Search result for

*บั้ง*

(45 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บั้ง, -บั้ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้ง[V] cut off, See also: cut in stripes, Syn. เฉือน, เชือด, กรีด, Example: ปลาตัวนี้ใหญ่มากจนพ่อค้าต้องบั้งถึง 8 ริ้ว, Thai definition: ฟันให้เป็นแผลตามขวาง
บั้งยศ[N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะบั้งน. บ้องไม้ไผ่, บั้ง ก็เรียก.
บั้งก. เชือดหรือฟันให้เป็นแผลตามขวาง เช่น บั้งปลา.
บั้งน. รอยเชือดเป็นแผลตามขวาง เช่น กรีดยางเป็นบั้ง
บั้งเครื่องมือสำหรับถูไม้ คล้ายบุ้ง แต่มีฟันเป็นแถว ๆ, สิ่งที่เป็นแถบ ๆ อย่างเครื่องหมายยศทหารหรือตำรวจชั้นประทวนเป็นต้น
บั้งบ้องไม้ไผ่, กะบั้ง ก็เรียก.
บั้งไฟน. บ้องไฟ.
บั้งแบวว. มีหน้าตาพิลึก เช่น หูตาบั้งแบวเหมือนแมวคราว (สังข์ทอง).
กระทุงเหวน. ชื่อปลาผิวนํ้าทุกชนิด ในวงศ์ Belonidae และ Hemiramphidae ลำตัวกลมยาวคล้ายปลาเข็ม กระดูกปากทั้งตอนบนและล่างหรือเฉพาะตอนล่างยื่นยาวแหลม หางเป็นแฉก บ้างก็ตัดเฉียงลงมากน้อยหรือกลมแล้วแต่ชนิดหรือสกุล ส่วนใหญ่พบในเขตนํ้ากร่อยหรือชายทะเล เช่น ชนิดในสกุล Hemiramphus, Hyporhamphus, Rhynchorhamphus, Tylosurus, Strongyluraและ Zenarchopterusชนิดที่พบในทะเลห่างฝั่งและบริเวณรอบเกาะ คือ กระทุงเหวบั้ง [ Ablennes hians (Valenciennes)] ซึ่งมีชุกชุมที่สุด บางชนิดพบอาศัยอยู่ในนํ้าจืด เช่น กระทุงเหวเมือง [ Xenentodon cancila (Hamilton)] ขนาดยาวได้ถึง ๑.๒๕ เมตร, เข็ม ก็เรียก.
กะรัง ๒น. ชื่อปลาทะเลขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายชนิดในสกุล Epinephelus, Cephalopholis และ Plectopomus วงศ์ Serranidae หัวโต รูปร่างป้อม เรียวยาวไปทางหาง แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัวและครีบเป็นดอกดวง แต้ม หรือบั้ง ฉูดฉาดหรือคลํ้าทึบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด พบอาศัยอยู่ตามบริเวณหมู่ปะการัง โขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะ.
จงอางน. ชื่องูพิษชนิด Ophiophagus hannah (Cantor) ในวงศ์ Elapidae เป็นงูพิษรุนแรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โตเต็มวัยยาวประมาณ ๔.๕ เมตร หัวโต เกล็ดบนหัวใหญ่ สามารถยกหัวและลำตัวท่อนบนตั้งขึ้นได้สูงและแผ่บริเวณคอออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย แต่ไม่แผ่เป็นแผ่นกว้างเท่างูเห่า ขณะแผ่แม่เบี้ยจะเห็นลายขีดบั้งที่ด้านหลังคอ ตัวสีเขียวอมเทาหรือสีคลํ้า พบทั้งในป่าโปร่งและป่าทึบ, บองหลา ก็เรียก.
ตะไบน. เหล็กเครื่องมือใช้ถูไม้หรือโลหะอื่น ๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู.
ตะไบเล็บน. อุปกรณ์แต่งเล็บมักทำด้วยโลหะ มีลักษณะแบนยาว ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ สำหรับถูเล็บ.
น้ำดอกไม้ ๔น. ชื่อปลาทะเลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทุกชนิดในสกุล Sphyraena วงศ์ Sphyraenidae ลำตัวค่อนข้างกลมยาว หัวแหลม คางล่างยื่น ปากกว้าง มีฟันคมแข็งแรง ตาโต เกล็ดเล็กบาง ขอบเรียบ มีครีบหลัง ๒ ตอน พื้นลำตัวมีสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด แต่มักเป็นสีฟ้าอมเทา เช่น ชนิด S. forsteri Cuvier หรือนํ้าตาลอมเหลือง เช่น ชนิด S. obtusata Cuvier & Valenciennes บ้างมีบั้งทอดขวางลำตัวเป็นระยะ ๆ เช่น ชนิด S. jello Cuvier & Valenciennes บ้างก็มีจุดหรือแต้มดำ เช่น ชนิด S. barracuda (Walbaum) ขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ ๓๐-๑๕๐ เซนติเมตร, สาก ก็เรียก.
บ้องไฟน. ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีหางยาวอย่างกรวดดอกไม้ไฟ แต่มีขนาดใหญ่มาก, บั้งไฟ ก็ว่า.
ผมนางน. ชื่อปลาทะเลชนิด Alectis ciliaris (Bloch), A. indicus (Rüppell), Carangoides armatus (Rüppell) และ C. hedlandensis (Whitley) ในวงศ์ Carangidae รูปร่างแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ลำตัวสั้น กว้าง แบนข้างมาก คอดหางเล็ก เกล็ดละเอียด เว้นแต่ที่ส่วนปลายของเส้นข้างตัว โดยเฉพาะบริเวณคอดหางเกล็ดจะขยายใหญ่เป็นสันแข็ง มีกระดูกเป็นหนาม ๒ อัน โผล่อยู่หน้าครีบก้น และพับลงในร่องได้ ที่สำคัญคือ ต่างก็มีส่วนหน้าของทั้งครีบหลังตอนที่ ๒ และครีบก้นที่เป็นเส้นยาวมาก ลำตัวสีเงิน เฉพาะใกล้สันหลังเป็นสีฟ้าอมเทา ในระยะที่เป็นปลาขนาดเล็กจะมีลายพาดขวางเป็นบั้งสีเทาอยู่หลายแถบ เส้นครีบที่เป็นลายยาวมีสีคลํ้าหรือดำ จึงได้ชื่อว่า ผมนาง เฉพาะปลาขนาดเล็กของชนิด A. indicus (Rüppell) ยังมีครีบท้องยาวมากและมีขนาดยาวได้ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร, โฉมงาม ก็เรียก.
ผีเสื้อ ๒น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Chaetodontidae ยกเว้นปลาโนรี ( Heniochusspp.) ลำตัวสั้น กว้าง แบนข้างมาก ปากเล็ก บางชนิดปากยื่นยาวเป็นท่ออยู่ปลายสุดของหัว มีเกล็ดหนามคลุมถึงบนครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง สีสวยสด แตกต่างกันตามชนิด มักเป็นบั้ง แถบ หรือจุดคละกันหลายสี อาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง กินสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือสาหร่าย ขนาดยาวตั้งแต่ ๑๐-๓๐ เซนติเมตร มีการนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม.
หมอ ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Anabas testudineus (Bloch) ในวงศ์ Anabantidae ลำตัวป้อม แนวสันหลังโค้งพอ ๆ กับแนวสันท้อง แบนข้าง ท้องกลม คอดหางกว้าง ตาอยู่ค่อนไปทางปลายหัว ปากกว้างเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กแต่แข็งแรง ขอบกระดูกแผ่นปิดเหงือกหยักเป็นหนามแข็ง ใช้แถกเพื่อช่วยยึดยันให้เคลื่อนไปบนบกได้ดี ขอบครีบต่าง ๆ กลม ลำตัวและครีบมีสีดำคลํ้า ส่วนปลาขนาดเล็กมีสีจางกว่าและมีลายบั้งพาดลำตัวเป็นระยะ ๆ อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าแทบทุกประเภท พบขึ้นมาบนบกในฤดูฝนเสมอ ซึ่งเป็นธรรมชาติการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแบบหนึ่ง และยังแสดงให้เห็นความสามารถในการหายใจในที่ดอนได้อีกด้วย ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, หมอไทย หรือ สะเด็ด ก็เรียก, อีสานเรียก เข็ง.
อินทรี ๒(-ซี) น. ชื่อปลาทะเลขนาดใหญ่ทุกชนิดในสกุล Scomberomorus วงศ์ Scombridae ลำตัวแบนข้างเรียวยาว คอดหางเล็กมีสันเนื้อ ๓ แนวอยู่ที่โคนหาง หัวแหลม ปากกว้าง ปลายขากรรไกรบนและล่างยาวเสมอกัน เกล็ดเป็นแบบเกล็ดเรียบมีขนาดเล็กมาก ด้านหลังมีสีเทาดำอมฟ้าหรือน้ำเงิน ด้านท้องมีสีเงิน ข้างลำตัวมีลวดลายเป็นสีดำคล้ำแตกต่างกันชัดเจนระหว่างชนิดและเป็นที่มาของชื่อ คือ อินทรีบั้ง [ S. commerson (Lacepède)] อินทรีจุด [ S. guttatus (Bloch & Schneider)] อินทรีแท่งหรืออินทรีแท่งดินสอ [ S. lineolatus Cuvier].

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bongfai Festival, Thailandเทศกาลบั้งไฟของไทย [TU Subject Heading]
Spahish mackerelปลาอินทรีบั้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is my problem? Brad attacked me.บั้งปลานิดๆ แล้วต้ม Our Family Wedding (2010)
(LAUGHS) ls that what you wanted?[2. บั้งปลา] Our Family Wedding (2010)
WE CALL IT NOW "DARK ENERGY," WHERE THE "DARK" REFERS TO OUR IGNORANCE,ความสามารถของพวกเขา ที่จะจุดบั้งไฟระเบิดเหล่านี้ Beyond the Darkness (2010)
Nice whip.- แบบนี้กูว่าบั้งไฟแล้วล่ะ Attack the Block (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
นกบั้งรอก[n.] (nok bang-røk) EN: malkoha   FR: malcoha [m]
นกบั้งรอกแดง[n. exp.] (nok bang-røk daēng) EN: Raffles's Malkoha   FR: Malcoha de Raffles [m] ; Malcoha de Duvaucel [m] ; Malcoha fauve [m]
นกบั้งรอกเขียวอกแดง[n. exp.] (nok bang-røk khīo ǿk daēng) EN: Chestnut-breasted Malkoha   FR: Malcoha rouverdin [m]
นกบั้งรอกเล็กท้องแดง[n. exp.] (nok bang-røk lek thøng daēng) EN: Chestnut-bellied Malkoha   FR: Malcoha à ventre roux [m]
นกบั้งรอกเล็กท้องเทา[n. exp.] (nok bang-røk lek thøng thao) EN: Black-bellied Malkoha   FR: Malcoha de Diard [m] ; Malcoha à ventre noir [m]
นกบั้งรอกปากแดง[n. exp.] (nok bang-røk pāk daēng) EN: Red-billed Malkoha   FR: Malcoha javanais [m] ; Malcoha à bec rouge [m]
นกบั้งรอกใหญ่[n. exp.] (nok bang-røk yai) EN: Green-billed Malkoha   FR: Malcoha sombre [m] ; Grand Malcoha [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stripe[N] แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chevron(เชฟ'เริน) n. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์รูปตัว V.,บั้งนายสิบหรือนายจ่า
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)

English-Thai: Nontri Dictionary
chevron(n) บั้ง
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
green-billed malkoha (n org uniq ) นกบั้งรอกใหญ่
Rocket Festival (uniq ) ประเพณีบุญบั้งไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top