Search result for

*มิชชั่น*

(45 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มิชชั่น, -มิชชั่น-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are both dead. They were missionaries.ท่านตายไปแล้วทั้งคู่ พวกท่านเป็นมิชชั่นนารี The Love Guru (2008)
They were into doggy style before the missionary position?พวกเขาเป็นสุนัข\ ก่อนเปลี่ยนมาเป็นมิชชั่นนารี The Love Guru (2008)
Three percent of your commission3 เปอร์เซ็นตืจากค่าคอมมิชชั่นของคุณ Safe and Sound (2008)
Sales meeting, and we make commissions.เมื่อขายได้ เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่น Dead Like Me: Life After Death (2009)
We have commissions too.บางทีเราก็ได้ค่า คอมมิชชั่นด้วย The Breath (2009)
AND SHE STICKS THE LANDING.แล้วเธอก็ลงมาอยู่กับพื้น ข้อมูลใน มิชชั่นนี้ Valley Girls (2009)
That there is your base salary, and that's what it's gonna stay until you sell a car and get a commission.นั่นเป็นเงินเดือนประจำของคุณอยู่แล้ว และนั่นจะอยู่จนกว่าคุณจะขายรถได้.. ..และได้ค่าคอมมิชชั่น Pilot (2009)
A missionary is his story.เขาเป็น มิชชั่นนารี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
There I be again, forgetting why the missionary is here.ข้าลืมอีกแล้ว ว่าเราพามิชชั่นนารีมาทำไม Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
So how about you come back and instead of 5 percent commission I give you 5.5 to keep your mouth shut?ให้เธอนั้นกลับมา.. ..แทนที่ค่าคอมมิชชั่น ห้า เปอร์เซ็นท์ ฉันจะให้ห้าครึ่ง เพื่อปิดปากเงียบ Super Sunday (2011)
After intermission, I'm going back to the original script and doing some damage control.หลังพักอินเตอร์มิชชั่น ฉันจะกลับไปใช้สคริปต์เดิม แล้วควบคุมความเสียหาย Celebrity Pharmacology 212 (2011)
My apartment is fully under construction, so until I pull my next commission check...อพาร์ทเม็นต์ของฉันทุกส่วน อยู่ระหว่างซ่อมแซม เพราะงั้น จนกว่าฉันจะได้รับ ค่าคอมมิชชั่นงวดต่อไป... ... Taking Account (2011)
Only child of missionaries, grew up in Africa, studied and lived abroad until he moved to the US to live in '06.ลูกคนเดียวของมิชชั่นนารี โตใน แอฟริกา ศึกษาและอาศัยในต่างประเทศ จนย้ายมาที่สหรัฐในปี 06 Scarlet Ribbons (2011)
So does that mean you're cutting me in on the finder's fee?งั้นก็แปลว่า คุณจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ฉันน่ะสิ Eye of the Beholder (2011)
That commission was a onetime incentive.ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งกระตุ้นได้แค่ครั้งเดียว Loyalty (2011)
Hey, I like playing Mission:นี่ ผมชอบเล่นมิชชั่นอิมพอซซิเบิลมากพอๆกับผู้ชายคนอื่นๆ A Hot Piece of A (2012)
- I stood to make from this lady?คอมมิชชั่นจากผู้หญิงคนนั้นเท่าไร? Lost My Power (2012)
Mission, I'm picking up a bio trail somewhere near the west canyons. Can you confirm the sequence?มิชชั่น ฉันกำลังแกะรอยชีวภาพอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้แคนย่อน ช่วยยืนยันร่องรอยนี้ที Oblivion (2013)
Vika, I'm coming in.อย่ารายงานไปยังมิชชั่นจนกว่าฉันจะถึง ได้ยินไหม Oblivion (2013)
Mission, this is Tower 49.มิชชั่น นี่คือตึก 9 Oblivion (2013)
Mission, I'm picking up a bio-trail somewhere near the West Canyons. Can you confirm the sequence?มิชชั่น, ฉันเก็บร่องรอยชีวภาพได้ที่ไหนสักแห่งใกล้กับแคนย่อน Oblivion (2013)
Mission, 185 just went off-grid.มิชชั่น, 185 เพิ่งจะหายไปจากกริด Oblivion (2013)
Flight recorder playback for the Odyssey mission.เทปบันทึกการบิน, กรอเทปกลับไปยังโอดิสซี่มิชชั่น Oblivion (2013)
Good morning, Mission. This is Commander Jack Harper.อรุณสวัสดิ์ มิชชั่น นี่ ผบ. Oblivion (2013)
I've recommissioned 2 of your preferred agents.ฉันคอมมิชชั่น 2 จากคุณ ตัวแทนที่ต้องการ. Elysium (2013)
She accepted a Stanford early admission.เธอเข้าสแตนฟอร์ดแบบแอดมิชชั่น All That Remains (2013)
$28.7 million in gross commissions, all from pink sheet stock, boys!28.7 $ ล้านค่าคอมมิชชั่นขั้นต้น ทั้งหมดออกจากสต็อกแผ่นสี ชมพู, ชาย! The Wolf of Wall Street (2013)
South Glade Mission Church is a hate group based in Kentucky.โบถส์เซาท์ เกลด มิชชั่น เป็นเครือข่ายของพวกโกรธเเค้นในเคนทักกี Kingsman: The Secret Service (2014)
South Glade Mission Church.โบถส์เซาท์ เกลด มิชชั่น Kingsman: The Secret Service (2014)
Well, Saturdays... I'm a Seventh-day Adventist.ก็วันเสาร์ฉันวันเสาร์มิชชั่น Hacksaw Ridge (2016)
- Houston to Mission Control. Come in, Control.- เฮาส์ตัน มิชชั่น คอลโทรล ทราบแล้วเปลี่ยน คอนโทรล Toy Story (1995)
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง Toy Story (1995)
you know, you haven't been yourself since... wait... are you still not over missionary man?อย่าบอกนะว่ายังรักหนุ่ม มิชชั่นนารี นั่นอยู่ Latter Days (2003)
I'm getting paid a commission too.ฉันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย The Corporation (2003)
He paid for the wedding, Wickham's commission, everything.เขาจ่ายค่าแต่งงาน ค่าคอมมิชชั่นของวิคแฮมและอย่างอื่นๆ Pride & Prejudice (2005)
Why don't you go two blocks over at the Mission Inn motel?ไปอยู่ที่มิชชั่น อินน์สิ ใกล้แค่นี้เอง The Pursuit of Happyness (2006)
Eight hundred thousand in commission dollars.ค่าคอมมิชชั่น 8 แสนดอลล่าน์คูณๆๆ... The Pursuit of Happyness (2006)
Missionary, Reverse Cowgirl, 69...ขอท่า มิชชั่นนารี รีเวิร์ส คาวเกิร์ล และ 69นะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมมิชชั่น[n.] (khømmitchan) EN: commission   FR: commission [f]
มิชชั่นนารี[n.] (mitchannārī) EN: missionary   FR: missionnaire [m]
ท่ามิชชั่นนารี[n. exp.] (thā mitchannārī) FR: position du missionnaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commission[N] ค่านายหน้า, See also: ค่าคอมมิชชั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ

English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top