Search result for

*รักษ์*

(284 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รักษ์, -รักษ์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษ์[V] take care of, See also: keep, watch over, tend, look after, Syn. รักษา, ดูแล
รักษ์[V] protect, See also: guard, defend, Syn. รักษา, ป้องกัน
รักษ์[V] beware of, See also: be careful, Syn. รักษา, ระวังรักษา
รักษ์[V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
อารักษ์[N] protection, See also: guard, Syn. อารักขา, การป้องกัน, การคุ้มครอง, การดูแล, Example: หล่อนต้องอยู่ในอารักษ์ของเจ้าหน้าที่
อารักษ์[N] guardian deity, See also: guardian spirit, Syn. เทวดาอารักษ์, Example: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ การเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพยดาอารักษ์ และพระภูมิเจ้าที่, Thai definition: เทวดาผู้พิทักษ์รักษา
รังรักษ์[V] create, See also: produce, build, Syn. สร้าง
รังรักษ์[V] govern, See also: protect, Syn. คุ้มครอง
องครักษ์[N] bodyguard, See also: protector, Syn. ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Example: ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
องครักษ์[N] aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น
อนุรักษ์[V] conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)
เทพารักษ์[N] god, See also: goddess, angel, Syn. อารักษ์, อารักษเทวดา, Example: เทพารักษ์ที่ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมือง, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่ง, Notes: (สันสกฤต)
ภัณฑารักษ์[N] storekeeper, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดูแลรักษาคลังเก็บสิ่งของ
กรมธนารักษ์[N] Treasury Department, See also: Treasure Department, Count unit: กรม
การอนุรักษ์[N] conservation, Ant. การทำลาย, Example: ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ, Thai definition: การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ราชองครักษ์[N] royal bodyguard, See also: royal guard, king's bodyguard, Example: ผู้นำศาสนาคริสต์ถึงกับหลั่งน้ำตา เมื่อเห็นราชองครักษ์ถูกลอบสังหาร, Thai definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์
ศาลเทพารักษ์[N] joss house, See also: shrine, Syn. ศาลเจ้า, Example: เดิมทีเดียวในบริเวณพระราชวังจันทน์เป็นที่ตั้งของศาลเทพารักษ์, Count unit: ศาล, Thai definition: อาคารสำหรับเทพารักษ์สิงสถิตอยู่
กรมราชองครักษ์[N] Royal Aide de Camp Department, See also: Office of A.D.C
นักอนุรักษ์นิยม[N] conservative, See also: reactionary, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
เขตอนุรักษ์ป่าไม้[N] concession area
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า[N] sanctuary

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทพารักษ์น. เทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่ง.
เทพารักษ์ดู เทพ ๑, เทพ-.
บรรณารักษ์(บันนารัก) น. บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินงานในห้องสมุด.
บรรณารักษ์ดู บรรณ, บรรณ-.
บริรักษ์(บอริรัก) ก. ดูแล, รักษา, ปกครอง.
ภัณฑารักษ์(พันทารัก) น. ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จำพวกโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานเป็นต้น.
ภัณฑารักษ์ดู ภัณฑ-, ภัณฑ์.
รักษ์, รักษาก. ระวัง เช่น รักษาสุขภาพ, ดูแล เช่น รักษาทรัพย์สมบัติ, ป้องกัน เช่น รักษาบ้านเมือง, สงวนไว้ เช่น รักษาความสะอาด รักษาไมตรี
รักษ์, รักษาเยียวยา เช่น รักษาคนไข้.
รังรักษ์ก. สร้าง
รังรักษ์คุ้มครอง.
ราชองครักษ์(ราดชะองคะรัก) น. นายทหารรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ มี ๓ ประเภท คือ ราชองครักษ์ประจำ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ.
ศุลการักษ์(สุนละการัก) น. เจ้าหน้าที่รักษาศุลกากร.
ศุลการักษ์ดู ศุลก-.
สุรารักษ์น. เทวดาผู้คุ้มครอง.
สุรารักษ์ดู สุร- ๒.
หริรักษ์(หะริรัก) น. พระนารายณ์.
องครักษ์(องคะ-) น. ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน เช่น องครักษ์นักการเมือง.
อนุรักษ-, อนุรักษ์(อะนุรักสะ-) ก. รักษาให้คงเดิม.
อภิรักษ์ก. รักษา, ระวัง, ป้องกัน.
อารักษ์น. การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล
อารักษ์เทวดาผู้พิทักษ์รักษา, มักใช้ว่า เทพารักษ์ หรือ อารักษเทวดา.
กันเอาว. กรรเอา, กลมกล่อม, เช่น สรวญเสียงกันเอาเอา มโนเทพรังรักษ์ (อนิรุทธ์).
จตุรงคยมก(จะตุรงคะยะมก) น. ชื่อกลอนกลบทโบราณ มีบังคับพิเศษคือ ทุก ๆ ๒ บทให้ใช้ภาษาบาลีแต่งวรรคแรกทั้งวรรค และวรรคที่ ๒ เฉพาะจังหวะแรก ตัวอย่างว่า ภุมมาจายันตุเทวา ภุมมะจาเจ้าที่บดีสูร อารักษ์เรืองฤทธิ์เดชเกษสกูล อันเรืองรูญรังษีระวีวร (ชุมนุมตำรากลอน).
เจ้า ๑เทพารักษ์ เช่น เจ้าพ่อหลักเมือง.
เจ้าพ่อน. เทพารักษ์ผู้คุ้มเกรงถิ่นนั้น ๆ, ผู้เป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น.
เจ้าแม่น. เทพารักษ์ผู้หญิงที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์จะให้ความคุ้มเกรงรักษาได้ เช่น เจ้าแม่ทับทิม, หญิงผู้เป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น.
เซี่ยวกางน. รูปอารักษ์แบบจีนผู้รักษาประตูวัด วัง หรือศาลเจ้า มักเขียน สลัก หรือปั้นไว้ที่บานประตูหรือ ๒ ข้างช่องประตู.
ทนายเลือกน. องครักษ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน มักคัดเลือกจากนักมวยหรือผู้มีวิชาต่อสู้ เช่น ทนายเลือกปืนหอกเหิร เดินต่อ มานา (พยุหยาตรา)
ทาย ๒ก. ยก เช่น ทายกรอำรุงรักษ์ รมเจด งามเอย (นิ. หริภุญชัย)
ปู่เจ้าเทพารักษ์ เช่น เขาใส่สมญาเรา ปู่เจ้า (ลอ).
พระภูมิน. เทพารักษ์ประจำพื้นที่และสถานที่, พระภูมิเจ้าที่ ก็เรียก.
เพียงตาว. ระดับตา, เรียกศาลเทพารักษ์ที่ทำขึ้นชั่วคราว มีระดับเสมอนัยน์ตาเพื่อความเคารพและสวัสดิมงคล ว่า ศาลเพียงตา.
รักข์, รักขาก. รักษ์, รักษา.
ศาลที่สิงสถิตของเทวดา เทพารักษ์ หรือเจ้าผี เป็นต้น เช่น ศาลเทพารักษ์ ศาลเจ้า ศาลเจ้าแม่ทับทิม.
ศาลพระภูมิน. ที่สถิตของเทพารักษ์ประจำพื้นที่และสถานที่ ทำด้วยไม้เป็นเรือนหลังคาทรงไทยตั้งอยู่บนเสาเดียว ปัจจุบันทำด้วยปูนเป็นรูปปราสาทก็มี.
ศาลเพียงตาน. ศาลเทพารักษ์ที่ทำขึ้นชั่วคราว มีระดับเสมอนัยน์ตา เพื่อความเคารพและสวัสดิมงคลเป็นต้น.
สมุห-, สมุห์หัวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เช่น สมุหพระราชพิธี สมุหราชองครักษ์ สมุห์บัญชี
สวนป่าน. บริเวณที่ปลูกพรรณไม้ทดแทนป่าที่ถูกทำลาย มักเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ อาจปลูกไม้ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ เพื่อใช้ไม้ทำเครื่องเรือน เยื่อกระดาษ หรืออนุรักษ์พรรณไม้ เป็นต้น เช่น สวนป่าสัก สวนป่าไม้ยาง. (อ. forest plantation)
สายยงยศน. สายที่ข้าราชการทหารหรือตำรวจใช้เพื่อแสดงสถานะ มี ๓ ชนิด ได้แก่ สายยงยศราชองครักษ์ สายยงยศเสนาธิการ และสายยงยศนายทหารคนสนิท.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preservationการอนุรักษ์, การสงวนรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soil conservationการอนุรักษ์ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amenity, preservation ofการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medication, conservativeโอสถบำบัดแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservation lawsกฎหมายอนุรักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservation, soilการอนุรักษ์ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservatismคติอนุรักษ์, อนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservative medicationโอสถบำบัดแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservative treatmentการรักษาแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservationการอนุรักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, conservativeการรักษาแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Museum curatorภัณฑารักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Librarianบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

School librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalogerบรรณารักษ์ผู้ทำบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
College librarianบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conservationการอนุรักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้
1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Museum curatorภัณฑารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Public librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Special librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ

ห้องสมุดเฉพาะ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย องค์การ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร เป็นต้น ทำหน้าที่จัดหาหนังสือ และให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินงานโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพที่มีคุณสมบัติการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และโดยทั่วไป บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ ควรมีความรู้ทั้งในด้านห้องสมุด และสาขาวิชาในหน่วยงานนั้นด้วย เพื่อการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสมรรถนะด้านวิชาชีพ และ สมรรถนะเฉพาะบุคคล ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ สรุปจากผู้ที่ได้รวบรวมไว้ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานเทคนิค

2. บริการสืบค้นสารสนเทศ

3. บริการสารสนเทศ

4. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง

5. งานวิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศ

6. งานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ มี 2 เรื่อง คือ สมรรถนะด้านวิชาชีพ และสมรรถนะเฉพาะบุคคล

สมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional competency)

1. มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ

2. มีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับองค์กร

3. มีความสามารถในการพัฒนา และการจัดการบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีความสามารถในการสอนผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีความสามารถในการประเมินความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

6. มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดหา จัดการ และเผยแพร่สารสนเทศ

7. มีความสามารถในการจัดการ และดำเนินงานห้องสมุดที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับการบริหารงานขององค์กร

8. มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือช่วยค้น และเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา

9. มีความสามารถในการประเมินผลลัพธ์ของการใช้สารสนเทศ

สมรรถนะเฉพาะบุคคล (Personal competency)

1. คำนึงถึงการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้บริการที่ดีที่สุด

2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4. มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

5. การทำงานเป็นทีม

6. มีความเป็นผู้นำ

7. ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำงาน

8. ตระหนักว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ และให้ความสำคัญต่อเครือข่ายวิชาชีพและการพึ่งพาอาศัยกัน

9. มีทักษะในการทำงาน และสร้างโอกาสในการทำงาน

บรรณานุกรม

บุคลากรในห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ. Available at : http://jutatipc.files.wordpress.com/2007/11/06professional.ppt. Accessed September 5, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ราชองครักษ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ เป็นต้น มี ๓ พวก คือ ราชองครักษ์ประจำ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ [ศัพท์พระราชพิธี]
Conservatismอนุรักษ์นิยม [เศรษฐศาสตร์]
Energy conservationการอนุรักษ์พลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural conservationการอนุรักษ์เกษตรกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil conservationการอนุรักษ์ดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Marine resources conservtionการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lake conservationการอนุรักษ์ทะเลสาบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nature conservationการอนุรักษ์ธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Water conservationการอนุรักษ์น้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fishery conservationการอนุรักษ์ประมง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove conservationการอนุรักษ์ป่าชายเลน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Energy conservationการอนุรักษ์พลังงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant conservationการอนุรักษ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wetland conservationการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineral resources conservationการอนุรักษ์แร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wildlife conservationการอนุรักษ์สัตว์ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Academic librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Agricultural conservationเกษตรกรรมอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Aquatic resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ [TU Subject Heading]
Architecture and energy conservationสถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน [TU Subject Heading]
Biodiversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Bodyguardsองครักษ์ [TU Subject Heading]
Cave conservationการอนุรักษ์ถ้ำ [TU Subject Heading]
Collection and preservationงานสะสมและการอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Communication in conservation of natural resourcesการสื่อสารทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Conservationการอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Conservation and restorationการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ [TU Subject Heading]
Conservation of natural resourcesการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Conservation tillageการเตรียมดินเพาะปลูกเชิงอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Conservationistsนักอนุรักษ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guards?องครักษ์Lair of Grievous (2008)
This next one goes out to the med-jumpers of the 224th.เพลงนี้ขอมอบให้แก่ หน่วยพลร่มเสนารักษ์ที่ 224 Rookies (2008)
What happened to my bodyguards?เกิดอะไรขึ้นกับองครักษ์ข้า Lair of Grievous (2008)
You deactivated my guards.ท่านหยุดการทำงานองครักษ์ข้า Lair of Grievous (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)
Rookie librarians can never find them.บรรณารักษ์ร็อคกี้ก็หาหนังสือไม่เจอ Heartbreak Library (2008)
- Chief Retainer. - Yes, Your Majesty.-ท่านหัวหน้าองครักษ์ พะยะค่ะ, ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
Summon His Majesty's guards immediately.เรียกองค์รักษ์ของฝ่าบาทมาเดี๋ยวนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
We're gonna need the National Guard.เราต้องการ องครักษ์แห่งชาติ The Dark Knight (2008)
You came from off the reserve?พวกนายมาจากนอกเขตอนุรักษ์เหรอ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
They say they're from off the reserve.พวกนี้บอกว่ามาจากนอกเขตอนุรักษ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
That's impossible. Only people come from off the reserve.เป็นไปไม่ได้ มีแต่มนุษย์ที่มาจากนอกเขตอนุรักษ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Please, Makunga, this is the only water on the reserve.ได้โปรดเถอะ มาคุงกา นี่เป็นแหล่งน้ำเดียวในเขตอนุรักษ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Off the reserve?-นอกเขตอนุรักษ์รึ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No one leaves the reserve and survives!ไม่มีใครออกนอกเขตอนุรักษ์แล้วรอดกลับมา! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I left the reserve!ผมออกไปนอกเขตอนุรักษ์Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Off the reserve?-นอกเขตอนุรักษ์Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You can't leave the reserve!นายออกไปนอกเขตอนุรักษ์ไม่ได้นะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Off the reserve?-นอกเขตอนุรักษ์รึ? -ม.. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
And the important duty of protecting Liu's family was assigned to meตำแหน่งหัวหน้าองครักษ์ คุ้มครองครอบครัวของท่านเล่าปี่ คือหน้าที่ของข้า Three Kingdoms (2008)
I was with Treasury, dealing with Homeland Security.ผมอยู่กรมธนารักษ์จนย้ายไปความมั่นคงฯ Burn After Reading (2008)
I told you, he's in the Treasury Department.บอกแล้วไงว่าอยู่กรมธนารักษ์ Burn After Reading (2008)
Treasury guy who has been screwing Mrs. Cox.ทำงานกรมธนารักษ์ครับ เขาก็คบอยู่กับคุณนายค็อกซ์ Burn After Reading (2008)
All right. Spare me.ครับแต่เรื่องของคนกรมธนารักษ์ Burn After Reading (2008)
Our man surveilling hears a gunshot, sees the guy wrestle something into his car.สายลับของเรา ได้ยินเสียงปืน เห็นนายธนารักษ์เอาอะไรซักอย่างขึ้นรถ Burn After Reading (2008)
Linda Litzke. Yeah, she's Treasury?ทำงานกรมธนารักษ์ด้วยเหรอ Burn After Reading (2008)
Where is the Treasury guy? Pfarrer?แล้วเจ้าธนารักษ์อยู่ไหน ฟาร์น่ะ Burn After Reading (2008)
environmental GROUP - BLUE shipกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรือสีฟ้า Death Note: L Change the World (2008)
10 years ago, the planet's self-recuperative power would have been effective.สิบปีก่อนการอนุรักษ์พลังงาน ยังคงมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาการเกิดภาวะวิกฤต Death Note: L Change the World (2008)
They call themselves "Blue Ship"... an environmental group.คนพวกนั้นนะ เรียกตัวเองว่าเรือสีฟ้า เป้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มหนึ่งนะ Death Note: L Change the World (2008)
As you said, Matoba uses the ecology group as his front.อย่างที่คุณเคยพูดไว้ มาโทบะหลอกใช้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องบังหน้า Death Note: L Change the World (2008)
They create spaces where human activity is in step with the preservation of species, soils and landscapes.พวกเขาสร้างพื้นที่ ที่ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ ก้าวไปเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต ดิน,และภูมิประเทศ Home (2009)
Costa Rica has made a choice between military spending and the conservation of its lands.คอสตาริกาได้ตัดสินใจระหว่างขยาย อำนาจทางทหารกับอนุรักษ์ผืนดิน Home (2009)
It prefers to devote its resources to education, ecotourism and the protection of its primary forest.เขาอุทิศให้ทรัพยากรการศึกษา การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์มากกว่า และการปกป้องผืนป่าไว้ Home (2009)
For Wild Animal Defensive Arts. Congratulations, Brandon.สำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่า ยินดีด้วยแบรนดอน Up (2009)
What do they call it when an animal rights person gets trampled to death by a cow?เราเรียกพวกอนุรักษ์สัตว์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I just... it's just all a little confusing.เราเอียงไปคนละข้างแล้ว - อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเหรอ - เป็นแบบคุณมากขึ้น Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
More conservative?เอียงไปทางอนุรักษ์นิยมเหรอ? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
The librarian and the stripper.บรรณารักษ์และโคโยตี้ The Ugly Truth (2009)
When I was a girl, we went to live on the reservation in Flandreau 'cause my daddy died.เราต้องไปอาศัยป่าอนุรักษ์ที่แฟนช์ดอล เพราะว่าพ่อฉันตาย Public Enemies (2009)
It's like a fancy way of saying I'm a librarian.มันเป็นคำพูดที่ดูดีกว่าที่จะพูดว่าฉันเป็นบรรณารักษ์ Ninja Assassin (2009)
Captain, we have a breach in the zoological bay.กัปตัน เรามีผู้บุกรุก ในเขตอนุรักษ์สัตว์ 2012 (2009)
- To the zoological bay!ไปพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ โอเค ไปกันเลย 2012 (2009)
I didn't smell anything when I was in there.นับตั้งแต่นั้นมา พวกเขามีโครงการรักษ์โลกสีเขียว Negro Y Azul (2009)
Didn't Mr. Beneke pass away?ดูเหมือนว่าพวกเขาเข้าร่วมครงการรักษ์โลกสีเขียว หรืออะไรสักอย่างนี่แหล่ะ ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ตอนฉันอยู่ในนั้น Negro Y Azul (2009)
Signed and dated by The preservation society.-ใช่ค่ะครูคาร์ ลงชื่อกับวันที่โดยสมาคมนักอนุรักษ์แล้ว Carrnal Knowledge (2009)
Guard change happens nowพวกองครักษ์เปลี่ยนเวรแล้ว Hostage Crisis (2009)
I mean, I'm a basketball coach. I'm not a librarian.ผมหมายถึง ผมเป็นโค้ชบาสเกตบอล ผมไม่ใช่บรรณารักษ์ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Ken: What can I say? I'm a traditionalistst.ทำไงได้ ฉันมันอนุรักษ์นิยม Mash-Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์นิยม[n.] (anurakniyom) EN: conservatism   FR: conservatisme [m]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak thammachāt) EN: nature conservation   FR: conservation de la nature [f]
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian   FR: bibliothécaire [m, f]
การอนุรักษ์[n.] (kān anurak) EN: conservation ; preservation   FR: conservation [f] ; préservation [f]
การอนุรักษ์พลังงาน[n. exp.] (kān anurak phalang-ngān) EN: conservation of energy   FR: conservation de l'énergie [f]
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān anurak singwaētløm) EN: environment conservation   FR: protection de l'environnement [f]
การอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak thammachāt) EN: nature conservancy   FR: conservation de la nature [f]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์[n. exp.] (kān thøngthīo choēng anurak) EN: ecotourism ; conservation tourism   FR: écotourisme [m]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล [n. exp.] (kān thøngthīo choēng anurak thāng thalē) EN: marine ecotourism   
ความคิดอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (khwāmkhit anurakniyom) EN: conservative ideas   FR: idées conservatrices [fpl]
กฎการอนุรักษ์พลังงาน[v.] (kot kān anurak phalang-ngān) EN: Law of Conservation of energy   FR: loi de conservation de l'énergie [f]
นักอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (nak anurak thammachāt) FR: défenseur de la nature [f]
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant   FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (ongkøn anurak thammachāt) FR: organisation de défense de la nature [f]
พรรคอนุรักษ์นิยม[X] (phak anurakniyom) EN: Conservative Party   FR: Parti conservateur [m]
ผีเสื้อองครักษ์[n. exp.] (phīseūa ongkharak) EN: Constable   
รังรักษ์[v.] (rangrak) EN: create ; produce ; build   
รังรักษ์[v.] (rangrak) EN: govern ; protect   
โรงพยาบาลเสนารักษ์[n. exp.] (rōngphayābān sēnārak) EN: military hospital   FR: hôpital militaire [m]
โรงเรียนเสนารักษ์[n. exp.] (rōngrīen sēnārak) EN: army medical college   
เสนารักษ์[n.] (sēnārak) EN: army surgeon ; medical officer   
ศุลการักษ์[n.] (sunlakārak) EN: customs officer ; revenue officer   FR: douanier [m]
สุรารักษ์[n.] (surārak) EN: god   
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakhati baēp anurakniyom) EN: conservative attitude   FR: attitude conservatrice [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bodyguard[N] องครักษ์, See also: คนคุ้มกัน, ราชองครักษ์, Syn. watchman, guard
conservancy[N] การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservancy[N] องค์กรที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
conservation[N] การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservationist[N] นักอนุรักษ์ธรรมชาติ, Syn. environmentalist
conservatism[N] หลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์
conservative[N] คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
conservative[ADJ] ที่เป็นอนุรักษ์นิยม, Syn. traditional, conventional
equerry[N] เจ้าหน้าที่ดูแลม้าของราชสำนัก, See also: อัศวรักษ์
equerry[N] ราชองครักษ์, See also: ทหารองครักษ์, ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ
librarian[N] บรรณารักษ์
librarianship[N] ตำแหน่งบรรณารักษ์
librarianship[N] บรรณารักษ์ศาสตร์, Syn. librarian science
library science[N] บรรณารักษ์ศาสตร์, Syn. library science
mossback[N] ผู้ยึดติดค่านิยมเก่าๆ, See also: ผู้ล้าสมัย, ผู้อนุรักษ์นิยม, ผู้ยึดจารีตเก่าๆ, Syn. right-winger, reactionary, die-hard
preservationist[N] นักอนุรักษ์นิยม, Syn. ecologist
preserve[VT] ทำให้คงอยู่, See also: สงวน, อนุรักษ์, Syn. conserve
right[N] พรรคอนุรักษ์นิยม, See also: พรรคฝ่ายขวา, Syn. conservative
right wing[N] พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม
rightist[ADJ] ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษ์นิยม, Syn. right-wing
rightist[N] ผู้ถือลัทธิอนุรักษ์นิยม, Syn. conservative, right-winger
right-wing[ADJ] อนุรักษ์นิยม, Syn. conservative, reactionary
right-winger[N] ผู้อนุรักษ์นิยม
satyr[N] เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ, Syn. deity, faun, sylvan
Tory[N] สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม
ultraconservative[ADJ] ซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว, See also: ซึ่งรักษาจารีตประเพณี
ultraconservative[N] นักอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว, Ant. left-winger, liberal
watcher[N] องครักษ์, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guard, guardian, protector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservationist(คอนเซอเว'เชินนิสทฺ) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservatism(คันเซอ'วะทิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guardsman(การ์ดซ'เมิน) n. ยาม,ทหารองครักษ์ = National Guard (ดู)
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์,ทหารประจำตัวขุนนาง
librarian(ไลแบร'เรียน) n. บรรณารักษ์., See also: librarianship n. ดูlibrarian
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
naturist(เน'เชอะริสทฺ) n. นักอนุรักษ์ธรรมชาติ., See also: naturism n.
old guard. old guardn. สมาชิกพวกอนุรักษ์นิยม,พวกหัวเห็ด,ทหารรักษาพระองค์ของนโปเลียน. -Old Guardism n.
old schooln. ฝ่ายอนุรักษ์นิยม, See also: oldschool adj.
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
royalist(รอย'อัลลิสทฺ) n. ,adj. (เกี่ยวกับ) สมาชิกพรรคอนุรักษ์กษัตริย์, See also: royalistic adj.
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher
sentinel(เซน'ทิเนิล) n. ยาม,คนเฝ้ายาม,ทหารยาม,ทหารองครักษ์, (คอมพิวเตอร์) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงการเริ่มต้นหรือยุติลง. vt. เฝ้ายาม,ยืนยาม, Syn. sentry,guard,watch
sentry(เซน'ทรี) n. ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์,ทหารคุ้มกัน,ยาม., Syn. sentinel,guard,watch,warden
sylvan(ซิล'เวิน) adj. เกี่ยวกับป่า,มีต้นไม้มากมาย,ทำด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้. n. บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า,นางไม้,เทพารักษ์., Syn. silvan,silvan
torpedo(ทอร์พี'โด) n. ลูกตอร์ปิโด,องครักษ์,มือมีด,ผู้รับจ้างฆ่าคน vt. โจมตีหรือทำลายด้วยตอร์ปิโด pl. torpedoes
tory(ทอ'รี) n.,adj. สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมในอังกฤษหรือแคนาดา, See also: Toryish adj.
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
wood nymphn. เทพารักษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
bibliographer(n) บรรณารักษ์
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
librarian(n) บรรณารักษ์
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
reserve(vt) สำรองไว้,สงวน,ถนอม,รักษาไว้,อนุรักษ์ไว้
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม
sentry(n) ทหารยาม,ยาม,ทหารองครักษ์
yeoman(n) ชาวนาเจ้าของที่ดิน,ทหารฝ่ายพลาธิการ,องค์รักษ์,บริพาร,เสรีชน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curator (n) ภัณฑารักษ์
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n ) Lifesaving [1] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
Riparian reserve (n ) พื้นที่อนุรักษ์ริมน้ำ
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์
The National Elephant Conservation Foundationมูลนิธิอนุรักษ์ช้างภาคเหนือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] Thai: อนุรักษ์

German-Thai: Longdo Dictionary
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top