Search result for

*มัวหมอง*

(59 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มัวหมอง, -มัวหมอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมัวหมอง[N] blemish, See also: flaw, taint, reproach, impurity, Syn. มลทิน, ราคี, Ant. ความบริสุทธิ์, Example: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มัวหมองว. มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์.
เกลือกกลั้วทำให้มัวหมอง, ทำให้มีมลทิน, เช่น ไม่มีอะไรมาเกลือกกลั้ว.
คาวโดยปริยายหมายถึงความเสื่อมเสีย ความมัวหมอง มลทิน เช่น ราคีคาว คนนั้นยังมีคาว
แจ่มว. กระจ่าง, ไม่มัวหมอง.
ด่างพร้อยว. เป็นดวง ๆ จุด ๆ ทั่วไป, โดยปริยายหมายความว่า มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, เช่น มีศีลด่างพร้อย.
นิรมล(-ระมน) ว. ไม่มีมลทิน, ไม่มัวหมอง, ผ่องใส
บาป, บาป-ความชั่ว, ความมัวหมอง.
บาป, บาป-(บาบ, บาบปะ-) ว. ชั่ว, มัวหมอง, เช่น บาปมิตร = มิตรชั่ว.
พิมล(พิมน) ว. ปราศจากมลทิน, ปราศจากความมัวหมอง
มล, มล-(มน, มนละ-) น. ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์
มล, มล-(มน, มนละ-) ว. มัวหมอง, สกปรก, ไม่บริสุทธิ์.
มลพิษ(มนละพิด) น. พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกของสิ่งแวดล้อม เช่นในอากาศหรือในน้ำเป็นต้น.
มลทิน(มนทิน) น. ความมัวหมอง, ความด่างพร้อย, ความไม่บริสุทธิ์.
มลิน(มะลิน) ว. ขุ่นมัว, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์.
มอม ๑ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง
ราคี ๒น. ความมัวหมอง, มลทิน, เช่น หญิงคนนี้มีราคี.
ล้างมลทินน. การล้างความมัวหมองให้แก่ผู้ถูกลงโทษทั้งในทางอาญาและทางวินัยซึ่งได้พ้นโทษแล้ว การล้างมลทินต้องตราเป็นกฎหมาย.
หมดราคีว. ไม่มีมลทิน, ไม่มัวหมอง.
หมดราคีคาวว. ไม่มีความมัวหมองทางชู้สาว (มักใช้แก่ผู้หญิง).
อับ ๒มัวหมอง เช่น อับเศร้าหมองศรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mind is clouded by grief.แกมัวหมองเพราะความเศร้า Great and Unfortunate Things (2010)
Such a thing would ruin my husband, and taint my father's name.สิ่งนั้นจะทำลายสามีของข้า และชื่อของพ่อข้ามัวหมอง Whore (2010)
Despite the success of the mission, Colonel Casey, you abused your privileged position and if you were anyone else, you would be right back in jail.นอกจากเรื่องที่ภาระกิจลุล่วง ผู้พันเคซี่ย์ คุณทำให้ยศของตัวเองมัวหมอง และถ้าคุณเป็นคนอื่น Chuck Versus the Tic Tac (2010)
You should also know that because of you, they suffer dirty looks.คุณควรจะรู้ดีนะว่าเป็นเพราะคุณ พวกเขาต้องพลอยมัวหมองไปด้วย City Hunter (2011)
She wanted to clear her father's name, through this press conference.ต้องมัวหมองเนื่องจากบิดาบุญธรรมของเธอ องค์หญิงจึงต้องการสร้างความถูกต้องผ่านการแถลงข่าวนี้ My Princess (2011)
My eyes have been contaminated because of you.เป็นเพราะคุณแท้ๆ ทำให้สายตาผมมัวหมอง Episode #1.8 (2011)
Renounce your Hatfield defiler and your poppy might let you come home.ทิ้งเจ้าแฮตฟิลด์ที่ทำให้ลูกมัวหมองซะ แล้วพ่ออาจจะยอมให้ลูกกลับบ้าน Episode #1.1 (2012)
Even tarnished by blood and calamity, such a thing yet can hold value...ทำให้มัวหมองแม้ โดยเลือดและภัยพิบัติ, สิ่งดังกล่าว ยังสามารถเก็บค่า ... Sacramentum (2012)
Or maybe she just doesn't want to see the precious Hastings name get tarnished.หรือบางที เธอแค่ไม่อยากให้ ชื่อของตระกูลเฮ็ตติ้งต้องมัวหมอง Birds of a Feather (2012)
you should do it fast, before your reputation is tarnished by this "brand first and ask questions later" behavior.หรืออะไรก็ตาม นายควรรีบๆหน่อย ก่อนที่ชื่อเสียงของนายจะมัวหมอง The Hour of Death (2012)
I'd rather die than allow you to defile the Church.พ่อยอมตายดีกว่าปล่อยให้คุณ ทำให้ศาสนจักรมัวหมอง The Name Game (2013)
It dies of weariness, of witherings, of tarnishings."มันตายเพราะความอ่อนแอ การดูหมิ่น และการทำให้มัวหมอง All That Remains (2013)
We need an official vote, but in the spirit of brotherhood and cleaning up our tarnished reputation,เราจำเป็นต้องโหวตอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยจิตวิญญาณของพี่น้อง และเพื่อลบล้างชื่อเสียงอันมัวหมองของเรา Love, Love, Love (2013)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
I had with my flower, Dona Julia?ที่ผมมีกับแม่ยอดชู้ดอนน่าจูเลีย มัวหมองได้อย่างไร Don Juan DeMarco (1994)
I will not have you tarnishing our name with babbling and bumblong..ผมจะไม่ทำให้คุณต้องมัวหมอง ด้วยการพูดชื่อของเราผิดพลาด... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Heaven and Earth! Are the shades of Pemberley to be thus polluted?สวรรค์โปรดเถอะ เธอจะทำให้เพมเบอร์ลี่ย์ มัวหมองแค่ไหน Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัวหมอง[v.] (mūamøng) FR: ternir ; salir
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blemish[N] ตำหนิ, See also: มลทิน, ความมัวหมอง, ราคี, รอย, Syn. blot, stain
defile[VT] ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน, See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง, Syn. dishonor, sully, Ant. honor, appreciate
infect[VT] ทำให้ติดเชื้อ, See also: ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ, Syn. contaminate, pollute, affect
soil[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้สกปรก, ทำให้มัวหมอง, Syn. stain, spoil, pollute, contaminate, Ant. clean, cleanse
soilure[N] รอยเปื้อน (ทางวรรณคดี), See also: ความมัวหมอง, รอยมลทิน
sully[VT] ทำให้มีมลทิน, See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. blemish, defile, disgrace, dishonor
sully[VI] มีมลทิน, See also: ด่างพร้อย, มัวหมอง, เสียชื่อเสียง
tarnish[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. blemish, soil
tarnish[N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความมัวหมอง
vestal[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง, Syn. pure, chaste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
soil(vi,vt) สกปรก,เปื้อน,มีมลทิน,ด่างพร้อย,มัวหมอง
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top