Search result for

*บ่อย ๆ*

(118 entries)
(0.6015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บ่อย ๆ, -บ่อย ๆ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่อย, บ่อย ๆว. หลายครั้งหลายหนไม่ห่างกัน.
กระเสาะกระแสะว. อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ, เสาะแสะ ก็ว่า.
กระออดกระแอดว. ออดแอด, อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ, อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ.
กรุ่ม(กฺรุ่ม) ก. ขันบ่อย ๆ (ปรกติใช้แก่นกเขา แต่ใช้แก่นกอื่นก็มีบ้าง) เช่น บางพวกจับเป็นคู่คูขันกันโดยธรรมดา เวลากรุ่มกำลังที่ตั้งขึ้นตามฤดู (ม. ร. ๔ วนปเวสน์)
กะแตวว. ลักษณะที่ไปรบกวนบ่อย ๆ, หย่อย ๆ, เซ้าซี้.
กะแต่วว. แสดงลักษณะของการร้องหรือการทวงสิ่งของบ่อย ๆ ว่า ร้องกะแต่ว ๆ.
เก่งว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคำนวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็นเช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน , และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
ขวัญอ่อน ๑น. เรียกผู้ตกใจง่าย คือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน.
ขี้แยว. มักร้องไห้บ่อย ๆ, ใจน้อย.
ขึ้นชื่อก. ลือชื่อ, เอ่ยถึงบ่อย ๆ
เข้าหูก. มาให้ได้ยิน (ใช้สำหรับเรื่องราวหรือข่าวคราว) เช่น เรื่องนี้เข้าหูฉันบ่อย ๆ.
ครุ่น(คฺรุ่น) ว. บ่อย ๆ เช่น เจ็บปวดครุ่นไปไข้ชราถอยกำลังวังชาลงทุกปี (สังข์ทอง), ซ้ำ ๆ, รํ่าไป, เช่น ครุ่นแค้น.
ค้อยค้อยว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, เช่น เจ้าแม่แต่จงกรมค้อยค้อย ด้วยบราทุกราพร้อยพราย (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
คุ้นก. รู้จักชอบพอกันมานาน เช่น เป็นคนคุ้นกัน, เคยผ่านหูหรือผ่านตาบ่อย ๆ เช่น คุ้นหน้า คุ้นตา คุ้นหู.
คุ้นเคยก. รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น พวกเขาทำงานด้วยกันมานาน เลยคุ้นเคยกัน, เคยเห็นเคยทำบ่อย ๆ จนชิน เช่น เขาเดินในที่มืดได้เพราะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้.
จะไจ้ว. บ่อย ๆ, เนือง ๆ.
จับจดว. ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง ชอบเปลี่ยนงานบ่อย ๆ.
จำเจว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, ซํ้าซาก.
จิงโจ้น้ำน. ชื่อแมลงพวกมวนในวงศ์ Gerridae หรือ Gerrididae ลำตัวลีบและยาว โดยทั่วไปยาว ๑-๒ เซนติเมตร มีทั้งพวกที่มีปีกซึ่งอาจสั้นหรือยาว หรือไม่มีปีก ขาคู่หน้าสั้นใช้จับแมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ กิน ขาคู่กลางและคู่หลังยาวกว่าลำตัวมาก ที่ปลายขามีขนละเอียดปกคลุมแน่น สามารถวิ่งไปตามผิวนํ้าได้ อาศัยตามแหล่งนํ้าต่าง ๆ มีหลายชนิด ที่พบบ่อย ๆ ตามสระมักเป็นพวกที่อยู่ในสกุล Limnogonus เช่น ชนิด L. fossarum (fabricirs), จิงโจ้ ก็เรียก.
จุดบอดน. บริเวณที่เครื่องมือสื่อสารรับสัญญาณได้ไม่ชัด, บริเวณหลังลูกตาที่ไม่รับแสง, บริเวณที่ควรจะมองเห็นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ทางโค้งนี้มีจุดบอด ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย ๆ, จุดของปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือแยกแยะได้อย่างชัดเจนอาจจะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสภาวะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้.
ไจ้ ๆว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, เป็นอยู่อย่างนั้น, จะไจ้ ก็ว่า.
ชอบ ๑ก. พอใจและทำบ่อย ๆ เช่น ชอบอ่านหนังสือ ชอบเที่ยว
ช้ำว. น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อย ๆ เช่น มะม่วงชํ้า, เป็นรอยจํ้า ๆ อย่างรอยฟกชํ้าดำเขียว, เรียกสิ่งที่ถูกใช้งานหรือถูกจับต้องบ่อย ๆ จนมีสภาพทรุดโทรม เช่น หนังสือเล่มนี้คนยืมไปใช้บ่อย ช้ำหมดแล้ว.
ชิน ๒ก. เคยบ่อย ๆ จนคุ้นหรือเจน.
ชินชาว. เคยบ่อย ๆ จนเลิกเอาใจใส่.
ชุกว. มีดื่น, มีมากมาย, เช่น มะม่วงชุก, มีบ่อย ๆ เช่น ฝนชุก.
เดินหมดไป (ใช้แก่อาหาร) เช่น ในงานนี้ขนมจีนน้ำยาเดินดีต้องตักมาเติมบ่อย ๆ.
ติดปากก. ใช้คำใดคำหนึ่งบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย.
ติดศัพท์ก. พูดใช้ศัพท์ยากหลาย ๆ คำ, พูดใช้ศัพท์คำใดคำหนึ่งบ่อย ๆ
ท้องเดินว. อาการที่ถ่ายอุจจาระเหลวมากบ่อย ๆ.
ทอดสนิทก. ผูกไมตรี, สร้างความสัมพันธ์, เช่น ซื้อของมาฝากบ่อย ๆ เพื่อทอดสนิทให้เขารัก.
เทียว ๑ก. เวียนไปเวียนมา, ไปหรือมาบ่อย ๆ, เช่น เทียวไปทวงหนี้ เทียวรับเทียวส่ง.
เนือง, เนือง ๆว. บ่อย ๆ, เสมอ ๆ, เช่น สะบัดปลายเกศาเนืองไป (อิเหนา), ไปมาหาสู่อยู่เนือง ๆ
บ่นถึงก. กล่าวถึงบ่อย ๆ.
เป่าหูก. พูดให้เข้าหูบ่อย ๆ เพื่อให้เชื่อ.
ไปมาหาสู่ก. ไปเยี่ยมเยียน เช่น เขาไปมาหาสู่ญาติที่ต่างจังหวัดบ่อย ๆ.
ผลก(ผะหฺลก) ว. บ่อย ๆ, เนือง ๆ.
ผลุบผลับ(-ผฺลับ) ว. ลุกลน, ไม่เรียบร้อย, เช่น เขาเป็นคนผลุบผลับ ชอบทำของแตกบ่อย ๆ.
เฝือ ๒เคลือบคลุม, ไม่แจ่มแจ้ง, เช่น ข้อความยังเฝืออยู่, หมดความสำคัญ เช่น มากเสียจนเฝือ, บ่อย ๆ หรือซ้ำ ๆ ซาก ๆ จนทำให้หมดความสำคัญหรือหมดความสนใจ เช่น เรื่องนี้พูดกันจนเฝือ.
พร่ำ(พฺรํ่า) ว. รํ่าไป, ซํ้า ๆ ซาก ๆ, บ่อย ๆ, เช่น พร่ำบ่น พร่ำเพ้อรำพัน พร่ำสาธยายมนตร์.
พร่ำเพรื่อ(-เพฺรื่อ) ว. เกินขอบเขต, บ่อย ๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ, เช่น พูดพร่ำเพรื่อ, เพรื่อ ก็ว่า.
เพรื่อ(เพฺรื่อ) ว. เรี่ยราด เช่น น้ำหกเพรื่อ, เกินขอบเขต, บ่อย ๆ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ, เช่น พูดเพรื่อ, พร่ำเพรื่อ ก็ว่า.
ยักยี่ยักยันว. ขะยิก ๆ, เขยก ๆ, ทำท่าขยับบ่อย ๆ.
เยี่ยม ๆ มอง ๆก. โผล่มองบ่อย ๆ (เพื่อให้เห็น หรือเพื่อให้รู้ว่ามีใครหรืออะไรอยู่ข้างใน).
เยี่ยม ๆ มอง ๆว. อาการที่ด้อมแอบดูบ่อย ๆ เช่น มีคนแปลกหน้ามาเยี่ยม ๆ มอง ๆ.
ระอาก. เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจเพราะถูกรบกวน, ทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อย ๆ, ระอิดระอา ก็ว่า.
ร่ำไปว. พรํ่าเพรื่อไป, บ่อย ๆ, เช่น เขาไปดูภาพยนตร์บ่อย ทำให้เสียเงินร่ำไป.
ร่ำร้องก. พร่ำร้องขอ, พูดอยู่บ่อย ๆ, เช่น ลูก ๆ ร่ำร้องจะไปเที่ยวเขาดิน.
รำคาญใจก. ถูกรบกวนจุกจิกจนเบื่อหน่าย เช่น น้อง ๆ มาเซ้าซี้เขาให้พาไปเที่ยวบ่อย ๆ จนเขารำคาญใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conventionในภาษาไทยแปลว่า อนุสัญญา แต่คำนี้ใช้แทนคำว่า สนธิสัญญา (Treaty) บ่อย ๆ ผู้เขียนหลายท่านเห็นว่า ทั้งสองคำนี้ไม่ค่อยจะมีความหมายแตกต่างกันมากนัก แม้ว่าคำ Convention มักจะใช้กันเป็นประจำ โดยหมายถึงความตกลงที่กระทำกันในการประชุมระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งได้รับการรับรองจากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่กระทำกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ถึง 14 เมษายน ค.ศ. 1961 (The Vienna Convention on Diplomatic Relations) [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shouldn't have to remind you. This is a family place.อย่าให้ฉันต้องเตือนสติกันบ่อย ๆ นี่คือสถานที่สำหรับครอบครัว Dirty Dancing (1987)
Well, I´m jealous.อิจฉาจังทำไงฉันถึงจะได้ดอกไม้บ่อย ๆ Nothing to Lose (1997)
It's a nice place. You dry-clean these all the time, don't you?สถานที่หรูแบบนี้ คุณคงส่ง ซักแห้งบ่อย ๆ ใช่ไหมคะ As Good as It Gets (1997)
-They must change their zip code a Iot.- ถ้าอย่างงั้น มีหวังต้องเปลี่ยนรหัสไปรษณีย์กันบ่อย ๆ เลยล่ะ The Story of Us (1999)
You do it your usual wayนายทำแบบที่นายทำบ่อย ๆ GTO (1999)
Containing the incident is the only fail-safe plan they had... against possible contamination.เป็นอยู่บ่อย ๆ เป็นเพียงแค่แผนการล้มเหลว ย้อนไปได้ฉันจะไม่ทำสิ่งเลวนี่ Resident Evil (2002)
You've nothing to worry about. I'll visit often.ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะ ผมจะมาบ่อย ๆ The Pianist (2002)
Chinese phrases are usually on tests, so listen carefully.สำนวนจีนที่พบในข้อสอบบ่อย ๆ ฟังให้ดีล่ะ My Tutor Friend (2003)
They always come out on tests, so memorize them.มันมักจะออกสอบบ่อย ๆ จำไว้ให้ดีล่ะ My Tutor Friend (2003)
We always do this kind of stuff we dig around.เราทำแบบนี้บ่อย ๆ คุ้ยหาไปเรื่อย The Corporation (2003)
There used to be a lot of crime at this subway.เมื่อก่อนเคยมีอาชญากรรมบ่อย ๆ ในรถไฟใต้ดินที่นี่ The Corporation (2003)
I forget all the time.ผมก็ลืมอยู่บ่อย ๆ The Forgotten (2004)
OK, you should just know that we don't do this a lot, so this is, like, a really huge deal.เธอควรจะรู้ไว้นะ ว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้บ่อย ๆ เพราะงั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก Mean Girls (2004)
Well be seeing each other oftenเห็นอยู่ด้วยกันออกบ่อย ๆ The Guy Was Cool (2004)
Try to keep your eyes open in class! See you!นายก็มาตรวจตราในห้องบ่อย ๆ สิวะ แล้วเจอกัน Romance of Their Own (2004)
A blind masseuse used to come to our house.หมอนวด ตาบอด มาบ้านเราบ่อย ๆ My Girl and I (2005)
You'll probably be talking to me a lot.คุณคงจะต้องคุยกับฉันบ่อย ๆ /N ประตูห้องทำงานของฉันเปิดเสมอ Compulsion (2005)
Relax, man. There's always fires during rush week.ใจเย็น เพื่อน/N ไฟก็ใหม้บ่อย ๆ แหละ Compulsion (2005)
And also, will you be coming back to visit me often?แล้ว , คุณจะกลับมาเยี่ยมฉันบ่อย ๆ หรือเปล่า Sweet Spy (2005)
- Well, I mean... you watch enough Kojak, you pick up a few things.ดูสืบจากศพบ่อย ๆ แล้วคุณจะเก็ทเคล็ดวิชา Big Momma's House 2 (2006)
Wash it often and it will stay smooth and cleanสระผมบ่อย ๆ มันจะทำให้ผมเจ้า ลื่นและสะอาด Fearless (2006)
I don't know how we'll manage with you away so often.ฉันไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันยังไง เมื่อคุณต้องจากไปบ่อย ๆ Faith Like Potatoes (2006)
I'm getting sick and tired of getting hauled around by you all the time.ถูกลากไปมาบ่อย ๆ ชักเซ็งแล้วนะ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Man, ain't that the truth, huh? But you know, practice makes perfect.จริงมั้ยล่ะ ฝึกบ่อย ๆ เดี๋ยวก็เก่งเอง Chuck Versus the Helicopter (2007)
She used to take me to the beach.เธอเคยพาหนูไปชายหาดบ่อย ๆ Fever (2007)
Well, I've been crying a lot.ก็ฉันร้องไห้บ่อย ๆ Charlie Bartlett (2007)
So if any of you are camping up here near a river and you need water...ดังนั้นถ้าใครสักคนในกลุ่ม ชอบมานั่งละเลียดริมแม่น้ำบ่อย ๆ Rogue (2007)
When I was your age, I used to have these awful nightmares.ตอนแม่อายุเท่าลูก แม่ก็ฝันร้ายบ่อย ๆ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
He used to come around by himself and sit down in a bar.เขาไปที่นั่น บ่อย ๆ แล้วก็นั่งที่บาร์ Interference (2007)
I'm usually a very very practical person.ฉันมักจะใช้ บ่อย ๆ ใช้มากๆ 2012 Doomsday (2008)
Who's that, some frequent flyer?ใครรึ? นักบินที่บินบ่อย ๆ Odyssey (2008)
It's a place where your mom and I used to hang out a lot.เป็นที่ ๆ พ่อกับแม่ เคยมาด้วยกันบ่อย ๆ 2012 (2009)
BUT WHY BOTHER? NO ONE MADE IT OUT OF THE OTHER ONES.ใช่ เราเร็วขึ้นแล้ว ฝึกบ่อย ๆ ทำให้เราชำนาญ House on Fire (2009)
Would you hold that for a moment? Oh. Well, we've filled the place many times, but it's your party.ร้านเราเต็มบ่อย ๆ นะ แต่มันงานปาร์ตี้ของเธอ เธอจะเอายังไงก็ได้ตามที่เธอต้องการ Mama Spent Money When She Had None (2009)
While you were gone, she came to visit a lot, and spent quite some time with the Young Master.ตอนท่านประธานไม่อยู่ คุณแจคยองมาพบคุณชายบ่อย ๆ ครับ Episode #1.19 (2009)
Tell me, papa, why is it that a banker has to leave so often in the middle of the night?บอกข้าสิ ท่านพ่อ ทำไมนายธนาคารอย่างท่าน\ ถึงได้ออกไปข้างนอกในยามวิกาลบ่อย ๆ Assassin's Creed: Lineage (2009)
Wow. I guess that's why I see you so much.ว้าว มิน่าฉันถึงเห็นคุณบ่อย ๆ The Next Three Days (2010)
That's why every girlfriend I've ever had has been hotter than the last.นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไม ฉันถึงเปลี่ยนแฟนบ่อย ๆ พวกนั้น ร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมอีก It Hurts Me Too (2010)
With your older brother shirking his duties, you're going to have to do a lot more of this.หรือลูก? เมื่อพี่ชายของลูกทิ้งหน้าที่ ลูกก็จะต้องทำสิ่งนี้อีกบ่อย ๆ แน่ The King's Speech (2010)
- You've redecorated, Logue. - I made it cozy.ฉันคิดว่า คงต้องมีแบบนี้อีกบ่อย ๆ The King's Speech (2010)
Although, even personally, I have quite often wondered if the buy more was really an insane asylum, but yeah.ถึงแม้ว่า ผมยังสงสัยอยู่บ่อย ๆ ว่าจริงๆ แล้ว ที่บายมอร์นี่เป็นโรงพยาบาลบ้ารึเปล่า Chuck Versus First Class (2010)
You see this a lot in bedridden patients.คุณพบสิ่งนี้บ่อย ๆ ในผู้ป่วยที่ต้องนอนเตียง The Uncanny Valley (2010)
Because if you had been visiting her recently, doctor,เพราะว่าหากคุณ ไปเยี่ยมเธอบ่อย ๆ คุณหมอ The Uncanny Valley (2010)
We spoke often of Narnia in the days that follow.เราคุยถึงเรื่องนาร์เนียบ่อย ๆ หลังจากวันนั้น The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Now scholars, they call him for answers.จนเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีคนมาขอคำตอบเขาบ่อย ๆ Fright Night (2011)
- A lot. - A lot.บ่อย ๆ บ่อยมาก ๆ Sexy (2011)
I get that a lot.ผมได้ยินแบบนั้นบ่อย ๆ Empire of the Son (2011)
He comes around whenever she needs him.เขาแวะมาบ่อย ๆ แม่ต้องการเขา Pilot (2011)
I'll try to come by more often.หนูจะพยายามมาเยี่ยมบ่อย ๆ นะ Within (2011)
Oh, Andre!แล้วก็แวะมาที่บ้านบ่อย ๆ ด้วย ค่ะ New Tales of the Gisaeng (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อย ๆ[X] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often   FR: très souvent ; fréquemment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inverted fileแฟ้มผกผันหมายถึง โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่มีดรรชนีคอยบ่งบอกถึงที่อยู่ (location) ของระเบียน (record) ที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ หรือระเบียนที่มีลักษณะตามที่กำหนด
main programโปรแกรมหลักในการเขียนโปรแกรม หากมีบางส่วนของโปรแกรมที่มักจะต้องเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนส่วนที่ซ้ำนี้แยกออกเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งต่างหาก เรียกว่าโปรแกรมย่อย (subprogram) ส่วนโปรแกรมเดิมเรียกว่าเป็นโปรแกรมหลัก ในโปรแกรมหลักนี้ จะมีคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อยมาใช้เมื่อใดก็ได้ บ่อยเท่าใดก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนซ้ำ
often(ออฟ'เฟิน,ออ'เฟิน) adv. บ่อย ๆ ,เป็นประจำ
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
parameterพารามิเตอร์ตัวแปรเสริมหมายถึง ค่า ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเลข หรือตัวอักขระ ที่ใช้ในการสร้างสมการหรือคำสั่ง (statement) ข้อความที่จะเห็นบนจอภาพบ่อย ๆ เช่น "parameter missing" หมายความว่า ใส่ข้อความไม่ครบ เช่น ให้ย้ายแฟ้มข้อมูล A แต่ไม่บอกว่าย้ายไปที่หน่วยบันทึกใด (เช่น จะให้ไปที่ a : หรือ b:)
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
program libraryคลังโปรแกรมหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน private library
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top