Search result for

*ผู้กระทำผิด*

(119 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้กระทำผิด, -ผู้กระทำผิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดูกร้องได้น. ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทำให้จับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ คล้ายกับว่ากระดูกของผู้ตายร้องบอก.
จับมือใครดมไม่ได้ก. หาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้.
ชันสูตรพลิกศพก. ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และในกรณีตายโดยคนทำร้ายต้องรายงานว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้.
ตำรวจ(-หฺรวด) น. เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจนํ้า ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้.
ตำรวจนครบาลน. ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในเขตกรุงเทพมหานคร.
ตำรวจภูธรน. ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายนอกกรุงเทพมหานคร.
ทัณฑวิทยา(ทันทะ-) น. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา.
บ่ง ๑ก. ชี้, ระบุ, อ้างหรือแสดงให้รู้โดยเจาะจง, เช่น การกระทำของเขาบ่งชัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด.
ปรับไหมก. ให้ผู้กระทำผิดหรือกระทำละเมิดชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับ.
ปลดออกน. โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ แต่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก.
เปรียบเทียบน. การที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดค่าปรับผู้กระทำผิดในคดีอาญาที่กฎหมายกำหนดให้เปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับแล้ว คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจน. เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งรวมถึงพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม.
ราชทัณฑ์น. โทษที่กระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์, โทษหลวง, เช่น ต้องราชทัณฑ์, เรียกกรมที่มีหน้าที่ลงโทษผู้กระทำผิดตามตัวบทกฎหมายควบคุมอบรมฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด พักการลงโทษและคุมประพฤติ และขอพระราชทานอภัยโทษ ปลดปล่อยและสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ เป็นต้น ว่า กรมราชทัณฑ์.
ลงทัณฑ์ก. ลงโทษผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารหรือตำรวจ.
ไล่ออกน. โทษทางวินัยสถานหนักที่สุดที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีผลให้พ้นจากราชการโดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ.
ศาลทหารน. ศาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร เช่น ทหารพลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร.
สอบสวนก. รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการอย่างอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aid; abetผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal protectorผู้ช่วยปกป้องผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizen's arrestการจับกุมผู้กระทำผิดโดยราษฎร (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
facilitationการให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
first offenderผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Child sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศเด็ก [TU Subject Heading]
Community-based correctionsการแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน [TU Subject Heading]
Correctional psychologyจิตวิทยาการแก้ไขผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Recidivistsผู้กระทำผิดซ้ำ [TU Subject Heading]
Sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศ [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Persona non grataเป็นศัพท์ที่ใช้กับนักการทูตหรือผู้แทนทางการทูต ที่ประจำอยู่ในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไม่ปรารถนาให้อยู่ต่อไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้ไปประจำทำงานในตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้น หรือก่อนหน้าที่นักการทูตผู้นั้นจะเดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผู้รับ (Receiving State) นักการทูตที่ถูกประกาศเป็น persona non grata หรือ บุคคลที่ไม่พึงปรารถนานั้น เป็นเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ กล่าวคำดูหมิ่นรัฐบาลของประเทศที่ตนไปประจำอยู่ ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองนั้น แทรกแซงในการเมืองภายในของเขา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศของเขา ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวต่อประเทศนั้น วิพากษ์ประมุขแห่งประเทศของเขากระทำการอันเป็นที่เสียหายต่อประโยชน์หรือต่อ ความมั่นคงของประเทศ และกระทำการอื่น ๆ ในทำนองนั้นตามปกติรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่เป็นฝ่ายเสียหายจะขอร้องให้ รัฐบาลผู้ส่ง (Sending government) เรียกตัวนักการทูตผู้กระทำผิดกลับประเทศ ซึ่งตามปกติรัฐบาลผู้ส่งมักจะปฏิบัติตาม รัฐบาลของประเทศผู้เสียหายจะแจ้งให้นักการทูตผู้นั้นทราบว่า รัฐบาลจะไม่ทำการติดต่อเกี่ยวข้องเป็นทางการกับเขาอีกต่อไป หรืออาจจะบอกให้นักการทูตผู้นั้นออกไปจากประเทศโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 9 ดังต่อไปนี้ ?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ และโดยมิต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่า หัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงโปรด หรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีใดเช่นว่านี้ ให้รัฐผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจจะ ถูกประกาศให้เป็นผู้ไม่พึงโปรด หรือไม่พึงยอกรับได้ก่อนที่จะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธ หรือไม่นำพาภายในระยะเวลาอันสมควร ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของคนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับนับถือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นบุคคล ในคณะผู้แทนก็ได้? [การทูต]
Political Offensesความผิดทางการเมือง หลักการข้อหนึ่งของการส่งตัวผู้กระทำความผิดไปให้อีก ประเทศหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ ผู้ที่กระทำผิดทางการเมืองจะถูกส่งข้ามแดนไปให้อีกประเทศหนึ่งไม่ได้เป็นอัน ขาด แต่อย่างไรก็ดี มีปัญหาในปฏิบัติคือว่า จะแยกความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างความผิดทางการเมือง กับที่มิใช่ด้วยเหตุผลทางการเมือง นักวิชาการบางท่านนิยามความหมายของคำว่าความผิดทางการเมืองไว้ว่า คือ ความผิดฐานกบฏ (Treason) ซึ่งในกฎหมายของหลายประเทศหมายถึงการประทุษร้าย หรือพยายามประทุษร้ายต่อประมุขของประเทศ หรือช่วยฝ่ายศัตรูทำสงครามกับประเทศของตน ความผิดฐานปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ (Sedition) หรือการประกอบจารกรรม (Espionage) อันเป็นการคุกคามต่อความั่นคงหรือต่อระบบการปกครองของประเทศผู้ร้องขอ (หมายถึงประเทศที่ร้องขอให้ส่งตัวผู้กระทำผิดไปให้ในลักษณะผู้ร้ายข้ามแดน) ไม่ว่าจะกระทำโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, Toby, arsony is not something you just pick up like stripper ****. It's usually repeat offenders.โทบี้ คนวางเพลิงไม่ใช่สิ่งที่นายจะหยิบ ขึ้นมาเหมือนสาวเปลื้องผ้า ทีเป็นผู้กระทำผิดเสมอ Emotional Rescue (2009)
Whether I'm accepting an honorary doctorate or performing a citizen's arrest-- people ask me, "Sue, what's your secret?"ทั้งตอนที่ฉันได้รับดุษฎีบัณฑิต หรือขณะจับกุมผู้กระทำผิด หลายคนถามว่า "ซู คุณมีเคล็ดลับอะไร?" Preggers (2009)
Please re-examine the site of the explosion and focus on identifying the perpetrator even one minute sooner.ลองตรวจสถานที่ที่เกิดการระเบิดอีกรอบแล้วกันนะ และมองหาสิ่งที่จะชื้ตัวผู้กระทำผิดได้ แม้ว่าจะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีก็ตาม Episode #1.8 (2009)
The real perpetrator from 17 years ago...ผู้กระทำผิดตัวจริงเมื่อ17ปีก่อน Episode #1.8 (2009)
Weed out mistrials and arraignments.ดูคดีที่ปกป้องผู้กระทำผิด Reckoner (2009)
cid already handed over the offender.CID แจ้งแล้วว่าผู้กระทำผิดคือใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
If you get caught with my mom, that's aiding and abetting... federal crime.ถ้าคุณติดต่อกับเเม่ของผม นั่นเป็นการช่วยเหลือต่อผู้กระทำผิดอาญา... คนร้ายของรัฐบาลกลาง Oiled (2010)
No, if you get caught with my mom, that's aiding and abetting.ไม่ต้อง ถ้าคุณติดต่อกับเเม่ของผม นั่นเป็นการช่วยเหลือต่อผู้กระทำผิดอาญา Caregiver (2010)
Call us when you find a perp.ไว้เจอผู้กระทำผิดเมื่อไหร่ค่อยโทรเรียกเรา The Science of Illusion (2010)
It's typical in an organized offender like this.มันเป็นลักษณะของ ผู้กระทำผิดแบบนี้ Rite of Passage (2010)
He's a registered sex offender.เขามีประวัติ เป็นผู้กระทำผิดทางเพศ ...A Thousand Words (2010)
I suggest immediate termination and entry into the statewide sex offender database.ฉันขอให้ดำเนินการทางกฏหมายเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ผู้กระทำผิดทางเพศ Audition (2010)
Dispatch,I need a uniform car To transport a subject to the barn.ฉันต้องการรถ พาผู้กระทำผิดไป สน. Fite Nite (2010)
If... and I mean if...ถ้ามีผู้กระทำผิดอยู่ท่ามกลางพวกเรา Cooperative Calligraphy (2010)
Garcia, cross-reference your list with men convicted of sex crimes against boys age 8 to 12 in the early 1990s.การ์เซีย... จับคู่รายชื่อของชายผู้กระทำผิด ทางเพศต่อเด็กชายอายุ 8 ถึง 12 ปี Into the Woods (2010)
So he's not guilty?ซึ่งเขาไม่ใช่ผู้กระทำผิด Hermanos (2011)
Unsubs prefer to stay in an area that they know well.การเดินทางของผู้กระทำผิด นอกเขตของเขา With Friends Like These (2011)
I'm going to use every resource at my disposal to bring these perpetrators to justice.ฉันจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดจัดการ นำผู้กระทำผิดสู่ขบวนการยุติธรรม You Bury Other Things Too (2011)
The perpetrators had help from the inside.ผู้กระทำผิดได้รับการช่วยเหลือจากคนใน Strain (2011)
It seems more like an organized operation as opposed to an individual offender.มันมากกว่าการกระทำตามปกติ ตรงข้ามกับลักษณะของผู้กระทำผิดทั่วไป Supply and Demand (2011)
Using the club as a template, there are potentially 63 others who were taken by the same offenders.ใช้คลับเป็นรูปแบบ, นั่นอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ที่เหลืออีก 63 คนที่ถูกจับโดยผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกัน Supply and Demand (2011)
HPD reports all registered sex offenders within five miles of the abduction site have been accounted for.ตำรวจรายงานทั้งหมด ลงทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ ใน5กิโลเมตร ของเว็บไซต์การลักพาตัว ได้คิดเป็น Ua Lawe Wale (2011)
The prison break that freed captain Tony Merrick turned out to be a daring FBI ploy with the aim of drawing out the true perpetrator.และกลับออกไปเพื่อเป็น FBI อีกครั้ง โดยเขามีจุดมุ่งหมายที่จะกวาดล้างผู้กระทำผิดที่แท้จริง Game Change (2011)
Hey, hey, wait a second. You're just as guilty!เฮ้ เฮ้ เดี๋ยวสิ เธอก็เป็นผู้กระทำผิดนะ! Tekken: Blood Vengeance (2011)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขของคุณปรากฏขึ้น เราจะมาหาคุณ Mission Creep (2011)
But victim or perpetrator, if you're number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Foe (2011)
Our mutual friend went after your perpetrator, and I haven't heard from him-- Something's wrong.เพื่อนของพวกเราติดตาม ผู้กระทำผิดของคุณไป และผมยังไม่ได้ข่าวจากเขาเลย-- ต้องมีเรื่องแน่ๆ Foe (2011)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขเป็นของคุณ เราจะตามหาคุณ Get Carter (2011)
Edward Kovach-- Repeat felon, spouse abuser, whose wife she's taken a keen interest in protecting.เอ็ดเวิร์ด โคแวค-- ผู้กระทำผิดซ้ำซาก กระทำทารุณคู่สมรส ซึ่งภรรยาของเขาได้รับความสนใจ เป็นพิเศษในการปกป้อง Get Carter (2011)
In Druid lore, only the atonement of the perpetrator can bring the spirit peace.ที่ดรูอิดเล่าต่อกันมา การได้รับการไถ่โทษจากผู้กระทำผิดเท่านั้น\ ที่จะทำให้วิญญาณไปสู่สุคติ A Herald of the New Age (2011)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Number Crunch (2011)
The police is investigating the shooting, The perpetrators have not yet been found.ตำรวจยังคงสืบสวนกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุ หลังจากไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ The Mechanic (2011)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Super (2012)
Safe to say he's our perpetrator.คงพอจะบอกได้ว่า เขาเป็นผู้กระทำผิด Super (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Legacy (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.แต่เหยื่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขของคุณขึ้นมา เราจะตามหาคุณ Wolf and Cub (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Root Cause (2012)
You suspect he might be a threat?คุณสงสัยว่าเขาจะเป็นผู้กระทำผิดใช่มั้ย Root Cause (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Blue Code (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Risk (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Baby Blue (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นคุณจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขของคุณปรากฏ เราจะตามหาคุณ Identity Crisis (2012)
They've got the assailant, too.พวกเขาได้ ตัวผู้กระทำผิดด้วย A Test of Time (2012)
But today the guilty parties have been expelled, enrollment is up, and tuition is more affordable than ever.แต่วันนี้กลุ่มผู้กระทำผิดได้ถูกไล่ออก การลงทะเบียนเรียนก็เพิ่มขึ้น และค่าเทอมก็จ่ายสบายกว่าที่ผ่านมา The First Chang Dynasty (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขของคุณปรากฏขึ้น เราจะมาหาคุณ Matsya Nyaya (2012)
The people I help, I never know if they're gonna be the victim or the perp, but I think, this time, you're both.คนที่ฉันเคยช่วย ฉันไม่เคยรู้เลย ว่าเขาจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด แต่ฉันคิดว่าตอนนี้ นายเป็นทั้งสองอย่าง Matsya Nyaya (2012)
But, victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด หากหมายเลขปรากฏขึ้น เราจะมาหาคุณ Many Happy Returns (2012)
She has outstanding warrants for identity theft and passing bad checks, but I don't think she's a potential perpetrator.หล่อนถูกออกหมายจับฐาน ขโมยตัวตนของคนอื่นและจ่าย เช็คเด้ง แต่ผมไม่คิดว่า หล่อนจะเป็นผู้กระทำผิดร้ายแรง Many Happy Returns (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยื่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขนั้นเป็นคุณ เราจะตามหาคุณ No Good Deed (2012)
But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you.ยกเว้นเหยี่อหรือผู้กระทำผิด ถ้าหมายเลขคุณปรากฎ เราจะตามหาคุณ Masquerade (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[n. exp.] (kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit) EN: identification of the criminal   
ผู้กระทำผิด[n.] (phū kratham phit) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator   FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้กระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (phū kratham phit kotmāi) EN: criminal   FR: criminel [m] ; criminelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defendant[N] จำเลย (คำย่อคือ def., dft), See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา, Syn. respondent, correspondent
felon[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
juvenile delinquent[N] เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด, Syn. young criminal
lawbreaker[N] ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย, See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย
malefactor[N] ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer
malpractitioner[N] ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง, See also: ผู้กระทำผิด
misdemeanant[N] ผู้ทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้กระทำผิดอาญาประเภทลหุโทษ
penology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิด, See also: ทัณฑวิทยา, Syn. penalization
poenology[N] ทัณฑวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา, Syn. penology
probate[N] ผู้กระทำผิด
vigilante[N] ศาลเตี้ย, See also: กลุ่มคนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการ (โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย), Syn. vigilance committee
wrongdoer[N] ผู้กระทำผิดศีลธรรม, See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. evildoer, malefactor, sinner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corporal punishmentn. การลงโทษทางกายของผู้กระทำผิด
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner,miscreant

English-Thai: Nontri Dictionary
delinquent(n) ผู้กระทำผิด
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้ทำผิดทางอาญา,คนชั่วร้าย
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
perpetrator(n) ผู้ทำชั่ว,ผู้กระทำผิด,ผู้ก่อกรรมทำเข็ญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impunity (n jargon ) การไม่นำผู้กระทำผิดมาลงโทษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top