Search result for

*ยกระดับ*

(94 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยกระดับ, -ยกระดับ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกระดับ[V] improve, See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment, Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Example: รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น, Thai definition: ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น
ทางยกระดับ[N] viaduct

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upgradeยกระดับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Upgradingการยกระดับ [TU Subject Heading]
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Enhanced Interactionการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ " การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เป็นคำที่เสนอโดย นายอาลี อาลาตัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในที่ประชุม AMM ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ซึ่งในด้านสารัตถะมีความหมายเช่นเดียวกับนโยบาย Flexible Engagement แต่เป็นคำที่อาเซียนส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ เหมาะสมที่จะใช้สื่อเจตนารมณ์ของอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือที่เพิ่มพูน และเปิดกว้างระหว่างกัน " [การทูต]
Diaphragmatic Eventrationกะบังลม,การยกระดับของ,กะบังลมอีเวนเตรชัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a whole new level.ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
There's some kind of elevated walkway.เหมือนจะเป็นทางยกระดับ Greatness Achieved (2008)
It's only a matter of time before the media picks up on the heightened security measures.นี่เป็นเวลาสำคัญก่อนที่สื่อ\ จะยกระดับความปลอดภัย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
So you think I'm naive to believe we need to hold ourselves to a higher standard of combat?นายคิดว่าฉันไร้เดียงสาที่จะเชื่อว่า เราควรยกระดับการต่อสู้ เหมือนที่นายทำเหรอ? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Jeff Cuevas is fantastic, but I know I could take his department to a whole new level.ฉันรู้ดีค่ะว่าเจฟ คูวาสเป็นคนที่มีความสามารถมาก แต่ฉันรู้ว่าฉันสามารถ ยกระดับแผนกของเขาให้ดีกว่านี้ได้อีก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
But my evil upgrade was really...convenient.แต่ การยกระดับที่ชั่วร้ายนั่น... มันสะดวกจริงๆ Bulletproof (2009)
Other times, old opponents resurface to raise the stakes...ในเวลาบางครั้ง คู่อริเก่าได้กลับมาเพื่อจะยกระดับตัวเองแต่ไม่ได้ผล The Lost Boy (2009)
Take us to DEFCON two.ยกระดับเป็นเดฟค่อน ทู Watchmen (2009)
With the constraints of society, we are lifted andจากโครงสร้างของสังคม เราถูกยกระดับ Shutter Island (2010)
"Turn on, tune in, drop out.""เสพยา ยกระดับจิตใจ ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง" Frankie & Alice (2010)
Well, now that's a fancy word for an ugly tendency.แหม นั่นเป็นคำที่ยกระดับให้ดูดีเชียวนะ Frankie & Alice (2010)
Her ass seems to be lifting ever so slightly.ยกระดับขึึ้นทีละเล็กน้อย Chuck Versus the Pink Slip (2010)
And I got to be honest-- I need to spice up my image a little.ฉันต้องยกระดับตัวเอง Laryngitis (2010)
Yeah, that new tower, the one near the elevated tracks.ใช่ ตึกใหม่ ใกล้ทางยกระดับ Jacksonville (2010)
Anomalous energy signature detected. Class two breach.เป็นรอยแยกระดับAmber 31422 (2010)
- It's a class two breach.นี่มันเป็นรอยแยกระดับAmber 31422 (2010)
- Well, we've upped the threat level to orange,เราได้ยกระดับการคุกคาม เป็นระดับสีส้ม A Matter of Life and Death (2010)
Either way, we'd better upgrade their surveillance status.ยังไงก็ตาม / เราต้องยกระดับการเฝ้าระวังทั้งสองคน A Study in Pink (2010)
Might raise the comfort level. Loosen tongues.อาจยกระดับความสะดวกสบาย คลายลิ้น Practically Perfect (2010)
Your actions are a blueprint for others to emulate.การกระทำของคุณจะเป็นตัวอย่าง ให้คนอื่นได้เห็นเพื่อยกระดับตัวเองตาม Down the Block There's a Riot (2010)
So because you can't feel, all your other senses like sight, they're elevated.งั้น เพราะว่าคุณไม่รู้สึกเจ็บ เซ้น ด้านอื่นๆ ของคุณเลยยกระดับขึ้น Sketchy (2010)
It's already started. It's time to escalate it.มันเริ่มแล้ว ถึงเวลาต้องยกระดับมันซะที Everything Will Change (2010)
Especially to things like her, whose only asset is their body.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ต้องการยกระดับชีวิตตัวเอง โดยเอาตัวเข้าแรก Episode #1.7 (2010)
Level Up.ยกระดับEpisode #1.12 (2010)
But you give Pike a rocket... there's your monkey wrench.แต่แกได้เครื่องดีเป็น ไพค์ เครื่องจรวด น่นยกระดับความรุนแรง ฮันนิบาลไม่ทำอย่างนั้น The A-Team (2010)
We're calling you up to the big leagues, son.เี๋ดี๋ยวเราจะยกระดับให้นาย Toy Story 3 (2010)
There are indications that show the therapy can improve cognitive functioning, memory quality ...มีข้อบ่งชี้ที่ว่าการบำบัดสามารถยกระดับขบวนการคิด คุณภาพ.. ความจำ Rise of the Planet of the Apes (2011)
I just know I'm gonna find him, Carly. I just have to up my search.ฉันรู้ว่าจะพบเขา คาร์ลี ฉันแค่ต้องยกระดับการหา Valentines Day II (2011)
Saying that she's doing it to enrich her talent is just a convenient excuse to deal with the fact that she's insecure about how she looks.ที่พูดปาวๆว่า ทำเพื่อยกระดับพรสวรรค์ ก็แค่ข้ออ้างเพื่อไม่ต้องเผชิญความจริง ว่าเธอไม่สบายใจ เกี่ยวกับรูปร่างตัวเอง Born This Way (2011)
But don't worry. I'll check it out...มีการยกระดับภัยคุกคามที่กรีนเดล Intro to Political Science (2011)
I just think it's time to upgrade a little.แม่คิดว่าแม่คงจะต้องยกระดับซะหน่อย If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Yes, but haven't you always wanted to take your talent to the next level?ใช่ แต่คุณไม่ได้อยาก จะยกระดับตัวเองเหรอ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
You have to understand what winning means to a community.คุณควรเข้าใจนะว่า ชัยชนะมีค่า ในสังคมนี้ ช่วยยกระดับได้ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Taking out Brother Sam would be a good way to boost his cred as shot caller.การจัดการกับหลวงพี่แซม น่าจะเป็นวิธีที่ดี... ที่จะยกระดับ ความน่าเกรงขามของตัวเอง Just Let Go (2011)
And considering her advanced status, that could open some doors for him.อาจจะทำให้เขาดังขึ้น แล้วก็เปิดโอกาสยกระดับให้เขาก็ได้ The Roommate Transmogrification (2011)
Then raise your expectations.ยกระดับความคาดหวังคุณขึ้นอีก Welcome to the Occupation (2011)
I may have enhanced my resume.- ก็ได้ๆ ฉันอาจจะเขียนยกระดับ ประวัติตัวเองไปหน่อย Pilot (2011)
Enhanced?ยกระดับPilot (2011)
She says she shares your values.# เธอกล่าว จะยกระดับคุณค่าของทุกคน # Mash Off (2011)
Historically, the Spanish have seen an uptick in violent activity.ที่ผ่านมา\มักจะยกระดับ การก่อวินาศกรรมเพิ่มขึ้น The Wake-Up Bomb (2011)
Raise your Head.ยกระดับตัวคุณเช้านี้ My Princess (2011)
This will enhance and promote the resort's image. So, the plan looks good.มันจะช่วยยกระดับและโปรโมตภาพลักษณ์ของรีสอร์ท ก็ดูเป็นแผนการที่ดีนะครับ Episode #1.9 (2011)
Where I part company from many of my phrenologist colleagues is I believe there is a level above bright, above talented, above loyal that a nigger can aspire to.จากที่ผมทำงานให้บริษัทมาหลายที่ กับเพื่อนร่วมงานของผม ผมเชื่อว่า งานนี้มันจะยกระดับขึ้น ทั้งการแข่งขัน ความหรูหรา อย่างที่คนดำจะไม่เคยเห็นมาก่อน Django Unchained (2012)
This is one step up from a breadline.นี่คือการยกระดับจากความยากจน Addicted to Love (2012)
We will train against assault by light of day,... and attempt to elevate night's low defeat.เราจะฝึกกับ โจมตีด้วยแสงของวัน... และพยายามที่จะยกระดับ ความพ่ายแพ้ที่ต่ำคืน Monsters (2012)
Soon to be elevated.เร็ว ๆ นี้จะยกระดับ Monsters (2012)
_การแต่งงานจะช่วย ยกระดับให้ครอบครัวของฉัน Entanglement (2012)
'The location for this challenge was the Nardo test track, 'a banked 8-mile circle of tarmac so vast it can be seen clearly from space.'สถานที่ที่ใช้แข่งขันครั้งนี้ คือสนามทดสอบรถนารโด' 'ถนนราดยางยกระดับรัศมี 8 ไมล์ ที่สามารถมองเห็นได้จากนอกโลก' Episode #18.1 (2012)
It's quite an upgrade from the queen's favorite worker bee.มันค่อนข้างยกระดับมากนะ จากราชินีผึ้งของสาวทำงานน่ะ Scandal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevate to[PHRV] ยกขึ้นสู่, See also: ยกระดับ, เลื่อนตำแหน่ง
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
exalt[VT] ยกระดับ (คำทางการ), See also: ทำให้อยู่ในระดับสูงขึ้น, Syn. elevate, promote, raise
flyover[N] สะพานลอยที่ให้รถวิ่ง, See also: ทางยกระดับ, Syn. overpass
level up[PHRV] ยกระดับของ (บางสิ่ง) ให้เท่ากัน, See also: ทำให้(บางสิ่ง)เท่ากัน, Ant. level down
lift[VT] ยกระดับ, See also: เลื่อนฐานะ, ยกฐานะ, Syn. exalt, elevate, Ant. lower
raise[VT] ยกระดับ, See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น, Syn. improve
rise[N] การยกระดับ, See also: ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น, Syn. upward slope, incline
upgrade[VI] ยกระดับ, See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Syn. improve, update
upgrade[N] การยกระดับ, See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น, Syn. improvement
upgrade[ADJ] ซึ่งยกระดับ, See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. upward, improved
upgrader[N] ผู้ที่ยกระดับ
uplift[VT] ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
upgrade to[PHRV] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, See also: ทำให้ดีขึ้น, ยกระดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
enhancevt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้มากขึ้น,เพิ่ม,เสริม,ยกระดับ., See also: enhancement n. ดูenhance enhancer n. ดูenhance enhancive adj. ดูenhance, Syn. improve
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push
upheaval(อัพฮี'เวิล) n. การยกระดับขึ้น,การยกขึ้น,การสูงขึ้น,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, Syn. revolution,elevation
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise

English-Thai: Nontri Dictionary
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
upheave(vt) ยกสูงขึ้น,ยกระดับขึ้น
uplift(n) การยกขึ้น,การยกระดับ,การปรับปรุง
uplift(vt) ยกขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class

German-Thai: Longdo Dictionary
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top