Search result for

*บันทึกเสียง*

(116 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บันทึกเสียง, -บันทึกเสียง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบันทึกเสียง[N] sound recording, See also: record, Syn. การอัดเสียง, Example: ผู้เรียนจะชมรายการบทเรียนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อไรก็ได้จากการบันทึกเสียงลงบนเทปบันทึกเสียง
แถบบันทึกเสียง[N] magnetic sound-recording tape, Thai definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง
เครื่องบันทึกเสียง[N] tape recorder, See also: recording device, recorder, audiotape, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องบันทึกเสียงน. เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่น บันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง.
แถบบันทึกเสียงน. แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง.
จานเสียงน. วัสดุแผ่นกลมบางซึ่งบันทึกเสียงไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนแผ่นหมุนของหีบเสียง วางเข็มลงในร่องแล้วให้จานหมุนไป ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้, แผ่นเสียง ก็เรียก.
บันทึกก. จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, จดหรือถ่ายทำไว้เพื่อช่วยความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, เช่น บันทึกรายงานการประชุม บันทึกภาพ บันทึกเสียง, จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม
แผ่นเสียงน. วัสดุแผ่นกลมบางซึ่งบันทึกเสียงไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนแผ่นหมุนของหีบเสียง วางเข็มลงในร่องแล้วให้จานหมุนไป ก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้, จานเสียง ก็เรียก.
ลิขสิทธิ์สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย.
อัดแผ่นเสียงก. บันทึกเสียงลงในแผ่นเสียง.
อัดเสียงก. บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียงหรือฟิล์มเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonocardiogramภาพบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographyการบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonogramภาพบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonographเครื่องบันทึกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analog recordingการบันทึกเสียงเชิงอุปมาน, การบันทึกเสียงเชิงเส้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Magnetic recorder and recordingเครื่องบันทึกเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Audiotapesแถบบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recording industryอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recording librariesห้องสมุดวัสดุบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recordingsวัสดุบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recordings for foreign speakersวัสดุบันทึกเสียงสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Sound studiosห้องบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Telephone answering and recording apparatusเครื่องตอบรับและบันทึกเสียงโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Alpha-Numeric System for Classification of Recordings ระบบการจัดหมู่ทรัพยากรประเภทสื่อบันทึกเสียง
Alpha-Numeric System for Classification of Recordings หรือ ANSCR (อ่านว่า answer) เป็นระบบการจัดหมู่สื่อบันทึกเสียง เช่น เทปบันทึกเสียง แผ่นเสียง ประกอบด้วย 23 หมวดใหญ่ โดยใช้ตัวอักษร A-Z ในบางหมวดหมู่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยใช้ตัวอักษร 2 ตัว ได้แก่ หมวด E หมวด G หมวด M และหมวด Z การจัดหมู่ในระบบ ANSCR แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นหมวดใหญ่ แสดงประเภทของสื่อบันทึกเสียง เช่น ใช้อักษร M แทนดนตรีตามสมัยนิยม ในการแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยจะใช้ตัวอักษร 2 ตัว เช่น ใช้ MJ สำหรับดนตรีแจ๊ส ส่วนที่ 2 เป็นตัวอักษร 3-4 ตัวแรกตามชื่อเรื่องของผลงาน ชื่อของนักแต่งเพลง นักแสดง ผู้เขียน ฯลฯ ส่วนที่ 3 ของเลขหมู่หนังสือ (Classification number) ประกอบด้วยอักษร 3 ตัวแรกของคำสำคัญในชื่อเรื่องของผลงานหรืออัลบั้ม หรือใช้ตัวเลข ถ้าผลงานนั้นเป็นที่รู้จักกันตามรูปแบบและผลงานที่ให้หมายเลข ส่วนที่ 4 ประกอบด้วยตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แสดงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการแสดงในการบันทึกเสียง ตามด้วยตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของตัวเลขที่ใช้บันทึกในเชิงพาณิชย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ES
BEET
5
O 98
 • ES แสดงว่า ผลงานที่บันทึกเสียงนี้อยู่ในรูปแบบของวงออเคสตร้าหรือวงซิมโฟนี
 • BEET เป็นผลงานที่แต่งโดย ลุดวิก ฟาน เบโธเฟ่น (Ludwig Van Beethoven)
 • เลข 5 คือ วงซิมโฟนีที่ 5
 • O98 เป็นการแสดงที่ควบคุมวงดนตรีโดยยูจีน ออร์มานดี (Eugene Ormandy) และตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขการบันทึกของโคลัมเบีย คือ 98

 • ระบบ ANSCR นี้เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากในห้องสมุดที่มีสื่อบันทึกเสียงจำนวนมาก สำหรับห้องสมุดที่มีทรัพยากรประเภทนี้จำนวนไม่มากนัก โดยทั่วไปมักจะใช้เลขทะเบียน (Accession number) หรือระบบการ จัดหมู่ (Classification system) ที่พัฒนาขึ้นเองในห้องสมุดสำหรับใช้จัดระบบทรัพยากรประเภทสื่อบันทึกเสียง
  โครงสร้างแผนการจัดหมู่ของระบบ ANSCR มีดังนี้
  A - Music Appreciation: History and Commentary
  B - Operas
  C - Choral Music
  D - Vocal Music
  E - Orchestral Music:
  EA-General Orchestral, EB-Ballet, EC-Concertos, ES-Symphonies
  F - Chamber Music
  G - Solo Instrumental Music:
  GG-Guitar, GO-Organ, GP-Piano, GS-Stringed Instruments
  GV-Violin, GW-Wind Instruments, GX-Percussion Instruments
  H - Band Music
  J - Electronic Music
  K - Musicals
  L - Soundtrack Music: Movies and Television
  M - Popular Music:
  MA-Pop/Rock, MB-Blues, MC-Country,
  MG-Gospel,MJ-Jazz, MN-New Age
  P - National Folk and Ethnic Music
  Q - International Folk and Ethnic Music
  R - Holiday Music
  S - Variety and Humor: Comic Monologues, Musical Satire, Radio Shows
  T - Plays
  U - Poetry
  V - Prose
  W - Documentaries
  X - Instructional: Dictation, Languages, "How To..."
  Y - Sound Effects
  Z - Children's Recordings
  ZI-Instructional, ZM-Music, ZS-Spoken
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

  ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
  What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
  What? Do you have any idea who recorded here?อะไรนะ นี่คุณรู้หรือเปล่า ว่าใครบันทึกเสียงที่นี่บ้าง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
  Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
  If you're asking whether I used the recording equipment, the answer's yes.ถ้าคุณจะถามว่า ผมใช้เครื่องมือบันทึกเสียงนั้นหรือไม่ นะ คำตอบ คือว่า ใช้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
  I need to know how to access the digital recorder.ผมขอทราบวิธีการเข้าระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตอลนี้ นะครับ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
  He has a recording of my conversation with Martin.เขามีเทป บันทึกเสียงที่หนูคุยกับมาร์ติน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
  Destroy that recording.ทำลายบันทึกเสียงนั้นซะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
  But so help me... destroy that recording... and save what's left of this family.ช่วยหนู... ทำลายบันทึกเสียงนั้นซะ และรักษาสิ่งที่เหลือของครอบครัวเราไว้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
  It records in and out of the case, but out is better if you can manage it.มันจะบันทึกเสียงทั้งในและนอกเคส แต่จะดีกว่าถ้าคุณจัดการมันได้ I Lied, Too. (2009)
  This is a phone call conversation from a car dealership from 27 minutes ago.นี่เป็นเทปบันทึกเสียงโทรศัพท์ จากคนจัดหารถ เมื่อ 27นาทีก่อน Public Enemies (2009)
  WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
  I went home to try and recount what happened during the recordingฉันไปบ้านที่พักและเริ่มนับถอยหลัง ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าง บันทึกเสียงThe Fourth Kind (2009)
  I want lieutenant Tao to play the audio in the waiting room.ฉันอยากให้หมวดเต๋าบันทึกเสียงในห้องพักผู้โดยสาร Double Blind (2009)
  We're all air-breathing mammals.อุปกรณ์บันทึกเสียงทันสมัย The Cove (2009)
  It's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก - เราต้องการอะไร? The Cove (2009)
  That's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ปกป้องวาฬ! The Cove (2009)
  Me?การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ต้องการเมื่อไร? The Cove (2009)
  The security cameras don't pick up sound, you see.กล้องรักษาความปลอดภัยไม่สามารถบันทึกเสียงได้ Episode #1.3 (2009)
  There seems to be a recording...มันอาจจะมีการบันทึกเสียงอยู่ก็ได้... . Episode #1.8 (2009)
  It's a new recording of "madame butterfly.""มาดามบัตเตอร์ฟลาย" เอามาบันทึกเสียงใหม่ The Coffee Cup (2009)
  Contacting the publishing house, and obtaining your son's voice, and then we forged this tape.เราบันทึกเสียงด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง และมันได้มีการแก้ไข หยุด. Postman to Heaven (2009)
  Outside the presence of the jury. I will rule on that.งั้นเราจะบันทึกเสียงเป็นการพิเศษ โดยไม่มีลูกขุนอยู่ในห้อง You Don't Know Jack (2010)
  You're the guy who pretended he was a recorded message!คุณคือคนที่ โกหกว่าเป็นเครื่องบันทึกเสียง Despicable Me (2010)
  I'm going to switch on a recorder right now. Just a second...ตอนนี้ผมกำลังจะ เปิดเครื่องบันทึกเสียง รอแป็ปนึงน่ะ Buried (2010)
  Mister Conroy, are you aware that I'm recording this conversation?คุณคอนรอย ตอนนี้คุณทราบมั้ยครับ ว่าผมกำลังบันทึกเสียงการสนทนา Buried (2010)
  I am now turning off the recorder.ตอนนี้ผมกำลังปิด เครื่องบันทึกเสียง Buried (2010)
  What if someone kidnaps me, forces me to record my voice, and then cuts off my thumb?และถ้ามีบางคนลักพาตัวฉัน, และบังคับให้ฉันบันทึกเสียง และตัดนิ้วโป้งฉันล่ะ The Bozeman Reaction (2010)
  He used you for your eidetic memories like human recorders.เขาใช้คุณ จากความสามารถพิเศษ ในการจดจำรายละเอียด เหมือนมนุษย์เครื่องบันทึกเสียง Goodbye Yellow Brick Road (2010)
  I can meet you at the corner of 21st and Scott in 30 minutes.ฉันไปพบคุณได้ตรงหัวมุม - ตรงจุดตัดถนน 21 กับสก็อต อีกครึ่งชั่วโมง - เอาล่ะ นั่นบันทึกเสียง The Body and the Bounty (2010)
  A temp track for the voice-over.อุปกรณ์บันทึกเสียง Cloverdale (2010)
  "I told you not to smile at other girls!""ฉันบอกไมให้นายยิ้มกับผู้หญิงคนอื่น!" \"ห้องบันทึกเสียง\"? Episode #1.11 (2010)
  All the expenses for composition, recording, studio rental and choreography for dance and others, and making film for music video will all go wasted!ไหนจะค่าเรียบเรียงเพลง บันทึกเสียง ค่าเช่าสตู ค่าออกแบบท่าเต้น ไหนจะยังมีค่าถ่าย MV อีกที่จะเสียไปเปล่าๆอีกเนี่ย! Episode #1.9 (2010)
  I'd like to record this conversation, if that's okay.ผมขอบันทึกเสียง ในระหว่างการสนทนานี้ - ถ้าไม่มีปัญหาอะไร Hermanos (2011)
  I'll see if they have any recordings.ผมจะไปดูว่าเขาบันทึกเสียงไว้รึปล่าว And Lots of Security... (2011)
  Some dumb recording of himself talking.เครื่องบันทึกเสียงงี่เง่า เรื่องที่เขาพูดเอง Sense Memory (2011)
  What was he saying on the recording?เขาพูดว่ายังไงในเครื่องบันทึกเสียง Sense Memory (2011)
  All right, if he's listening to recordings of himself, he's not only antisocial, he's probably delusional as well.เอาล่ะ ถ้าเขาฟังเสียงตัวเอง จากเครื่องบันทึกเสียง เขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคม แต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย Sense Memory (2011)
  We're not recording this, are we?ทำไม? เราไม่ได้บันทึกเสียงไว้ จริงไหม? Pandora (2011)
  It's a wire-tap recording.นี่มันเครื่องบันทึกเสียงแถบแม่เหล็ก Pilot (2011)
  My recording of the set yesterday didn't turn out exactly as I'd hoped.บันทึกเสียงที่ฉันได้เมื่อวานนี้ ไม่ได้ออกมาแบบที่หวังไว้ Half a World Away (2011)
  If you don't trust me, you can record this call.ถ้าคุณไม่เชื่อใจผม งั้นคุณบันทึกเสียงไว้ได้เลย City Hunter (2011)
  Where's my tape recorder? It was right here.เทปบันทึกเสียงผมไปไหน มันอยู่ตรงนี้นี่ Murder House (2011)
  Where's my tape recorder?เทปบันทึกเสียงผมไปไหน? Murder House (2011)
  I don't want any damn coffee. I want my tape recorder.ผมไม่ต้องการกาแฟบ้าไรเนี่ย ผมต้องการเทปบันทึกเสียง Murder House (2011)
  They had millions of hours of wiretaps, sweat and body-odor samples.พวกเขามีเทปบันทึกเสียง ที่มีความยาวเป็นล้านๆชั่วโมง มีตัวอย่างของเหงื่อและกลิ่นตัวมากมาย Foe (2011)
  The following is a recording of a Western Screech Owl.ต่อไปนี้คือเทปบันทึกเสียงนกเค้าแมวตะวันตก Source Code (2011)
  Recording device. USB.เครื่องบันทึกเสียง ยูเอสบี The Green Hornet (2011)
  In any case, I taped it to my underboob when we went to Dalton, and I gotไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ฉันใช้เจ้านี่ ที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าอกของฉันบันทึกเสียง ตอนที่เราไปที่ดัลตัน และเราได้สิ่งนี้ Michael (2012)
  I taped it to my underboob.ฉันเหน็บที่บันทึกเสียงไว้ใต้หน่มน๊มเลยนะ Michael (2012)
  Oh, it's important to keep indisputable records of anything that is disputable.โอ้ มันจำเป็นที่เราต้องคอยบันทึกเสียงที่ไม่น่าสงสัย ของทุกอย่างที่จริง ๆ แล้วน่าสงสัย Neighborhood Watch (2012)

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
  การบันทึกเสียง[n. exp.] (kān bantheuk sīeng) EN: sound recording   FR: prise de son [f]
  เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
  เทปบันทึกเสียง[n. exp.] (thēp ban theuk sīeng) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]

  English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  acoustic[ADJ] ซึ่งออกแบบมาเพื่อการควบคุมหรือบันทึกเสียง
  audiotape[N] แถบบันทึกเสียง
  magnetic tape[N] เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)
  player[N] เครื่องเล่นจานเสียง, See also: เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง
  remaster[VT] ทำสำเนาบันทึกเสียงใหม่
  tap[VT] ติดเครื่องดักฟังหรือบันทึกเสียง (ที่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ)
  tape[N] แถบบันทึกเสียง, See also: สายเทปบันทึกเสียง
  tape[VT] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
  tape[VI] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
  tape recorder[N] เครื่องบันทึกเสียง, See also: เครื่องอัดเสียง, เครื่องเล่นเทป
  tape recording[N] การบันทึกเสียงบนแถบแม่เหล็ก
  tape-record[VT] บันทึกเทป, See also: บันทึกเสียงด้วยสายเทป, Syn. videotape

  English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
  a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
  audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง
  casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
  magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
  recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
  recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
  recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
  recordist(รีคอร์ด'ดิสทฺ) n. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์)
  tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
  tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
  tape recordingn. การบันทึกเสียงด้วยสายเทป,สายเทปบันทึกเสียง
  tape-record(เทพ'ริคอร์ด) vt. บันทึกเสียงด้วยสายเทป
  transcript(แทรสซฺ'คริพทฺ) n. สำเนา,บันทึก,ฉบับคัดลอก,ฉบับสำเนา,จานเสียง,หนังสือรับรองผลการศึกษา,แผ่นโลหะบันทึกเสียง
  transcription(แทรนซฺคริพ'เชิน) n. การคัด,การลอก,การถ่ายสำเนา,การสำเนา,การแปล,การถอดความ,สำเนา,ฉบับสำเนา,บันทึก,ฉบับคัดลอก,เครื่องหมายแทนเสียง,แผ่นเสียง,การบันทึกเสียง., See also: transcriptional adj. transcriptive adj.

  English-Thai: Nontri Dictionary
  recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก

  English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  SASD (jargon slang) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเรียงลำดับ ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เช่น สายเทปบันทึกเสียง
  voice over[วอยซ์ โอเวอร์] (n) การบันทึกเสียง, การพากย์เสียง ในหนังภาพยนตร์เป็นต้น

  German-Thai: Longdo Dictionary
  aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top