Search result for

*พระมหากษัตริย์*

(151 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พระมหากษัตริย์, -พระมหากษัตริย์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหากษัตริย์[N] great king, See also: king, Syn. กษัตริย์, พระราชา, พระเจ้าอยู่หัว, พระเจ้าแผ่นดิน, ราชา, กษัตรา, Example: ประเทศไทยโชคดีนักหนาที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์เป็นเวลานานกว่า 40 ปีเป็นประวัติการณ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: ผู้ครองแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
สถาบันพระมหากษัตริย์[N] royal institution
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[N] Bureau of the Crown Property

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์น. ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน.
กกุธภัณฑ์(กะกุดทะ-) น. สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ คือ ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวีชนี (พัดกับแส้) ๕. ฉลองพระบาท รวมเรียกว่าเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทั้งนี้ บางสมัยใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น ใช้ฉัตรแทนพระมหาพิชัยมงกุฎ.(ป. กกุธ ว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฺฑ ว่า

ของใช้; ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ ๓๕๘ ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร; ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๒ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น ๗ สิ่ง.วาลวีชนี ที่ปรากฏวัตถุเป็นพัดกับแส้จามรีนั้น แต่ก่อนเป็นพัดใบตาลอย่างที่เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาท่านเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่า เพราะศัพท์ว่าวาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่ง จึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิกพัดใบตาลของเก่า เป็นอันรวมไว้ทั้ง ๒ อย่างในเครื่องที่เรียกว่า วาลวีชนี).
กรรภิรมย์(กัน-) น. ฉัตร ๕ ชั้นและ ๗ ชั้น สำรับหนึ่งมี ๓ องค์ คือ พระเสมาธิปัต พระฉัตรชัย พระเกาวพ่ายหรือพระเกาวพ่าห์ ทำด้วยผ้าขาวลงยันต์เส้นเขียนทอง เป็นเครื่องสูงอันเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ ใช้กางเชิญนำพระราชยานเวลาเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ และใช้เข้าพิธีคชกรรมนำช้างสำคัญขึ้นจากแพเข้าสู่โรงสมโภช หรือใช้ผูกเสาพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีใหญ่, เขียนเป็น กรรม์ภิรมย์ กันภิรมย์ หรือ กันพิรุณ ก็มี.
กรุณาใช้ร่วมกับคำ พระ เป็นสรรพนามสำหรับพระมหากษัตริย์ เช่น กราบบังคมทูลพระกรุณา.
กำนัล ๒น. หญิงชาววัง มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์ เรียกว่า นางกำนัล.
ของหลวงน. ของของสถาบันพระมหากษัตริย์, ของที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ.
ขันหมาก ๒น. เรียกพานใส่หมากพลูซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ ว่า พานพระขันหมาก. (ดู พานพระขันหมาก).
ข้าหลวง ๑น. คนที่ถวายตัวเป็นข้าของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย, คนรับใช้ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย ปัจจุบันมีเฉพาะผู้หญิง เรียกว่า คุณข้าหลวง.
ข้าพระพุทธเจ้า(ข้าพฺระพุดทะเจ้า) ส. คำใช้แทนตัวผู้พูด กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ หรือกราบบังคมทูล กราบทูลเจ้านายชั้นสูง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
คณะรัฐมนตรีน. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน.
คณะองคมนตรีน. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราช-กรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ.
คานหามน. ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม, ถ้าใช้สำหรับเจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, ถ้าใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระราชยานคานหาม.
เครื่องต้นน. เครื่องทรงสำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีบรม-ราชาภิเษก, เรียกเต็มว่า ฉลองพระองค์เครื่องต้น, เครื่องทรงสำหรับพระพุทธรูป ซึ่งมีลักษณะอย่างเครื่องทรงพระเจ้าจักรพรรดิ เช่น พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
เครื่องต้นของใช้ของเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์น. สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด.
เงินจันทรภิมน. เงินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่โหรผู้ทำนายจันทรุปราคาได้ถูกต้อง เช่น เมื่อจันทรุปราคได้เงีนจันทรภิม (สามดวง).
จตุลังคบาท(-ลังคะบาด) น. พลประจำ ๔ เท้าช้าง, สำหรับช้างทรงของพระมหากษัตริย์หรือพระมหาอุปราชในเวลาสงคราม มีเจ้ากรมพระตำรวจหลวงหรือข้าราชการ เช่น พระมหามนตรี พระมหาเทพ หลวงอินทรเทพ หลวงพิเรนทรเทพ ประจำ ๔ เท้าช้าง เช่น จตุลังคบาทสี่ตน ล้วนขุนพลสามรรถ (ตะเลงพ่าย), จัตุลังคบาท หรือ แวงจตุลังคบาท ก็ว่า.
จันทรภิมน. เรียกเงินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่โหรผู้ทำนายจันทรุปราคาได้ถูกต้อง ว่า เงินจันทรภิม เช่น เมื่อจันทรุปราคได้เงีนจันทรภิม (สามดวง).
เจ้า ๑เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, บางแห่งหมายถึงกษัตริย์ก็มี เช่น เจ้ากรุงจีน
เจ้าจอมน. ตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าจอมมารดาน. ตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีพระราชโอรสพระราชธิดา
เจ้าจอมมารดาคำเรียกเจ้าขรัวยายของสมเด็จเจ้าฟ้า แต่มิได้เป็นเจ้าจอมมารดาในพระมหากษัตริย์.
เจ้านายน. เชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, เจ้า ก็เรียก
เจ้าพ่อหลวงน. คำที่ชาวไทยภูเขาใช้เรียกพระมหากษัตริย์.
เจ้าฟ้าน. สกุลยศของพระราชโอรสหรือพระราช-ธิดาที่ประสูติแต่พระมเหสี หรือประสูติแต่พระมารดาที่เป็นพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์, สกุลยศของพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ที่ทั้งพระบิดาและพระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
ฉนวน ๑(ฉะหฺนวน) น. ทางเดินซึ่งมีเครื่องกำบัง ๒ ข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายในเสด็จขึ้นลงหรือเข้าออก.
ฉลองพระบาทน. รองเท้าของพระมหากษัตริย์.
ชาติ ๒, ชาติ- ๒(ชาด, ชาดติ-) น. ประเทศ เช่น รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชุมสายเรียกพระที่นั่งที่มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม มีเสา ๔ ต้น หลังคาคาดด้วยผ้าขาว มีระบาย ๓ ชั้น คลุมด้วยตาข่าย มีพู่ห้อยที่ระบายชั้นล่าง ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ว่า พระที่นั่งชุมสาย พระที่นั่งนี้สามารถถอดเก็บและเคลื่อนย้ายไปประกอบได้ใหม่เมื่อต้องการ.
ฎีกาคำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ดำรัส(-หฺรัด) น. คำพูดของพระพุทธเจ้า ใช้ว่า พระพุทธดำรัส, คำพูดของเจ้านาย ใช้ว่า พระดำรัส, คำพูดของพระมหากษัตริย์ ใช้ว่า พระราชดำรัส.
ดิ่งวัตถุมงคล สำหรับห้อยสายลูกประคำ มีลักษณะกลมเป็นพู ๆ โดยรอบคล้ายลูกมะยมซ้อนเรียงกัน ๓ ลูก จากลูกใหญ่ลงไปหาลูกเล็ก พระมหากษัตริย์ทรงใช้ เรียกว่า พระดิ่ง และอาจพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความดีความชอบ.
โดยเสด็จก. ติดตามพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์
โดยเสด็จติดตามพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชน, ใช้ว่า ตามเสด็จ ก็มี.
ตามเสด็จก. ติดตามพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นสามัญชน
ตามเสด็จติดตามพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้ติดตามเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชน, ใช้ว่า โดยเสด็จ ก็มี เช่น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตามเสด็จไปในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินยังไทรโยค.
ตาลปัตรบังเพลิง(-เพฺลิง) น. ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ชั้นราชาคณะ ตรงกลางเว้นช่องว่างไว้ใส่ตะเกียงหรือโคมไฟ ปักตั้งรายรอบพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง มีรูปเทวดานั่งคุกเข่าประคองโคนด้ามตาลปัตร, ตาลิปัตรบังเพลิง ก็เรียก.
ตำรวจหลวงน. ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบ สวมเสื้อนอก คอปิด กระดุม ๕ เม็ด นุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงิน (หากแต่งเครื่องเต็มยศนุ่งผ้าม่วงเชิงมีลายดิ้นเงิน สวมเสื้อนอกคอตั้งสีม่วงเทา) สะพายกระบี่ สวมหมวกทรงประพาส มีหน้าที่รักษาพระองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินี ณ ที่ประทับ และนำเสด็จเป็นชุดตามพระเกียรติยศในงานพระราชพิธีและพิธีด้วย เดิมเรียกว่า พระตำรวจหลวง.
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ถวายให้, มอบให้, (ใช้แก่สมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงหม่อมเจ้า), ให้สิ่งที่เป็นนามธรรมแก่พระมหากษัตริย์และเจ้านาย เช่น ถวายพระพร ถวายชีวิต.
ถวายงานก. ปฏิบัติงานรับใช้พระมหากษัตริย์ เช่น ถวายงานพัด ถวายงานนวด.
ถวายบังคมก. แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย.
ทรงเครื่องใหญ่, ทรงพระเครื่องใหญ่ก. ตัดผม (ใช้แก่พระมหากษัตริย์).
ทรงประพาสน. ชื่อฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ คอกลม ไม่มีแขน รัดรูป เอวสั้น มีจีบที่ชายเอวทั้ง ๒ ข้าง ใช้สวมทับฉลองพระองค์พระกรน้อย, ชื่อเสื้อยศผู้ว่าราชการเมืองครั้งก่อน
ทรัพย์สินส่วนพระองค์น. ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ หรือทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าฯ ถวาย หรือทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใด นอกจากที่ทรงได้มาในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้นด้วย.
ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินน. ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า พระราชวัง.
ทวย ๒วัตถุอย่างหนึ่งเป็นคันสำหรับรองส่งเครื่องราชูปโภค เช่นขันใส่เงินทรงโปรยหรือพระสุพรรณศรีถวายพระมหากษัตริย์จากเบื้องตํ่าสู่ที่ประทับ เรียกว่า พระทวย.
ท้องพระคลังน. สถานที่เก็บพระราชทรัพย์หรือสิ่งของอันมีค่าอื่น ๆ ของพระมหากษัตริย์.
ท้องพระโรงน. ห้องโถงขนาดใหญ่ในพระที่นั่ง สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกว่าราชการ ออกมหาสมาคม รับแขกเมือง, ห้องโถงซึ่งต่อออกมาจากตำหนักเจ้านายที่เป็นพระราชโอรสที่ทรงกรม และทรงเป็นผู้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ใช้สำหรับเสด็จออกให้เฝ้าหรือว่าราชการ.
ทักษิณานุปทาน, ทักษิณานุประทานน. การที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายเจ้านายที่มีศักดิ์สูงซึ่งเสด็จล่วงลับไปแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leze majestyความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ lèse majesté] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laesae majestatis, crimen (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list, civil๑. เงินปีพระมหากษัตริย์, งบค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์๒. งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regicideการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal prerogativeพระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู jura regalia) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rex (L.) (King)พระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Rex (King) (L.)พระมหากษัตริย์ [ใช้คำย่อว่า R. (ปร.)] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
R. [Rex (L.) (King) or Regina (L.) (Queen)]อาร์. [คำย่อของ Rex (พระมหากษัตริย์) หรือ Regina (พระบรมราชินีนาถ) ต่อท้ายพระปรมาภิไธย] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
R.[Rex (King) or Regina (Queen)]อาร์. [คำย่อของ Rex (พระมหากษัตริย์) หรือ Regina (พระบรมราชินีนาถ) ต่อท้ายพระปรมาภิไธย] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereignองค์อธิปัตย์, พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sovereign immunityความคุ้มกันที่ให้แก่พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jura regalia (L.)พระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู royal prerogative] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crimen laesae majestatis (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู l่se majesté; leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown, the๑. พระมหากษัตริย์, สถาบันพระมหากษัตริย์๒. รัฐ (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil list๑. เงินปีพระมหากษัตริย์, งบค่าใช้จ่ายส่วนพระมหากษัตริย์๒. งบเงินเดือนข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil listเงินปีพระมหากษัตริย์, ค่าใช้จ่ายในพระองค์พระมหากษัตริย์ (ก. การคลัง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingพระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King can do no wrong, the; rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

ราชรถยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ คันคือ พระมหาพิชัยราชรถ กับ เวชยันตราชรถ ใช้ประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ [ศัพท์พระราชพิธี]
นพปฎลมหาเศวตฉัตรฉัตร ๙ ชั้น เป็นฉัตรชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำด้วยผ้าขาวขลิบทอง ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
พระมหาเศวตฉัตรฉัตร ๙ ชั้น เป็นฉัตรชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำด้วยผ้าขาวขลิบทอง ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]
พระสัปตปฎลเศวตฉัตรฉัตร ๗ ชั้น คือฉัตรขาวมีลักษณะเหมือนพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรทุกประการเพียงแต่ลดจำนวนชั้นลงเหลือ ๗ ชั้น พระสัปตปฎลเศวตฉัตรเป็นฉัตรประกอบพระอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระสัปตปฎลเศวตฉัตร์

ฉัตร ๗ ชั้น คือฉัตรขาวมีลักษณะเหมือนพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรทุกประการเพียงแต่ลดจำนวนชั้นลงเหลือ ๗ ชั้น [ศัพท์พระราชพิธี]

ราชองครักษ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์ เป็นต้น มี ๓ พวก คือ ราชองครักษ์ประจำ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ [ศัพท์พระราชพิธี]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือโปรดให้สร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา, ปัจจุบันหมายความรวมถึงเครื่องราช-อิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำ ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด [ศัพท์พระราชพิธี]
บุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูป เป็นต้น มณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเกศาผม (พระมหากษัตริย์) [ศัพท์พระราชพิธี]
Crown landsที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [TU Subject Heading]
audienceการเข้าเฝ้าฯ " ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ชั้นสูง " [การทูต]
Termination of Mission of Diplomatic Agentภารกิจของผู้แทนทางการทูตหรือหัวหน้าคณะทูตจะสิ้น สุดลง 1. ระยะเวลาที่ผู้แทนทางการทูตได้รับแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศผู้รับได้ครบ กำหนดตามวาระ2. เมื่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้สัมฤทธิผลเรียบ ร้อยแล้ว3. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากต้องโยกย้ายไปที่อื่น หรือลาออก หรือเนื่องจากครบเกษียณอายุ4. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของตน หรือกระทำตามคำขอร้องของรัฐบาลของประเทศผู้รับ ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่5. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ของประเทศตน หรือประเทศที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงาน6. หากตัวเขาเองได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบางอย่าง หรือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึง และมีลักษณะร้ายแรงจริง ๆ ตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบในการตัดความสัมพันธ์7. เมื่อรัฐบาลผู้รับ ซึ่งตัวเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่นั้น แล้วจะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม ได้แจ้งให้เขาเดินทางออกไปจากประเทศในทันที โดยไม่ต้องระให้รัฐบาลของตนเรียกตัวกลับ8. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้แทนทางการทูต ดังเช่น ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากอัครราชทูตขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต9. เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัฐทั้งสอง10. เนื่องจากถูกถอดจากตำแหน่ง หรือสละราชบัลลังก์ของประมุขของประเทศใดประเทศหนึ่ง 11. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากระบบพระมหากษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐ หรือเป็นระบบสาธารณรัฐอันมีประมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย12. เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งของทั้งสองรัฐต้องสูญสภาวะในการเป็นรัฐเหตุผลข้างต้น ทั้งหมดนี้ เป็นทรรศนะของเซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ซึ่งได้ให้ไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า ?A Guide to Diplomatic Practice? ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 4 โดยเซอร์เนวิลล์ แบลนด์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์ The Other Boleyn Girl (2008)
I'm not here to rehearse, Dr. Logue.เป็นเก้าอี้ที่พระมหากษัตริย์และ พระราชินีทุกพระองค์ทรงประทับ The King's Speech (2010)
In this grave... ..hour..กษัตริย์จอร์จที่หก ทรงพระราชทานตำแหน่ง อัศวินชั้น Commander of The the Royal Victorian ให้แก่ไลโอเนล ในปี 1944 เกียรติอันสูงสุดจากพระมหากษัตริย์ทำให้ไลโอเนล เป็นส่วนหนึ่งของอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินที่จำเพาะ เจาะจงสำหรับผู้ทำงานส่วนพระองค์ให้แก่กษัตริย์เท่านั้น The King's Speech (2010)
The kingdom was ruled by a beloved King and Queen.อาณาจักรถูกปกครองโดยพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก และพระราชินี Tangled (2010)
In the current economic environment, you're gonna find that now, the buyer is now the king.ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน คุณ gonna พบว่าขณะนี้ผู้ซื้ออยู่ในขณะนี้พระมหากษัตริย์ We Bought a Zoo (2011)
The first we know of was a Greek philosopher king called Architus.แรกที่เรารู้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์นัก ปรัชญากรีก เรียกว่า อาคิสทัส ปรัชญากรีก อาคิสทัส Is There an Edge to the Universe? (2011)
I remember back in the days of king--ผมจำได้ว่ากลับ ในสมัยของพระมหากษัตริย์Blackwater (2012)
Made him feel like King Shit having his name up on your wall.ทำให้เขารู้สึกเหมือนอึ พระมหากษัตริย์ที่มีชื่อของเขาขึ้นไปบนผนังของคุณ Jack Reacher (2012)
One king to another.พระมหากษัตริย์หนึ่งไปยังอีก The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
I would not trust Thranduil... the great king... to honor his word... should the end of all days be upon us!ฉันจะไม่ไว้วางใจ Thranduil ... ... พระมหากษัตริย์ ... ... เพื่อเป็นเกียรติกับคำพูดของเขา ... The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
He would see you in irons before risking the wrath of King Thranduil.เขาจะเห็นคุณในเตารีดก่อน เสี่ยงต่อการลงโทษของพระมหากษัตริย์ Thranduil The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
There is no King Under the Mountain, nor will there ever be.ไม่มีพระมหากษัตริย์ภายใต้ภูเขาเป็น หรือจะมีเคยเป็น The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(IN ENGLISH) The king has never let Orc filth roam our lands.(ภาษาอังกฤษ) พระมหากษัตริย์ไม่เคยให้ Orc สกปรก ... ... เดินเตร่ในดินแดนของเรา The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The King of carven stone.พระมหากษัตริย์ของหิน carven The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The King beneath the mountain.พระมหากษัตริย์ภายใต้ภูเขา The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The blind ambition of a Mountain King... so riven by greed, he could not... see beyond his own desire!ความใฝ่ฝันของคนตาบอดภูเขาพระมหากษัตริย์ ... ... ผุดโผล่ขึ้นมาได้โดยความโลภเขาไม่สามารถ ... ... เห็นเกินกว่าความต้องการของเขาเอง The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
King Under the Mountain!... พระมหากษัตริย์ภายใต้ภูเขา! The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The King Under the Mountain is dead.พระมหากษัตริย์ภายใต้ภูเขาจะตาย The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
King Under... the Mountain.... พระมหากษัตริย์ภายใต้ ... เมาน์เทน ... The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Like you're king of the world.เหมือนคุณพระมหากษัตริย์ของโลก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
King of the hackers. Worked for the NSA.พระมหากษัตริย์ของแฮกเกอร์ ทำงานให้กับเอ็นเอสเอ White House Down (2013)
Protect the Imperator!ปกป้องพระมหากษัตริย์Victory (2013)
Her beauty matched only by her devotion to her king.ความงามของเธอถูกจับคู่เท่านั้น โดยการอุทิศตนเพื่อพระมหากษัตริย์ของเขา. 300: Rise of an Empire (2014)
Remember... when a king is loved as I am... much can be accomplished.ô ... ... ;ҡѵ繷ѡ繩ѹ ... ... ö 300: Rise of an Empire (2014)
Shouldn't he be training them to live at their king's side?ไม่ควรที่เขาฝึกอบรมพวกเขา ที่จะอยู่ที่ด้านข้างของพระมหากษัตริย์ของเขา? 300: Rise of an Empire (2014)
Men whose king would stand and fight and die for any one of them.ผู้ชายมีพระมหากษัตริย์จะยืนและการต่อสู้ และตายเพื่อคนของพวกเขา 300: Rise of an Empire (2014)
Only King Leonidas and his personal guard of 300, have marched to fight.เฉพาะพระมหากษัตริย์ Leonidas และป้องกันส่วนบุคคลของเขา 300 ... ... มีเดินไปต่อสู้ 300: Rise of an Empire (2014)
The great King Darius was impressed by her commitment.พระมหากษัตริย์Dariusประทับใจ ของความมุ่งมั่นของเธอ. 300: Rise of an Empire (2014)
He's rumored to have loosed the arrow that felled the great King Darius himself.มันเป็นข่าวลือที่ว่าเขา avslossade ลูกศร ... ... นั่นนำพระมหากษัตริย์ Darius ตัวเอง 300: Rise of an Empire (2014)
A king.พระมหากษัตริย์ 300: Rise of an Empire (2014)
And they needed neither king nor queen, but trusted in one another.และพวกเขาไม่จำเป็น พระมหากษัตริย์หรือพระราชินี แต่ที่เชื่อถือได้ในอีกคนหนึ่ง Maleficent (2014)
For the human king had heard of a growing power in the Moors, and he sought to strike it down.สำหรับพระมหากษัตริย์ของมนุษย์เคยได้ยิน ของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุ่ง และเขาพยายามที่จะหยุดมันลง Maleficent (2014)
A king does not take orders from a winged elf.พระมหากษัตริย์ ไม่ได้ใช้คำสั่ง จากเอลฟ์ปีก Maleficent (2014)
You are no king to me.คุณอยู่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ให้ฉัน Maleficent (2014)
His Royal Highness King Stefan.ของสมเด็จพระมหากษัตริย์สเตฟาน Maleficent (2014)
King Stefan and the Queen have had a child.สเตฟานและพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีมีเด็ก Maleficent (2014)
I'm Flittle, Your Kingship.ฉัน Flittle, พระมหากษัตริย์ของคุณ Maleficent (2014)
We have to find Aurora, or the king will have our heads!เราต้องไปหาออโรรา หรือพระมหากษัตริย์จะมีหัวของเรา! Maleficent (2014)
My father sent me to see the King.พ่อของฉันส่งฉันไปดูพระมหากษัตริย์ Maleficent (2014)
With a respect to our beloved Emperor.ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเรา Decline of an Empire (2014)
_สามแหวนสำหรับ พระมหากษัตริย์พรายภายใต้ท้องฟ้า ... The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
The Arkenstone is the birthright of our people.หีบหินเป็นมรดก ของคนของเรา วาย เป็นอัญมณีของ พระมหากษัตริย์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
We are glad to find you alive beyond hope.ทำไมได้มาถึงทางเข้าพระมหากษัตริย์ ภายใต้ภูเขาอาวุธทำสงคราม? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Why do you come to gates of the King under the Mountain armed for war ?ทำไมพระมหากษัตริย์ ภายใต้ภูเขาได้ถูกจัดขึ้นที่นั่น? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
The Heart of the Mountain.อัญมณีของพระมหากษัตริย์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
How came you by the heirloom of our house ?หินที่เป็นของพระมหากษัตริย์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
You're not making a very splendid figure as King under ... the Mountain, are you, Thorin, son of ...... พระมหากษัตริย์ภายใต้ภูเขาคุณ? ธ อรินบุตรชายของ เทรน The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
And the Crown Jewels with itและเพชรพระมหากษัตริย์กับมัน The Pirate Fairy (2014)
And the Crown Jewels with itและเพชรพระมหากษัตริย์กับมัน The Pirate Fairy (2014)
All those kings and battles, migrations and inventions wars and loves, everything in the history books happened here, in the last seconds of the cosmic calendar.พระมหากษัตริย์ทุกคนและ การต่อสู้, การโยกย้ายและสิ่งประดิษฐ์ สงครามและรักทุกอย่าง ในหนังสือประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นที่นี่ในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมา Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระมหากษัตริย์[n.] (phramahākasat) EN: great king ; king   FR: king
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข[n. exp.] (rabøp prachāthippatai an mī phramahākasat pen pramuk) EN: constitutional monarchy   FR: monarchie constitutionnelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bureau of the Crown Property[N] สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
grand duke[N] ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
king[N] กษัตริย์, See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
monarch[N] พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor
monarchy[N] การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, Syn. kingship, sovereignty
monarchy[N] ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top