Search result for

*รมว*

(249 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รมว, -รมว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รมว.[N] minister, Syn. รัฐมนตรีว่าการ
กรรมวาจก[N] passive voice, Thai definition: กริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกกระทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือผู้ถูกใช้ให้ทำ, กริยาของประโยคกรรมวาจกต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่เรียกหากรรม โดยใช้กริยานุเคราะห์ ถูก ถูก-ให้ หรือถูกให้ประกอบ เช่น รถถูกขโมย
กรรมวาจา[N] declaration, See also: deed by word, ecclesiastical edict, Syn. คำประกาศ, Example: ท่านเจ้าอาวาสได้แสดงกรรมวาจาต่อพระภิกษุ, Thai definition: คำประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์
กรรมวิธี[N] process, See also: method, way, means, working procedure, course, Syn. วิธี, Example: การผลิตอาหารกระป๋องมีกรรมวิธีหลายขั้น, Count unit: วิธี, ขั้น
กรรมวิบาก[N] retribution, Syn. กรรมตามสนอง, Example: กรรมวิบากที่เขาได้รับนั้นสาสมแล้ว, Thai definition: ผลของกรรม
ธรรมวินัย[N] discipline, See also: orderliness, order, control, restraint, Syn. พระธรรมวินัย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: พระธรรมและพระวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
รมวิชาการ[N] Department of Curriculum and Instruction Development, Example: ตำราทางการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนใหญ่จัดทำขึ้นโดยกรมวิชาการ
สื่อสารมวลชน[N] mass communication
สื่อสารมวลชน[N] mass communication, Example: การใช้ราชาศัพท์ในสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุและหนังสือพิมพ์ ยังใช้สับสนไม่ถูกต้อง, Thai definition: การติดต่อสื่อสารสู่มหาชนโดยอาศัยเครื่องมือหรือสื่อกลางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
รมวิเทศสหการ[N] Department of Technical and Economic Cooperation
พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
รมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
รมวิชาการเกษตร[N] Department of Agriculture
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
รมวิทยาศาสตร์บริการ[N] Department of Science Service
รมวิทยาศาสตร์การแพทย์[N] Department of Medical Science
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย[N] Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. อ.ส.ม.ท.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รมวัง(กฺรมมะ-) น. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่รักษาพระราชมนเทียร พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน บริหารกิจการในพระราชสำนัก และบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสมใน ได้แก่ ศาลแพ่งวัง ศาลอาชญาวัง และศาลนครบาลวัง รวมทั้งบังคับบัญชาศาลมรดก
รมวังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์หรือเจ้าพระยาธรรมาธิบดีฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราเทพยดาขี่โคนนทิกร.
กรรมวาจา(กำมะ-) น. คำประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์.
กรรมวาจาจารย์(กำมะวาจาจาน) น. อาจารย์ผู้ให้สำเร็จกรรมวาจา คือ คู่สวด.
กรรมวิธี(กำมะวิที) น. ลักษณะอาการหรือวิธีการที่ผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทำขึ้น อันดำเนินติดต่อกันเรื่อยไปเป็นลำดับ, กระบวนวิธีดำเนินการในประดิษฐกรรม.
กรรมวิบาก(กำมะวิบาก) น. ผลของกรรม.
กรรมวาจก(กำมะ-) น. ระเบียบของกริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือ ผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคกรรมต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมรับ, บางทีก็มีกริยานุเคราะห์ “ถูก” นำ และใช้หมายไปในทางไม่ดี เช่น เด็กถูกตี ถูกตี เป็นกริยา กรรมวาจก เด็กเป็นกรรมการก แต่บางทีก็ไม่ปรากฏกริยานุเคราะห์ “ถูก” เช่น หนังสือเล่มนี้แต่งดีมาก.
รมว(ตฺรม-วน) น. ตำบล เช่น เขาแก้วว่าวงกาจล ตรมวลใดท้าวธบอก (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ธรรมวัตรน. ลักษณะเทศน์ทำนองธรรมดาอย่างหนึ่งที่แสดงอยู่ทั่วไป ไม่ใช่ทำนองแบบเทศน์มหาชาติ.
พระบรมวงศ์น. สมเด็จพระบรมราชินี ลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์.
พระบรมวงศานุวงศ์น. พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์.
สื่อสารมวลชนน. กระบวนการติดต่อสื่อสารสู่มวลชนโดยส่งสารผ่านสื่อมวลชน.
กรม ๓(กฺรม) น. หมู่เหล่าอันเป็นที่รวมกำลังไพร่พลของแผ่นดินตามลักษณะปกครองสมัยโบราณ เพื่อประโยชน์ในราชการและเวลาเกิดศึกสงคราม จะได้เรียกระดมคนได้ทันท่วงที บรรดาชายฉกรรจ์ต้องเข้าอยู่ในกรมหรือในหมู่เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เรียกว่า สังกัดกรม มีหัวหน้าควบคุมเป็นเจ้ากรม ปลัดกรม ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งให้เจ้านายปกครองเป็นองค์ ๆ เรียกว่าตั้งกรม แล้ว เจ้านายพระองค์นั้นก็ ทรงกรม เป็น เจ้าต่างกรม เพราะมีกรมขึ้นต่างหากออกไปเป็นกรมหนึ่ง มีอำนาจตั้งเจ้ากรม ปลัดกรม เป็น หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา ได้ และเรียกชื่อกรมนั้น ๆ ตามบรรดาศักดิ์เจ้ากรมว่า กรมหมื่น กรมขุน กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมหลวงกรมพระ และกรมพระยา หรือ เมื่อจะทรงกรมสูงขึ้นกว่าเดิม ก็โปรดให้ เลื่อนกรม ขึ้น โดยเจ้ากรมมีบรรดาศักดิ์เลื่อนขึ้น เช่นจากหมื่นเป็นขุน, มาในปัจจุบันชื่อกรมเหล่านี้มีความหมายกลายเป็นพระอิสริยยศและพระนามเจ้านายเท่านั้น.
กรม ๓แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า กระทรวง เช่น กรมพระกลาโหม คือ กรมฝ่ายทหาร เป็นกระทรวงกลาโหม, กรมมหาดไทย คือ กรมฝ่ายพลเรือน เป็นกระทรวงมหาดไทย, กรมเมือง หรือ กรมนครบาล รวมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย, รมวัง แยกเป็นกระทรวงวัง และกระทรวงยุติธรรม (ปัจจุบันกระทรวงวังไม่มีแล้ว), กรมพระคลัง แยกเป็นกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ, กรมนา เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).
กระบวนการน. ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
กระแหนะกรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, แขนะ ก็ว่า.
กลั่น(กฺลั่น) ก. คัดเอาแต่ส่วนหรือสิ่งที่สำคัญหรือที่เป็นเนื้อแท้ด้วยวิธีต้มให้ออกเป็นไอ แล้วใช้ความเย็นบังคับให้เป็นของเหลว เช่น กลั่นนํ้า เรียกน้ำที่ได้จากกรรมวิธีเช่นนั้น ว่า น้ำกลั่น, โดยปริยายหมายความว่า คัดเอา เลือกเอา.
กะไหล่น. กรรมวิธีเคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทองเป็นต้น โดยใช้ปรอทละลายเงินหรือทองให้เป็นของเหลว แล้วทาลงบนโลหะที่ต้องการเคลือบ จากนั้นไล่ปรอทออกโดยใช้ความร้อน, กาไหล่ ก็ว่า.
กะไหล่ว. เรียกของเช่นพานเป็นต้นที่เคลือบเงินหรือทองด้วยกรรมวิธีเช่นนั้นว่า พานกะไหล่เงิน พานกะไหล่ทอง.
การกลั่นทำลายน. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทำลายขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดนํ้าส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทำลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นํ้ามันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก.
การเปรียญ(-ปะเรียน) น. เรียกศาลาวัดสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรมว่า ศาลาการเปรียญ.
แกล้งดินก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้.
ขุนศาลน. ข้าราชการฝ่ายยุติธรรมตำแหน่งปลัดนั่งศาลหรือราชปลัดนั่งศาลต่าง ๆ ในราชธานี อาทิ กรมกลาโหมมีขุนประชาเสพราชปลัดนั่งศาลอาชญานอก กรมวังมีขุนอินอาญาปลัดนั่งศาลอาชญาวัง, ใช้เป็นสำนวนว่า ขุนโรงขุนศาล เช่น กฎให้แก่ขุนโรงขุนศาลผู้พิจารณาเนื้อความทุกหมู่ทุกกรมในกรุงนอกกรุงจงทั่ว (สามดวง), ขุนสาน หรือ ขุนสาร ก็ว่า.
แขนะ(ขะแหฺนะ) น. กรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, กระแหนะ ก็ว่า.
คอนกรีตอัดแรงน. คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับนํ้าหนักได้ดียิ่งขึ้น.
เคมีภัณฑ์น. สารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมีหรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี.
เคลือบ(เคฺลือบ) ก. ไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจนแข็งตัว เช่น เคลือบนํ้าตาล เคลือบยาพิษ, ทาผิวนอกด้วยนํ้ายาเคมีแล้วใช้ความร้อนอบให้นํ้ายาเกาะแน่น, เรียกสิ่งที่เคลือบโดยกรรมวิธีเช่นนั้น ว่า เครื่องเคลือบ
โคตรภู(โคดตฺระพู) น. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในญาณซึ่งเป็นลำดับอริยมรรค, พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา มีขนบธรรมเนียมห่างจากธรรมวินัย แต่ยังถือตนว่าเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ เรียกว่า โคตรภูสงฆ์.
จตุสดมภ์น. การจัดระเบียบราชการฝ่ายพลเรือนส่วนกลาง ประกอบด้วยกรมใหญ่ ๔ กรม คือ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนามีจตุสดมภ์เสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ละกรม.
จุกช่องก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญ ตามช่องทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อเสด็จไปนอกพระราชวัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้รักษาการณ์อยู่ตามช่องทาง เช่น ตรอก ซอย ปากคลอง.
จุกช่องล้อมวงก. อารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศ์ที่สำคัญในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย. (ดู จุกช่อง และ ล้อมวง ประกอบ).
เจ้ากรรมว. ที่ทำให้ผิดหวังหรือได้รับความเดือดร้อน เช่น รถเจ้ากรรมเกิดเสียขึ้นกลางทางเลยไปไม่ทัน เด็กเจ้ากรรมวิ่งมาชนเกือบหกล้ม.
ชมรม ๒น. ที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกัน เช่น ชมรมวรรณศิลป์ ชมรมพระเครื่อง.
ชายา ๑น. ภรรยาที่เป็นหม่อมเจ้าของพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์, ภรรยาที่เป็นเจ้าฟ้าหรือพระองค์เจ้าของพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ เรียกว่า พระชายา.
โดยเสด็จก. ติดตามพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์
โดยเสด็จติดตามพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชน, ใช้ว่า ตามเสด็จ ก็มี.
ตามเสด็จก. ติดตามพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นสามัญชน
ตามเสด็จติดตามพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชน, ใช้ว่า โดยเสด็จ ก็มี เช่น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตามเสด็จไปในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินยังไทรโยค.
ไตรวัฏน. วงจร ๓ ส่วน ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไป เริ่มจาก กิเลสวัฏ คือ วงจรส่วนกิเลส เป็นผลให้เกิด กรรมวัฏ คือ วงจรส่วนกรรม และเป็นผลให้เกิด วิปากวัฏ คือ วงจรส่วนวิบาก วนเวียนกันไปไม่รู้จบ.
ถนอมอาหารก. เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นาน ๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่างเพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ.
ทับทิม ๑เรียกขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งมันใส่สีแดงเหมือนเม็ดทับทิมต้มกินกับนํ้าเชื่อมหรือนํ้าหวาน ว่า ทับทิมลอยแก้ว, ถ้าทำด้วยแห้วหรือมันแกวหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ คลุกแป้ง แล้วทำด้วยกรรมวิธีเดียวกัน เรียกว่า ทับทิมกรอบ.
ทำหมันก. ทำการคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป.
ทุกรกิริยาน. การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ
เทววาจิกสรณคมน์(ทะเววาจิกะสะระนะคม) น. การเปล่งวาจาถึงรัตนะ ๒ คือ พระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เพราะเวลานั้นยังไม่มีพระสงฆ์ เป็นสรณคมน์ที่ตปุสสะและภัลลิกะกล่าวหลังจากที่ได้ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงแด่พระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่ ๔ หลังจากตรัสรู้.
ธรรมสังคีติน. การสังคายพระธรรมวินัย.
ธรรมันเตวาสิก(ทำมัน-) น. อันเตวาสิก (ศิษย์) ผู้เรียนธรรมวินัย.
นมผงน. สิ่งที่มีลักษณะเป็นผง ได้จากการนำน้ำนมไปผ่านกรรมวิธีซึ่งทำให้ส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกไปหมด อาจเติมสารเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายลงไปด้วยก็ได้.
นักข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้สื่อข่าว ก็เรียก.
นิเทศศาสตร์(นิเทดสาด) น. วิชาว่าด้วยการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์.
บพิตร(บอพิด) น. พระองค์ท่าน เช่น บำรุงฤทัยตระโบม บพิตรผู้อย่าดูเบา, โดยมากเป็นคำที่พระสงฆ์ใช้แก่เจ้านาย ซึ่งใช้คำเปลี่ยนไปตามพระอิสริยยศของเจ้านาย เช่น สมเด็จพระราชภคินีบพิตร สมเด็จพระบรมวงศบพิตร บรมวงศบพิตร พระเจ้าวรวงศบพิตร พระวรวงศบพิตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyelography, intravenousการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-braze diffusion treatmentกรรมวิธีแพร่ความร้อนหลังแล่นประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process๑. ส่วนยื่น, ปุ่ม๒. กระบวนการ, กรรมวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plant taxonomy; systematic botanyอนุกรมวิธานพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
process controlการควบคุมกรรมวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process patentสิทธิบัตรในกรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
systematic botany; plant taxonomyอนุกรมวิธานพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
systematic palaeontologyบรรพชีวานุกรมวิธาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analyser; analyzer๑. ตัววิเคราะห์, เครื่องวิเคราะห์๒. โปรแกรมวิเคราะห์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biosystematicsชีวานุกรมวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benchmark programโปรแกรมวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass communicationสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemotaxonomyเคมีอนุกรมวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cytotaxonomyอนุกรมวิธานระดับเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
communication, massสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
direct sculptureประติมากรรมวิธีตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intravenous pyelographyการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testimonium clauseข้อความลงท้าย (ในนิติกรรมว่าได้กระทำต่อหน้าพยาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxonหน่วยอนุกรมวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
taxonomyอนุกรมวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
taxonomyอนุกรมวิธาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

พระราชสาส์นจดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
รมวงศานุวงศ์ญาติผู้ใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน [ศัพท์พระราชพิธี]
Method engineeringวิศวกรรมวิธีการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระที่นั่งทรงธรรมอาคารโถง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุ ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุมณฑปเป็นชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมว่าทรงมณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering industryอุตสาหกรรมวิศวการ [เศรษฐศาสตร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์
Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Diagnostic programโปรแกรมวินิจฉัย
โปรแกรมที่ทดสอบคอมพิวเตอร์และช่วยให้เราค้นหาปัญหาที่ทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามที่ควร [คอมพิวเตอร์]
Mass-energy equationสมการมวล-พลังงาน, สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งอธิบายว่า “มวลของวัตถุก็คือมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุนั้น” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ยืนยัน โดยการวัดค่าของมวลและพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังสมการ
E = mc2

เมื่อ E คือ พลังงาน

m คือ มวลของวัตถุที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน

c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ

สมการนี้บางครั้งเรียกว่า Einstein equation
[นิวเคลียร์]
Taxonomistนักอนุกรมวิธาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
Building materials industryอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Cytotaxonomyเซลล์อนุกรมวิธาน [TU Subject Heading]
Heat treatmentกรรมวิธีทางความร้อน [TU Subject Heading]
Insulating materials industryอุตสาหกรรมวัสดุฉนวนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Methods engineeringวิศวกรรมวิธี [TU Subject Heading]
Molding (Chemical technology)การทำโพรงแบบ (กรรมวิธีทางเคมี) [TU Subject Heading]
Nanostructured materials industryอุตสาหกรรมวัสดุนาโน [TU Subject Heading]
Package goods industryอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Passive voiceกรรมวาจก [TU Subject Heading]
Printed circuits industryอุตสาหกรรมวงจรพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing processesกรรมวิธีการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Rome Statute of the International Criminal Court (1998)ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]
Scientific literatureวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Taxonomistsนักอนุกรมวิธาน [TU Subject Heading]
Veterinary vaccines industryอุตสาหกรรมวัคซีนสัตว์ [TU Subject Heading]
Whiskey industryอุตสาหกรรมวิสกี้ [TU Subject Heading]
Runaway Industry อุตสาหกรรมวิ่งหนี
อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]
Social Safety Netsโครงข่ายรองรับทางสังคม หมายถึง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ด้วยการดำเนินนโยบายระยะสั้นในการสร้างงาน การให้การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนา สังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม [การทูต]
Third Country Training Programโครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม " เป็นรูปแบบการให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิเทศสหการกับองค์การ ระหว่างประเทศและ/หรือรัฐบาลต่างประเทศในการจัด หลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศกำลังพัฒนา โดยองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาลต่างประเทศเป็น ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ฝึกอบรม/ ดูงาน " [การทูต]
radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลาอี.โคไล ฯลฯ เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ ตัวอย่างอาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง และเนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอร์ไรซ์ [พลังงาน]
radurizationการลดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อลดแบคทีเรีย หรือป้องกันการเจริญเติบโตของรา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ อาหารที่ผ่านการฉายรังสีจะเก็บรักษาได้นานขึ้น ตัวอย่างอาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ ได้แก่ ปลาสด เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และสตรอเบอรี [พลังงาน]
Reclaimed rubberยางรีเคลมได้มาจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางเก่าที่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางในรถยนต์ หรือยางคงรูปที่เป็นของเสียซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการผลิต มาผ่านกรรมวิธีโดยความร้อนและเคมี ยางจะเกิดการดีพอลิเมอไรซ์ (depolymerize) เปลี่ยนจากสภาพคงรูป (vulcanized) และมีความยืดหยุ่น (elasticity ) กลับคืนไปสู่สถานะแรกเริ่ม คือ ไม่มีความคงรูป (unvulcanised) และไม่มีความยืดหยุ่น (plasticity )* ได้เป็นยางรีเคลมที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว (paste-like ) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ปกติจะใช้ยางรีเคลมผสมกับยางธรรมชาติสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความ แข็งแรงและความ ทนทานมากนัก *Plasticity คือ ความโน้มเอียงของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรเมื่อได้รับ แรงกระทำ [เทคโนโลยียาง]
Criminologyอาชญาวิทยา,อาชญากรรมวิทยา [การแพทย์]
taxonomyอนุกรมวิธาน, วิชาที่ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amplitude modulation (AM)ระบบเอเอ็ม, ในที่นี้ให้แปลว่า ระบบเอเอ็ม  ตามคำศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย คำศัพท์นี้ในหนังสือเรียนเล่มอื่นบางทีแปลว่า การผสมคลื่นทางแอมพลิจูด ในพจนานุกรมวิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า modulation แปลว่า การกล้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
processกระบวนการ, กรรมวิธี, การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณาวางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immunization, Mode ofกรรมวิธีในการฉีด [การแพทย์]
International Committee on Taxonomy of Virusesคณะกรรมการสากลฝ่ายไวรัสอนุกรมวิธาน [การแพทย์]
Ionic Substitutionกรรมวิธีการแลกเปลี่ยนอีออน [การแพทย์]
Juvenile Delinquencyวัยรุ่น, การกระทำผิด, อาชญากรรมวัยรุ่น [การแพทย์]
Mass Mediaสื่อสารมวลชน, สื่อมวลชน, อุปกรณ์สื่อความหมาย [การแพทย์]
Mass Media Channelสื่อสารมวลชน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you work for the chair of the litคุณเป็นประธานชมรมวรรณกรรม New Haven Can Wait (2008)
Oh, if this is serena, that girl at the hotel today--โอว แต่นี่ถ้าเป็นเซรีน่า ผู้หญิงที่โรงแรมวันนี้ There Might be Blood (2008)
You are the only one I can trust, Interior Minister!เจ้าเป็นผู้เดียวที่ข้าเชื่อใจ เสนากรมวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The decision is made. The process has begun.เราได้ตัดสินใจแล้ว กรรมวิธีได้ถูกเริ่มแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
The complaints keep rolling in after your little down town Olympics, O'connerคนโทรมาด่าไม่เลิกเรื่องมหกรรมวิ่งไล่จับของนาย โอคอนเนอร์ Fast & Furious (2009)
I booked him into the wooster, and I leaked to a beat reporter he's headed to the waldorf.ฉันจองโรงแรมวู้สเตอร์ให้เขา แต่ปล่อยข่าวว่าเขาจะไปอยู่ที่วาลดอร์ฟ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
He was my partner for 5 years. I mean, we all knew he was a bit of a hothead, but I never saw any indication of psychotic behavior.เป็นเพื่อนร่วมงานกันมา 5 ปี แต่ชั้นไม่เห็นสัญญาณใดๆ ของพฤติกรรมวิกลจริตเลย Saw VI (2009)
Andrew kane just reserved a room at the wilmore hotel,แอนดรูว์ เคน เพิ่งจองห้องที่โรงแรมวิลมอร์ Pleasure Is My Business (2009)
We've run every ancient systems diagnostic we've got.เราสั่งรันโปรแกรมวินิจฉัยระบบ ของเอนเชี่ยนทุกอย่าง เราไม่ได้อะไรเลย Justice (2009)
I called the hotel to tell them we were getting married.พอฉันโทรไปบอกโรงแรมว่าเราจะไปแต่งงาน If It's Only in Your Head (2009)
- i--we're--it involves the vacation murders case.-ผม... เราว่ามันจะเกี่ยวพัน กับคดีฆาตกรรมวันหยุดน่ะครับ Dex Takes a Holiday (2009)
- Look, Nikki's going away for a long time. She confessed to the vacation murders and to killing Johnny rose.ฟังนะ นิกกี้เค้าหายไปนาน เธอสารภาพเรื่องฆาตรกรรมวันหยุด If I Had a Hammer (2009)
That lets him keep a family-- some magic gene i'm missing?ที่ทำให้เขาเก็บครอบครัวไว้ พันธุกรรมวิเศษที่ผมไม่มีใช่ไหม Road Kill (2009)
and running them through my facial recognition program.แล้วเปิดมันให้เชื่อมกับ โปรแกรมวิเคราะห์จดจำหน้าบุคคล Harbingers in a Fountain (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
That makes three cryogenic facilities in a week, same M.O. as Chicago and New York.ศพถูกแช่แข็ง 3 ราย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ มีกรรมวิธีเหมือนกัน ทั้งที่ชิคาโกและนิวยอร์ค Momentum Deferred (2009)
In a way, I emasculated him.กรรมวิธีนั่น ฉันทำให้เขา เสื่อมประสิทธิภาพลง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Broadcast journalism?นักสื่อสารมวลชน? The Turning Point (2009)
I believe it's called journalism. Both sides deserve a voice, geoff.เค้าเรียกว่าสื่อสารมวลชนไง ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์พูดนะเจฟฟ์ You Don't Know Jack (2010)
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม Iron Man 2 (2010)
You know, desert moons... Scheherazade, magic carpets.ดื่มด่ำพระจันทร์กลางทะเลทราย เจ้าหญิงเชอเฮเรซาด พรมวิเศษ Sex and the City 2 (2010)
Like a magic carpet.- เหมือนมากับพรมวิเศษ Sex and the City 2 (2010)
If we run facial recognition on the camera feeds...ถ้าเราใช้โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้าจากภาพ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
You must leave rome today. Good luck.พวกเธอต้องไปจากโรมวันนี้เลย โชคดีนะ Smoke and Steel (2010)
most important part of her process.หนึ่งปัจจัยสำคัญในกรรมวิธีนี้ของเธอครับ Insidious (2010)
Angela's matching the number with a numerical sequencing program.ต้องให้แองเจิลล่าวิเคราะห์ ความสอดคล้องของเลขหมาย ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางตัวเลข The Boy with the Answer (2010)
Well, my thinking is, by tapering the phenyl, you get an oilier aqueous layer, and hence-เอาล่ะ สิ่งที่ผมคิดก็คือ โดยกรรมวิธีค่อยๆสกัดสารฟีนิล คุณจะได้รับสารสกัดออกมาเป็นไอน้ำ Sunset (2010)
- Cross-country's at the beginning or end.-ชมรมวิ่งไม่เริ่มแรกก็ตอนจบค่ะ The Quarry (2010)
Go there, make your case for cross-country.ไปที่นั่น ทำกรณีชมรมวิ่งแข่งซะ The Quarry (2010)
- I prayed for cross-country to go away.-ฉันขอพรให้ชมรมวิ่งแข่งยกเลิก The Quarry (2010)
And then cross-country just pops into my head.และเรื่องชมรมวิ่ง ก็ผุดมาในหัวฉัน The Quarry (2010)
And the next day Sue comes in and says cross-country's gonna be cut.และวันถัดมา.. ซูก็เข้ามาบอกว่า ชมรมวิ่งถูกยกเลิก The Quarry (2010)
So thinking globally I don't think we should cut cross-country because...เอ่อ คิดรวมๆแล้ว.. ไม่คิดว่าควรจะเลิก ชมรมวิ่ง เพราะว่า.. The Quarry (2010)
Her kid's in cross-country.ลูกเธออยู่ ชมรมวิ่งรอบชนบท The Quarry (2010)
Seen the cross-country? Your kid would fit in.เห็นชมรมวิ่งไหม ลูกฉันก็อยู่นั้น The Quarry (2010)
My name is Sue Heck and I'm on cross-country.หนูซู เฮ็ค หนูอยู่ในชมรมวิ่ง The Quarry (2010)
He didn't believe I'd made cross-country disappear.เขายังไม่เชื่อว่า ฉันทำให้ชมรมวิ่งหายไป The Quarry (2010)
The thing is, my daughter's cross-country team has been cut.จริงๆคือชมรมวิ่ง ลูกสาวฉันถูกยกเลิก The Quarry (2010)
Like why the most selfish man in the world would end up paying for a girls' cross-country team.เหมือนกับคนเห็นแก่ได้ ในโลกนี้... ..ก็ต้องลงเอยด้วยการ จ่ายเงินช่วยชมรมวิ่ง The Quarry (2010)
You probably noticed my sweatshirt. Heh, I'm on cross-country.เธออาจเห็นเสื้อฉัน ใช่ ฉันอยู่ในชมรมวิ่งหน่ะ Foreign Exchange (2010)
Did I tell you I'm on cross-country?หนูได้บอกยังคะว่า หนูอยู่ชมรมวิ่ง Halloween (2010)
Ok, I can grab some from the science club.ฉันสามารถหยิบจากชมรมวิทย์ Brave New World (2010)
There's been a change in today's programโปรแกรมวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง Love in Disguise (2010)
Maybe some kind of auto diagnostic?บางทีอาจจะเป็นพวก โปรแกรมวิเ้คราะห์อัตโนมัติล่ะมั้ง? Trial and Error (2010)
For this exhibit, the concept is public communication.คอนเซปต์สำหรับนิทรรศการนี้คือการสื่อสารมวลชน Personal Taste (2010)
She's at the junior High School science club.เธออยู่ที่ชมรมวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียน Butterfly (2010)
Biologically, we're brand-new people.มีการสร้างใหม่ทุก ๆ เจ็ดปีเหมือนกับงู ด้วยกรรมวิธีของเราแค่เปลี่ยนสีผิว เราก็กลายเป็นคนใหม่แล้วในทางชีวภาพ With You I'm Born Again (2010)
Wanna tell me your whereabouts the night of April 2nd?ผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมวินเบอร์ก คือชายผู้นี้ บอกผมหน่อยว่าวันที่ 2 เมษา คุณอยู่ไหน? Limitless (2011)
The entire royal family has gathered...พระบรมวงศานุวงศ์ อยู่พร้อมหน้า Royal Wedding (2011)
Thanks, I'm still into swimming.ขอบคุณค่ะ ฉันยังอยู่ชมรมว่ายน้ำ Careful What U Wish 4 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
รมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
กรรมวาจก[n.] (kammawājok) EN: passive voice   FR: voix passive [f]
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī kān phalit) EN: production method   
กิจกรรมวัฒนธรรม[n. exp.] (kitjakam watthanatham) EN: cultural activities   FR: activité culturelle [f]
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน[n. exp.] (kotmāi kīokap seūsān mūanchon) EN: law of mass communication   
นักอนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (nak anukrom withān sat) EN: animal taxinomist   FR: taxinomiste animal [m]
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phra børomma wong sānu wong) EN: family member of the Chakri Dynasty   FR: membre de la dynastie des Chakri
โปรแกรมวาดภาพ[n. exp.] (prōkraēm wāt phāp) FR: logiciel de dessin [m]
โปรแกรมวาดภาพแบบเว็กเตอร์[n. exp.] (prōkraēm wāt phāp baēp wektoē) FR: logiciel de dessin vectoriel [m]
สื่อสารมวลชน[n. exp.] (seūsān mūanchon) EN: mass communication   FR: communication de masse [f]
วัฒนธรรมวิสาหกิจ[n. exp.] (watthanatham wisākahit) EN: enterprise culture   FR: culture d'entreprise [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alchemy[N] การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต
discipline[N] ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
equerry[N] ราชองครักษ์, See also: ทหารองครักษ์, ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ
journalism[N] วารสารศาสตร์, See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร
mass media[N] การสื่อสารมวลชน, See also: สื่อมวลชน
raw[ADJ] ดิบ, See also: สด, ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี, Syn. fresh, uncooked, Ant. cooked
royal family[N] ราชวงศ์, See also: พระบรมวงศานุวงศ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality (คริมมิแนล'ลิที) n. ความเป็นอาญา,การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
criminology(คริมินอล'โลจี) n. อาชญากรรมวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร., See also: criminologic adj. ดูcriminology criminological adj. ดูcriminology criminologist n. ดูcriminology
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
debugแก้จุดบกพร่องหมายถึง การขจัดปัญหาและจุดบกพร่องต่าง ๆ ในโปรแกรมให้หมดไป ก่อนที่จะนำโปรแกรมนั้นไปใช้ ที่ใช้ศัพท์คำนี้เพราะนักเขียนโปรแกรมจะเรียก จุดบกพร่องของโปรแกรมว่า bug ดู bug ประกอบ
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
parityภาวะคู่หรือคี่หมายถึง กรรมวิธีของการทดสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล โดยวิธีการเพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคี่ (1) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคู่ (0) เรียกว่า ภาวะเสริมคู่ (even parity) หรือ เพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคู่ (0) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคี่ (1) เรียกว่า ภาวะเสริมคี่ (odd parity)
passive(แพส'ซิฟว) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่ดิ้นรน,ไม่มีปฏิกิริยา,ไม่โต้ตอบ,ไม่ร่วมด้วย,เกี่ยวกับกรรมวาจก n. กรรมวาจก รูปแบบที่ไม่มีปฏิกิริยา, See also: passivity n.
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
royal familyn. พระบรมวงศ์,ราชวงศ์,พระบรมวงศานุวงศ์
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม
Patmose[พัท มอส] (n ) Patmos เป็นชื่อเกาะขนาดเล็กใน(เป็นภาษากริก) Aegean ทะเลและสามารถพบได้ระหว่างเกาะ Leros และ Ikaria. ... ประมงประวัติของพิพิธภัณฑ์เป็นนักท่องเที่ยว Philoproodos กล่าวกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญอัครสาวก” ... (ดูเพิ่ม นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ (John the Presbyter) และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมส (John of Patmos) ...ได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าททรงประทานให้พ่านทูตสวรรค์ และยอห์นเขียนขึ้นมาเป็นเล่มเรียกชื่อว่า "พระธรรมวิวรณ์"
pod coffee[พ็อดส์ คอฟฟี่] (n ) กาแฟพ็อดส์ กาแฟสดที่คั่วบด มีกลิ่นหอม ซึ่งเมล็ดได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่พิถีพิถัน มีความโดดเด่นทั้งรสชาติและกลิ่น ซึ่งได้นำมาบรรจุอยู่ในซองกระดาษกรองเล็กๆ
sinteringการเผาผนึก (กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะทางวิศวกรรม)
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無線工学[むせんこうがく, musenkougaku] (n ) วิศวกรรมวิทยุไร้สาย
マスコミュニケーション[masukomyunike^shon] (n ) สื่อสารมวลชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top