Search result for

*ผายออก*

(17 entries)
(0.5824 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผายออก, -ผายออก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโถนปากแตรน. กระโถนทรงกลมมีปากผายออกคล้ายแตร.
คอดว. ลักษณะของส่วนที่เล็กหรือแคบเข้าแล้วผายออกไป, กิ่ว.
ตะโพกสุดเสียงสังข์น. เรียกตะโพกหญิงที่ผายออกมาก.
บาน ๒ว. ที่ผายออก เช่น ชามปากบาน กางเกงขาบาน กระโปรงบาน
เบิกเรือก. ถ่างปากเรือที่ขุดเป็นรางให้ผายออกโดยวิธีสุมไฟให้ร้อน.
ผึ่ง ๒ว. ที่กางออก, ที่ผายออก, เช่น อกผายไหล่ผึ่ง
รำมะนาน. กลองขึงหนังหน้าเดียว หน้ากลองที่ขึ้นหนังบานผายออก หุ่นกลองสั้น รูปกลมแป้น มี ๒ ชนิด ชนิดที่ใช้กับวงมโหรีมีขนาดเล็ก ตรึงหมุดโดยรอบ ส่วนชนิดที่ใช้กับวงลำตัดมีขนาดใหญ่กว่า ขึ้นหนังหน้ากลองโดยใช้เส้นหวายผ่าซีกโยงระหว่างขอบหน้ากับวงเหล็ก.
สุดเสียงสังข์ว. ที่ผายออกมาก (ใช้แก่ตะโพกหญิง) ในความว่า ตะโพกสุดเสียงสังข์.
หางปลาชื่อชายปั้นลมแบบหนึ่ง ปลายตอนล่างผายออกคล้ายหางปลาที่ตัดตรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaphysisส่วนกระดูกที่ผายออกใกล้ข้อ, ช่วงต่อปลายกระดูก, เมตาไฟซิส [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare[VI] กว้างขึ้น, See also: ผายออก, บานออก, Syn. widen, broaden, spread out, Ant. narrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
splay(สเพลย์) vt.,adj. ขยายออก,แผ่ออก,กางออก,ผายออก,เบิกออก vi. เอียง,ลาด,แผ่,ขยาย. n. ผิวหน้าที่เป็นมุมเอียง,เป็นรูปตัว'V',ใหญ่เทอะทะ, Syn. spread,ungainly

English-Thai: Nontri Dictionary
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
heave(vi) ขึ้นสูง,อาเจียน,ผายออก,กระเพื่อม,ถอนใจ
splay(vi) บาน,แผ่ออกไป,กาง,แบะ,ขยาย,ผายออก,ถ่างออก
stretch(vt) ยื่นออกไป,แผ่ออกไป,ผายออก,ยืด,ขึง,เหยียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top