Search result for

*ประณาม*

(190 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประณาม, -ประณาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประณาม[V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประณามก. น้อมไหว้ เช่น ขอประณามบาทบงสุ์พระทรงศรี.
ประณามก. กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามว่าเป็นคนโกง
ประณามขับไล่.
ปณาม(ปะนาม) ก. ประณาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษา (ให้ลงโทษหรือให้ริบทรัพย์สิน)๒. การสั่งห้ามใช้ (อาคารหรือยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย)๓. การประณาม (ในทางการระหว่างประเทศ)๔. การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย๕. การเวนคืนทรัพย์ [ดู expropriation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invocationประณามบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ประณามกล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
คำที่มักเขียนผิด คือ ประนาม [คำที่มักเขียนผิด]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn!ประณามRevolutionary Road (2008)
There once was a man who referred to his prediction of a cosmological constant as the single "biggest blunder" of his career.เคยมีคน ที่ถูกประณาม ว่าการทำนายค่าคงที่เอกภพของเขา เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุด ในอาชีพของเขา The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Damn it. Oh shit!ประณาม มัน โอ้ อึ ! I Spit on Your Grave (2010)
Not a goddamn thing.ไม่เป็นสิ่งที่ ประณาม I Spit on Your Grave (2010)
Till I goddamn fucking say. Clear?จนถึง ฉัน ประณาม ร่วมเพศ พูด ล้าง ? I Spit on Your Grave (2010)
Strip it down to its last goddamn nut.ดึงมัน ลงไป ถั่ว ประณาม เป็น ครั้งสุดท้าย I Spit on Your Grave (2010)
And I mean goddamn fucking point.และ ฉัน หมายถึง จุด ร่วมเพศ ประณาม I Spit on Your Grave (2010)
I'm gonna cut his retard pecker off and use it as a goddamn hood ornament.ฉันเมตร จะ ตัด ลึงค์ ชะลอ ของ เขาออก และใช้เป็น เครื่องประดับ เครื่องดูดควันประณาม I Spit on Your Grave (2010)
The bible condemns this level of friendship.ไบเบิ้ลเราประณามความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนชายแบบนี้ Physical Education (2010)
I'm going to strip you of that dignity and make you the most reviled prisoner in here.ผมจะทำลายศักดิ์ศรีของคุณ และทำให้คุณเป็นนักโทษถูกประณามมากที่สุดในคุกนี้ Episode #1.2 (2010)
But we both saw him refuse to condemn magic.แต่เราทั้งสองก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ยอมประณามการใช้เวทมนตร์ The Secret Sharer (2011)
Goddamn!ประณามThe Iceman (2012)
Goddamn it!ประณามมัน! The Iceman (2012)
Turn from the man that condemned my wife to slavery?เปลี่ยนจากคนที่ ประณามภรรยาของฉันเป็นทาส? Fugitivus (2012)
You're reprehensible.คุณสมควรถูกประณาม Duress (2012)
infamy can be a sentence more damning than any prison term.ความอับอาย ที่ถูกพิพากษาตัดสิน ถูกประณามสาปแช่งมากกว่าระยะเวลาที่ถูกจองจำ Infamy (2012)
Winger decries the accusation as,วิงเกอร์ประณามผู้ที่กล่าวหา Pillows and Blankets (2012)
And who so condemned her to such a place?และผู้ที่เพื่อประณาม เธอไปยังสถานที่ดังกล่าวได้หรือไม่ Empty Hands (2012)
Besides, the Pope has denounced gay marriage.นอกจากนี้ พระสันตะปาปา ได้ประณามการแต่งงานของพวกเกย์ Hopeless (2012)
Will you condemn the rest of the world to live with your evil?คุณจะถูกคนทั้งโลกประณาม ว่าคุณเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย There's Always a Downside (2012)
Well, I'll be damned.งั้นผมคงต้องขอประณาม Red Dawn (2012)
The heinousness ofการถูกประณามของ The Method in the Madness (2012)
Other than that, damn fine police work. It's open and shut.อื่น ๆ กว่าที่ประณามการทำงาน ของตำรวจที่ดี มันเปิดและปิด Jack Reacher (2012)
Like I said, it's damn fine work.เหมือนที่ฉันกล่าวว่ามันปรับการ ทำงานประณาม Jack Reacher (2012)
It's as if Lebendauer Enterprises were above reproach.มันเหมือนกับว่า ละเบนดอร รัฐวิสาหกิจอยู่เหนือการประณาม Jack Reacher (2012)
Damn!ประณามLone Survivor (2013)
Damn near burnt half the machinery before we got the fire out.ประณามใกล้เผาครึ่งเครื่องจักร ก่อนที่เราจะมีไฟออก. One Chance (2013)
Damn it, Ron!ประณามมันรอน! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn it, Chani!ประณามมัน Chani! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- Damn straight!- ประณามตรง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn straight! Let's break stuff!ประณามตรง Let 's ทำลายสิ่งที่! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn straight, sister.ประณามตรงน้องสาว Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Get him his goddamn binky!รับเขา binky ประณามเขา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn it, Milton, what is it?ประณามมันมิลตัน, มันคืออะไร Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Give me a goddamn break.ให้ฉันหยุดประณาม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn you, woman!ประณามคุณผู้หญิง! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn it!ประณามมัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Damn, you're good.ประณามคุณดี. 2 Guns (2013)
Damn, they were surprised.ประณามเขาประหลาดใจ. 2 Guns (2013)
Damn.ประณามOldboy (2013)
Damn.ประณามOldboy (2013)
Damn it!ประณามมัน Grudge Match (2013)
Oh, the hearing aid. Goddamn thing drives me crazy.โอ้เครื่องช่วยฟัง สิ่งประณามไดรฟ์ผมบ้า Grudge Match (2013)
Damn right, it's good.ประณามถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดี Grudge Match (2013)
Thirty years! Thirty goddamn years!สามสิบปีที่ผ่านมา ประณามสามสิบปีที่ผ่านมา Grudge Match (2013)
I didn't want your head to get swelled up. You were so goddamn good.ฉันไม่ต้องการหัวของคุณที่จะได้รับเพิ่มขึ้น ขึ้น คุณประณามให้ดี Grudge Match (2013)
My ass is numb from this goddamn scooter.ตูดของฉันคือชาจาก สกูตเตอร์ประณามนี้ Grudge Match (2013)
Damn it!ประณามมัน Grudge Match (2013)
Why don't you have a goddamn TV?ทำไมคุณไม่มีทีวีประณามGrudge Match (2013)
Five, six hundred. I bet you $10,000, he'd sell the whole goddamn thing.ห้าหกร้อย ฉันเดิมพันคุณ 10,000 ดอลลาร์ เขาต้องการขายสิ่งประณามทั้ง Grudge Match (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation[N] การกล่าวหา, See also: การประณาม, การหาเหตุ, Syn. indictment, accusal, arraignment
anathematize[VI] ประณาม, Syn. curse, damn
anathematize[VT] ประณาม, Syn. curse, damn
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable
condemn as[PHRV] ประณามว่าเป็น, See also: ด่าว่าเป็น
condemn for[PHRV] ประณามในเรื่อง, See also: ตำหนิในเรื่อง
denounce for[PHRV] ประณาม, See also: ต่อว่า
decry[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง (คำเป็นทางการ), See also: ประณาม, เหยียดหยาม, Syn. denounce, depreciate
denounce[VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
denunciate[VT] ประณามในที่สาธารณะ (คำทางการ), See also: กล่าวหา, Syn. accuse, Ant. praise
denunciation[N] การประณามในที่สาธารณะ, See also: การกล่าวหา, Syn. accusation, allegation
execrate[VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate
inveigh against[PHRV] ประณามอย่างรุนแรง, See also: กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง
goddam[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddam[ADV] ประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
goddamn[VT] ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn[VI] ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddamned[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
get a tongue-lashing[IDM] โดนด่าว่าอย่างแรง, See also: โดนประณาม
inveigh[VI] ติเตียน, See also: กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง, Syn. harangue, revile
libel[VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
objurgate[VT] ประณาม, See also: ตำหนิรุนแรง, กล่าวหารุนแรง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. rebuke, condemn, abuse, Ant. praise, applause
obloquy[N] คำวิพากษ์อย่างรุนแรง, See also: คำประณามอย่างรุนแรง, Syn. aspersion, censure, slander, Ant. commendation, praise
opprobrious[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. reproachful, abusive, Ant. laudatory
proscription[N] การประณาม
rebuke[VT] ดุด่า, See also: ประณาม
rebuke[VT] การดุด่า, See also: การประณาม, Syn. comeuppance, reprimand
rebuker[N] คนที่ดุด่า, See also: ผู้ประณาม
reprehend[VT] ตำหนิ, See also: ด่าว่า, ติเตียน, ประณาม, Syn. blame, reprove
reprimand[VT] ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, ดด่า, ประณาม, Syn. blame, rebuke, scold
reprimand[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม, Syn. blame, rebuke
reprobate[VT] ตำหนิ, See also: ประณาม, สาปแช่ง, Syn. curse, revile
rebuke for[PHRV] ประณาม, See also: ด่าว่ารุนแรง, Syn. tell off
reprove for[PHRV] ด่าว่ารุนแรง, See also: ประณาม, Syn. tell off
talking-to[N] การกล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การตำหนิ, การประณาม
tax[VT] กล่าวหา, See also: ตำหนิ, ประณาม, ด่า, Syn. accuse, blame on
trash[VT] โจมตี, See also: วิจารณ์(ในทางลบ), ประณาม
vituperative[ADJ] ซึ่งกล่าวประณามคนอื่น, See also: ซึ่งด่าว่า, กล่าวร้าย, ใช้ผรุสวาท, Syn. spiteful
vituperatively[ADV] อย่างประณามคนอื่น
vituperativeness[N] การประณามคนอื่น
whip[VT] เสียดสี, See also: ประณาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
commination(คอมมิเน'เชิน) การประณามหรือขู่ทำโทษ,การขู่ขวัญ., See also: comminatory adj. ดูcommination
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
delate(ดิเลท') vt. กล่าวหา,ประณาม,รายงาน, See also: delation n. ดูdelate delator n. ดูdelate, Syn. denounce
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
denunciatoryadj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของการประณาม, Syn. denunciative
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
impugn(อิมพิวนฺ') vt. กล่าวหา, ประณาม, ตำหนิ, แย้ง., See also: impugnable adj. impugner n., Syn. challenge, oppose
inveigh(อินเว') vi. กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,ประณามอย่างรุนแรง., See also: inveigher n., Syn. rail
objurgate(ออบ'จะเกท) vt. ประณามอย่างรุนแรง
obloquy(ออบ'ละควี) n. คำประณาม,ผรุสวาท,การประณาม,ชื่อเสียงเลว,ความอับอาย., See also: obloquial adj., Syn. disgrace
oppugn(อะพูน) vt. ประณาม,โต้แย้ง,โจมตี,ตั้งกระทู้ถาม., See also: oppugner n.
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
proscription(โพรสคริพ'เชิน) n. การประณาม,การห้าม,การเนรเทศ,การไล่ออกไป,การเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriptive adj.
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
reprehend(เรพริเฮนดฺ') vt. ตำหนิ,ดุ,ด่าว่า,จับผิด,ประณาม, See also: reprehendable adj. reprehender n., Syn. censure,blame
reprehensible(เรพริเฮน'ซะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าดุ,น่าถูกต่อว่า,น่าประณาม,น่าจับผิด, See also: reprehensibility n. reprehensibly adv., Syn. culpable,blameworthy,remiss
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reprimand(เรพริมานดฺ') vt.,n. (การ) ประณาม,กล่าวหาอย่างรุนแรง, See also: reprimander n. reprimandingly adv., Syn. condemnation,censure
reproach(รีโพรช') vt.,n. (การ) ต่อว่า,ดุ,ตำหนิ,ติเตือน,ประณาม,ทำให้ถูกตำหนิ,ทำให้ขายหน้า,ข้อตำหนิ,สิ่งที่ทำให้ขายหน้า,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย, See also: reproachable adj. reproachableness n. reproachably adv. reproacher n. reproachingly adv.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
stigmatise(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
stigmatize(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา,ประทับตรา,ตราหน้า,ประณาม,ทำให้มีมลทิน,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis (z) ation n.
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold
vituperate(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท., See also: vituperator n., Syn. berate,vilify,rebuke,abuse
vituperation(ไวทูพะเร'เชิน) n. การจับผิด,การด่าว่า,การประณาม,การกล่าวร้าย,การใช้ผรุสวาท, Syn. faultfinding,abuse
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท

English-Thai: Nontri Dictionary
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
invective(n) คำผรุสวาท,การประณาม,การด่าว่า
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
objurgate(vt) ตำหนิ,กล่าวหา,ประณาม
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ,ว่ากล่าว,ต่อว่า,ประณาม
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reprimand(vt) ตำหนิ,ดุว่า,ประณาม,กล่าวหา
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reproach(vt) ไม่พอใจ,ติเตียน,ต่อว่า,ตำหนิ,ดุด่า,ประณาม
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
tax(vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top