Search result for

*ภาพรวม*

(62 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภาพรวม, -ภาพรวม-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพรวม[N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาพรวม[N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggregationภาพรวมกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social Safety Netsโครงข่ายรองรับทางสังคม หมายถึง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ด้วยการดำเนินนโยบายระยะสั้นในการสร้างงาน การให้การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนา สังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม [การทูต]
Team Thailandทีมประเทศไทย หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เป็นเอกภาพของหน่วยราชการไทยในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นให้หมดไป และช่วยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน แนวคิดเรื่องทีมประเทศไทยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานของหน่วยงานไทย ในต่างประเทศ โดยเน้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในต่างประเทศทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน มีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของแผน งานรวมที่เป็นเอกภาพ (unified work plan) มีสำนักงานที่เป็นเอกภาพ (unified structure) และมีกรอบการประสานงานที่เป็นเอกภาพ (unified command) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของการดำเนินความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการประสานงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 [การทูต]
สุขภาพจิตสังคมสุขภาพจิตสังคม, การดำเนินงานสุขภาพจิตทุก ๆ มิติงาน โดยเน้นที่สังคมภาพรวมหรือสังคมของกลุ่มคน (สังคมกลุ่มใหญ่) ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายหรือแตกต่างตามสถานะหรือบทบาทของกลุ่มคนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัยเรียน แรงงาน วัยเกษียณ กลุ่มพนักงาน สื่อมวลชน เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู [สุขภาพจิต]
conceptual modelแบบจำลองความคิด, ภาพร่าง แผนผังความคิด ผังงาน หรือแผนภูมิ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยแสดงลำดับขั้นตอนความคิดของการทำงานในระบบงานหนึ่ง ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบงานมีการทำงานหรือวิธีการทำงานอย่างไร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not looking at the big picture here.คุณไม่ได้มองภาพรวมใช่ไหม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It. You know, it, the big picture.นั่นไง ภาพรวมของมัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
All these scenarios would be in violation of the Posse Comitatus Act.จากภาพรวมนี้ อาจกลายเป็นหายนะ ของกองกำลัง ที่ร่วมปฎิบัติ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It's a tech term for a program that runs in the background.เป็นศัพท์ทางเทคนิคของโปรแกรมภาพรวม To the Lighthouse (2009)
This is an overview of the solar cell prototype.นี่คือภาพรวมของต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ VS. (2009)
This is an overview.นี่คือภาพรวม S.O.B. (2009)
I don't see it going anywhere in the bigger picture.ผมไม่เห็นว่ามันจะไปไหนเลย ในภาพรวมเนี่ย Friday Night Bites (2009)
All right, deal with these people as separate elements of a collective personality.เอาล่ะ ต้องจัดการแยกคนพวกนี้ ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ แห่งบุคลิกภาพรวมหมู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Bottom line is, it looks bad for global venture... Big corporation going after a pregnant woman.สำคัญที่สุดคือ มันดูไม่ดีกับภาพรวมของบริษัท Boom Crunch (2009)
I didn't look at the battle as a whole.เลยไม่ได้มองภาพรวมของการสู้รบ Holocron Heist (2009)
Just a piece of the puzzle.แค่เป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ในภาพรวม The Performer (2009)
And criminal defenses in general. You're entitled to put forward any plausible defenseทั้งในแง่ของธรรมชาติในการพิจารณาคดีนี้ และภาพรวมในการต่อสู้คดีอาชญากรรม You Don't Know Jack (2010)
I think it's best to steer clear of him, given my track record.ฉันว่ามันจะดีที่สุดที่จะบอกทางให้เขา เอาภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาของฉัน When in Rome (2010)
Because I saw the big pictureเพราะว่าฉันมองเห็นภาพรวมทั้งหมดไง The Expendables (2010)
I have to look at the bigger picture.ฉันต้องดูภาพรวมทั้งหมด The Witches of Bushwick (2010)
It's all about the big picture.มันเกี่ยวกับการสร้างภาพรวม For the Good of Our Country (2010)
A lie group is a mathematical shape that is a collection of circles twisting around each other in a specific pattern.อาจจะเข้าใจในภาพรวม ถ้าโครงสร้างทั้งหมดนี้ สามารถอธิบายได้ เป็นส่วนหนึ่งของบางกลุ่ม โกหกขนาดใหญ่ Is There a Creator? (2010)
And so a lot of the game is based around the empathy that you're feeling with the Sims so that what they experience basically is what you're experiencing at one level removed.พวกเขากำลังจำลองของมนุษย์ และเพื่อให้เราโดยทั่วไปมี การอธิบายถึงกับคอมพิวเตอร์ ทุกชนิดของภาพรวม Is There a Creator? (2010)
IF I WAS THROWING THIS IN A LAKE FILLED WITH MERCURY.เรากำลังได้รับจริงๆภาพรวม Beyond the Darkness (2010)
However you describe it, the Higgs solves a slew of problems, starting with The Particle Zoo.มันเป็นความคิดที่สง่างาม มากเพราะถ้าคุณยอมรับมัน แล้วภาพรวมของเราจะ กลายเป็นอนุภาคที่เรียบง่าย มีอนุภาคที่ไม่ได้มากมาย What Are We Really Made Of? (2010)
See, you have to look at the big picture here.คุณลองดูภาพรวมนะ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Bigger picture-- we're making the hospital better.คิดภาพรวมสิ.. เรากำลังทำให้โรงพยาบาลดีขึ้น Now What? (2010)
Well, in the grand scheme of everything,ถ้าจะดูภาพรวมแล้วล่ะก็ Phoenix (2010)
We're getting these details, but can't see the big picture.เราได้ข้อมูลเหล่านี้มา แต่ก็มองไม่เห็นภาพรวม Someone to Watch Over Me (2011)
Well, look, we're going back to the office, but we really need as much information as possible to build the bigger picture.แต่ยังไงเราก็ต้องการ ข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อจะเห็นภาพรวม Wild Bill (2011)
My view of the Universe -- it's just like a huge collection of snapshots which are immensely, richly structured.มุมมองของฉันของจักรวาล ก็เช่นเดียวกับคอลเลกชันขนาดใหญ่ ของภาพรวม ซึ่งได้รับการอย่างกว้างขวาง โครงสร้างมั่งคั่ง Does Time Really Exist? (2011)
It's snapshots within snapshots.มันเป็นภาพรวมภายในภาพรวม Does Time Really Exist? (2011)
And according to Julian, all of these snapshots of the Universe exist simultaneously.และเป็นไปตามจูเลียน ทั้งหมดเหล่านี้ภาพรวมของจักรวาล อยู่พร้อมกัน Does Time Really Exist? (2011)
I can't see the whole picture.ผมไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด Pilot (2011)
No, I don't. That's the whole point.เปล่า มันคือภาพรวม Ghosts (2011)
Sometimes you got to get off the grid, you know, regroup, put things in perspective.บางครั้งเราต้องออกจากความจำเจ จัดกลุ่มใหม่ พิจารณาภาพรวม Kame'e (2011)
Some people don't get the big picture.บางคนมองไม่เห็นภาพรวมนี่ค่ะ BeeWare (2011)
- You gotta look at the big picture.- เจ้าลองมองภาพรวมสิ Puss in Boots (2011)
You have to look at the bigger picture, it's for the greater good.จงดูภาพรวมก่อนที่จะทำอะไรโดยไม่ได้ไตร่ตรอง Priest (2011)
That being said, here's your CD and a printed overview of all suspicious activity.ที่ถูกกล่าวว่านี่เป็นแผ่นซีดีของคุณ ภาพรวมและพิมพ ของกิจกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด. Disconnect (2012)
I am sorry about Frank, but in the big scheme of things, he'll go down as an innocent bystander.ฉันเสียใจเรื่องแฟรงค์ด้วยนะ แต่มองภาพรวมๆแล้ว เค้าก็เป็นแค่คนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ชื่อเค้าจะไม่ถูกลงบันทึกด้วยซ้ำ Lockout (2012)
Come on. Big picture, guys.ไม่ มองภาพรวมพวก Out with the Old (2012)
You need to look at the big picture.คุณต้องดูภาพรวมสิ The Stranger (2012)
You told me to beat Regina, I need to see the big picture.คุณบอกว่าถ้าฉันจะชนะเรจิน่า ฉันต้องมองภาพรวม The Stranger (2012)
The bigger picture.ภาพรวมไง Risk (2012)
And the more cards you see... you get a sense of how everything fits together.และยิ่งคุณเห็นการ์ดมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มประติดประต่อภาพรวมได้เท่านั้น Remember the Time (2012)
It's the whole picture.มันเป็นภาพรวมทั้งหมด Rush (2013)
You're trying to put together a jig-saw puzzle, but you've never seen the picture on the front of the box.และพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว แต่เธอไม่เคยมองเห็นภาพรวม Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Never were one for the bigger picture.ไม่ใช่แค่หนึ่ง จากภาพรวม Dead Reckoning (2013)
I'm only asking you to consider the bigger picture.ผมแค่อยากจะ ขอให้คุณพิจารณาถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่านี้ The Love Boat (2013)
It was an overview of native American art.มันเป็นภาพรวม ของศิลปะอเมริกันพื้นเมือง The Great Escapist (2013)
That's the whole point.นั่นน่ะ เป็นภาพรวมน่ะ The Great Escapist (2013)
I'm just trying to get a look at the overall picture here.ฉันแค่พยายามจะมองภาพรวมทั้งหมด Crash and Burn, Girl! (2013)
Take a step back. Look at the whole picture.ให้ก้าวถอยหลังออกมา เพื่อมองดูภาพรวม The Girl Who Knew Too Much (2013)
The big picture, that's hers.ส่วนภาพรวม เป็นเรื่องของ "เธอ" Mors Praematura (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis   FR: vue globale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zoom out[PHRV] ย่่อภาพให้มีสเกลที่เล็กลงเพื่อให้เห็นภาพรวมมากขึ้น, ถอยออกมาอยู่ระยะไกลจากภาพมากขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
track record ( ) ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top