Search result for

*ประทาน*

(293 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประทาน, -ประทาน-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[chī] (vt ) กิน,รับประทาน,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทาน[V] grant, See also: give, offer, confer, bestow, Syn. ให้, แจก, มอบให้, ยื่นให้, Example: เจ้าชายทรงประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันหมากรุกในครั้งนี้, Notes: (ราชา)
ขอประทาน[V] request, See also: beg, ask for, Syn. ขออนุญาต, Example: ผมขอประทานอนุญาตตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 3 ประการนะครับ
ขอประทาน[V] beg for one's grant, Syn. ขอสิ่งของ, Example: คุณหญิงของรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าขอประทานของบริจาคจากท่านหญิง
ชลประทาน[N] irrigation, Thai definition: การจัดสรรการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
รับประทาน[V] eat, Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม, Example: คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายรับประทานเข้าไปได้มาจากแป้ง, Thai definition: ทำให้อาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร
ประทานบัตร[N] patent permit, See also: concession, Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต, Example: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
กรมชลประทาน[N] Royal Irrigation Department, See also: Department of Irrigation, Count unit: กรม
การชลประทาน[N] irrigation, Example: รัฐบาลกำลังวางแผนเรื่องการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในอีสาน, Thai definition: การทดน้ำและระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น
ขอประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse, pardon, make an apology, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
น่ารับประทาน[V] be appetizing, See also: look delicious, look tasty, Syn. น่ากิน, น่าอร่อย, Example: การแกะสลักผักและผลไม้ทำให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น
ทักษิณานุประทาน[N] the making of merits for the dead people, See also: offering alms as a spiritual act of merit for the benefit or the dead, Example: เขาไปทำพิธีทักษิณานุประทานให้ญาติผู้ล่วงลับ, Thai definition: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพิ่มให้แก่ผู้ตาย, Notes: (สันสกฤต)
พื้นที่ชลประทาน[N] irrigable area, Example: พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอโทษ, ขอประทานโทษก. ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น.
ขอประทานก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (มักใช้นำหน้าคำที่พูดกับผู้ใหญ่).
ชลประทาน(ชนละ-, ชน-) น. การทดนํ้าและระบายนํ้าเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น.
ทักษิณานุปทาน, ทักษิณานุประทานน. การที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายเจ้านายที่มีศักดิ์สูงซึ่งเสด็จล่วงลับไปแล้ว.
ทักษิณานุปทาน, ทักษิณานุประทานดู ทักษิณ.
ประทานก. ให้ (ใช้แก่เจ้านาย).
ประทานบัตร(ปฺระทานนะบัด, ปฺระทานบัด) น. หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อให้มีสิทธิทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
ประทานบัตรใบอนุญาตซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดออกให้แก่บุคคลผู้ประมูลได้ ให้มีสิทธิทำการประมงในที่ว่าประมูล.
รับประทานก. กิน เช่น รับประทานอาหาร.
กระดิ่งทองน. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Martianus dermestoides Chevrolat ในวงศ์ Tenebrionidae ลำตัวยาว ๖-๗ มิลลิเมตร กว้าง ๒-๓ มิลลิเมตร สีน้ำตาลเกือบดำตลอดทั้งลำตัว ขา และปีก กินของแห้งทั้งพืชและสัตว์โดยเฉพาะเมล็ดบัว นิยมนำมาเลี้ยงด้วยเมล็ดบัวแห้ง หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ โดยเชื่อว่าเมื่อนำมารับประทานจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ, ม่าเหมี่ยว ก็เรียก.
กังหันน้ำชัยพัฒนาน. ชื่อเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยแบบหนึ่ง เป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีลักษณะการทำงานคล้ายกังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อเติมอากาศหรือออกซิเจนในแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เติมอากาศขึ้นแล้วทรงมอบหมายมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาวิจัยเพื่อทำต้นแบบพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานสร้าง นำไปใช้งานตามแหล่งน้ำเสียทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และองค์กรนักประดิษฐ์โลกจากประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม.
กินูนน. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae ลำตัวมีขนาดและสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดินกินรากพืช ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นไม้กินใบไม้ มักบินเข้าหาแสงไฟ ชาวบ้านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมนำมารับประทาน ที่พบบ่อย เช่น ชนิด Anomala antiqueGyllenhal ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน ยาว ๑๘-๒๐ มิลลิเมตร ชนิด Sophrops foveatus Moser ลำตัวสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ ๑๕ มิลลิเมตร, แมลงนูน ก็เรียก.
เกษตรและสหกรณ์น. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร การเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การชลประทาน การประมง การปศุสัตว์ การป่าไม้ การพัฒนาที่ดิน และการสหกรณ์.
แกล้งดินก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้.
เขื่อนน. เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมนํ้าพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำนํ้า เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในทางชลประทานเป็นต้น เช่น เขื่อนเจ้าพระยา, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กำแพงดินหรืออิฐที่ล้อมรอบต้นโพ
คลองส่งน้ำน. ลำนํ้าที่ขุดขึ้นเพื่อใช้ในการชลประทาน.
ช้อนคาวน. ช้อนที่มีขนาดเล็กกว่าช้อนโต๊ะ มีด้ามยาว ใช้คู่กับส้อม สำหรับรับประทานอาหารคาว.
ช้อนชาน. ช้อนด้ามยาวขนาดเล็กใช้สำหรับคนชากาแฟ, มาตราตวงมีขนาดจุ ๕ มิลลิลิตร เช่น ยานี้เด็กรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชา.
ช้อนส้อมน. ช้อนและส้อมคู่กันทำด้วยโลหะ เช่น เงิน เงินชุบทอง สัมฤทธิ์หรืออะลูมิเนียม ช้อนมีรูปรี ส้อมมีลักษณะเป็นซี่ ๆ มีด้ามยาวสำหรับจับได้ถนัด ใช้มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับส้อมตักอาหารรับประทาน.
ช้อนหวานน. ช้อนด้ามยาวขนาดกลาง ใหญ่กว่าช้อนชาแต่เล็กกว่าช้อนโต๊ะ เป็นช้อนสำหรับรับประทานของหวานในการรับประทานอาหารแบบยุโรป ไทยใช้คู่กับส้อมขนาดเดียวกันสำหรับรับประทานอาหารคาว.
ตรีเพชรทัณฑี(ตฺรีเพ็ดทันที) น. ชื่อโคลงชนิดหนึ่งที่เลื่อนคำรับสัมผัสในบาทที่ ๒ จากคำที่ ๕ มาเป็นคำที่ ๓ ส่วนข้อบังคับอื่น ๆ เหมือนโคลงสี่สุภาพทุกประการ เช่น ปางนั้นสองราชไท้ ดาบศ สาพิมตไปมา กล่าวแก้ว ประทานราชเอารส สองราช เวนแต่ชูชกแล้ว จึ่งไท้ชมทาน (จินดามณี).
ทำนบน. สิ่งก่อสร้างที่ปิดกั้นลำน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่าน, ที่กั้นน้ำเพื่อการชลประทาน.
บึ้ง ๑น. ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Theraphosidae ลำตัวยาวมากกว่า ๓ เซนติเมตรขึ้นไป สีดำหรือน้ำตาลแก่ ไม่ชักใยดักสัตว์ มีขนดกหนาสีเดียวกัน ขุดรูอยู่ตามพื้นดิน คอยจับสัตว์เล็ก ๆ กิน ชนิดที่พบบ่อยและนิยมนำมารับประทาน เช่น ชนิด Haplopelma albostriatum (Simon) พบมากที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ชนิด H. minax (Thorell) พบมากที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้, ก่ำบึ้ง หรือ อีบึ้ง ก็เรียก.
ปลิงทะเลน. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Holothuroidea ลำตัวรูปทรงกระบอกยืดหดได้ หัวท้ายมนกลม อาศัยอยู่ในทะเล บางชนิดรับประทานได้ เช่น ปลิงขาว ( Holothuria scabra Jaeger) ปลิงดำ ( H. atra Jaeger) ในวงศ์ Holothuriidae.
ปักเป้า ๑(ปักกะ-) น. ชื่อปลาทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae และ Diodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด ขนาดยาวตั้งแต่ ๖-๖๐ เซนติเมตร เฉพาะบางสกุล เช่น สกุล Canthigaster, Chonerhinosและ Tetrodon ในวงศ์ Tetraodontidae สกุล Diodon และ Chilomycterus ในวงศ์ Diodontidae มีลักษณะแบนข้าง ทุกชนิดสามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นแผ่นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง กินสัตว์อื่น ส่วนใหญ่อยู่ในทะเล บางชนิดพบในนํ้าจืด เช่น ชนิด Chonerhinos modestus (Bleeker) ทุกชนิดมีพิษ ไม่ควรนำมารับประทานเพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้.
ฝายน. ที่กั้นนํ้าเพื่อการชลประทาน.
มิสซาน. พิธีกรรมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อระลึกถึงพระเยซูที่ทรงสั่งเสียสาวกขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย โดยสัญญาว่า เมื่อประกอบพิธีแบ่งขนมปังดังที่พระองค์กระทำ พระองค์จะเสด็จมาประทับร่วมด้วยทุกครั้ง.
มีดโต๊ะน. มีดขนาดกลางและเล็ก ใช้ตัดหรือเฉือนอาหาร เช่น เนื้อ ปลา ในเวลารับประทานอาหารแบบฝรั่ง.
รถนาคน. รถชลประทานสำหรับสูบน้ำเข้านา.
สร่ง ๒(สะหฺร่ง) น. ชื่ออาหารว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยหมูสับคลุกกับรากผักชี พริกไทย น้ำปลา ปั้นเป็นก้อนกลม ๆ พันด้วยเส้นมี่สั้วลวก ทอดให้เหลืองนวล รับประทานกับน้ำจิ้ม.
สายสูบน. สายส่งน้ำทำด้วยวัสดุทนไฟ ปลายสายทั้ง ๒ ข้างมีข้อต่อสำหรับต่อกับถังน้ำบนรถหรือต่อกับหัวประตูน้ำดับเพลิง อีกข้างหนึ่งสวมเข้ากับหัวฉีดน้ำ, ถ้าใช้ในการชลประทาน หรือส่งน้ำให้ประชาชนใช้ เรียกว่า สายสูบส่งน้ำ, ถ้าใช้ในการดับเพลิง เรียกว่า สายสูบส่งน้ำดับเพลิง
โสน ๒(สะโหฺน) น. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิด Zeuzera coffeaeNietner ในวงศ์ Cossidae ยาว ๔-๖ เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน เจาะเข้าไปกินส่วนในของต้นโสน ชาวชนบทจับมารับประทาน, หนอนโสน ก็เรียก.
หมูแนมน. ชื่ออาหารว่าง มีหลายแบบ เช่น หมูแนมสด (แบบปลาแนม) หมูแนมแข็ง หมูแนมญวน, หมูแนมสดทำด้วยเนื้อหมูไม่ติดมันบดหรือโขลกรวมกับข่าและแป้งแดงจีน ทำให้สุกด้วยการผัดในน้ำสะเออะให้เนื้อหมูกระจายแล้วผสมด้วยมันหมูแข็งและหนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นเล็ก ๆ ยาว ๆ ข้าวคั่วป่นเป็นต้น ปรุงรสเปรี้ยว เค็มและหวาน รับประทานกับผักสด เช่น ใบทองหลาง ใบผักกาดหอม, หมูแนมแข็งต้องห่อหมูที่โขลกหรือบดและผสมเครื่องปรุงแล้วด้วยใบทองหลางที่ซ้อนบนใบตอง มัดแน่น เก็บไว้ ๓ วัน จึงปิ้งทั้งห่อ แกะออกรับประทานกับผักและน้ำจิ้ม หรือรับประทานแบบเมี่ยงเครื่องสด, หมูแนมญวนใช้เนื้อหมูล้วนสับ ใส่เกลือรวนให้สุก ใส่ยอดสะระแหน่และแตงกวาหั่น แล้วห่อด้วยข้าวเกรียบแก้ว ตัดเป็นคำ ๆ รับประทานกับน้ำจิ้มและผักต่าง ๆ.
หลน(หฺลน) น. อาหารประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยกะทิ หัวหอม หมูหรือกุ้งสับ เคี่ยวรวมกันแล้วใส่ปลาร้าหรือเต้าเจี้ยวแห้งเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกชื่อตามนั้น ปรุงรสให้เปรี้ยว เค็ม หวาน เช่น ปลาร้าหลน เต้าเจี้ยวหลน เต้าหู้ยี้หลน ปลากุเลาหลน รับประทานกับผักสด.
หล่อนส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, (โบ) สรรพนามบุรุษที่ ๒ และที่ ๓ ใช้เรียกได้ทั้งบุรุษและสตรี เช่น จงทรงพระกรุณาโปรด ขอประทานโทษเจ้าเวสสันดร หล่อนกระทำละเมิดจิตผิดกระทรวง (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mineral leaseประทานบัตรเหมืองแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrigationการชลประทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทักษิณานุประทานการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพิ่มให้แก่ผู้ตาย [ศัพท์พระราชพิธี]
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทาน [เศรษฐศาสตร์]
Irrigation farmingเกษตรชลประทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiotherapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Radiation therapyรังสีรักษา, การบำบัดด้วยรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออนบำบัดรักษาโรค มี 4 วิธี คือ
1. การฉายรังสีไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Teletherapy) เช่น ต่อมน้ำเหลือง กล่องเสียง ปอด โดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น หรือใช้รังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

2. การฝังสารกัมมันตรังสี ในเนื้อเยื่อหรือโพรงอวัยวะ (Brachy therapy) เช่น ปากมดลูก และช่องปาก โดยใช้ซีเซียม-137, อิริเดียม-192 หรือ ทอง-198

3. การให้สารกัมมันตรังสีทางปาก เช่น การรับประทานสารประกอบไอโอดีน-131 (Na131I) เพื่อรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

4. การฉีดสารกัมมันตรังสีทางเส้นเลือด เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 (Lipiodol-131I) ใช้รักษามะเร็งตับ
[นิวเคลียร์]
Contraceptives, Oralยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน [TU Subject Heading]
Dietอาหารและการรับประทาน [TU Subject Heading]
Irrigationชลประทาน [TU Subject Heading]
Irrigation canals and flumesคลองชลประทานและสะพานน้ำ [TU Subject Heading]
Irrigation engineeringวิศวกรรมชลประทาน [TU Subject Heading]
Irrigation farmingเกษตรชลประทาน [TU Subject Heading]
Irrigation lawsกฎหมายชลประทาน [TU Subject Heading]
Irrigation projectsโครงการชลประทาน [TU Subject Heading]
Irrigation waterน้ำชลประทาน [TU Subject Heading]
Microirrigationชลประทานระบบน้ำน้อย [TU Subject Heading]
Sweating, Gustatoryภาวะเหงื่อออกขณะรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Wastewater Irrigation ชลประทานน้ำเสีย
การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกโดยใช้น้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]
Allergens, Ingestantสารก่อภูมิแพ้โดยการรับประทาน [การแพทย์]
Amenorrhea, Post Pillไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด [การแพทย์]
Amenorrhea, Post Pillsขาดประจำเดือนหลังได้รับยาคุมกำเนิด, ไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด, การขาดระดู [การแพทย์]
Anticoagulants, Oralยาต้านการกลายเป็นลิ่มของเลือดชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Appetite Control Centerศูนย์รับความรู้สึกต่อการรับประทานในสมอง [การแพทย์]
Appetite Stimulantsกระตุ้นให้อยากรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Appetite, Excessiveรับประทานอาหารจุ [การแพทย์]
Aqueous Non-Oral Preparationsยาน้ำที่ไม่ใช้รับประทาน [การแพทย์]
Aqueous Oral Preparationsยาน้ำสำหรับรับประทาน [การแพทย์]
Cholera Vaccine, Oralวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Diaryบันทึกรายการอาหารแต่ละวัน,การบันทึกรายการอาหารที่รับประทานแต่ละวัน [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Dietary Allowance, Recommendedปริมาณที่แนะให้รับประทาน,ปริมาณไวตามินที่ควรได้รับประจำวัน,ปริมาณที่แนะนำให้รับประทาน [การแพทย์]
Dietary Historyประวัติอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน [การแพทย์]
Dietary Surveysอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ,สำรวจปริมาณอาหาร,สำรวจอาหารที่รับประทาน,การสำรวจอาหารที่รับประทานและบริโภคนิสัย,การสำรวจอาหารที่บริโภค [การแพทย์]
Dietary, Conventionalการสำรวจอาหารที่รับประทานโดยการชั่งอาหาร [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dosage Regimenรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา [การแพทย์]
Dose, Massive Oral, Singleรับประทานเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Dose, Pharmacologicalขนาดรับประทานเพื่อผลทางเภสัชวิทยา [การแพทย์]
Dose, Physiologicalขนาดรับประทานเพื่อผลทางสรีวิทยา [การแพทย์]
Dose, Singleเพียงครั้งเดียว,ยาที่บรรจุสำหรับใช้ครั้งเดียว,รับประทานยาครั้งเดียว,ขนาดยาเพียงครั้งเดียว,ให้เพียงครั้งเดียว,ใช้ครั้งเดียวหมด,ขนาดใช้ยาครั้งเดียว,ให้ขนาดเดียว,ได้รับเพียงครั้งเดียว,การให้ยาในครั้งแรกเพียงขนาดเดียว [การแพทย์]
Duplicate Meal Analysisวิธีวิเคราะห์อาหารที่ทำเลียนแบบอาหารที่รับประทาน,วิธีวิเคราะห์อาหารที่ทำเลียนแบบ [การแพทย์]
Eatingการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Emulsions, Oralยารับประทาน [การแพทย์]
Fatty Acids, Edibleกรดไขมันที่รับประทานได้ [การแพทย์]
Feeding Centerศูนย์การกิน,ศูนย์ควบคุมการรับประทานอาหาร,ศูนย์ควบคุมการกินอาหาร,ศูนย์อยากอาหาร [การแพทย์]
Feeding, Simulatedการรับประทานในสถานการณ์จำลอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great king of Toydaria, forgive my intrusion.มหาราชาแห่งทอยดาเรีย โปรดประทานอภัยที่ข้าเสียมารยาท Ambush (2008)
Oh, yeah. Yeah. Sorry.-อ่อ,ใช่แล้ว ขอประทานอภัย Valiant (2008)
Forgive me, sire.ขอประทานอภัย ฝ่าบาท Lancelot (2008)
God, please give him the strength.พระผู้เป็นเจ้า, โปรดประทานพลังให้กับเขาด้วยเถอะ Baby and I (2008)
Irrigation.การชลประทาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Legend told of their unique powers'... .. so strong the pearls will grant every wish.ตำนานได้กล่าวถึงพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขา ..มีพลังอำนาจที่ไข่มุกประทานให้ ทำให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา The Secret of Moonacre (2008)
"The Lord giveth and the Lord taketh away.""พระเจ้าประทานให้และทรงเอาคืนไป" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- From the king, Mistress Anne.- สนมแอนน์ นี่คือของประทานจากฝ่าบาท The Other Boleyn Girl (2008)
They give me some water, and then I give it to you.แล้วก็จะประทานน้ำมาให้ข้า แล้วข้าก็จะเอามาให้พวกเจ้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You are God's blessing to your mother, Mustafa.พระเจ้าประทานแกให้แม่ของแก มุสตาฟา Body of Lies (2008)
- Allah will decide if I get the job or not.-อัลเลาะห์จะทรงประทานทุกอย่างเอง Body of Lies (2008)
Am I... Am I supposed to read these or eat them?ผมต้องอ่านหรือว่ารับประทานมันกันแน่เนี่ย New York, I Love You (2008)
Well, I'm just walking around in the body God and Dr. Borkman gave me.ฉันแค่อยากเดินโชว์บอดี้ที่พระเจ้าประทาน และDr. Borkman มอบให้ น่ะ The House Bunny (2008)
Excuse me, sir. Something I think you should see.ประทานโทษนะครับท่าน\ ผมคิดว่ามีบางอย่างที่ท่านควรทราบไว้ Frost/Nixon (2008)
Excuse me, sir? Got a room for you right here.ประทานโทษครับท่าน เรามีห้องให้ท่านทางนี้ Frost/Nixon (2008)
Excuse me, sir.ประทานโทษครับท่าน Frost/Nixon (2008)
And I love Africa, and I want to do good with the time God has given me.และฉันรักแอฟริกา ฉันอยากทำสิ่งที่ดี กับเวลาที่พระเจ้าประทานให้ฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Excuse us. Pardon us. Coming through.ขอโทษครับ ประทานโทษครับ\ มาทางนี้ Cyborg Girl (2008)
Once a year he used to take me into the city for lunch.ปีละครั้งที่เขาใช้ในการพาฉันเข้ามาในเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน Revolutionary Road (2008)
There's no water but the irrigation pipes.ไม่มีน้ำ แต่มีท่อชลประทาน City of Ember (2008)
Excuse me,sir.ขอประทานโทษครับท่าน Dirt Nap (2008)
For blessing this tableที่ประทานพร ลงมา ณ ที่แห่งนี้ Fast & Furious (2009)
Massive irrigation has fed the growing population and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.ชลประทานขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการขุดบ่อน้ำถึง 21 ล้านบ่อ Home (2009)
My sons will continue to rise long after I am gone, as will their sons and, God willing, their sons.บุตรชายข้าจะเรืองอำนาจได้อีกแสนนาน หลังจากที่ชีพข้าดับสูญ เช่นเดียวกับบุตรเขา และ พระเจ้า จะประทานพรแก่ เหล่าลูกหลานข้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Attention, union station passengers.ขอประทานอภัยท่านผู้โดยสารในสถานียูเนี่ยน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Excuse me, excuse me...ประทานโทษ ประทานโทษ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Only he does not... but if you do all seven, you they all want out.- มันทำอะไรได้ ? - แค่ลูกเดียวไร้ความหมาย.. แต่เมื่อรวมกัน ดราก้อนบอลทั้งเจ็ดจะประทานพร ให้ผู้ครอบครองสมจิตอธิษฐาน Dragonball: Evolution (2009)
I'm sorry, Mr. President. She insisted.ต้องประทานโทษด้วยค่ะ ท่านประธานาธิบดี เธอไม่ยอมฟัง 2012 (2009)
Bless this food, o lord,ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารมื้อนี้มาให้ The Rapture (2009)
Excuse me.ประทานโทษ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Don't know what to do with that information but, hey, God bless them, they found it.แต่พระเจ้าทรงประทานพรให้พวกเขาสำรวจเจอ อันที่จริงแล้ว พวกเขา Phoenix (2009)
Excuse me.ขอประทานโทษ Pleasure Is My Business (2009)
Excuse me. Did you just tell him to shut up?ประทานโทษ คุณสั่งให้เขาหุบปากเหรอ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
In His presence is the fullness of joy.ทรงประทานความสุขอันอุดม Nowhere Boy (2009)
Give thanks for his life and comfort one another in our grief.จงขอบคุณที่ประทานเขามาให้ และปลอบประโลมกันและกัน Nowhere Boy (2009)
You do your best with whatever gifts God gave you.คุณทำดีที่สุดแล้วกับของขวัญที่พระเจ้าประทานให้คุณ Pilot (2009)
- Excuse me.- ประทานโทษ Potlatch (2009)
A consumer may think they're buying healthy meat from whales from the southern hemisphere, and they might be getting a bottlenose dolphin from the coast of Taiji with levels of mercury that are 20 times higher than World Health Organization recommendations.ปลาส่วนใหญ่ที่พวกเรา ชอบรับประทาน... พวกปลากระพงลาย บลูฟิช ทูน่า ปลาดาบ ปลากระโทง... The Cove (2009)
He is an angel sent from heaven To deliver platinum records unto us.เขาคือเทวดาส่งมาจากสวรรค์ เพื่อประทานอัลบั้มสุดฮิตแก่เรา Acafellas (2009)
I'm sorry.ขอประทานโทษครับ Episode #1.19 (2009)
Did you know he was taking them?คุณเคยรู้มั้ยว่าเขารับประทานมัน ? Justice (2009)
Thefirstthing Lila Dash thought about that fateful morning was her husband Dave.สิ่งแรกที่ไลลา คิด ในตอนเช้าที่เหมือนฟ้าประทานมาก็คือสามีเธอ เดฟ If It's Only in Your Head (2009)
Excuse me, everyone.ขอประทานโทษ ทุกท่าน Timebomb (2009)
Excuse me, everyone... if I could have your attention please.ประทานโทษ ทุกท่าน... โปรดฟังทางนี้ด้วย I Will Rise Up (2009)
Maybe-- maybe I got, like, a god-given talent, huh?อาจเป็นได้ ผมอาจจะได้รับประทานพรพิเศษจากพระเจ้า ว่าไหม Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Excuse me?ประทานโทษอะไรนะ The Pickle Jar (2009)
As of today,ประทานโทษนะ? Sectionals (2009)
(gasps) I beg your pardon!ประทานโทษนะ! Sectionals (2009)
I beg your pardon?- ประทานโทษนะ! Sectionals (2009)
That's why God created neighbors with the same shoe size.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงประทานเพื่อนบ้านที่ใส่รองเท้าไซส์เดียวกันมา Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชลประทาน[n.] (chonlaprathān = chonprathān ) EN: irrigation ; irrigation works ; water conservancy   FR: irrigation [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
การชลประทาน[n.] (kān chonlaprathān = kān chonprathān) EN: irrigation   FR: irrigation [f]
การรับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (kān rapprathān āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m]
คลองชลประทาน[n. exp.] (khløng chonlaprathān = khløng chonprathān ) EN: irrigation canal   FR: canal d'irrigation [m]
กรมชลประทาน[org.] (Krom Chonprathān = Krom Chonlaprathān) EN: Irrigation Department   
พื้นที่ชลประทาน[n. exp.] (pheūnthī chonprathān ) EN: irrigable area   
ผู้รับประทาน[n.] (phūrapprathān) FR: mangeur [m] ; mangeuse [f]
ประทาน[v.] (prathān) EN: give ; confer ; bestow   FR: donner ; accorder ; octroyer
ระบบการชลประทาน[n. exp.] (rabop kān chonlaprathān = rabop kān chonprathān) EN: irrigation system   FR: système d'irrigation [m]
รับประทาน[v.] (rapprathān) EN: eat ; dine ; sup ; have a meal   FR: manger ; prendre un repas
รับประทานอาหาร[v. exp.] (rapprathān āhān) EN: eat   FR: manger ; prendre un repas
รับประทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (rapprathān āhān klāng wan) FR: déjeuner ; dîner (belg.)
รับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (rapprathān āhān yen) EN: have dinner ; eat dinner   
รับประทานข้าว[v. exp.] (rapprathān khāo) EN: eat ; have a meal   
รับประทานน้ำชา[v. exp.] (rapprathān nāmchā) FR: prendre le thé
ร่วมรับประทานอาหาร[n.] (ruam rapprathān āhān) FR: banquet [m] ; repas collectif [m] ; repas en commun [m]
ร่วมรับประทานเย็น[n. exp.] (ruam rapprathān yen) FR: repas du soir en commun [f]
โต๊ะรับประทานอาหาร[n. exp.] (to rapprathān āhān) EN: dining table   FR: table de salle à manger [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anorexia[N] ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้
apologise[VT] ขอโทษ, See also: ขอขมา, ขอรับผิด, ขออภัย, ขอประทานโทษ, แสดงความเสียใจ, Syn. apologize
apologize[VT] ขอโทษ, See also: ขอขมา, ขอรับผิด, ขออภัย, ขอประทานโทษ, แสดงความเสียใจ, Syn. apologise
brunch[VI] รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน
be on[PHRV] รับประทานยาเป็นประจำ, See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ, Syn. keep on
be upon[PHRV] รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ, Syn. keep on
carryout[ADJ] ที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ
carryout[N] อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ, Syn. takeaway
cereal[N] อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม), Syn. breakfast cereal
cutlery[N] เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, See also: มีด, ช้อนและส้อมที่ใช้ในการรับประทานอาหาร, Syn. flatware, silverware
dig in[PHRV] เริ่มกิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว, Syn. tuck in
dig into[PHRV] เริ่มกินอย่างหิวกระหาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว, Syn. tuck into
eat off2[PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off
eat out[PHRV] กินอาหารนอกบ้าน, See also: รับประทานอาหารนอกบ้าน
eat out of[PHRV] กินอาหารจาก (ภาชนะเช่น จาน), See also: รับประทานอาหารจาก, Syn. dine off, eat out of, feed off
eat through[PHRV] กินหมด (อาหาร), See also: รับประทานหมด
eat up[PHRV] กินให้หมด, See also: รับประทานให้หมด
delectable[N] อาหารน่ารับประทาน, See also: อาหารน่าอร่อย, Ant. bad-tasting
delicious[ADJ] อร่อย, See also: โอชะ, โอชา, น่ารับประทาน, ถูกปาก, น่าทาน, มีรสกลมกล่อม, Syn. tasty, appetizing, yummy, Ant. disqusting, tasteless
dine[VI] รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine[VI] รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
diner[N] คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
dining room[N] ห้องอาหาร, See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร, Syn. breakfast nook, dinette
eat[VT] กิน, See also: ทาน, รับประทาน, Syn. feed, devour, consume
eat[VI] กิน, See also: ทาน, รับประทาน, Syn. feed, devour, consume
eating[N] อาหาร, See also: การรับประทานอาหาร, การกิน, Syn. food
edible[N] อาหาร, See also: ของกิน, ของรับประทานได้, Syn. eatable, foodstuff, victual
fare[VI] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
get down[PHRV] ลุกจากโต๊ะ (หลังรับประทานอาหาร) (เป็นคำพูดของเด็กๆ)
godsend[N] สิ่งประเสริฐซึ่งพระเจ้าประทานให้, See also: สมบัติล้ำค่าซึ่งสวรรค์ให้มา, Syn. delight, treasure
grant[VT] ยินยอม, See also: ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล, Syn. allow, bestow, award, Ant. disallow
grub[VI] กิน, See also: รับประทาน
has[VT] กิน, See also: รับประทาน
have[VT] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
High Mass[N] พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
have a sweet tooth[IDM] อยากรับประทานขนมหวาน
tuck into something[IDM] รับประทานด้วยความหิว, See also: รับประทานด้วยความอยากรับประทานมาก
ingest[VT] นำเข้าสู่ร่างกายทางปาก, See also: รับประทาน, กิน, Syn. take in, absorb, dine, eat, Ant. fast
irrigation[N] การชลประทาน, See also: การทดน้ำ
irrigative[ADJ] เกี่ยวกับการชลประทาน
keep down[PHRV] เก็บอาหารไว้ในกระเพาะ, See also: รับประทานอาหารได้, Syn. hold down
live off[PHRV] รับประทานอาหาร, See also: กิน, ทาน, Syn. dine off, eat off, feed off, feed on, live on
lunch off[PHRV] รับประทาน (บางอย่าง) เป็นอาหารกลางวัน
lunch[VI] รับประทานอาหารกลางวัน, See also: ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง
macrobiotic[N] เกี่ยวกับการรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrobiotics[N] การรับประทานอาหารธรรมชาติ
marrowbone[N] กระดูกที่มีไขกระดูก (รับประทานได้)
mealtime[N] เวลารับประทานอาหาร
meat[N] เนื้อผลไม้, See also: ส่วนที่รับประทานได้, อาหาร, Syn. foodstuff, eatables
nectar[N] น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้, Syn. ambrosia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cafe(คะเฟ',แคฟ'เฟ) n. ภัตตาคารเล็ก ๆ ,ร้านกาแฟ,โรงอาหาร,ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง,กาแฟ, Syn. restaurant
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinner pailn. กล่องใส่อาหารรับประทานนอกบ้าน
dinning roomn. ห้องรับประทานอาหาร
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
gastrologyn. รับประทานวิทยา
godsendn. สิ่งหรือเหตุการณ์ที่ได้มาอย่างเหมาะเจาะ (ยังกับพระเจ้าประทานให้), Syn. blessing,boon
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
ingestant(อินเจส'เทินทฺ) n. สิ่งที่ถูกนำเข้าไปในร่างกาย,สารที่รับประทาน
irrigation(เออระเก'เชิน) n. การชลประทาน,การทดน้ำ,การปล่อยให้น้ำ หรือของเหลวไหลผ่าน,การชำระล้าง., See also: irrigatioanl adj.
lunch(ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้., See also: luncher n. ดูlunch, Syn. luncheon,bite
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
picnic(พิค'นิค) n. vi.,n. (การ) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานกลางแจ้ง., See also: picnicker n.
pretzel(เพรท'เซิล) n. ขนมปังกรอบรสเค็ม (มักใช้รับประทานกับเบียร์)
refectory(รีเฟค'ทะรี) n. โรงรับประทานอาหารในสถานที่ศาสนา
repast(รีพาสทฺ') n. ปริมาณอาหารต่อมื้อ,มื้ออาหาร,เวลารับประทานอาหาร,การรับประทานอาหาร vi. รับประทานอาหาร,เลี้ยงอาหาร
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
show(โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
snack(สแนค) n.,vi. (รับประทาน) อาหารเบา ๆ ,อาหารว่าง,อาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิ-ธีรีตอง,หุ้น,หุ้นส่วน, Syn. refreshment
snackbarn. ห้องรับประทานอาหารเบา ๆ หรืออาหารว่าง
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
table setn. ชุดรับประทานอาหาร
tablewaren. ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ
tuck(ทิค) vt.,vi. จับผ้า,พับผ้า,พับ,พับแขนเสื้อ,รด,ดื่ม,หดสั้น n. สิ่งที่พับสั้น,ผ้าที่พับ,รอยจีบ,ขนม,ของรับประทาน., Syn. cover,wrap,swathe
wardroom(วอร์ด'รูม) n. ห้องพวกนายทหารในเรือรบ ,ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นของนายทหารดังกล่าว,นายทหารดังกล่าว
watercontrol(วอ'เทอะคอนโทรล) n. การชลประทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
eat(vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
grillroom(n) ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
irrigation(n) การทดน้ำ,การชลประทาน
refectory(n) โรงอาหาร,ห้องรับประทานอาหาร
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่
palatability (n) ความน่ากิน,ความน่ารับประทาน,ความอร่อย,ความหวาน,ความไพเราะ,ความถูกรสนิยม
See also: S. deliciousness, R. palatable,acceptable, delectable, pleasant,
Patmose[พัท มอส] (n ) Patmos เป็นชื่อเกาะขนาดเล็กใน(เป็นภาษากริก) Aegean ทะเลและสามารถพบได้ระหว่างเกาะ Leros และ Ikaria. ... ประมงประวัติของพิพิธภัณฑ์เป็นนักท่องเที่ยว Philoproodos กล่าวกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญอัครสาวก” ... (ดูเพิ่ม นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ (John the Presbyter) และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมส (John of Patmos) ...ได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าททรงประทานให้พ่านทูตสวรรค์ และยอห์นเขียนขึ้นมาเป็นเล่มเรียกชื่อว่า "พระธรรมวิวรณ์"
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้
pescadarian (n ) คนไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่รับประทานปลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
食事[しょくじ, shokuji] (n) การรับประทานอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アノレクシア[あのれくしあ, anorekushia] (n ) ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได
天の与え[てんのあたえ, tennoatae] (n colloq ) ของขวัญที่ได้รับประทานมาจากสวรรค์
食べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt ) กิน, รับประทาน
舌鼓を打つ[したつづみをうつ, shitatsuzumiwoutsu] (vt ) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
外食[がいしょく, gaishoku] Thai: การรับประทานอาหารนอกบ้าน English: eating out

German-Thai: Longdo Dictionary
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น , See also: S. Essen, Nahrung,
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)

French-Thai: Longdo Dictionary
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top