Search result for

*พืชผัก*

(46 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พืชผัก, -พืชผัก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผัก[N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทู้ ๓น. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Noctuidae ลำตัวรูปทรงกระบอก ยาว ๓-๔ เซนติเมตร ผิวเป็นมัน มีขนตามลำตัวน้อย ส่วนใหญ่สีน้ำตาลคลํ้า ทางด้านท้องสีอ่อนกว่า มักมีแถบหรือเส้นสีต่าง ๆ เช่น สีส้มอมนํ้าตาล เหลืองอมขาว พาดตามยาวที่สันหลังและข้างลำตัว มีขาจริง ๓ คู่ ขาเทียม ๕ คู่ กินพืช โดยมักกัดต้นพืชให้ขาดออกจากกัน ทำให้เหลือแต่ตอโผล่เหนือพื้นดิน มองคล้ายกระทู้หรือซอไม้ไผ่ที่ปักเป็นหลัก ชนิดที่รู้จักกันทั่วไป เช่น หนอนกระทู้ควายพระอินทร์หรือหนอนกระทู้คอรวง [ Mythimna separate (Walker)] ทำลายต้นข้าว, หนอนกระทู้ผัก [ Spodoptera litura (fabricius)] ที่กัดกินพืชผัก.
โครงการหลวงน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ให้หันมาปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ลดปัญหายาเสพติด ช่วยพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ำ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.
ต้น ๑น. ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่าง ๆ เช่น ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นหญ้า ต้นผักชี ต้นข้าว, ลักษณนามว่า ต้น เช่น มะม่วงต้นหนึ่ง ผักชี ๒ ต้น.
มังสวิรัติน. การงดเว้นกินเนื้อสัตว์, เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผัก ว่า อาหารมังสวิรัติ.
สวนครัวน. บริเวณที่ปลูกพืชผักที่ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน เช่น พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ โหระพา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มังสวิรัติการงดเว้นกินเนื้อสัตว์ เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผักว่า อาหารมังสวิรัติ
คำที่มักเขียนผิด คือ มังสวิรัต [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- and catalog plant species? - Now you're talking.พี่ไม่รู้เรื่องพืชผักสักอย่าง นอกจากที่เอามาทำเค้ก! Bedtime Stories (2008)
Vegetation, water, air...พืชผัก , น้ำ , อากาศ... Air: Part 3 (2009)
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง Justice (2009)
Are organic fruits and veggies worth the high cost?พืชผักออร์กานิกดีสมกับ ราคาที่แพงลิ่วมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)
Are organic fruits and veggies really worth the cost?พืชผักออร์กานิกมีคุณค่า สมกับราคาที่แพงลิ่วจริงมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)
Any food that grows here is tough and tasteless.อาหารและพืชผักที่ปลูกที่นี่ ชั่งยาก้ย็นและไร้รสชาดนัก How to Train Your Dragon (2010)
I'm sorry for the soldiers, but I deliver vegetables.ผมเสียใจสำหรับทหารพวกนั้น แต่ผมขนส่งพืชผัก Get Carter (2011)
You seem much more interesting as a human being than as a vegetable.ดูเหมือนว่าคุณจะน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง มากกว่า เป็นพวกพืชผัก Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
I found in England that the vegetables, they had no...ผมรู้สึกว่าพืชผักที่อังกฤษ... The Hundred-Foot Journey (2014)
There's edible plants maybe 50 feet to the north.มีพืชผักที่พอกินได้อยู่ทางเหนือ 50 ฟุต Beyond Redemption (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืชผัก[n. exp.] (pheūtphak) EN: vegetable ; farm plant ; short cycled plant   FR: légume [m]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak sūankhrūa) EN: backyard garden ; home-grown vegetable   FR: plante potagère [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esculent[N] สิ่งที่สามารถกินได้โดยเฉพาะพืชผัก (คำทางการ)
grow on[PHRV] เลื้อยอยู่ตาม, See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow upon
grow upon[PHRV] เลื้อยอยู่ตาม, See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow on
greenery[N] พืชผักที่มีสีเขียวสด, See also: พฤษชาติ
marsh gas[N] ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
veg[N] ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables), See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
vegetable[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. veggie, plant
vegetal[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก, See also: ซึ่งเป็นพืชผัก
vegetarianism[N] การไม่รับประทานเนื้อสัตว์, See also: การรับประทานแต่พืชผักเป็นอาหาร, Syn. temperance
vegetation[N] พืช, See also: พืชผัก, Syn. plants, shrubs, herbage
vegetation[N] การเติบโตแบบพืชผัก, See also: การมีสภาพแบบพืชผัก
vegetational[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก
vegetative[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช, See also: เหมือนพืชผัก, Syn. herbaceous, vegetal, verdant
veggie[ADJ] เกี่ยวกับพืชผัก, Syn. vegie, vegetarian
veggie[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. plant, vegetable
vitamin E[N] วิตามินอี พบในน้ำมันจากพืชผัก เนย ไข่และเมล็ดพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
greenery(กรีน'เนอรี) n. พืชผักที่มีสีเขียว, Syn. verdure
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
parsnip(พาร์'สนิพ) n. พืชผักชนิดหนึ่ง
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
trucking(ทรัค'คิง) n. ธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก,การปลูกพืชผักไว้ขายในตลาด,การแลกเปลี่ยนสินค้า
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
produceพืชผัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
初物[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top