Search result for

*ยาทา*

(154 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยาทา, -ยาทา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ยาทาเล็บ[N] nail varnish, See also: nail polish
วิทยาทา[N] imparting of knowledge for the general benefit, Example: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง, Thai definition: การให้ความรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระยาทาน. เครื่องบริจาค.
วิทยาทาน. การให้ความรู้ เช่น ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน จัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นวิทยาทาน.
โครงการพระดาบสน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้มีสถานที่สอนความรู้วิชาชีพต่าง ๆ เช่น วิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างเครื่องยนต์ วิชาช่างวิทยุโทรทัศน์ ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัด เพศ วัย และวุฒิการศึกษา โดยครูที่มีความรู้และยินดีอาสาสมัครสอนให้เป็นวิทยาทาน เปรียบเสมือนพระดาบสในสมัยโบราณที่มีกุศลศรัทธาที่จะถ่ายทอดศิลปศาสตร์ให้แก่ลูกศิษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส และจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการพระดาบส และกิจการของโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส.
ทาน ๑, ทาน-(ทานะ-, ทานนะ-) น. การให้, มักใช้ประกอบท้ายคำอื่น เช่น ธรรมทาน วิทยาทา
มหาหิงคุ์น. ยางของไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Ferula วงศ์ Umbelliferae มีกลิ่นร้อนฉุนและเหม็น นิยมใช้เป็นยาทาภายนอก เช่น ชนิด F. assafoetida L. และชนิด F. foetida (Bunge) Regel.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychotropic drugยาทางจิตเวช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lotionยาทาตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigerant๑. -ลดไข้แก้กระหาย๒. ยากินให้เย็น, ยาแก้ร้อนใน๓. ยาทาให้เย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biocatalystตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medicamentยา(มักใช้แก่ยาทา) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
drug, psychotropicยาทางจิตเวช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gasket cement; gasket liquid sealerน้ำยาทาปะเก็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasket liquid sealer; gasket cementน้ำยาทาปะเก็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gastroenterologyวิทยาทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embrocation๑. การทายา๒. ยาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urologic; urological๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urological; urologic๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urology; urinology; uronology๑. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uronology; urinology; urology๑. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinology; urology; uronology๑. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary parasitologyปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural microbiologyจุลชีววิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Marine microbiologyจุลชีววิทยาทางทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary protozoologyโปรโตซัววิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary toxicologyพิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural virologyไวรัสวิทยาทางการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
Medical mycologyกิณวิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary mycologyกิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical microbiologyจุลชีววิทยาทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil microbiologyจุลชีววิทยาทางดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Marine biologyชีววิทยาทางทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic biologyชีววิทยาทางน้ำ [TU Subject Heading]
Demonology Buddhistมารวิทยาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Industrial toxicologyพิษวิทยาทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Infant psychologyจิตวิทยาทารก [TU Subject Heading]
Indirect actionการกระทำโดยอ้อม, การที่รังสีถ่ายเทพลังงานให้กับโมเลกุนของน้ำ มีผลให้เกิดอนุมูลเสรี ซึ่งมีความไวในการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับชีวโมเลกุล แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Internet pharmaciesร้านขายยาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Marine biologyชีววิทยาทางทะเล [TU Subject Heading]
Medical parasitologyปรสิตวิทยาทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical virologyไวรัสวิทยาทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Pharmaceutical microbiologyจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Psychology, Religiousจิตวิทยาทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sex (Psychology)จิตวิทยาทางเพศ [TU Subject Heading]
Time and economic reactionsเวลากับปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Urinary tract physiologyสรีรวิทยาทางเดินปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Veterinary entomologyกีฏวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary immunologyภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary mycologyกิณวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary pharmacologyเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary physiologyสรีรวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary toxicologyพิษวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary virologyไวรัสวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Blowing agentสารที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิห้อง แต่จะสลายตัวที่อุณหภูมิสูงและปล่อยก๊าซออกมา โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ/หรือปฏิกิริยาทางความร้อน ทำให้เกิดช่องว่างหรือรูพรุนขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตยางฟองน้ำ (Sponge) ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต [เทคโนโลยียาง]
Absorption, Percutaneousการดูดซึมผ่านผิวหนัง, การดูดซึมตัวยาผ่านชั้นของผิวหนัง, การดูดซึมยาทาทางผิวหนัง [การแพทย์]
Acarology, Medicalไรวิทยาทางแพทย์ [การแพทย์]
Administation, Intravenousการรักษาโดยฉีดยาทางหลอดโลหิตดำ [การแพทย์]
Administration, Intramuscularการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Administration, Intranasalยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก [การแพทย์]
Administration, Oralการบริหารยาทางปาก; ยา, การให้ทางปาก; การให้ยาโดยการฉีด; การให้ยาฉีด [การแพทย์]
Biological Activitiesฤทธิ์ทางชีวภาพ,กิจกรรมชีวสาร,ปฏิกิริยาทางชีวภาพ,สมบัติทางชีวภาพ [การแพทย์]
Calamine Lotionคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น [การแพทย์]
Chemical Interactionปฏิกิริยาทางเคมี [การแพทย์]
Cross Reactivityปฏิกิริยาข้าม,ปฏิกิริยาข้ามพวก,ปฏิกิริยาคาบเกี่ยว,ปฎิกิริยาทางน้ำเหลืองเหลื่อมล้ำกัน,ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม [การแพทย์]
Cytochemical Analysisการศึกษาเซลล์วิทยาทางเคมี [การแพทย์]
Dependence, Physicalการติดทางกาย,การเสพติดยาทางด้านร่างกาย,อาการทางกายเมื่อขาดยา,การพึ่งยาทางร่างกาย [การแพทย์]
Diethyltoluamideยาทาผิวเพื่อไม่ให้ตัวไรมากัด [การแพทย์]
Drug Eruptionปฏิกิริยาการแพ้ยาทางผิวหนัง,ผื่นแพ้ยา,คันเนื่องจากแพ้ยา,การแพ้ยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The clinical trials were supposed to be safe.การทดสอบยาทางคลีนิคนั้นปลอดภัย Adverse Events (2008)
Although he's scared, he's physically sound.ถึงแม้เขาจะตื่นกลัว แต่ปฏิกิริยาทางกายยังสงบมั่นคง Death Note: L Change the World (2008)
Oh, I was just, you know, going through my makeup clearing stuff out, old nail polishes and stuff.โอ๊ะ แม่แค่ ลูกรู้ เครื่องสำอางแม่ที่ขนออกมาน่ะ ยาทาเล็บอะไรพวกนี้ Dare (2009)
Dealer said Darby's cooking down by the streams.เด็กเดินยาบอกว่าดาร์บี้ ผลิตยาทางด้านใต้ของลำธาร Fix (2009)
Your body isn't producing enough estrogen.ร่างกายของคุณไม่ทำปฎิกิริยาทางเคมีพอ ฮอร์โมนเอสโตรเจนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ Smite (2009)
I love the smell of nail polish in the morning.ฉันชอบกลิ่นยาทาเล็บตอนเช้าจัง Beyond Here Lies Nothin' (2009)
From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.จากเนื้อเยื่อของเขา มันบอกถึงสาเหตุ ปฏิกริยาทางเคมี ที่ระดับกลุ่มเซลส์ กลายเป็นของแข็ง ทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวในเซลส์ Fracture (2009)
He wants his nail polish back.เขาต้องการน้ำยาทาเล็บคืน Pilot (2009)
There are five stages of psychosexual development:มีอยู่ 5 ขั้นตอนของการพัฒนา จิตวิทยาทางเพศ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Neither do I, but it's the social convention.ผมก็เหมือนกัน แต่มันเป็นมารยาทางสังคม The Maternal Congruence (2009)
35 is not old. You that smelled too much polish.อายุ 35ยังไม่แก่หรอกนะยายสงสัยว่า เธอจะดมน้ำยาทาเล็บมากไป The Lovely Bones (2009)
We need Robert Fischer to have a positive emotional reaction to all this.เราจำเป็นต้องมีโรเบิร์ตฟิชเชอร์ที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงบวกทั้งหมดนี้ Inception (2010)
Glee Clubbers, for you those of you whose hearing has not been damaged by massive doses of Acutane, listen up.慤ѧԡ ҷ ѧ Funk (2010)
The marine biologist?นักชีววิทยาทางทะเล? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Booth has made a social contract with the marine biologist.บูธได้ทำสัญญาทางสังคม กับนักชีววิทยาทางทะเล ขอโทษ? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
If you enter into a social contract with a marine biologist, you should know these things.คุณคบอยู่กับ นักชีววิทยาทางด้านทะเล คุณน่าจะรู้ดีนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And I've also studied biomedical illustration at American University.และฉันยังเรียนการแสดงภาพทาง ชีววิทยาทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน The Boy with the Answer (2010)
He was doing psychological ops overseas.เขาไปศึกษาจิตวิทยาทางเลือก ที่ต่างประเทศ The Fight (2010)
It's almost like someone spilled nail polish on the page.มันเหมือนมีคนทำยาทาเล็บหกใส่บนกระดาษ Fallen (2010)
A bodily reaction happens that sends it into the lungs.ปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้น ส่งมันเข้าไปในปอด Sudden Death (2010)
It's a physical act. Like playing tennis.มันเป็นปฏิกริยาทางกาย เหมือนเล่นเทนนิส Friends with Benefits (2011)
You're right. It was an awesome exit pill. Zip!ถูกของเธอ มันคือยาทางออกสุดแนว บาย! Early 21st Century Romanticism (2011)
Or something that requires ointment.ไม่ต้องใช้ยาทาแล้ว Mirror, Mirror (2011)
I can treat it here, by pill and injection, to keep it from growing.ผมสามารถรักษาคุณที่นี่ได้โดยการให้ยาทานและฉีดยา เข้าไปเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของลิ่มเลือด Traffic (2011)
There's always some physical reaction.มันก็เป็นปฏิกริยาทางกายภาย Bound (2011)
I imagine John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very destructive.ผมจินตนาการว่า จอห์น วัตสันคงบอกว่าความรักเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผม มันเป็นปฏิกริยาทางเคมีที่เป็นเหลือเชื่อ เรียบง่าย และเป็นอันตรายอย่างมาก A Scandal in Belgravia (2012)
Talk about chemistry or electricity or whatever you want to call it, but we had it from day one.จะเรียกว่า ปฏิกิริยาทางเคมีหรือไฟฟ้า หรืออะไรก็ตามที่คุณอยากเรียก แต่เราก็มีมันมาตั้งแต่วันนั้น Tarantella (2012)
The nurse already gave me a salve.พยาบาลให้ยาทาแผลมาแล้ว Welcome to Briarcliff (2012)
A salve can't cure you like I can... in your session in the hydrotherapy room with me.ยาทาแผลช่วยนายไม่ได้ เหมือนกับที่ฉันทำหรอก ทำในห้องบำบัดด้วยน้ำกับฉัน Welcome to Briarcliff (2012)
Did you just say poison gas? Yeah, it's kind of a chemical reaction, you know?ใช่ มันเป็นปฏิกิริยาทางเคมี คุณรู้ใช่ไหม There's Always a Downside (2012)
But we're forensic anthropologists-- that's why Dr. Brennan planted us here.แต่พวกเราเป็นนักมนุษยวิทยาทางนิติเวช นั่นเป็นสาเหตุที่ด็อกเตอร์เบรน ให้เรามาที่นี่ The Patriot in Purgatory (2012)
Look, you just seal them with nail polish.ฟังนะ เธอแค่ทาทับ ด้วยยาทาเล็บ Bridesmaid Up! (2012)
Oh, and you, uh, you left your red nail polish at the crime scene.แล้วคุณยังทิ้งรอย ยาทาเล็บสีแดงไว้ในที่เกิดเหตุ Bridesmaid Up! (2012)
Yeah, I got your nail polish for you, sweetie! See? Something special for you.ฉันมียาทาเล็บให้เธอด้วยนะ American Hustle (2013)
I saw your nail polish.เห็นยาทาเล็บของคุณด้วย American Hustle (2013)
It's covered in nail polish.มันเลอะไปด้วยยาทาเล็บ Pilot (2013)
At this point, all I know is that it would take approximately 24 hours for the chemical to actually dissolve our friend here down to the bone.ณ ตอนนี้ ที่ผมรู้คือ ต้องใช้เวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง ในการเกิดปฎิกิริยาทางเคมี The Survivor in the Soap (2013)
His beloved wife Katherine, despite all his heroic efforts to provide her the psychiatric care she so badly needed, succumbed to the demons of her darker nature... demons that had been with her for so many years,ภรรยาสุดที่รักของเขา ที่แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างหนัก ให้เธอได้รับการเยียวยาทางจิต One Angry Fuchsbau (2013)
Chemical ingredients of all the make-up found on the victims-- skin cream, nail polish, lipstick.ส่วนผสมทางเคมีทั้งหมด/ พบแป้งแต่งหน้าบนตัวเหยื่อ ครีมบำรุงผิว,ยาทาเล็บ, ลิปสติก Broken Dolls (2013)
Fingernail polish was removed.น้ำยาทาเล็บของเธอถูกล้างออก In the Blood (2013)
Nail polish, wristwatch, contact lenses.ยาทาเล็บ นาฬิกาข้อมือ คอนแทคเลนส์ In the Blood (2013)
And some of the things people have investigated, for example, are things like post-traumatic stress disorder, anxiety disorders.นิโคล พรอส จิตสรีรวิทยาทางเพศ) และบางสิ่งที่คนตรวจสอบหาความจริง เช่น ภาวะเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ โรคประสาทกังวล After Porn Ends 2 (2017)
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง Jaws (1975)
It's just a room full of marine biologists arguing over plankton.มันเป็นเพียงห้องเต็มไปด้วยนัก ชีววิทยาทางทะเล เถียงกันเรื่องแพลงก์ตอน 2010: The Year We Make Contact (1984)
But the Ether Lily talks about is a catalyst for emotion.คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์ All About Lily Chou-Chou (2001)
Now, let's see how your Physiobiometric febble fitzer is functioning.คราวนี้ มาดูปฏิกริยาทางชีวของ ร่างกายคุณ... เฟ็บเบิลฟิตเซอร์กำลังทำงาน Inspector Gadget 2 (2003)
For the famous marine biologist—ของนักชีววิทยาทางทะเลผู้ยิ่งใหญ่ The Constant Gardener (2005)
He's gonna need a percutaneous reduction and internal fixation.เขาต้องการยาทางผิดหนัง และแผลในตัวผสานให้สนิท Love/Addiction (2007)
The bottle of nail polish fell over and it just looked like it was bleeding.ขวดน้ำยาทาเล็บหก เลยดูเหมือนเลือด Chapter Three 'Kindred' (2007)
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
ยาทา[n.] (yā thā) EN: ointment   FR: pommade [f]
ยาทาเล็บ[n.] (yā thā lep) EN: nail polish   FR: vernis à ongles [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catalysis[N] การเพิ่มปฏิกิริยาทางเคมี, See also: การเร่งปฏิกิริยาเคมี
embrocation[N] ยานวด, See also: ยาทาแก้เคล็ดขัดยอก, Syn. liniment, ointment, unguent
enzyme[N] เอนไซม์, See also: โปรตีนที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย
liniment[N] ยาทา (บรรเทาอาการเจ็บปวด)
nail polish[N] น้ำยาทาเล็บ, Syn. nail varnish
nail varnish[N] น้ำยาทาเล็บ, Syn. nail polish
product[N] สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี, See also: สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
react[VI] เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
retardant[N] สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
retarder[N] สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
salve[N] ยาทาแผล, See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล, Syn. healing ointment
salve[VT] ชโลมด้วยยาทาแผล, See also: ทาด้วยยาทาแผล
sensitivity[N] ความรู้สึกไว, See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว, Syn. responsiveness, affectability, Ant. insensitivity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด
liniment(ลิน'นิเมินทฺ) n. ยาทาถูนวด
nail enamelยาทาเล็บ
nail polishยาทาเล็บ
react(รีแอคทฺ') vi. แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ,โต้ตอบ,ต่อต้าน,คัดค้าน,แวดงปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. response
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
unguent(อัง'เกวนทฺ) n. ยาขี้ผึ้ง,ยาทาผิว,ทายาภายนอก., See also: unguentary adj.
unguentum(อังเกวกนก'ทัม) n. , (pl. -ta) ขี้ผึ้ง,ยาขี้ผึ้ง,ยาทาแผล (ointment)

English-Thai: Nontri Dictionary
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม

German-Thai: Longdo Dictionary
chemisch(adj adv) ทางเคมี, ที่เกี่ยวกับเคมี เช่น In unserem Körper entstehen viele chemische Reaktionen. ในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top