Search result for

*พระพุทธเจ้า*

(93 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พระพุทธเจ้า, -พระพุทธเจ้า-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธเจ้า[N] Buddha, Example: งานปั้นหรืองานแกะสลักในพุทธศาสนามักมีรูปดอกบัวเป็นเครื่องหมายของการประสูติของพระพุทธเจ้า, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกศาสดาในพระพุทธศาสนา
ข้าพระพุทธเจ้า[PRON] I, Example: ด้วยบารมีพระปกเกล้าฯ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารอดอันตรายทุกอย่าง, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูดกราบทูลเจ้านายชั้นสูงหรือพระเจ้าแผ่นดิน
พระพุทธเจ้าหลวง[N] late King, See also: dead king, Example: กิจกรรมในเส้นทางล่องเรือ,udkiตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตแล้ว, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าพระพุทธเจ้า(ข้าพฺระพุดทะเจ้า) ส. คำใช้แทนตัวผู้พูด กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ หรือกราบบังคมทูล กราบทูลเจ้านายชั้นสูง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
พระพุทธเจ้าน. คำเรียกพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา, ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อพระเจ้าแผ่นดิน เช่น พระพุทธเจ้าเสือ.
พระพุทธเจ้าข้า, พระพุทธเจ้าข้าขอรับ, พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน. คำขานรับพระมหากษัตริย์.
พระพุทธเจ้าหลวงน. คำเรียกพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตแล้ว, คำเต็มว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง.
พระพุทธเจ้าอยู่หัวน. คำเรียกพระมหากษัตริย์.
กฐิน, กฐิน-(กะถิน, กะถินนะ-) น. ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร
กรรแสง ๓(กัน-) ก. ร้องไห้ เช่น สมเด็จพระบรม-บพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ทราบแล้วทรงพระกรรแสง (ประชุมพงศ. ๖๔).
กันแสง ๑ก. ร้องไห้, ใช้ว่า ทรงพระกันแสง หรือ ทรงกันแสง, โบราณเขียนเป็น กรรแสง ก็มี เช่น สมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทราบแล้วทรงพระกรรแสง (ประชุมพงศ. ๖๔).
เกตุมาลาน. พระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า.
เกศธาตุน. ผม (มักใช้ทางศาสนา) เช่น พระเกศธาตุ หมายถึง พระเกศาของพระพุทธเจ้า.
เขี้ยวแก้วน. เขี้ยวของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเขี้ยวแก้ว
ครรภธาตุมณฑลน. ภาวะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในสรรพสัตว์ แต่ยังไม่ได้สำแดงให้ปรากฏ.
คันธกุฎีน. ชื่อกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระคันธกุฎี.
จริยาปิฎกน. ชื่อคัมภีร์ที่ว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติที่ล่วงแล้ว รวมอยู่ในขุทกนิกายแห่งสุตตันตปิฎก.
จอมไตรน. ผู้เป็นใหญ่ในโลกสาม, โดยมากหมายถึงพระพุทธเจ้า หรือ พระอิศวร (ตัดมาจาก จอมไตรโลก หรือ จอมไตรภพ).
จุฑามณีมวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑามณีชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ เรียกว่า จุฑามณีเจดีย์, จุฬามณี ก็ว่า.
จุฬามณีมวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฬามณีชื่อพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดาวดึงส์ เรียกว่า จุฬามณีเจดีย์, จุฑามณี ก็ว่า.
เจ้า ๑มักใช้เติมท้ายคำเรียกผู้ที่นับถือ เช่น พระพุทธเจ้า เทพเจ้า
ชักพระน. ชื่อประเพณีอย่างหนึ่งทางภาคใต้ ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญ นิยมมีในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับจากโปรดพระพุทธมารดา คล้ายวันตักบาตรเทโวของภาคกลาง, การชักพระมี ๒ อย่าง คือ ชักพระทางบกกับทางน้ำ, ถ้าชักพระทางบก ก็อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานไว้บนบุษบกซึ่งตั้งอยู่บนยานพาหนะแล้วช่วยกันชักลากไป, ถ้าชักพระทางน้ำ ก็อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกในเรือ แล้วใช้เชือกผูกเรือพระช่วยกันลากไปยังสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ มักจะมีการโยนข้าวต้มรูปสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกะพ้อเป็นต้นใส่กัน บางทีก็มีแข่งเรือและอื่น ๆ ด้วย.
ชาดก(ชา-ดก) น. เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระชาติก่อน ๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้, ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์นวังคสัตถุ-ศาสน์. (ป., ส. ชาตก). (ดู นวังคสัตถุศาสน์ ประกอบ).
ชิน- ๔(ชินะ-, ชินนะ-) น. ผู้ชนะ, พระพุทธเจ้า, ใช้ประกอบกับคำอื่นเป็น ชินวร ชิเนนทร์ หมายความว่า พระพุทธเจ้า.
ดับขันธ์ก. ตาย (ใช้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์).
ดำรัส(-หฺรัด) น. คำพูดของพระพุทธเจ้า ใช้ว่า พระพุทธดำรัส, คำพูดของเจ้านาย ใช้ว่า พระดำรัส, คำพูดของพระมหากษัตริย์ ใช้ว่า พระราชดำรัส.
ตถาคต(ตะถาคด) น. คำเรียกพระพุทธเจ้า, คำที่พระพุทธเจ้าใช้แทนพระองค์เอง.
ตรัสรู้(ตฺรัดสะ-) ก. รู้แจ้ง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ตรีกายน. พระกายทั้ง ๓ ของพระพุทธเจ้าตามคติพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ได้แก่ ๑. ธรรมกาย (พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า) ๒. สัมโภคกาย (กายทิพย์หรือกายละเอียดของพระพุทธเจ้า) และ ๓. นิรมาณกาย (กายที่เป็นขันธ์ ๕ และปรากฏแก่มนุษย์ทั่วไป ซึ่งบางทีเรียกว่า รูปกาย).
ตรีปิฎกน. ไตรปิฎก, พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก.
ตรีภพนาถน. ที่พึ่งแห่งภพ ๓, พระพุทธเจ้า, พระอินทร์, ใช้ทั่วไปถึงผู้อื่นด้วย เช่น กษัตริย์ ก็มี.
ตรีโลกนาถ(-โลกกะนาด) น. ที่พึ่งของโลกทั้ง ๓ ทางพระพุทธศาสนาหมายถึง พระพุทธเจ้า.
ตื่นรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ในคำว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้ว
ไตรปิฎก(-ปิดก) น. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี ๓ ปิฎก คือ พระวินัย เรียก วินัยปิฎก พระสูตร เรียก สุตตันตปิฎก พระอภิธรรม เรียก อภิธรรมปิฎก, ใช้ว่า ตรีปิฎก ก็ได้.
ไตรรัตน์น. แก้ว ๓ ประการอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน หมายถึง พระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธรัตนะ พระธรรม เรียกว่า ธรรมรัตนะ พระสงฆ์ เรียกว่า สังฆรัตนะ, รัตนตรัย ก็เรียก.
ถึง ๑รับนับถือ, ยึดถือ, เช่น ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ถูปารหบุคคล(-ระหะ-) น. บุคคลที่คู่ควรแก่การนำกระดูกของเขาบรรจุในสถูปไว้บูชา มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น.
เถรวาท(เถระวาด) น. ลัทธิที่ถือตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอรหันตเถระรวม ๕๐๐ รูป ได้รวบรวมไว้ในคราวปฐมสังคายนา, ชื่อนิกายพระพุทธ-ศาสนาฝ่ายใต้ที่ถือกันในลังกา พม่า และไทยเป็นต้น, หินยาน หีนยาน หรือ ทักษิณนิกาย ก็ว่า.
ทรมานทำให้ละพยศหรือลดทิฐิมานะลงด้วยการแผ่เมตตาเป็นต้น เช่น พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคิรี.
ทศชาติน. ๑๐ ชาติ, ชื่อคัมภีร์ชาดกว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ๑๐ ชาติ.
ทศพลน. ผู้มีกำลัง ๑๐ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า.
ทัสนานุตริยะ(ทัดสะนานุดตะริยะ) น. การเห็นอันประเสริฐยิ่ง เช่น การเห็นพระพุทธเจ้าเป็นทัสนานุตริยะ.
เทววาจิกสรณคมน์(ทะเววาจิกะสะระนะคม) น. การเปล่งวาจาถึงรัตนะ ๒ คือ พระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เพราะเวลานั้นยังไม่มีพระสงฆ์ เป็นสรณคมน์ที่ตปุสสะและภัลลิกะกล่าวหลังจากที่ได้ถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงแด่พระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่ ๔ หลังจากตรัสรู้.
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะคำสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ธรรมกายพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า.
ธรรมจักรน. ชื่อปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ เรียกเต็มว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ธรรมปฏิรูป, ธรรมประติรูปน. คำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า, เรียกเต็มว่า สัทธรรมปฏิรูป.
ธรรมราชาน. พระราชาแห่งธรรม คือ พระพุทธเจ้า, พระราชาผู้ทรงธรรม, ชื่อหนึ่งของพญายม.
ธรรมสามิสร(-สามิด) น. ผู้เป็นใหญ่ด้วยความเป็นเจ้าของธรรม, พระพุทธเจ้า.
ธรรมสามีน. ผู้เป็นเจ้าของธรรม หมายถึง พระพุทธเจ้า.
ธรรมาทิตย์(ทำมา-) น. อาทิตย์แห่งธรรม หมายถึง พระพุทธเจ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า [ศัพท์พระราชพิธี]
Gautama Buddhaพระพุทธเจ้า [TU Subject Heading]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In my vision group.รู้มั้ย ตั้งแต่นานนมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า Comparative Religion (2009)
Buddha arrived on a meteor!พระพุทธเจ้ามากับดาวตก! The Science of Illusion (2010)
I got held back! Ohh! I don't even deserve this buddhist meteor wand.ทั้งที่ฉันยังล้าหลังอยู่เลย! ฉันไม่คู่ควรกับไม้กายสิทธิ์ดาวตกพระพุทธเจ้านี้ด้วยซ้ำ มันไม่ใช่ดาวตกหรอก! The Science of Illusion (2010)
Buddha, Allah, Satan, help me!พระพุทธเจ้า พระอัลเลาะ ซาตาน ช่วยลูกด้วย! Special Education (2010)
Actually, when buddha returns,อันที่จริง เมื่อพระพุทธเจ้ากลับมา The Psychology of Letting Go (2010)
He girls, guess who found buddha. - hey. - Hi.พวกเธอ ทายซิว่าใครได้เจอพระพุทธเจ้าแล้ว พวกเรากำลังไปรังเปิดพุทธของเพียร์ซ The Psychology of Letting Go (2010)
The Buddha.พระพุทธเจ้า The Longest Night (2010)
Buddha says all good things come to those who wait.พระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งดีๆ จะเกิดกับผู้ที่ยินดีรอ As You Were (2010)
Yeah, and does Buddha also say,ใช่ แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกด้วยหรือเปล่าว่า As You Were (2010)
Siddhartha Buddha said,พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า... With Friends Like These (2011)
We'd rather die than listen to your nonsense!พระพุทธเจ้าทรงเมตตา ให้สำนึกผิด The Sorcerer and the White Snake (2011)
Do like the Buddhists. Be the vessel.ทำอย่างพระพุทธเจ้าสิ ปล่อยวางซะ We'll Meet Again (2012)
It's a cross between reclining Buddha and some wicked Afghani stuff.มันตัดกันอยู่ระหว่าง พระพุทธเจ้านอน และพวกของเลวๆ ของอาฟกานิสถาน Panama Red (2012)
Find me Victoria Winslow.Find me วิกตอเรียพระพุทธเจ้าRED 2 (2013)
God, Buddha...พระเจ้า พระพุทธเจ้า... . In the Blood (2013)
All I know is the scripture and the words of Lord Buddha.เรารู้เพียงพระธรรม และคำสอนของพระพุทธเจ้า Seven Years in Tibet (1997)
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา Seven Years in Tibet (1997)
In the presence of Buddha, Jesus and all other Gods in the world,ต่อหน้าพระพุทธเจ้า,พระเยซู และเทพเจ้าทุกองค์ในโลกนี้ Crazy First Love (2003)
The way where I go to work, and you meet Buddha.แบบที่ชั้นทำงาน และแกไปหาพระพุทธเจ้า Crank (2006)
The words of the Buddha.คำสอนของพระพุทธเจ้า Milarepa (2006)
What does the Buddha say?พระพุทธเจ้าสอนอะไร? Milarepa (2006)
Ms. Azusa becomes a Buddha.นี่อาซูสะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ย One Missed Call Final (2006)
Will Buddha be there too?แล้วพระพุทธเจ้าล่ะฮะ The Simpsons Movie (2007)
Oh, god. Strap me down?โอ้ พระพุทธเจ้า มัดฉันเนี่ยนะ The Ghost Network (2008)
Thinking god is talking to me and everything.ที่คิดว่าพระพุทธเจ้ากำลังคุยกับฉันและทุกๆเรื่อง The Ghost Network (2008)
Oh, my god.โอ้พระพุทธเจ้า The Ghost Network (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra Phuttha Jao) EN: prostrate oneself to worship Buddha   FR: se prosterner devant le Bouddha
พระพุทธเจ้า[n. prop.] (Phraphutthajao) EN: Lord Buddha   FR: le Bouddha

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddha[N] พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
gautaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gautama buddhan. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha
gotaman. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top