้วยโลหะ ใช้ลมเป็นต้นกำเนิดของเสียง มีหลายลักษณะ ใช้เป่าในงานพระราชพิธี มีผ้าของหมู่ทหารห้อยเป็นที่สังเกต, แตรลำโพง ก็เรียก.
น้ำอบฝรั่งน. นํ้าหอม.
บุ้งฝรั่งน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Ipomoea carneaJacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน เรียก ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว ก็เรียก.
ประจำครั่ง, ประจำตราก. เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ.
ประทัดฝรั่ง, ประทัดเล็กดู ประทัด ๒ (๒).
ผักบุ้งฝรั่งดู บุ้งฝรั่ง ที่ บุ้ง ๒.
ผู้รั้งน. ผู้รักษาการ.
ฝรั่ง ๑(ฝะหฺรั่ง) น. ชนชาติผิวขาว
ฝรั่ง ๑คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะคล้ายของไทย เช่น ขนมฝรั่ง ละมุดฝรั่ง มันฝรั่ง ตะขบฝรั่ง ผักบุ้งฝรั่ง แตรฝรั่ง.
ฝรั่งกังไสน. เครื่องลายครามซึ่งมีลายที่ฝรั่งทำเอาแบบอย่างจีน, โดยปริยายหมายถึงคนที่วางท่าเป็นฝรั่ง.
ฝรั่งมังค่าน. ชนชาติผิวขาว.
ฝรั่ง ๒(ฝะหฺรั่ง) น. คำนำหน้าชื่อเพลงไทยสำเนียงฝรั่ง เช่น ฝรั่งควง ฝรั่งรำเท้า ฝรั่งจรกา ฝรั่งแง.
ฝรั่ง ๓(ฝะหฺรั่ง) น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava L. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้ มีหลายพันธุ์ เช่น ฝรั่งขี้นก.
ฝรั่งขี้นกน. ชื่อฝรั่งพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ไส้แดง, โดยปริยายหมายถึงคนที่วางท่าเป็นฝรั่ง.
ฝรั่งเศสน. ชาวยุโรป มีประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรป, ชื่อภาษาของชนชาตินั้น.
พร้อมพรั่งว. รวมอยู่มากหลาย เช่น มากันพร้อมพรั่ง, พรั่งพร้อม ก็ว่า.
พรั่ง(พฺรั่ง) ว. คับคั่ง, รวมกันอยู่มาก.
พรั่งพร้อมว. รวมอยู่มากหลาย เช่น มากันพรั่งพร้อม, พร้อมพรั่ง ก็ว่า.
พรั่งพรูว. เข้าหรือออกพร้อม ๆ กันอย่างเนืองแน่น เช่น คนพรั่งพรูกันเข้ามา คำพูดพรั่งพรูออกจากปาก.
แพงพวยฝรั่งน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Catharanthus roseus (L.) G. Don ในวงศ์ Apocynaceae ดอกมีหลายสี เช่น แดง ม่วง ชมพู หรือขาว ใช้ทำยาได้.
มะกอกฝรั่งน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Spondias cytherea Sonn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลใหญ่ เนื้อหนากรอบ กินดิบ ๆ ได้.
มะละกอฝรั่งดู ฝิ่นต้น (๒).
มันฝรั่งน. ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum L. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ.
ยี่โถฝรั่งดู รำเพย .
รั้งก. หน่วงเหนี่ยวไว้ เช่น รั้งตัวไว้ก่อน, เหนี่ยว เช่น แขนเสื้อรั้ง, ชักมา, ใช้กำลังเต็มที่เพื่อให้สิ่งที่มีแรงต้านทานเคลื่อนเข้ามาหรือหยุดอยู่ เช่น รั้งวัวรั้งควาย
รั้งระวัง, เฝ้า, รักษา, ครองชั่วคราว เช่น รั้งเมือง รั้งตำแหน่ง.
รั้งท้ายว. อยู่ในลำดับสุดท้าย เช่น สอบได้ตำแหน่งรั้งท้าย.
รั้งท้ายก. อยู่สุดท้าย เช่น แม่เดินหน้า ลูกอยู่กลาง พ่อรั้งท้าย.
รั้งรอก. รอคอย, หยุดคอย, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น โดยไม่รั้งรอ.
สระพรั่ง(สฺระ-) ว. สะพรั่ง.
สรั่ง(สะหฺรั่ง) น. หัวหน้ากะลาสี.
สะพรั่งว. อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจำนวนมากปรากฏพร้อม ๆ กัน เช่น ดอกไม้ในสวนบานสะพรั่ง มะม่วงออกช่อสะพรั่ง เขามีลูกสาว ๓ คน กำลังเป็นสาวสะพรั่ง.
หน่อไม้ฝรั่งน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Asparagus officinalis L. ในวงศ์ Asparagaceae หน่ออ่อนกินได้.
หมากฝรั่งน. ของเคี้ยวเล่นอย่างหนึ่ง ทำจากสารคล้ายยางไม้ มักหุ้มด้วยสารหวาน แล้วปรุงให้มีกลิ่นและรสต่าง ๆ เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุ่นคล้ายยาง.
หยักรั้งว. อาการนุ่งผ้าถุงหรือผ้าโสร่งรั้งผ้าทางด้านข้างมาเหน็บเอวทั้ง ๒ ข้างให้ชายผ้าร่นสูงขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary migrantผู้ย้ายถิ่นครั้งแรก, ผู้ย้ายถิ่นนำ (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary migrationการย้ายถิ่นครั้งแรก, การย้ายถิ่นนำ (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polycarpicออกผลหลายครั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primigravidaผู้ตั้งครรภ์ครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primipara; uniparaหญิงคลอดครั้งแรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of last previous residenceถิ่นที่อยู่เดิมครั้งหลังสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
previous statementคำให้การครั้งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic parasiteปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic strabismusตาเหล่ครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primiparaผู้คลอดครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primiparityภาวะเคยคลอดครั้งเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primiparous; uniparous-เคยคลอดครั้งเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primiparousที่คลอดครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ligament, checkเอ็นรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
latest migrationการย้ายถิ่นครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
last mensesประจำเดือนครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rebootปลุกเครื่องอีกครั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rebootปลุกเครื่องอีกครั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remarriageการสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
remarriage rateอัตราสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
remarryสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการหด, การดึงรั้ง, การร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relative frequency of remarriageความถี่สัมพัทธ์ของการสมรสครั้งใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repeaterผู้เวียนลงคะแนนเลือกตั้ง (หลายครั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recross examinationการถามค้านอีกครั้งหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second leavingการเสนอครั้งที่สอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sittingsการนั่งพิจารณา, ครั้งประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single premiumเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary migrantผู้ย้ายถิ่นครั้งหลังๆ, ผู้ย้ายถิ่นตาม (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary migrationการย้ายถิ่นครั้งหลังๆ, การย้ายถิ่นตาม (ผู้อื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stroke volumeปริมาตรเลือดหัวใจบีบต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretoinhibitory-รั้งการหลั่ง, -รั้งการคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second birth intervalช่วงห่างการเกิดบุตรครั้งที่ ๒ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
semelincident-เป็นครั้งเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spermatic cordสายรั้งอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secundiparityการเคยคลอดสองครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secundiparous-เคยคลอดสองครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secundiparaหญิงเคยคลอดสองครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, periodicตาเหล่ครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
original issueการออกครั้งแรก (หุ้นหรือพันธบัตร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open inter-pregnancy intervalช่วงห่างเปิดหลังการตั้งครรภ์ (ครั้งสุดท้าย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one disaster or casualty clauseข้อกำหนดความเสียหายต่อครั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
output, strokeปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Editionรั้งที่พิมพ์
รั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
New editionฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Becquerelเบ็กเคอเรล, หน่วยเอสไอที่ใช้วัดกัมมันตภาพ ปัจจุบันใช้แทนหน่วยคูรี 1 เบ็กเคอเรล หมายถึง การสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 ครั้งต่อวินาที (ดู curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Burst reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
curie, Ciคูรี, หน่วยเดิมที่ใช้วัดกัมมันตภาพ 1 คูรี หมายถึง การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 3.7 x 1010รั้งต่อวินาที ซึ่งมาจากอัตราการสลายโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม หน่วยคูรีตั้งขึ้นตามชื่อของแมรี และปีแอร์ คูรี ผู้ค้นพบธาตุเรเดียม เมื่อ พ.ศ. 2441 ปัจจุบันใช้หน่วยเป็น เบ็กเคอเรล แทน โดย 1 คูรี เท่ากับ 3.7 x 1010 เบ็กเคอเรล [นิวเคลียร์]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENS ตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (Ko Enerugi Kenkyujo) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 [นิวเคลียร์]
Pulsed reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
บางครั้งเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (atomic reactor)
[นิวเคลียร์]
Mass-energy equationสมการมวล-พลังงาน, สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งอธิบายว่า “มวลของวัตถุก็คือมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุนั้น” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ยืนยัน โดยการวัดค่าของมวลและพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังสมการ
E = mc2

เมื่อ E คือ พลังงาน

m คือ มวลของวัตถุที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน

c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ

สมการนี้บางครั้งเรียกว่า Einstein equation
[นิวเคลียร์]
Braille Typewriterเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่
ความหมายเดียวกับ Perkins Brailler [Assistive Technology]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่
ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
Fissile materialวัสดุฟิสไซล์, วัสดุซึ่งประกอบด้วยธาตุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้โดยนิวตรอนทุกพลังงาน โดยเฉพาะกับเทอร์มัลนิวตรอน วัสดุฟิสไซล์ที่สำคัญ เช่น พลูโทเนียม-239 ยูเรเนียม-235 และยูเรเนียม-233 วัสดุฟิสไซล์นี้บางครั้งเรียกว่า วัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
World War III สงครามโลกครั้งที่ 3 [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
Olympic Games (15th : 1952 : Helsinhi, Finland)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 15 : 2495 : เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์) [TU Subject Heading]
Olympic Games (25th : 1992 :Barcelona, Spain)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 25 : 2535 : บาร์เซโลนา, สเปน) [TU Subject Heading]
Stroke volumeปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้ง [TU Subject Heading]
Reuse การใช้, การใช้ใหม่, การใช้ซ้ำ, การใช้อีกครั้ง
การใช้ของเสียโดยตรง โดยไม่มีการแยกหรือการบำบัด เช่น ใช้น้ำล้างจานมาล้างจานสกปรก การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำ หรือการนำกลับมาใช้ อีกครั้ง ได้แก่ ภาชนะบรรจุต่าง ๆ เช่น การนำขวดน้ำหวานมาบรรจุน้ำดื่ม [สิ่งแวดล้อม]
Reuse การใช้อีกครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Direct Reuse การใช้อีกครั้งโดยตรง
การนำของที่ใช้แล้วมาใช้อีกครั้งโดยไม่มีการ แปรสภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Migration Probability ความน่าจะเป็นของการย้ายถิ่นครั้งแรก
ความน่าจะเป็นของผู้ไม่ย้ายถิ่น (non-grants) ที่อายุ X จะมีแนวโน้มว่าจะย้ายถิ่นครั้งแรกก่อนถึงอายุ X+n หรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Intercensal Period ช่วงระหว่างสำมะโนสองครั้ง
เป็นช่วงระหว่างเวลาการทำสำมะโนสองครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Worker ผู้ที่ทำงานบางครั้งบางคราว
บุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจเป็นครั้งคราวเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN-Australia Development Cooperation Programmeโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย เป็นกรอบความร่วมมือระยะ 5 ปี ที่ออสเตรเลียให้ความร่วมมือกับ อาเซียนในด้านโครงการพัฒนากับอาเซียน โดยจะเริ่มโครงการครั้งแรกระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2544-2549 มีมูลค่ารวม 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งอาเซียนต้องออกเงินสมทบโครงการอีกร้อยละ 20 อนึ่ง AADCP เป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทน AAECP (ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme หรือ โครงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2546 [การทูต]
Asian-African Sub-Regional Organizations Conferenceการประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546 [การทูต]
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Asia-Europe Cooperation Frameworkกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซม ซึ่งได้รับรองในที่ประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน [การทูต]
ASEAN Economic Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือรัฐมนตรีด้านการ ค้าต่างประ- เทศ ปกติจัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือนกันยายน/ตุลาคมของทุกปี เพื่อหารือ ทบทวนและพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
Accelerating Economic Recovery in Asiaโครงการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชีย (สำหรับประเทศไทย) เป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศในระหว่างการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 6 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชีย 3 ประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ คือ สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย [การทูต]
Asia-Europe Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชีย-ยุโรป เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจัดตั้งภายหลังจากการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับอนาคตของกระบวนการอาเซม [การทูต]
ASEAN Finance Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้งรั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการจัดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ่น (AFMM + Japan) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน อาทิ แผนมิยาซาวา ควบคู่กันไปด้วย [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
ASEAN Free Trade Areaเขตการค้าเสรีอาเซียน จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริม การค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันตามระยะเวลาที่กำหนด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2546 และมีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ตามช่วงเวลาก่อน/หลังที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน [การทูต]
ASEAN Free Trade Area Councilคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีคลัง เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงาน ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ปกติจะจัดขึ้นประมาณปีละครั้ง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน [การทูต]
ASEAN Transport Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน " จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการ ขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน" [การทูต]
ASEAN Investment Area Councilคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน " เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานจัดตั้งเขตการลงทุน อาเซียน ปกติมีการประชุมปีละครั้ง " [การทูต]
ASEAN-Japan Forumการประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น " เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงฯ เดิมจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 18-24 เดือน ต่อมาได้ตกลงกันที่จะจัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับ ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในทุกด้าน " [การทูต]
ASEAN-JAPAN SUMMITการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งในหลักการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 [การทูต]
Ambassadorเอกอัครราชทูต - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หมายถึง เอกอัครราชทูตที่รัฐผู้ส่งแต่งตั้งไปยังรัฐผู้รับ โดยมอบหมายอำนาจให้ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของรัฐผู้ส่ง ในกรณีที่เอกอัครราชทูตมิได้มีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐผู้รับ เรียกว่า Non-resident Ambassador - Ambassador-Designate : ว่าที่เอกอัครราชทูตประจำรัฐผู้รับ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต แต่ยังมิได้ยื่นสาส์นตราตั้งต่อประมุขแห่งรัฐผู้รับ - Ambassador-at-Large : เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ หมายถึง ผู้แทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศที่มีสิทธิและสถานะเทียบเท่าเอกอัคร ราชทูตผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานและกิจการเฉพาะกิจ หรือเฉพาะเรื่องในต่างประเทศเป็นครั้งคราว - Ambassador attached to the Ministry of Foreign Affairs : เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ หมายถึง บุคคล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต มีภารกิจดูแลกิจการภายในของกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - Resident Ambassador : เอกอัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย หมายถึง เอกอัครราชทูตของไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ประจำต่อประมุขแห่งรัฐผู้รับ แต่ยังคงมีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐผู้ส่ง เอกอัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยนี้ จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในรัฐผู้รับเป็นครั้งคราว [การทูต]
AEM-MITI Economic and Industrial Cooperation Committeeคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เป็นกรอบการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนกับกระทรวงการค้าต่าง ประเทศและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จัดประชุมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 [การทูต]
ASEAN Ministers on Energy Meetingการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้าน พลังงาน [การทูต]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]
Australia New Zealand Army Corps Dayวันที่ระลึกทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 หน่วยปฏิบัติการร่วมของกองทัพบกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลขึ้นบกบนคาบ สมุทรกาลิโปลี (Gallipoli) ช่องแคบดาร์ดาแนล (Dardanelles) ประเทศตุรกีเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรไปสู่ทะเลดำใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองประเทศจึงถือเอาวันที่ 25 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันที่ระลึกและจัดพิธีไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึกในสมรภูมิครั้งนั้นและทหาร ผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิอื่น ๆ ด้วย [การทูต]
ASEAN-New Zealand Joint Management Committeeคณะกรรมการบริหารร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ประกอบด้วยผู้แทนระดับอธิบดีของอาเซียนและนิวซีแลนด์ ประชุมกัน ปีละครั้ง เพื่อทบทวนติดตามและนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]
APSCแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียน เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะทำร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียนภายในปี 2558 แผนงานฯ ได้รับการรับรองโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยแผนงาน มีวิสัยทัศน์ 3 ประการ ให้อาเซียนเป็น(1) ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน (2)เป็นประชาคมที่สงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับ ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน และ (3)เป็นประชาคมที่มีพลวัตรและร่วมมือปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Again.อีกครั้ง Last Tango, Then Paris (2010)
- Twice.2 ครั้ง High Infidelity (2012)
Sometimes.บางครั้ง Endgame (2013)
Again.อีกครั้ง New Haven Can Wait (2008)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
The last time new haven was invaded was in 1779.รั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
A-a-a pr--no, there's um, I double--i triple-checked it.อ่า... เอ่อ.. ผมตรวจสอง ไม่สิ สามครั้งแล้วนะครับ New Haven Can Wait (2008)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
Some you wish you could forget....บางครั้งคุณก็หวังที่จะลืมมันไป... New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you realize you've oututgrown them...บางครั้งก็อยากให้มันเกิดขึ้นได้อย่างที่ฝัน New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you feel like they're finally coming true...และบางครั้งก็รู้สึกได้ว่าฝันนั้นไม่ไกลเกินจริง New Haven Can Wait (2008)
Every time mom brought home someone who said, "i love you,"ทุกครั้งที่แม่พาใครซักคนที่บอกรักเธอกลับบ้าน Chuck in Real Life (2008)
Kelsey, Kelsey, Kelsey, how many times must we tell you?เคลลี่ เคลลี่ เคลลี่ พวกเราต้องบอกเธอกี่ครั้งกันนะ Chuck in Real Life (2008)
It seems different this time.แต่ครั้งนี้มันดูต่างไปนะ Chuck in Real Life (2008)
Vanessa, Serena, once upon a time.วาเนสซ่า เซรีน่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... Chuck in Real Life (2008)
Um, well, especially since this is the first I'm hearing of it.อืม นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินเรื่องงานนี้ Chuck in Real Life (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
Dan, we hang out at yale, we played soccer once. So what?แดนเราสนุกกันที่เยล เราเคยเล่นบอลกันครั้งนึง แล้วไง? Chuck in Real Life (2008)
Every time you left?ทุกครั้งที่แม่หนีไป ? Chuck in Real Life (2008)
I remember this one time, um, when I was 11.หนูจำได้มีครั้งนึงตอนหนู 11 ขวบ Chuck in Real Life (2008)
Even when they can't ask for it, which you did.ถึงแม้ว่าเค้าบางครั้งเค้าจะไม่ได้เรียกร้องมัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ลูกทำ Chuck in Real Life (2008)
Sometimes it takes what's brokenบางครั้งเราอาจจะต้องยอมแตกเปนเสี่ยงๆ Chuck in Real Life (2008)
Becoming whole again.ก่อนที่จะกลับมารวมกันเปนหนึ่งอีกครั้ง Chuck in Real Life (2008)
Sometimes it takes/ บางครั้งมันก็... . Chuck in Real Life (2008)
What took you so long?อะไรรั้งคุณไว้นานนัก Chuck in Real Life (2008)
Eleanor put me in charge, and it's a really big deal. honey, breathe.เอเลนอร์ให้หนูดูแล และมันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่รัก หายใจลึกๆ Pret-a-Poor-J (2008)
-I-i went over it a hundred times! -I'm kidding.ผมตรวจทานมากกว่าร้อยครั้งแล้วนะ ฉันล้อเล่นน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
Oh! is this the third time blair's texted me?โอว นี่กี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม ที่แบลร์ส่งข้อความให้ฉัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, fifth, actually, I think.จริง ๆ แล้วครั้งที่ 5มากกว่า ฉันว่านะ Pret-a-Poor-J (2008)
Um, I've seen "flashdance" several times.อืม ฉันเเห็น "flashdance" บางครั้งนะ Pret-a-Poor-J (2008)
So you didn't win this one. you ever think maybe youใช่ เธอไม่เคยชนะสักครั้ง และบางทีเธออาจคิดว่ามันจะเป็นเธอบ้าง Pret-a-Poor-J (2008)
You know, the first time that I told serena I loved her,เธอรู้ไหม ครั้งแรกที่ฉันบอกเซรีน่า ว่าฉันรักเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
Doesn't mean I wouldn't do it all over again.ไม่ได้หมายถึงแบบนั้น ฉันต้องการให้เราทำมันทั้งหมดอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
I told you that once the machine ate my fabric,ฉันบอกเธอแล้วครั้งนึงว่าจักรมันกินผ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Sometimes the most important thing to knowบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ควรจะรู้ Pret-a-Poor-J (2008)
That's the second time that girl was here today.นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอมาที่นี่วันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
oh, we just started hanging out again.อ่อ พวกเราแค่เริ่มออกไปเที่ยวกันอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
Which is why I'm gonna give you a second chance.เหตุผลที่ ฉันโอกาศคุณอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
Were gonna self-destruct at some point,เคยจะทำลายตัวมันเองบางครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
Look, it's about what happened last time with amanda.ดู,มันเกียวกับ อะไรที่เคยเกิดขึ้นครั้งที่แล้วกับ อเมนด้า Pret-a-Poor-J (2008)
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm gonna give you a second chance.-ผมจะให้โอกาสคุณอีกเป็นครั้งที่สอง There Might be Blood (2008)
Went to go see a movie. Yeah, that's nate avoiding me once again.- ใช่ แล้วเนทก็กำลังเตือนฉันอีกครั้ง There Might be Blood (2008)
Please, dan. Tonight's the one chanceได้โปรดนะ พี่แดน คืนนี้ขอโอกาสอีกครั้งนึงนะ There Might be Blood (2008)
No, there's no time. This is my one chance I haveไม่ได้แล้วล่ะ ไม่มีเวลาแล้ว นี่มันโอกาสครั้งเดียวของฉัน There Might be Blood (2008)
Except worse this time, because everyone's gonna know I failed.ยกเว้น ถ้าครั้งนี้มันยิ่งแย่ คนก็ยิ่งว่าฉันล้มเหลว There Might be Blood (2008)
I've texted him six times.- ฉัยโทรหาเค้า 6 ครั้งแล้ว There Might be Blood (2008)
Last time I saw her, she was heading in a cab downtown.รั้งสุดท้ายฉันเห็นเธอ นั่งแท๊กซี่ เข้าเมือง There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
โบสถ์ฝรั่ง[n. exp.] (bōt farang) FR: église [f] ; cathédrale [f]
บัวฝรั่ง [n. exp.] (būa Farang) EN: Hardy water-lily   
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ชาฝรั่ง[n. exp.] (chā farang) EN: black tea ; Ceylon tea   
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ใช้ครั้งเดียว[v. exp.] (chai khrang dīo) FR: utilisé une seule fois
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ชีฝรั่ง[n. exp.] (chī farang) FR: persil [m]
ดาวเรืองฝรั่งเศส [n. exp.] (dāoreūang Farangsēt) EN: French marigold   
เดือนละครั้ง[xp] (deūoen la khrang) EN: once a month   FR: une fois par mois
โดยไม่รั้งรอ[adv.] (dōi mai rang rø) EN: hurriedly   
ฝรั่ง[n.] (farang) EN: guava   FR: goyave [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger
ฝรั่งกังไส[n. prop.] (Farang Kangsai) EN: delftware   FR: faïence de Delft [f]
ฝรั่งเศส[adj.] (Farangsēt) EN: French   FR: français
ฝรั่งเศส[n. prop.] (Farangsēt) EN: France   FR: France [f]
อีกครั้ง[X] (īk khrang) EN: again   FR: encore ; encore une fois
อีกครั้งหนึ่ง[X] (īk khrang neung) EN: once again   FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx - litt.)
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Farangsēt) EN: French Indochina   
จ่ายครั้งเดียว[v. exp.] (jāi khrang dīo) EN: pay in a lump sum   
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[n. exp.] (kān fāo khrang thī hā) EN: fifth foul   FR: cinquième faute [f]
กาลครั้งหนึ่ง[n. exp.] (kān khrang neung) EN: once upon a time   FR: il était une fois
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว[xp] (kān khrang neung nān mā laēo) EN: once upon a time, a long time ago   FR: il était une fois, il y a très longtemps
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat Farangsēt) FR: Révolution française [f]
การเรียกครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān rīek khrang sutthāi) EN: last call   FR: dernier appel [m]
คำยืมภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (kham yeūm phāsā Farangsēt) FR: emprunts au français [mpl]
ขนมปังฝรั่งเศส[n. prop.] (khanompang Farangsēt) EN: French loaf ; baguette ; French stick   FR: baguette [f]
ขี้ครั่ง[n.] (khīkhrang) EN: sealing wax   
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[n. exp.] (khøng thī chai khrang dīo laēo thing) EN: throwaway product   
ครั่ง[n.] (khrang) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac   FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
ครั่ง[n.] (khrang) EN: lac insect   FR: cochenille [f]
รั้ง[n.] (khrang) EN: time   FR: fois [f]
รั้งใดก็ตาม[adv.] (khrang dai køtām) EN: when   
รั้งดึกดำบรรพ์[n. exp.] (khrang deukdamban) EN: prehistory   
รั้งเดียว[n. exp.] (khrang dīo) EN: only once   FR: une seule fois
รั้งครา[n.] (khrangkhrā) EN: time   
รั้งคราว[adv.] (khrang khrāo) EN: occasionally   
รั้งก่อน[n. exp.] (khrang køn) EN: the last time ; the time before   FR: la fois dernière
รั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously   
รั้งกระโน้น[adv.] (khrang kranōn) EN: previously   
รั้งแล้วครั้งเล่า[adv.] (khrang laēo khrang lao) EN: again and again ; over and over again ; time and again ; time after time   
รั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after   FR: la prochaine fois ; la fois suivante
รั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: last time   
รั้งหน้า[n. exp.] (khrang nā) EN: next time   
รั้งหน้า[X] (khrang nā) EN: later   

English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ
YOLO(jargon slang ) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว, จะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[VT] ตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ), See also: ตีโฮลอินวัน
action replay[N] การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่
aftermath[N] การเพาะปลูกครั้งที่สอง (ในฤดูเดียวกัน)
afterward[ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwards, subsequently
afterwards[ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwars, subsequently
again[ADV] อีกครั้ง, See also: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง, Syn. anew, once more
always[ADV] เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ
anew[ADV] อีกครั้ง, Syn. again, once more
annual[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง, Syn. once a year
Apostle[N] ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน
at first glance[IDM] แวบแรกที่เห็น, See also: ครั้งแรกที่เห็น
at it again[IDM] ทำอีกครั้ง (มักใช้กับ verb to be)
at times[IDM] บางครั้ง, See also: บางคราว
at times[IDM] บางครั้ง
baby boom[N] ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
baby-boom[N] ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2), See also: ยุคเบบี้บูม
baby-boomer[N] ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2, Syn. boomer
batch[N] ปริมาณอาหารที่หุงต้มในหนึ่งครั้ง
biannual[ADJ] ที่เกิดขึ้นสองครั้งต่อปี, Syn. semiannual
blood[VT] นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก
boomer[N] ผู้กำเนิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2
boomer[N] ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
back in circulation[IDM] เข้าสู่สังคมอีกครั้ง
baptism of fire[IDM] ประสบการณ์ครั้งแรก
cardiopulmonary resuscitation[N] การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก, See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง, Syn. kiss of life, mouth-to-mouth resuscitation
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
casual[ADJ] เป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregular, occasional
casually[ADV] อย่างเป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregularly, occasionally
casualness[N] ความเป็นบางครั้งบางคราว
centennial[ADJ] ที่เกิดครั้งเดียวในร้อยปี
check[N] สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ
clip[N] ครั้ง, See also: คราว, Syn. time
clutch[N] จำนวนไข่ที่ฟักภายในครั้งหนึ่งๆ
come back[PHRV] กลับมาโด่งดังอีกครั้ง, See also: กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
comeback[N] การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง, See also: การกลับเข้าในวงการ, การคืนชีพ, การกลับมาสู่ความนิยมอีกครั้ง, Syn. recovery, renewal, return
conflagration[N] ไฟที่ลุกไหม้, See also: ไฟที่เผาทำลายครั้งใหญ่, Syn. blaze, bonfire
continuation[N] การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
continue[VI] เริ่มอีกครั้ง
continuing[ADJ] ที่เริ่มอีกครั้ง
countercheck[N] การตรวจสอบอีกครั้ง, See also: การตรวจทาน
countercheck[VT] ตรวจสอบอีกครั้ง, See also: ตรวจทาน
chech back[PHRV] พูดถึง, See also: ตัดสินใจอีกครั้ง, ตรวจสอบอีก
drop behind[PHRV] ตกลง, See also: อยู่ข้างหลัง, รั้งท้าย, Syn. fall behind
dust off[PHRV] เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง
every now and again[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every now and then[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every once in a while[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every so often[IDM] บางครั้งบางคราว, See also: บางครั้ง
from time to time[IDM] บางครั้ง, See also: เป็นครั้งคราว
day-to-day[ADJ] หนึ่งครั้งในแต่ละวัน, See also: วันต่อวัน, Syn. routine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a deux(เอโด') fr. ครั้งละสอง, สอง
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
again and againรั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
anew(อะนู') adv อีกครั้ง,ใหม่, Syn. again)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bimonthlyadj.,adv. n. (สิ่งตีพิมพ์) เกิดขึ้นทุกสองเดือน,เดือนละสองครั้ง
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
bis(บิส) adv. ครั้งที่สอง,สองครั้ง interj. เอาอีก!
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์
bout(เบาทฺ) n. การแข่งขัน,ยกหนึ่ง (มวย) ,พักหนึ่ง (ไข้) ,การกระทำครั้งหนึ่ง,เพลงหนึ่ง,ระยะหนึ่ง
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
bridgingn. เครื่องเหนี่ยวรั้งพื้นหรือหลังคา
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
complin(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
compline(คอม'พลิน) n. คำอธิษฐานครั้งสุดท้าย (ของ7ครั้ง) ในเวลากลางคืน
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cribber(คริบ'เบอะ) n. คนโขมยคัดลอก,ขโมย,คนทุจริต,เชือกรั้งม้าไม่ให้กัดรางใส่อาหาร,สิ่งขัดขวาง
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี

English-Thai: Nontri Dictionary
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
double(n) คู่,สองเท่า,สองครั้ง,สองหน,จำนวนสอง
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
encore(int) เอาอีก,อีกครั้ง
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี
first(adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
hold(vt) ถือ,จับ,ยึด,เกาะ,มี,บรรจุ,มัด,ครอบครอง,เก็บ,เหนี่ยวรั้ง
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่
infrequent(adj) ไม่บ่อยนัก,นานๆครั้ง
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
leash(n) สายรั้ง,เชือกจูงสุนัข
leash(vt) รั้งไว้,ผูกเชือก,ควบคุม,บังคับ,ขับ
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
next(adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
once(adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
quarterly(adv) ครั้งละสามเดือน
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a world firstครั้งแรกในโลก
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds
arm's length transactionธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นเครือเดียวกัน แต่ดำเนินธุรกรรมเสมือนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบางครั้งอาจหมายถึงธุรกรรมระหว่างคู่สัญญาที่ต่างไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในเครือเดียวกัน
avalon (n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary)
See also: S. แดนสุขาวดี,
Axapta (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)
See also: R. rod of Asclepius
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)
See also: R. rod of Asclepius
de novo (adv) ใหม่,อีกครั้ง
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
eightce[เอทซฺ] (adv ) เเปดครั้ง
eighteence[เอท'ทีนซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eightice[เอ'ไทซฺ] (adv ) เเปดสิบครั้ง
eightlifce[เอท'ลิฟซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
fifce[ฟิฟซฺ] (adv ) ห้าครั้ง
fiflifce[ฟิฟลิฟซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fiftice[ฟีฟ'ไทซฺ] (adv ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
fiftieth[ฟีฟ'ทีอิธฺ] (adj ) ห้าสิบครั้ง
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก
fortice[ฟอร์'ไทซฺ] (adv ) สี่สิบครั้ง
fourlifce[ฟอ'ลิฟซฺ] (adv ) สิบสี่ครั้ง
fourteence[ฟอร์'ทีนซฺ] (adv ) สิบสี่ครั้ง
fourtice[ฟอร์'ไทซฺ] (adv ) สี่สิบครั้ง
hundrice[ฮัน'ไดรซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต
millionce[มิล'เลียนซฺ] (adv ) ล้านครั้ง
nince[ไนนฺซฺ] (adv ) เก้าครั้ง
ninelifce[ไนนฺ'ลิฟซฺ] (adv ) สิบเก้าครั้ง
nineteence[ไนนฺ'ทีนซฺ] (adv ) สิบเก้าครั้ง
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
once[วันซฺ] (adv ) หนึ่งครั้ง, ครั้งเดียว
Once upon a time there was a boy called Jack (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี เด็กชาย คนหนึ่ง ชื่อว่า แจ๊ค
oneteence[วัน'ทีนซฺ] (adv ) สิบเอ็ดครั้ง
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n ) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)
premiership (n adj) (พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด. คำศัพท์ย่อย: premiership n. คำที่มีความหมายเหมือนกัน: prime minister
recirculation (n) การเกิดขึ้นอีกครั้ง
reinserting (n ) การใส่เข้าไปอีกครั้ง
reseal (vi ) ห่อใหม่อีกครั้ง, แพคกลับใหม่
RMB (n uniq ) The renminbi (simplified Chinese: 人民币; traditional Chinese: 人民幣; pinyin: rénmínbì; literally "people's currency") is the currency of the People's Republic of China (PRC) - คือ ชื่อเรียกของเงินจีน โดยหน่วยเงินสกุลนี้ คือ หยวน [ yuan (simplified Chinese: 元 or 圆; traditional Chinese: 圓; pinyin: yuán; Wade-Giles: yüan) ] เงิน RMB - renmibi นั้น เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1948 โดยธนาคาร People's Bank of China หนึ่งปีก่อนพรรคคอมมิวนิสจีนจะชนะในสงครามการเมือง โดยเงินนี้ เรียกว่า renmibi นั้น แปลว่า เงินของประชาชน "People's Currency" - สำหรับหน่วยเงินจีนนั้น สามารถใช้ได้ทั้ง RMB / CNY / ¥. >> อ่านเพิ่มเติมใน http://en.wikipedia.org/wiki/Rmb
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
〜歳[〜さい, ~ sai] (n) ลักษณนามของอายุ เช่น 14歳 14ปีี บางครั้งอาจจะเขียนโดยใช้ตัว 才 แทน
一世一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
何時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป
再出発[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
再確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
初めて[はじめて, hajimete] (n adv) เป็นครั้งแรก
初詣[はつもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่
[また, mata] (n adv) อีกครั้ง, และ  ตัวอย่าง また会いましょう แล้วเจอกันใหม่
大阪城[おおさかじょう, oosakajou] (n) ปราสาทโอซะกะ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดโอซะกะ เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกโดยโตะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ
Image:
次回[じかい, jikai] (n) ครั้งต่อไป, คราวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง
昔々[むかしむかし, mukashimukashi] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก
初回[しょかい, shokai] ครั้งแรก
更に[さらに, sarani] อีกครั้ง , อีก , เพิ่มขึ้น , ไม่...เลย , ยิ่งไปกว่านั้น , นอกจากนั้น
各回[かっかい, kakkai] แต่ละครั้ง
度数[どすう, dosuu] ความถี่(ครั้ง)
毎度[まいど, maido] ทุกครั้ง ตลอด , คำทักทายเวลาเอาสินค้ามาส่งให้ของบริการส่งของ
時期[じき, jiki] (n vi vt adj ) (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
再入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)
時々[ときどき, tokidoki, tokidoki , tokidoki] (adv ) บางครั้ง
数回[すうかい, suukai] (n ) หลายครั้ง
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
大会[たいかい, taikai] Thai: การแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก
今回[こんかい, konkai] Thai:รั้งนี้ English: this time
[かい, kai] Thai:รั้ง English: counter for occurrences
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
回目[かいめ, kaime] Thai:รั้งที่
見直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
前回[ぜんかい, zenkai] Thai:รั้งก่อน
控える[ひかえる, hikaeru] Thai: รั้งไว้ English: to hold back

German-Thai: Longdo Dictionary
Mal(n) |das| ครั้ง
damalsกาลครั้งหนึ่ง, ครั้งหนึ่ง
einmalรั้งหนึ่ง เช่น Er hat einmal gesagt, daß sein Rücken wehgetan hat. เขาเคยบ่นครั้งหนึ่งว่าเขาเจ็บหลัง
einstรั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
erneut(Adv.) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง , See also: S. wieder
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
immer wieder(adv) ครั้งแล้วครั้งเล่า, เอาอีกเรื่อยๆ
wiederเอาอีก, อีกครั้ง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
versöhnen(vt) |versöhnte, hat versöhnt| คนสองคนหรือฝ่ายสองฝ่ายกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง, See also: die Versöhnung
Versöhnung(n) |die| การกลับมาปรองดองหรือ สามัคคีกันอีกครั้ง
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
KZ(n abbrev) เป็นคำย่อของ Konzentrationslager ซึ่งแปลว่า สถานที่หรือค่ายกักกัน(โดยเฉพาะชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง)
abschleppen(vt) |schleppte ab, hat abgeschleppt| รับ(คน), นำใครกลับบ้าน(โดยหวังจะมีเซ็กส์ด้วย ในภาษาพูดบางครั้ง)
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว , See also: S. heiraten,
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
von Zeit zu Zeit(phrase) เป็นบางครั้งบางคราว
Siehst du ihn jemals?(phrase) เธอเคยเห็นเขาสักครั้งไหมล่ะ
einmalหนึ่งครั้ง เช่น Einmal im Jahr macht meine Familie Urlaub.
zweimalสองครั้ง เช่น Zweimal im Jahr gehe ich ins Kino.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ninetice (adv ) เก้าสิบครั้ง

French-Thai: Longdo Dictionary
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top