Search result for

*บิต*

(190 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บิต, -บิต-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
บิต[N] bit, Example: บนดิสก์จะมีความจุเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือ จำนวนบิตต่อนิ้วในแทร็กและจำนวนแทร็กต่อนิ้วบนผิวหน้า, Thai definition: หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขระบบฐานสอง คือ เป็น 0 หรือเป็น 1
กิโลบิต[N] kilobit, See also: 1,024 bits, Example: ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บนคู่สาย ISDN เพียง 1 คู่สาย ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลบิต/วินาที ถึง 128 กิโลบิต/วินาที, Thai definition: จำนวน 1,024 บิต, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิตน. พ่อ, ใช้เป็นคำหน้าสมาส เช่น บิตุฆาต บิตุราช.
บิตุจฉา(-ตุดฉา) น. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุรงค์น. พ่อ.
บิตุเรศน. พ่อ.
บิตุละ, บิตุลาน. อา (ผู้ชาย), ลุง (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุลานีน. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
ไตรตราก. ตรวจและหมายไว้ เช่น ไตรตราหาหน้าตรวจตรา หญิงชายชายหา ก็รู้ระบิตริตรอง (อนิรุทธ์)
บัตรอิเล็กทรอนิกส์น. บัตรที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ในบัตรด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็ก เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรสมาร์ทการ์ด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sign bitบิตเครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
start bitบิตเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
switched multimegabit data service (SMDS)บริการสลับข้อมูลแบบหลายเมกะบิต (เอสเอ็มดีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SMDS (switched multimegabit data service)เอสเอ็มดีเอส (บริการสลับข้อมูลแบบหลายเมกะบิต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit error rateอัตราความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit locationตำแหน่งเก็บบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit mapแผนที่บิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit mapแผนที่บิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit patternแบบรูปของบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit patternแบบรูปของบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit per pixelบิตต่อจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit per second (bps)บิตต่อวินาที (บีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit rateอัตราบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit rateอัตราบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bps (bit per second)บีพีเอส (บิตต่อวินาที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bit densityความหนาแน่นบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit errorความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit rate interface (BRI)ส่วนต่อประสานอัตราบิต (บีอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit slicingการแบ่งบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit slicingการแบ่งบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit stringสายบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit stuffingการสอดแทรกบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit stuffingการสอดแทรกบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit track๑. วงบิต๒. ร่องบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit-mapทำแผนที่บิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BRI (bit rate interface)บีอาร์ไอ (ส่วนต่อประสานอัตราบิต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary cellเซลล์เก็บบิตเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mask bitบิตพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digit bitบิตเลขโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Kb (kilobit)เคบี (กิโลบิต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kbps (kilobit per second)เคบีพีเอส (กิโลบิตต่อวินาที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobit (Kb)กิโลบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobit (Kb)กิโลบิต (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobit per second (Kbps)กิโลบิตต่อวินาที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobit per second (Kbps)กิโลบิตต่อวินาที (เคบีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
Cucurbitaceaeคิวเคอร์บิตาซี [TU Subject Heading]
Debit cardsบัตรเดบิต [TU Subject Heading]
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
bit per secondbit per second, หน่วยวัดความเร็วในการสื่อสารข้อมูล วัดเป็นบิต (0 หรือ 1) ต่อนาที หน่วยวัดอาจจะเป็น Kbps หรือ Mbps หรือ Gbps เป็นต้น K ย่อมาจาก Kilo มีค่าประมาณพัน M ย่อมาจาก Mega มีค่าประมาณล้าน G ย่อมาจาก Giga มีค่าประมาณพันล้าน [คอมพิวเตอร์]
Debitเดบิต [การบัญชี]
Debit balanceยอดดุลเดบิต [การบัญชี]
Atomic Orbitalออบิตอลของอะตอม [การแพทย์]
Barbitalบาร์บิทาล,บาร์บิตอล [การแพทย์]
Barbituratesบาร์บิตุเรต;ยานอนหลับ;ยาสลบ;บาร์บิจูเรท;บาบิทูเรต;บาร์บิทูเรท;สารพวกบาร์บิทูเรทส์;บาร์บิทูเรต;บาร์บิทูเรท;บาร์บิตุเรต,ยา [การแพทย์]
Cubitalคิวบิตัล [การแพทย์]
Cubitusเส้นคิวบิตัส [การแพทย์]
Debitเดบิต [การแพทย์]
Debit Balanceยอดคงเหลือทางด้านเดบิต [การแพทย์]
bus widthความกว้างบัส, ขนาดของบัส ซึ่งกำหนดโดยจำนวนบิตที่คอมพิวเตอร์สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ในหนึ่งครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
byteไบต์, หน่วยของข้อมูล ที่แทนด้วยตัวเลขฐานสองขนาด 8 บิต ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fieldเขตข้อมูล, สนาม, คอมพิวเตอร์: หน่วยย่อยที่สุดที่ข้อมูลระดับบิตมาเรียงต่อกันเพื่อแทนข้อมูลใดๆ ที่ต้องการเก็บในฐานข้อมูล ฟิสิกส์: ปริมาณที่ทำให้เกิดแรงกระทำต่อวัตถุ สนามมีสามชนิด ได้แก่ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลของวัตถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fileไฟล์, เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ ซึ่งเขตข้อมูลประเภทนี้จะเป็นเขตข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีความยาวมากกว่าเขตข้อมูลประเภทอื่นๆ โดยเขตข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นบิตเรียงต่อกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parity bitบิตพาริตี, บิตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทาง หรือสายที่ควบคุมการโต้ตอบ เพื่อควบคุมจังหวะของการรับ-ส่งข้อมูลแต่ละชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Unixยูนิกซ์, ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้กับโปรแกรมระบบงานมากมาย และรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
registerรีจิสเตอร์, ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของเอแอลยู ในไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บบิตของข้อมูล เพื่อนำมาให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bitบิต, หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งถูกแทนด้วยตัวเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสองตัว คือ '0' และ '1'  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastric Inhibitory Polypeptideแกสตริคอินฮิบิตอรีโพลีเปปไทด์ [การแพทย์]
Medio-Cubitalมีดิโอ-คิวบิตัล [การแพทย์]
Molecular Orbital Theoryทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตาล [การแพทย์]
Molecular Orbitalsออร์บิทัลเชิงโมเลกุล, ออบิตอลโมเลกุล, ออร์บิตาลโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bit.บิตHidden Figures (2016)
Don't worry. It's nice to just sit a bit and socialise.ไม่ต้องกังวล มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะเพียงแค่นั่งบิตและสังคม Revolutionary Road (2008)
They were a bit whimsical for my taste. A bit neurotic.พวกเขาเป็นบิตแปลกสำหรับรสชาติของฉัน บิตโรคประสาท Revolutionary Road (2008)
-Oh, Christ. -Do you remember dealing with a Mr. Harold Abbot?เอ้อ จำตอนที่คุณคุยกับคุณแอบบิต ฮิล ได้ไหม Saw VI (2009)
Gu Jun Pyo and Woo Bin sunbae will definitely take over the family business.กูจุนพโยกับรุ่นพี่วูบิต่างก็มีกิจการของครอบครัว Episode #1.13 (2009)
Like you said, if only I found out a little bit earlier, things wouldn't have turned out this way.ถ้าฉันเห็นมันก่อนหน้านี้บิต, \ ฉันจะได้ช่วยเธอ Postman to Heaven (2009)
It's a bit tricky.มันบิตหากิน I Spit on Your Grave (2010)
Assume page-table entries have eight status bits.สมมุติให้ค่า page-table entries มีบิตสถานะเป็น 8 บิต The Social Network (2010)
The eight status bits would then be...บิตสถานะ 8 บิทเหล่านี้ก็คือ... The Social Network (2010)
We extracted every bit of information you had in there.เราสกัดบิตของข้อมูลทุกครั้งที่คุณมีอยู่ในนั้น Inception (2010)
Bit too much free champagne before takeoff?บิตฟรีแชมเปญมากเกินไปก่อนที่จะบินขึ้น? Inception (2010)
You look a bit perkier.คุณมองบิต perkier Inception (2010)
I think "intimate" is a-is a bit of a... bit of a stretch.ผมคิดว่า"คู่หู"คือจะบิตบิตยืด Chuck Versus the Living Dead (2010)
Angostura bitters and overproofed rum.แองโกสทูล่า บิตเตอร์ และ โอเวอร์บรูฟรัม The Apology Insufficiency (2010)
Before we plunge into this mind-bending math, we first need to back up a bit, because it's possible there's already evidence for a creator in the math.งานการ์เร็ตอยู่ที่ขอบ ชั้นนำของฟิสิกส์ ก่อนที่เราจะกระโดดลง ไปในคณิตศาสตร์ใจดัดนี้ ครั้งแรกที่เราจำเป็น ต้องสำรองบิต Is There a Creator? (2010)
Our world is pixilated and only assumes definite form when observed, the very same way our computer simulations behave.มันเป็นเมืองที่ใหญ่หลวง ฉันสามารถนำทางทาง ของฉันผ่านบิตของมันทุก เพราะเพลย์สเต, วิดีโอเกม Is There a Creator? (2010)
Forgive me if I do not take your word for it. Ow! Debit card, name of...ขอโทษด้วยน่ะ ถ้าฉันจะไม่เชื่อคำพูดคุณ บัตรเดบิต... The Blind Banker (2010)
If it was no, that would be an amazing bit of information to have.ที่จะเป็นบิตที่น่าตื่นตา ตื่นใจของข้อมูลที่จะมี ฉันหมายความว่าแม้การทำความ เข้าใจว่าเราจะหายากที่คุณรู้ว่า Are We Alone? (2010)
BORDERED BY THE MAGENTA AND ABOVE THIS GREEN LINE, IS WHERE WE SHOULD SEE WIMPS.แน่นอนมันเป็นบิตที่น่าผิดหวัง Beyond the Darkness (2010)
Since every bit of space exists here right now, that means that every bit of time exists right here right now, too.ตั้งแต่บิตของทุกพื้นที่ ที่มีอยู่ที่นี่ตอนนี้ นั่นหมายความว่าทุกบิตของเวลา อยู่ที่นี่ตอนนี้อีกด้วย Is Time Travel Possible? (2010)
It's a bit like voodoo.มันเป็นบิตเช่นวูดู Is Time Travel Possible? (2010)
Today, we think we know what we're made out of -- the incredibly small building blocks that form all the matter in the Universe.ว่ารูปแบบทุกเรื่องในจักรวาล แต่หาบิตเหล่านี้และ ชิ้นส่วนของเรื่อง เปิดเผยอีกลึกลับท้าทายมากยิ่งขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Use 128 bit link keys To encrypt communication.ใช้128บิตเชื่อมต่อเข้าสู่รหัสการสื่อสาร The Guardian (2010)
Dooley's collecting thousands of credit and debit numbers through the holiday season.ดูลีย์กำลังรวบรวม หมายเลขเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ดหลายพันหมายเลข ตลอดช่วงเทศกาลนี้ The Ho Ho Ho Job (2010)
*Papier-mâché, a bit of ballet, and chess.*♪กระดาษที่ใช้ทำภาชนะบิต ของบัลเล่ต์และหมากรุก ♪ Tangled (2010)
*Ditzy and a bit, well, hmm vague.*♪แจ๋และบิต ดีอืมคลุมเครือ ♪ Tangled (2010)
Ta, ta, I'll see you in a bit, my flower.ตา, ตาผมจะเห็นคุณ ในบิตดอกไม้ของฉัน Tangled (2010)
- Now, I'm only picking up bits and pieces, of course, over protective mother, forbidden road trip.-Now, ฉันเป็นเพียง ยกขึ้นบิตและชิ้นส่วน, แน่นอนกว่าป้องกัน แม่เดินทางบนท้องถนนต้องห้าม Tangled (2010)
The wizard and the hopping pot, Babbity Rabbity and the Cackling Stump.พ่อมดกับหม้อกระโดดได้ แบ๊บบิตตี้ แร๊บบิตตี้ กับตอไม้หัวเราะได้ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Come on. Babbity Rabbity.ไม่เอาน่า แบ๊บบิตตี้ แร๊บบิตตี้ ไง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
- I know it seems a bit...-I รู้ว่ามันดูเหมือนว่าบิต ... The Beaver (2011)
He's feeling a bit under the weather, you see?เขารู้สึกบิตภายใต้สภาพอากาศที่คุณเห็น? The Beaver (2011)
Well, that's a bit complicated.ดีที่บิตที่มีความซับซ้อน We Bought a Zoo (2011)
Like, maybe we're all a bit in each other's pockets.ชอบบางทีเราทั้งหมดบิตในกระเป๋าของแต่ละคน We Bought a Zoo (2011)
You just nibbled on its butt. Don't let it go to your head.คุณบิตตูดของเขา ไม่ปล่อยให้ไปที่หัวของเขา Happy Feet Two (2011)
All right, then bring me a black coffee with sugar. Aw! Now, now, now.ทั้งหมดขวาแล้วนำมาให้ฉัน กาแฟดำกับน้ำตาล ผมไม่ทราบ ผมคิดว่าบางทีฉันสามารถโค้งงอกฎบิต Drive Angry (2011)
There's a wine cellar used by the anarchist group ♪Speaks french♪มันคือห้องใต้ดินสำหรับเก็บไวน์ที่กลุ่มอนาธิปไตย"กรีนแรบบิต"ใช้ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
They're trying to crack the secrets of the soul by fusing biology and technology, taking bits of brain and mating them to bits of hardware.พวกเขากำลังพยายามที่จะแตกลับ ของจิตวิญญาณ โดยการหลอมรวมทางชีววิทยาและ เทคโนโลยี การบิตของสมองและการผสมพันธุ์ ให้พวกเขาบิตของฮาร์ดแวร์ Is There Life After Death? (2011)
Thank you, Bitsy.ขอบคุณจ้ะ บิตซี่ Can't See the Fae-Rest (2011)
Decades ago, he began carefully laying out a mathematical case that the universe doesn't need time, which is a bit odd, as he's surrounded by the past.ทศวรรษที่ผ่านมาเขาก็เริ่มออกวาง อย่างรอบคอบกรณีที่ทางคณิตศาสตร์ ว่าจักรวาลไม่ต้องใช้เวลา, ซึ่งเป็นบิตแปลกในขณะที่เขา ล้อมรอบด้วยอดีตที่ผ่านมา Does Time Really Exist? (2011)
Knowing where I sit on the totem pole in this high school.การที่รู้ว่าฉันเป็นโนบิตะของโรงเรียนนี้น่ะสิ My Name Is Trouble (2011)
I do have to verify some personal information before I can reissue you a debit card.แต่ฉันต้องยืนยันข้อมูลส่วนตัว ก่อนจะออกเดบิตการ์ดให้คุณได้ค่ะ Taking Account (2011)
Duponte came into their New York branch to have a debit card reissued.ดูพนอท์ไปที่สาขานิวยอร์คของธนาคาร เพื่อขอออกบัตรเดบิต Taking Account (2011)
Okay, fine, "Operation Toes in the Sand."โอเค ดี งั้น ปฎิบิติการเท้าในทราย Chuck Versus the Zoom (2011)
I'll just talk to him a bit, man to man.ฉันเพิ่งจะพูดคุยกับเขาบิตมนุษย์กับมนุษย์. Disconnect (2012)
We're a bit short on time, so if you please, take a look at these.เรากำลังบิตในเวลาสั้น ๆ ดังนั้น หากคุณโปรดดูที่เหล่านี้ Underworld Awakening (2012)
It don't make a bit of difference if Trattman did it... or someone did it to Trattman.มันไม่ได้ทำให้บิตของความแตกต่างถ้า Trattman ทำมัน ... หรือคนที่ไม่ได้ไป Trattman Killing Them Softly (2012)
Tell them whatever you want. Won't make a bit of difference anyways.บอกพวกเขาสิ่งที่คุณต้องการ จะไม่ทำให้บิตของความแตกต่างอยู่แล้ว Killing Them Softly (2012)
It's an 8-bit register.รีจิตเตอร์ขนาด 8 บิต No Quarter (2012)
I found the "Queen's Gambit", Moira.ผมพบ "ควีน แกมบิต" มอยร่า Damaged (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิต[n.] (bit) EN: bit   FR: bit [m] ; élément binaire [m]
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bit[N] หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต
byte[N] ไบต์ (หน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 ไบต์เท่ากับ 8 บิต)
debit[N] รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: เดบิต
kilobit[N] กิโลบิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
bmp(บีเอ็มพี) ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพหรือกราฟิกที่มีลักษณะเป็นจุดภาพ (pixel) เล็ก ๆ ที่เรียกว่าบิตแมป เช่น WINLOGO.BMP ดู bitmap ประกอบ
bpi(บีพีไอ) ย่อมาจาก bits per inch หรือบิตต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bps(บีพีเอส) ย่อมาจาก bits per second หรือบิตต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
byte(ไบทฺ) n. หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 อักขระหรือ 8 บิต, ข้อมูลจำนวน 8 บิต, ชุดของบิต (bit) ซึ่งคอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมล 1 ชุด คอมพิวเตอร์ต่างชนิดจะจัดชุดของบิตไว้ไม่เท่ากัน เช่น เครื่อง IBM 360 จัดบิตไว้เป็นชุด ๆ ละ 8 บิต เรียกว่า ไบต์ โดยปกติ ใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำ หรือจานบันทึกว่า มีขนาดเก็บได้กี่ตัวอักษร หน่วยวัดที่ใช้กันนั้น วัดกันเป็นกิโลไบต์ (kilobyte) เรียกว่า K byte เท่ากับประมาณ 1 พันไบต์ หรือหนึ่งพันตัวอักษร, เมกะไบต์ (mega byte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านไบต์ , กิกะไบต์ (gigabyte) เท่ากับประมาณ 1 พันล้านไบต์ และเทราไบต์ (terabyte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านล้านไบต์เช่น เราอาจพูดว่า ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องนี้มีขนาดความจุ 2 กิกะไบต์ (หมายความว่าสามารถเก็บข้อความได้สองพันล้านตัวอักษร) อนึ่ง หน่วยวัดที่นิยมใช้มีดังนี้ 1 KB (kilobyte) = 1,024 ไบต์ 1 MB (Megabyte) = 1,048,576 ไบต์ (หรือ 1,024 Kbytes) 1 GB (gigabyte) = 1,073,741,824 ไบต์ (หรือ 1,024 Mbytes) 1 TB (terabyte) = 1,099,511,627,776 ไบต์ (หรือ 1,024 Gbytes)
check bitบิตตรวจสอบบิตที่เพิ่มเข้าไปในข้อมูล ใช้เมื่อจะตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
circular shiftการเลื่อนเป็นวงหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน cyclic shiftดู shift ประกอบ
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
cp/m(ซีพี/เอ็ม) ย่อมาจาก Control Program for Microcomputers เป็นชื่อโปรแกรมระบบที่เคยโด่งดังมากเมื่อสมัยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 8 บิต หรือเมื่อราวสิบปีก่อน
cyclic shiftหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน circular shiftดู shift ประกอบ
digit bitบิตเลขเป็นกลุ่มของบิต ที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน (zone bit) สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขมีความหมายเหมือน numeric bit
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
kilobit(กิโลบิต) เท่ากับ 1000 บิต
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
numeric bitบิตตัวเลขเป็นกลุ่มของบิตที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวดตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัส เอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต 4 บิตแรกเรียกว่า บิตโซน (zone bit) 4 บิตหลัง เรียกบิตเลข (numeric bit) เป็นต้นมีความหมายเหมือน digit bit
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (packet) แต่ละกลุ่มจะมีความยาวเท่ากัน (ปกติ 100บิต) ข้อมูลจะหาทิศทางเดินไปได้เอง โดยที่สายหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้กันได้หลายคน เมื่อถึงที่ปลายทางข้อมูลก็จะกลับไปรวมกันเองดู circuit switching เปรียบเทียบ
parityภาวะคู่หรือคี่หมายถึง กรรมวิธีของการทดสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล โดยวิธีการเพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคี่ (1) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคู่ (0) เรียกว่า ภาวะเสริมคู่ (even parity) หรือ เพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคู่ (0) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคี่ (1) เรียกว่า ภาวะเสริมคี่ (odd parity)
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่หมายถึง บิตที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ถ้าเป็น 1 ก็เรียกว่า ภาวะคี่ ถ้าเป็น 0 ก็เป็น ภาวะคู่
parity checkการตรวจสอบภาวะเสริมหมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจแต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) คำ (word) ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน บันทึก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริม (parity bit) ก็จะถูกนำมาคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากัน ก็แปลว่า การอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้มีการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน odd even check
pcx(พีซีเอกซ์) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลประเภทที่เก็บภาพสำหรับพีซี (.pcx) มีลักษณะการเก็บคล้ายกับแบบบิตแมป (bitmap) ใช้กับโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ บนพีซีได้เกือบทุกโปรแกรม (ดู bitmap)
ps/2(พีเอส/ทู) ย่อมาจาก personal system 2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่น 2 เตรียมไว้ให้ใช้ตัวประมวลผลชนิด 32 บิตด้วย
scalable fontแบบอักษรที่กำหนดขนาดได้หมายถึง แบบตัวอักษรที่จะสามารถลดหรือขยายขนาดให้เป็นเท่าใดก็ได้ (กำหนดเป็นจุดหรือ point) และไม่ว่าจะกำหนดขนาดเท่าใด ก็จะดูสวยเหมือนกันหมด (ถ้าเป็นแบบอักษรบิตแมป คอมพิวเตอร์จะต้องเก็บตัวอักษรไว้ทุกขนาด ซึ่งจะเปลืองเนื้อที่เก็บเป็นอันมาก
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย
serial portช่องอนุกรมหมายถึง ช่องที่อยู่ด้านหลังของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้สำหรับเสียบสายไฟ ต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เมาส์ การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางช่องนี้ จะช้ากว่าผ่านทางช่องขนาน (pararell port) มาก เพราะจะสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิตเท่านั้น ดู pararell port เปรียบเทียบ
sign bitบิตเครื่องหมายหมายถึง บิตที่แสดงเครื่องหมาย เช่น + , - โดยปกติ จะอยู่หน้าบิตอื่น
stop bitบิตหยุดหมายถึง บิตสัญญาณสั่งบอกว่าให้หยุด เพราะการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
z80(ซีเอตตี) ย่อมาจาก Zilog 80 เป็นชื่อของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ขนาด 8 บิตรุ่นโบราณ สมัยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการซีพี/เอ็ม (CP/M) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้ใช้ตัวใหม่ชื่อ 8080 ซึ่งเร็วกว่าแทน
zone bitบิตโซนเป็นกลุ่มของบิตที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษ ต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัส เอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียก บิตเลข รหัสบีซีดี (BCD) ประกอบด้วย 6 บิต สองบิตแรกเรียก บิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขดู EBCDIC, ASCII, BCD ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top