Search result for

*มีค่า*

(312 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มีค่า, -มีค่า-
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada (phrase ) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
无价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีค่า[V] be worthy of, Example: ความห่วงใยของเธอมีค่าต่อฉันมากทีเดียว, Thai definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
มีค่า[ADJ] valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มีค่า[V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีราคา, Example: หินโบราณก้อนนี้มีค่ามากกว่าทองคำหนัก 1 บาทเสียอีก, Thai definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
ของมีค่า[N] valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count unit: ชิ้น
ไม่มีค่า[V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎหมายเหตุกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ตราขึ้นหรือเนื่องจากประเพณีซึ่งมีค่าบังคับ.
กด ๔ทำให้มีค่าน้อยลงกว่าควรจะเป็น เช่น กดราคา กดคะแนน
กรุ ๑(กฺรุ) น. ห้องที่ทำไว้ใต้ดิน ใต้พระเจดีย์ เป็นต้น สำหรับเก็บพระพุทธรูปและสิ่งมีค่าอื่น ๆ, โดยปริยายหมายถึงกระทรวง ทบวง กรม ที่ข้าราชการในสังกัดถูกเรียกตัวเข้ามาอยู่ประจำ โดยมิได้มีตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ เพื่อเป็นการลงโทษหรือก่อนเกษียณอายุราชการ ในความว่า เรียกเก็บเข้ากรุ.
กะลา ๑ว. มีค่าน้อย เช่น เก่ากะลา.
กั้นประตูก. เอาของมีค่าอย่างสายสร้อย เข็มขัดทอง เป็นต้น กั้นขบวนขันหมากที่บ้านเจ้าสาว โดยเจ้าบ่าวต้องจ่ายเงินเพื่อให้เป็นค่าเปิดทาง.
กากณึก(กากะหฺนึก) น. ทรัพย์มีค่าเท่าค่าแห่งชิ้นเนื้อพอกาพาไปได้
กำลังม้าน. หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า ๑ กำลังม้า คือ อัตราของการทำงานได้ ๕๕๐ ฟุตปอนด์ต่อวินาที ๑ กำลังม้า มีค่าเท่ากับ ๗๔๕.๗ วัตต์, แรงม้า ก็ว่า.
กิ๊กก๊อกก. ไม่มีค่า, ไม่สลักสำคัญ, เช่น เรื่องกิ๊กก๊อก คนกิ๊กก๊อก.
กิโลไซเกิลน. หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับหรือคลื่นวิทยุ มีค่าเท่ากับ ๑,๐๐๐ ไซเกิลต่อวินาที, ปัจจุบันใช้ว่า กิโลเฮิรตซ์.
กิโลเฮิรตซ์น. หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับหรือคลื่นวิทยุ ใช้สัญลักษณ์ kHz ๑ กิโลเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือเท่ากับ ๑,๐๐๐ ไซเกิลต่อวินาที.
เก่ากะลา, เก่ากะโหลกกะลีว. เก่าและไม่มีค่า เช่น ของพวกนี้เก่ากะลา ใช้ไม่ได้แล้ว.
เก่าลายครามว. เก่าและมีค่า เช่น รถคันนี้ถึงเก่าก็เก่าลายคราม.
แก้ว ๑โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เคารพนับถือยิ่ง ในคำว่า แก้วทั้ง ๓ อันหมายถึง พระรัตนตรัย, หรือใช้ประกอบคำนามให้หมายความว่าสิ่งนั้นมีค่ามาก เป็นที่รัก หรือดีเยี่ยม เช่น นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบางชนิด เช่น กระดาษแก้ว ผ้าแก้ว ข้าวเหนียวแก้ว.
ขี้หมูขี้หมาว. ไร้สาระ, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไม่มีราคา.
ไข่มุกน. วัตถุมีค่า มักมีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปมีสีขาว ที่เป็นสีขาวอมชมพูหรือสีดำก็มี ใช้ทำเป็นเครื่องประดับ.
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
คู่ควรว. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน, มีค่าเท่ากัน.
คู่บ้านคู่เมืองว. ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก เช่น พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง.
เงินแดงน. เงินปลอม เช่นปลอมเงินพดด้วงโดยใช้ทองแดงชุบด้วยเงิน หรือปลอมเงินเหรียญด้วยการผสมโลหะอื่นที่มีค่าน้อยกว่า, เงินเก๊ ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึงคนที่ใช้งานใช้การไม่ได้.
จันทรกานต์น. แร่ประกอบหินที่มีค่าสูงชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในพวกรัตนชาติ มีโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต (KAlSi3O8) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ปรกติมีสีขาวปนฟ้าหรือสีเหลืองขุ่นมัวอย่างนํ้านม แต่มีวาวขาวฉาบหน้าเหมือนวาวมุกในหอยมุก หรือวาวแสงจันทร์ในหยาดนํ้าค้าง.
จำนวนบวกน. จำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์.
จำนวนลบน. จำนวนเลขที่มีค่าต่ำกว่าศูนย์.
จินดาแก้วมีค่า เช่น ทับทรวงดวงกุดั่นจินดาแดง (อิเหนา).
ตก ๑ไม่ได้ขึ้นยานพาหนะเพราะไปไม่ทันหรือไม่มีค่าโดยสาร เช่น ตกรถ ตกเรือ
ตัวคูณร่วมน้อยน. จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำจำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปมาหาร แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น ๗๐ เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตัวแปรน. จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลาย ๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้.
ตัวหารร่วมมากน. จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น ๗ เป็นตัวหารร่วมมากของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ห.ร.ม.
ตาแมวแก้วมีค่าชนิดหนึ่ง เรียกว่า เพชรตาแมว
ทรัพย-, ทรัพย์โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่ถือว่ามีค่า อาจไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น มีปัญญาเป็นทรัพย์ อริยทรัพย์.
ทรัพยากร(ซับพะยากอน) น. สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์หรือมีค่า.
ทศ ๑, ทศ-(ทด, ทดสะ-) น. เรียกเหรียญทองสมัยรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่ง = ๘ บาท ว่า ทองทศ.
ทอง ๑น. ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า, เรียกเต็มว่า ทองคำ, โบราณกำหนดคุณภาพของเนื้อ ตั้งแต่เนื้อสี่ถึงเนื้อเก้า โดยตั้งพิกัดราคาตามเนื้อทอง เช่น ทองเนื้อหก คือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๖ บาท ทองเนื้อเก้า คือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๙ บาท. (ประกาศ ร. ๔), ทองเนื้อเก้านี้เป็นทองแท้เป็นทองบริสุทธิ์ เรียกว่า ทองธรรมชาติ ทองเนื้อแท้ ทองนพคุณ หรือบางทีเรียกว่า ทองชมพูนุท เช่น ดังทองชมพูนุทเนื้อเก้า (สังข์ทอง ตอนตีคลี)
ท้องพระคลังน. สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอื่น ๆ ของพระมหากษัตริย์.
เท่ากับน. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ = หมายความว่า มีค่าเสมอกัน. สัน. คือ.
ธนธานี(ทะนะ-) น. สถานที่เก็บพัสดุมีค่า, คลัง, ที่เก็บสินค้า.
นอต ๑น. หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ ๑ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ ๑.๘๕๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น เรือแล่นได้เร็ว ๘ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า เรือมีความเร็ว ๘ นอต ลมมีความเร็ว ๕๐ ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง เรียกว่า ลมมีความเร็ว ๕๐ นอต.
นิโลบลหินสีขาบ, แก้วมีค่าสีครามอ่อน.
บวกในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ ว่า จำนวนบวก.
บ้าสมบัติว. ที่เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าไปทั้งหมด
บ้าหอบฟางว. บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น, อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง.
บาร์ ๑น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๑๐๖ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๕ นิวตันต่อตารางเมตร
บาร์ ๑หน่วยวัดความดึงดูดของโลก ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๙๘๐.๖๑๖ เซนติเมตรต่อวินาที ทุก ๆ วินาที.
ประวัติการณ์(ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน) น. เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้.
ปลาตกน้ำตัวโตน. สิ่งที่เสียหรือสูญหายไปมักดูมีค่ามากเกินความเป็นจริง.
เป็นเงินเป็นทองว. มีค่า, มีราคา, เช่น เวลาเป็นเงินเป็นทอง.
ผ้าห้อยหอน. ผ้าซึ่งเจ้าบ่าวนุ่งในพิธีซัดนํ้าแต่งงานแล้วผลัดพาดไว้ที่เรือนหอ มีของมีค่าอยู่ในนั้นเพื่อเป็นรางวัลผู้เอาไปซัก.
พัดดึงส์น. เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชั่ง = ๒.๕๐ บาท.
พาร์เซกน. หน่วยที่ใช้วัดระยะทางในจักรวาล ๑ พาร์เซก มีค่าเท่ากับระยะทาง ๒๐๖,๒๖๕ เท่าของ ๑ หน่วยดาราศาสตร์ หรือประมาณ ๓.๒๖ ปีแสง หรือประมาณ ๓.๐๘๔ x ๑๐๑๖ เมตร.
พิศ ๒น. เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ ๔ ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๒๐ ของชั่ง = ๔ บาท ว่า ทองพิศ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safe deposit boxตู้ฝากของมีค่าในธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movable of valueสังหาริมทรัพย์มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutative contractสัญญามีค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identified resourceทรัพยากรมีค่าพิสูจน์ได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
valuableมีค่า, มีราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable securityหลักทรัพย์ที่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing of valueของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirloomsทรัพย์มรดกที่มีค่าทางจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unpaid family workerคนทำงานให้ครอบครัวโดยไม่มีค่าจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
worthมูลค่า, มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kickปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะ, ปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเนื่องจากการเสียสภาพสมดุลย์ความดันที่ก้นหลุมเจาะ เนื่องจาก Hydrostatic pressure ของน้ำโคลนในหลุมเจาะมีค่าความดันน้อยกว่าความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure)
การเรียกชื่อ kick สามารถเรียกได้ตามลักษณะของไหลที่ไหลเข้าหลุม เช่น เป็นก๊าซ ก็เรียกว่า gas kick เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Light Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา , น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) จะเป็นสีขาว [ปิโตรเลี่ยม]
Atomic Mass Unitหน่วยมวลอะตอม, หน่วยของมวล โดยหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ 1/12 ของมวลหนึ่งอะตอมของคาร์บอน-12 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.66033  10–27 กิโลกรัม หน่วยนี้ใช้สำหรับอะตอมและโมเลกุล [นิวเคลียร์]
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, พลังงานยึดเหนี่ยวของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส มีค่าเท่ากับพลังงานที่น้อยที่สุดสำหรับการแยกนิวเคลียสออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน นอกจากนี้ยังหมายถึง พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อแยกอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอมหรือโมเลกุล [นิวเคลียร์]
Burst reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Electron voltอิเล็กตรอนโวลต์, หน่วยหนึ่งของพลังงานหรืองาน 1 อิเล็กตรอนโวลต์ คือ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด 1 โวลต์ มีค่าเท่ากับ 1.603 x 10-12 เอิร์ก [นิวเคลียร์]
Supercritical massมวลเหนือวิกฤต, มวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ทำให้ตัวประกอบพหุคูณยังผลมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ดู critical mass และ effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Roentgen equivalent manหน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีสมมูล, เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นแร็ด กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์บีอี) สำหรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา ค่าปรับเทียบมีค่าใกล้เคียงกับ 1 (ในทางปฏิบัติใช้ค่า 1) นั่นคือ เมื่อรังสีก่อไอออนชนิดใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลทางชีวภาพต่อเซลล์ที่มีชีวิตเทียบเท่ากับการรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา 1 แร็ด เรียกว่าได้รับปริมาณรังสีสมมูล 1 เรม ปัจจุบันหน่วยเรมนี้ใช้หน่วยซีเวิร์ตแทน โดย 1 ซีเวิร์ตเท่ากับ 100 เรม (ดู equivalent dose, H$_T$ และ sievert, Sv ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี, วัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่เป็น หรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไป และให้หมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสีด้วย
(ดู clearance level ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation absorbed dose หน่วยที่ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 แร็ด มีค่าเท่ากับ 100 เอิร์ก (erg) ต่อกรัมของมวลสาร ปัจจุบันใช้หน่วยเกรย์แทน โดย 1 เกรย์ เท่ากับ 100 แร็ด [นิวเคลียร์]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Pulsed reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบทวีกำลัง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่สามารถเพิ่มกำลังและรังสีให้สูงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำๆ กันได้ โดยนิวตรอนฟลักซ์ในระหว่างการทวีกำลังแต่ละครั้งมีค่าสูงมากเกินกว่าการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในสภาวะปกติ [นิวเคลียร์]
gigabyteกิกะไบต์ หน่วยนับจำนวนไบต์ มีค่าโดยประมาณเท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ ส่วนค่าจริงคือ 1,073,741,824 ไบต์ [คอมพิวเตอร์]
อัญมณีรัตนชาติที่เจียระำไนแล้ว แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอยของมีค่าอื่นๆ
คำที่มักเขียนผิด คือ อัญมนี [คำที่มักเขียนผิด]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]
grayหน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 เกรย์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ต่อกิโลกรัมของมวลสาร [นิวเคลียร์]
Precious metals โลหะมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stone industryอุตสาหกรรมหินมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stonesหินมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stones, Artificialหินมีค่าเทียม [TU Subject Heading]
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Ore Mineral แร่มีค่า
แร่ที่มีค่าในสินแร่ อาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิด ในมวลสินแร่ โดยมากหมายถึงแร่โลหะ [สิ่งแวดล้อม]
สัญญาจัดให้มีค่าชดเชย สัญญาจัดให้มีค่าชดเชย
สัญญาที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมจัดทำกับเกษตรกรที่ได้รับที่ดินเพิ่มขึ้นจากการจัดให้เกินกว่าที่ คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนดตามมาตรา 30 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เมือ่เกษตรกรได้ชำระค่าชดเชยครบถ้วน แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
bit per secondbit per second, หน่วยวัดความเร็วในการสื่อสารข้อมูล วัดเป็นบิต (0 หรือ 1) ต่อนาที หน่วยวัดอาจจะเป็น Kbps หรือ Mbps หรือ Gbps เป็นต้น K ย่อมาจาก Kilo มีค่าประมาณพัน M ย่อมาจาก Mega มีค่าประมาณล้าน G ย่อมาจาก Giga มีค่าประมาณพันล้าน [คอมพิวเตอร์]
ดัชนีความหนืดดัชนีความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้จะมี ความหนืดเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิอย่างไร ถ้าน้ำมันหล่อลื่นมีค่าดัชนีความหนืดมาก แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ความหนืดจะเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นที่มีค่าดัชนีความหนืดต่ำ แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นชนิดนั้น ความหนืดจะเปลี่ยนแปลงมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน น้ำมันที่มีดัชนีความหนืดสูงจะเป็นน้ำมันคุณภาพดี สามารถใช้งานได้ดี แม้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Butyl Rubber or Isobutylene Isoprene Rubber: IIRยาง IIR เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากโคโพลิเมอร์ระหว่าง isobutylene กับ isoprene มีสมบัติทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากสารเคมี ความร้อน แสงแดด ได้เป็นอย่างดี มีค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีสมบัติเด่น คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการผลิตยางในรถยนต์ หรือเคลือบผนังด้านในของยางเรเดียล ใช้ทำถุงยางลมสำหรับอบยางล้อให้คงรูปในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น และเนื่องการมีค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่อุณหภูมิห้อง ทำให้ดูดซับพลังงานกลและการสั่นสะเทือนได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงเหมาะที่จะผลิตเป็นยางกันสะเทือนด้วย [เทคโนโลยียาง]
Chloroprene rubberยาง CR เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน มีทั้งประเภทที่ใช้งานทั่วไปและประเภทใช้งานพิเศษ เช่น ทำกาวยาง ยางใช้เคลือบ และวัสดุอุดรอยรั่ว เป็นต้น เนื่องจากโมเลกุลของยาง CR สามารถจัดเรียงตัวได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ยางชนิดนี้จึงสามารถตกผลึกได้เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ มีค่าความทนต่อแรงดึงสูง มีค่าความทนต่อการฉีกขาดและความต้านทานต่อการขัดถูสูง ยาง CR มีสมบัติทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี และทนต่อความร้อน แสงแดด และโอโซนได้ค่อนข้างดี และยังมีสมบัติการหน่วงไฟ จึงนิยมนำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานภายนอกอาคาร เช่น ยางขอบหน้าต่าง ยางรองคอสะพาน ยางปลอกสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Durometerเครื่องมือวัดความแข็งของยางและพลาสติกที่นิยมใช้กันมากที่สุด มีหลายสเกลให้เลือกใช้งานขึ้นกับช่วงความแข็งของวัสดุ รูปทรงของเข็มกด แรงกด และขนาดของแป้นกดของเครื่องทดสอบ ได้แก่ A, B, C, D, DO, O, OO และ M แต่ละสเกลจะมีค่าตั้งแต่ 0-100 และระบุในหน่วยชอร์ (Shore scale) สำหรับยางนิยมวัดความแข็งในสเกลของชอร์ เอ (Shore A) วิธีการวัดความแข็งสามารถทำได้ตามมาตรฐาน ISO 7619-1, ASTM D2240 [เทคโนโลยียาง]
Field or Fresh latexน้ำยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม มีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอย มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืดของน้ำยางมีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ โดยที่จะเติมหรือไม่เติมสารรักษาสภาพ (preservative) ก็ได้ ขึ้นกับระยะเก็บก่อนที่จะนำไปทำให้เข้มข้น หรือไปผ่านกระบวนการอื่นๆ ต่อไป [เทคโนโลยียาง]
High ammonia latexน้ำยางข้นที่ได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพน้ำยางข้นให้เก็บไว้ได้นานด้วยสารละลายแอมโมเนียแต่เพียงอย่าง เดียว และมีค่าความเป็นด่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
Isobutylene isoprene rubber or Butyl rubberยาง IIR หรือยางบิวไทล์เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากโคพอลิเมอร์ระหว่าง isobutylene กับ isoprene มีสมบัติทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากสารเคมี ความร้อน แสงแดด ได้เป็นอย่างดี มีค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่อุณหภูมิห้องทำให้ดูดซับพลังงานกลและการสั่น สะเทือนได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงเหมาะที่จะผลิตเป็นยางกันสะเทือน นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีสมบัติเด่น คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้ในการผลิตยางในรถยนต์ หรือเคลือบผนังด้านในของยางเรเดียล ใช้ทำถุงยางลมสำหรับอบยางล้อให้คงรูปในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Low ammonia latexน้ำยางข้นทีได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพด้วยแอมโมเนียร่วมกับสารรักษาสภาพน้ำยางข้นชนิดอื่น เช่น ZnO/TMTD (ยาขาว) และมีค่าความเป็นด่างไม่เกินร้อยละ 0.29 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
Marchingปรากฏการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่าสภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากเกิดการเชื่อมระหว่างโมเลกุลหรือโครงร่างแหมากขึ้น มักเกิดในยางเอสบีอาร์ (SBR) หรือ ยางบิวทาไดอีน (Butadiene) [เทคโนโลยียาง]
Non rubber contentปริมาณของแข็งที่ไม่ใช่ยาง หมายถึง ปริมาณของแข็งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อยางที่มีอยู่ในน้ำยาง เช่น แมกนีเซียม ทองแดง คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น สามารถหาได้จากการนำเอาค่า DRC ไปหักออกจากค่า TSC ก็จะได้ค่า NRC ถ้าน้ำยางข้นชุดใดมีค่า NRC สูง ก็บ่งชี้ว่า น้ำยางชุดนั้นมีสารที่ไม่ใช่เนื้อยางมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสถียรของน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Plasticity numberการวัดค่าพลาสติซิตี้ขึ้นกับความสูงของตัวอย่างทดสอบหลังเกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างภายใต้สภาวะที่กำหนด เช่น แรงกด เวลา และอุณหภูมิ ค่าพลาสติซิตี้ของยางจะบอกถึงความนิ่มหรือแข็งของยางยางที่มีค่าพลาสติซิตี้ สูงคือยางแข็ง ยางที่มีค่าพลาสติซิตี้ต่ำคือยางนิ่ม ซึ่งค่าพลาสติซิตี้ของยางมีความสำคัญต่อการแปรรูปยาง เช่น บ่งถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการแปรรูปยาง ยางนิ่มจะใช้พลังงานน้อยและจะรับสารเคมีเข้าไปในยางได้รวดเร็ว เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Polynorborneneยางพอลินอร์บอนีนเป็นยางที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก สามารถเติมสารทำให้ยางนิ่มได้ถึง 150-300 phr ในขณะที่ยางยังคงรักษาสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้ดี มีสมบัติเด่นคือ ทนต่อแรงดึงได้ดีแม้ว่ายางจะมีค่าความแข็งต่ำมาก เช่น 15 Shore A นิยมใช้ในการผลิตลูกกลิ้งป้อนกระดาษแบบอ่อนสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Reversionปรากฎการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าลดลงเมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่า สภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากโมเลกุลหรือโครงร่างแหที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลเกิดการสลายตัว มักเกิดในยางธรรมชาติ (NR) [เทคโนโลยียาง]
Silicone rubberยางซิลิโคนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งในแกนสายโซ่หลักของโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมของซิลิกอน (Si) และออกซิเจน (O) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นพอลิไซลอกเซน (polysiloxane) ยางซิลิโคนมีหลายเกรด แต่ละเกรดจะแตกต่างกันที่หมู่ R ที่เกาะอยู่บนสายโซ่หลัก ดังนี้ MQ หมู่ R เป็นหมู่เมทิล (CH 3 ) VMQ หมู่ R เป็นหมู่ไวนิล (CH 2 = CH 2) PMQ หมู่ R เป็นหมู่ฟีนิล (C 6 H 5 ) PVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ฟีนิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล FVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ไตรฟลูออโรโพรพิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล แต่เกรดที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นพอลิเมอร์ของไดเมทิลไซลอกเซน (หมู่ R คือ CH 3) หรือที่มีชื่อย่อว่า MQ สมบัติโดยทั่วไปมีค่าความทนต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการขัดถู และความต้านทานต่อแรงกระแทกต่ำมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงเช่น ซิลิกาเข้าช่วย แต่ยางซิลิโคนทนต่อสภาพอากาศ ออกซิเจน โอโซน แสงแดด และความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ได้ เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก ดังนั้นการใช้งานจึงจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ยางชนิดอื่นๆ ได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนของยานอวกาศ เครื่องบิน รถยนต์ ยางโอริง หน้ากากออกซิเจน แป้นกดของโทรศัพท์มือถือ งานทางการแพทย์และเภสัชกรรม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Sludge contentปริมาณสลัดจ์หรือปริมาณตม หมายถึง สิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ยางซึ่งจะตกตะกอนลงก้นภาชนะเมื่อมีการปั่นหรือกวนน้ำยาง สิ่งเจือปนเหล่านี้ประกอบด้วย ฝุ่นละออง ดิน ทราย เปลือกไม้ และแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ถ้าปริมาณสลัดจ์มีค่าสูง อาจเกิดการสะสมของปริมาณตมอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้น้ำยางเสียสภาพและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Dielectric Constantสารที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริก,ไดอิเล็กตริกคอนสแตนต์,ค่าคงตัวไดอีเลคตริค [การแพทย์]
diastolic pressureความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าน้อยกว่าความดันเลือดระยะหัวใจบีบตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perfect squareกำลังสองสมบูรณ์, กำลังสองของจำนวนหรือของพหุนาม  เช่น       4 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ 2 และมีค่าเท่ากับ 22       a2 + 2ab + b2 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ของ a + b และมีค่าเท่ากับ (a + b)2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
equivalent statementsข้อความสมมูล, ข้อความสองข้อความที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี กรณีต่อกรณี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value of a complex number [modulus of a complex number]ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน, ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนของ a + bi  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ | a + bi | หมายถึงระยะจากจุดกำเนิด (0, 0) ถึงจุด (a, b) มีค่าเท่ากับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
characteristic of logarithmแคแรกเทอริสติกของลอการิทึม, แคแรกเทอริสติกของ log N คือ n เมื่อ N = N0 x 10n โดยที่ 1< N0 < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม log N0 เรียกว่า แมนทิสซาและจะมีค่าเป็นบวกเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're clearly valued here.เห็นได้ชัดว่าลูกมีค่าต่อที่นี่มาก New Haven Can Wait (2008)
It's priceless. I hope he freezes his ass off.มันไม่มีค่า่ ฉันหวังว่าก้นมันจะเย็น New Haven Can Wait (2008)
Chuck bass stands behind it. What's that worth?ชัค บาส อยู่เบื้องหลัง มันจะมีค่าอะไร? Chuck in Real Life (2008)
You were right. Vanessa's not worth playing with.นายถูก ที่ว่า เวเนซซ่า ไม่มีค่าพอที่จะเล่นกันหรอก Chuck in Real Life (2008)
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
And costs more.- และมีค่ามากกว่าด้วย Not Cancer (2008)
No. But her life is still worth-ไม่มี แต่ชีวิตของเธอก็มีค่า... Not Cancer (2008)
Gonna give you anything worthwhile?มันทำให้บางสิ่งของคุณมีค่า Adverse Events (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
No surprises there. Worst happens all the time.ไม่มีความแปลกใจที่นั่นความมีค่าปรากฎตลอดเวลา Birthmarks (2008)
Is it really worth it?มันมีค่าจริงๆ Joy (2008)
If you don't think your life is worth more than someone else's,ถ้าคุณไม่คิดว่าชีวิตคุณมีค่ากว่าชีวิตคนอื่น Last Resort (2008)
- more than finding that weapon.- มีค่ามากกว่าการตามหาอาวุธนั่นเสียอีก Rising Malevolence (2008)
It must be valuable.มันต้องมีค่ามากแน่ Downfall of a Droid (2008)
Maybe it is worth more than we negotiated.บางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าที่เราได้เจรจากันไว้ Downfall of a Droid (2008)
He fights only to kill, which is why he will never defeat us.แต่เจ้าต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น เพื่อบ้านของเจ้า The Moment of Truth (2008)
You are too precious to meเจ้ามีค่ากับข้ายิ่งนัก Excalibur (2008)
You'd better be worth all this trouble.เจ้าน่าจะมีค่ามาก กับการก่อปัญหาเหล่านี้นะ Duel of the Droids (2008)
This droid is worth more, I get paid more.ยิ่งดรอยด์นี่มีค่ามากเท่าไหร่ ข้าก็ต้องได้มากขึ้นเท่านั้น Duel of the Droids (2008)
You must prove yourself worthy of being my apprenticeเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเจ้า ว่ามีค่าพอที่จะมาเป็นลูกศิษย์ข้า Cloak of Darkness (2008)
I am worthy, as you shall seeข้ามีค่าพอ อย่างที่ท่านจะได้เห็น Cloak of Darkness (2008)
He doesn't want to damage his prizeเขาไม่กล้าทำร้ายของมีค่าของเขาได้หรอก Cloak of Darkness (2008)
His wit and skills are worth a lot more than the price of the mirrorทักษะและไหวพริบของเขา มีค่ามากกว่ากระจกหลายเท่า Portrait of a Beauty (2008)
Every man has a price.ทุกคนมีค่าตัวกันทั้งนั้น To Kill the King (2008)
His life is worth a hundred of mine.ชีวิตของเขามีค่ามากกว่าชีวิตของข้าร้อยเท่า Le Morte d'Arthur (2008)
'A credit card is no big deal, I'll give you anything you want'.เธอคิดว่าใบเสร็จพวกนี้มีค่านักหรอ ฉันจะทำทุกสิ่งที่พวกเธอต้องการเลย Scandal Makers (2008)
Do I really not have the value to be lectured about?ฉันไม่มีค่าอะไรเลยตามที่โดนว่าจริงๆเหรอ? Beethoven Virus (2008)
He wouldn't say anything if you really had no value.เขาไม่น่าจะพูดอะไรทั้งนั้น ถ้าคุณเป็นพวกไม่มีค่าจริงๆ Beethoven Virus (2008)
You've always been looking for the big score, the one that makes sense of everything.คุณมองหาสิ่งที่มีค่าอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเหตุผลของทุกสิ่งทุกอย่าง The Bank Job (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
- It's all it's worth.- ทั้งหมดมันก็มีค่า The Bank Job (2008)
But strangely enough as time passed it became something quite dear to me as well.แต่มันยากมากจนเวลาผ่านไป มันกลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับฉัน Heartbreak Library (2008)
In my decades as a merchant, I've seen all sorts of precious goods.ข้าเป็นพ่อค้ามาสิบกว่าปี, ข้าไม่เคยเห็นของมีค่าเช่นนี้มาก่อนเลย The Kingdom of the Winds (2008)
Just the knowledge that every minute spent in your company becomes the new greatest minute of my life!แค่อยากจะบอกว่าทุกนาที \ ที่ฉันอยู่ในทีมของนาย มันทำให้ ทุกนาทีนั้นๆ มีค่าที่สุดในชีวิตของฉัน ! Bolt (2008)
But, like any story worth telling, it's all about a girl.แต่มันก็เป็นเรื่องราว ที่มีค่าต่อการบอกเล่า ทุกอย่างมันคือสาว ๆ Superhero Movie (2008)
We're the board of directors. Our time is valuable.เราเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวลาของเรามีค่ามากนะ Superhero Movie (2008)
You wanted cash? There's a fee. You want check instead..?ถ้าจะเอาเงินสดก็มีค่าธรรมเนียม หรือจะเอาเป็นเช็คแทน Death Race (2008)
We have an outpost near here.เรามีค่ายทหารเล้ก ๆ แถวนี้ Outlander (2008)
- A man's love is worthless.- ความรักจากบุรุษนั้นไม่มีค่าอะไรนักหรอก The Other Boleyn Girl (2008)
What I have is a husband who ain't worth a turd!ที่ฉันมีคือสามีที่ไม่มีค่าเหมือนก้อนอึ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Nina, Nina, no. He's not worth it.นิน่า นิน่า ไม่นะเขาไม่มีค่าพอหรอก Day of the Dead (2008)
- You are worth nothing, yet your pride is so high.- แกมันไม่มีค่าอะไร, ใช่ศักดิ์ศรีของแกมันสูงมาก Episode #1.8 (2008)
If we don't, they will still tear down the houses without any compensation, and we will have to pay as well.ถ้าเราไม่ทำ, พวกเขาก็ยังจะเดินหน้ารื้อถอน โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ, และเราต้องเป็นคนจ่าย Episode #1.8 (2008)
I'm worth a lot. You better take good care of me.ฉันมีค่ามานะ คุณต้องดูแลฉันให้ดี Episode #1.8 (2008)
You're just trash which isn't worth killing.แกมันแค่ขยะที่ไม่มีค่าพอที่จะฆ่าทิ้ง Episode #1.9 (2008)
So, listen carefully, if you even remotely value your friend's life.ดังนั้นฟังนะ ถ้ายังเห็นชีวิตเพื่อนมีค่าอยู่ล่ะก็ Breaking and Entering (2008)
- You are a rare and a delicate flower.-นายมีค่ามากกว่านั้น Body of Lies (2008)
A mother is worth more than anything they have told you."แม่" มีค่ามากกว่าที่แกรู้ Body of Lies (2008)
Just like these men, huh? These men who are dispensable to you.แบบคนพวกนี้งั้นเหรอ พวกที่ไม่มีค่าสำหรับแก Body of Lies (2008)
Without a successor, his life is meaningless.ถ้าไม่มีศิษย์ชีวิตฉันก็คงไร้ความหมาย คงไม่มีค่าอะไร The Ramen Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินมีค่า[n. exp.] (hin mī khā) EN: precious stone   FR: pierre précieuse [m]
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless   FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไม่มีค่า[adj.] (mai mī khā) EN: valueless ; without value   
มีค่า[v. exp.] (mī khā) EN: be worthy of   FR: avoir de la valeur
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux

English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisable[ADJ] ซึ่งคู่ควร, See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ, Syn. fitting, prudent
appreciation[N] การมีค่าเพิ่มขึ้น
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง
back number[N] หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่, See also: สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฉบับที่ออกไปแล้ว, Syn. back issue
base metal[N] แร่โลหะ (มีค่าน้อยกว่าทอง เช่น ดีบุก, สังกะสี, ตะกั่ว ฯลฯ), Syn. mineral, ore
blue-chip[ADJ] หุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมาก
be in the running for[IDM] มีค่าคู่ควรกับ, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
believe in[PHRV] เห็นว่ามีค่า
cent[N] 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ, See also: เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินตรา, Syn. penny
centavo[N] เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินหลักในประเทศที่พูดภาษาสเปนและโปรตุเกส
chaff[N] เศษของไม่มีค่า, Syn. refuse
cipher[N] สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. nonentity, cypher
coefficient[N] ค่าสัมประสิทธิ์, See also: จำนวนจริงที่มีค่าคงที่ซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร
coffer[N] หีบสมบัติ, See also: หีบเงิน, กำปั่น, กล่องใส่ของมีค่า, Syn. case, chest, strongbox
crummy[ADJ] ที่ไม่มีค่า, Syn. cheab, shabby
custodian[N] ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า, Syn. guardian, caretaker, keeper
cypher[N] สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. nonentity
count for[PHRV] มีค่า (มาก, น้อย, ไม่มีเลย), See also: มีประโยชน์, มีความสำคัญ, Syn. go for
count with[PHRV] มีคุณค่ากับ, See also: มีค่ากับ
every minute counts[IDM] ทุกนาทีมีค่า
every moment counts[IDM] ทุกนาทีมีค่า
flash about[PHRV] อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
flash around[PHRV] อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
for all it's worth[IDM] ถ้ามีค่าพอ, See also: ถ้ามีค่าอยู่บ้าง
for what it's worth[IDM] ถ้ามีค่าพอ, See also: ถ้ามีค่าอยู่บ้าง
dag[N] เดคากรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 10 กรัม, Syn. decagram
dear[ADJ] มีค่า, See also: มีเกียรติอย่างยิ่ง, Syn. precious
diggings[N] สถานที่ขุดหาแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ที่มีค่า, See also: แหล่งขุดหาแร่ธาตุ
equivalent[ADJ] เท่ากับ, See also: ซึ่งมีค่าเท่ากัน, Syn. equal, similar
erg[N] หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
farthing[N] เหรียญเงินตราของอังกฤษสมัยก่อนมีค่าเท่ากับ 1/4 เพนนี
farthing[N] สิ่งที่มีค่าน้อยมาก
fathom[N] หน่วยวัดความลึกของน้ำ (มีค่าเท่ากับ 6 ฟุตหรือ1.8 เมตร), See also: ระยะลึก 6 ฟุต
furlong[N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
go down[PHRV] มีค่าน้อยลง, See also: ตกต่ำลง (คุณค่า)
go down[PHRV] มีค่าน้อยลง, Syn. come down, come up
go up[PHRV] มีค่ามากขึ้น, Syn. come up, Ant. come down
hold cheap[PHRV] ทำให้มีค่าน้อยมาก, Syn. hold dear
hold dear[PHRV] ทำให้มีค่าน้อยมาก, Syn. hold cheap
gem[N] อัญมณี, See also: เพชรพลอย, ของมีค่า, Syn. jewel, treasure
gem[N] คนที่มีค่าที่สุด, See also: คนที่ดีเลิศ, ผู้มีค่า, Syn. jewel, treasure
geographical mile[N] หน่วยวัดระยะทาง มีค่าเท่ากับ 6,080 ฟุต
gross ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
half note[N] ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)
halfpenny[ADJ] ที่มีค่าน้อยมาก, Syn. trifling, trivial
halfpenny[N] เหรียญบรอนซ์ของอังกฤษมีค่าเท่ากับครึ่งเพนนี (เลิกใช้ในปี ค.ศ.1971)
hectogram[N] หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg., See also: เฮกโตกรัม, Syn. hectogramme
hectoliter[N] หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร, See also: เฮกโตลิตร
hectometer[N] หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต, See also: เฮกโตเมตร, Syn. hectometre
hektogram[N] หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
cabochonn. หินมีค่าขัดเป็นวาวแต่ยังไม่ได้เจียระไน
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
costly(คอสทฺ'ลี) adj. แพง,มีราคาสูง,เป็นบทเรียนราคาแพง,มีค่ามาก,ฟุ่มเฟือย., See also: costliness n. ดูcostly, Syn. expensive,rich
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
deutsche mark(ดอย'ชะ) n. หน่วยเงินตราของเยอรมันตะวันตกที่มีค่าเท่ากับ 100 pfennigs,DM
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
gem(เจม) n. เพชรพลอย,เพชรนิลจินดา,ของมีค่า adj. ล้ำค่า, Syn. jewel,stone,masterpiece
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
gilder(กิล'เดอะ) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของเนเธอร์แลนด์มีค่าเท่ากับ100 เซนต์
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
grand larcenyการลักขโมยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งชิลลิง (ถ้าต่ำกว่า1ชิลลิงเรียกว่าpetty-larceny)
guilder(กิล'เดอะ) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของเนเธอร์แลนด์มีค่าเท่ากับ100 เซนต์
heart rateอัตาการเต้นของหัวใจมีค่าประมาณ 70 ครั้ง/นาที เด็กเล็กมีอัตราการเต้นเร็วกว่านี้คือประมาณ 130 ครั้ง/นาที
high-octaneadj. เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่า octane number สูง
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
k(เค) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 11,เสียง K ย่อมาจาก kilobyte (กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า KB ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก ฯ 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
kbย่อมาจาก kilobyte มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า K เฉย ๆ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
khz(กิโลเฮิร์ทซ์) ย่อมาจาก Kilohertz มีค่าเท่ากับ 1,000 เฮิร์ทซ์ เป็นหน่วยวัดจำนวนรอบต่อวินาที 1 กิโลเฮิร์ทซ์ จึงเท่ากับหนึ่งพันรอบต่อวินาที ใช้กับสัญญาณนาฬิกา ตัววัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์
kiiobyteใช้ตัวย่อว่า K หรือ KB มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า KB ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก ฯ 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
kitsch(คิช) n. ศิลปะหรือวรรณคดีไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
nothingness(n) ความไม่มีค่า,การไร้ความหมาย
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง
priceless(adj) ไม่มีราคา,ไม่มีค่า
scrap(n) ชิ้น,เศษ,สิ่งเล็กน้อย,ของไม่มีค่า
straw(adj) มีค่าน้อย,ทำด้วยฟาง
tinsel(n) เครื่องประดับ,ของไม่มีค่า,ของเก๊
unpriced(adj) มีค่าประมาณไม่ได้,ไม่ได้ติดราคา
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj ) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา
floccinaucinihilipilification[/ˌflɒksɪˌnɔːsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/. [flok-suh-naw-suh-nahy-hil-uh-pil-uh-fi-key-] (n Uncountable noun ) [ส่วนใหญ่ใช้ในเชิงตลกขบขัน] การกระทำหรือนิสัยที่มองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, หรือไร้ค่า.
See also: S. devaluing, disdaining, ignoring , A. esteeming, valuing, praising,
MVPย่อมาจาก Most Valuable Player แปลตามตัวได้ว่าผู้เล่นที่มีค่ามาก ที่สุด หลายคนอาจจะคุ้นเคยคำนี้จากเกม Ragnarok Online ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
prized (adj ) มีค่าอย่างมากสำหรับผู้นั้น
salvageableเก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
salvageable (adj ) เก็บกู้(สิ่งมีค่าจากความเสียหาย, การทำลาย หรือ การสูญเสีย)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

German-Thai: Longdo Dictionary
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top