Search result for

*บอน*

(420 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บอน, -บอน-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากบอน[V] blab, See also: gossip, tattle, be talkative, Syn. ปากคัน, ปากตำแย, Example: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
มือบอน[V] pick up things restlessly, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เด็กคนนี้มือบอน เจออะไรใกล้มือก็ดึงทิ้งหมด, Thai definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น
มือบอน[ADJ] cursed with restless hand, See also: apt to pick up things, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกที่หูกางเกงปล่อยให้เดินลากหางยาวเฟื้อย, Thai definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น
คาร์บอน[N] carbon, Example: พวกคาร์บอนและยางเหนียวที่ออกมาหลังการเผาไหม้มีพิษมีภัยต่อระบบหายใจของคนเรา, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 6 สัญลักษณ์ C เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนเป็นธาตุองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดธาตุหนึ่งของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ตะลุมบอน[V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
บอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
ระยำตำบอน[ADJ] mean, See also: evil, vile, damned, devilish, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Notes: (ปาก)
กะบึงกะบอน[ADJ] peevish, See also: morose, Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน, Example: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน, Thai definition: โกรธอย่างแสนงอน
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
ได้รับอนุญาต[V] be permitted, See also: be allowed, Example: เขาได้รับอนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อในห้องไอซียู
ไฮโดรคาร์บอน[N] hydrocarbon, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตา และคันตามผิวหนัง, Thai definition: สารอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจนเท่านั้น, Notes: (อังกฤษ)
บอนุญาตขับรถ[N] driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
บอนุญาตขับขี่[N] licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น
คาร์บอนมอนอกไซด์[N] carbon monoxide, Example: กรุงเทพมหานครยามจราจรติดขัด ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศมีสูงถึง 300 ส่วนในล้านส่วน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี เป็นแก๊สพิษร้ายแรง จุดไฟติดในอากาศให้เปลวสีน้ำเงินอ่อน เกิดจากการเผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอน มีปรากฏจากแก๊สท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
คาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: พืชสีเขียวที่อยู่ในน้ำช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้ โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เป็นต้น, Notes: ภาษาอังกฤษ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ก๊าซ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะบอนกะบึงก. มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน เช่น คอยสะบัดปัดกรกะบอนกะบึง (อิเหนา), โดยมากใช้ กะบึงกะบอน.
กะบึงกะบอนก. มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน, กะบอนกะบึง ก็ว่า.
คาร์บอนน. ธาตุลำดับที่ ๖ สัญลักษณ์ C เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนเป็นธาตุองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดธาตุหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิต.
คาร์บอนไดออกไซด์น. ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี สูตรเคมี CO2 มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เช่น นํ้าโซดา นํ้าหวาน ใช้ทำนํ้าแข็งแห้ง ซึ่งเป็นตัวทำความเย็น.
คาร์บอนมอนอกไซด์(-มอน็อก-) น. ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี สูตรเคมี CO เป็นแก๊สพิษร้ายแรง จุดไฟติดในอากาศให้เปลวสีนํ้าเงินอ่อน เกิดจากการเผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอน มีปรากฏในแก๊สจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง ใช้เตรียมเมทิลแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม.
ตะบึงตะบอนก. กะบึงกะบอน, มีท่าทีโกรธอย่างแสนงอน.
ตะลุมบอนก. รบประจัญบาน, ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน.
ธนาคารรับอนุญาตน. ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ.
ธนาคารรับอนุญาตดู ธน, ธน-.
บอนน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในวงศ์ Araceae เช่น ชนิด Colocasia esculenta (L.) Schott ขึ้นตามชายนํ้าหรือที่ลุ่มนํ้าขัง ยางคัน ก้านใบทำให้สุกแล้วกินได้ และอีกหลายชนิดในสกุล Caladium ใบมีสีและลายต่าง ๆ ปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น บอนสี [C. bicolor (Aiton) Vent.] บอนพระยาเศวต [C. humboltii (Raf.)Schott].
บอนว. อาการที่ปากหรือมืออยู่ไม่สุข เรียกว่า ปากบอน หรือ มือบอน เช่น ซนมือบุกซุกมือบอน ซนปากบุกซุกปากบอน.
บอนลายกระหนกดู กระหนกนารี.
บอนุญาตขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตสำหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง, (ปาก) ใบขับขี่.
ปากบอนว. อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง, ปากคัน หรือ ปากตำแย ก็ว่า.
มือบอนว. อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบขีดเขียนตามกำแพงหรือชอบเด็ดดอกไม้ใบไม้เป็นต้น.
ยางบอนน. เรียกเลือดที่ออกซึม ๆ ที่ผิวหนังตรงที่ถูกของมีคม.
ระยำตำบอนว. เลวทราม, ชั่วช้า, เหลวไหล.
โหราบอนน. ชื่อเรียกหัวแห้งของไม้ล้มลุกชนิด Typhonium giganteum Engl. ในวงศ์ Araceae มีพิษมาก ใช้ทำยาได้.
โหราบอนดู โหราตีนหมา, โหราเท้าสุนัข.
ไฮโดรคาร์บอน(-โดฺร-) น. สารอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและธาตุไฮโดรเจนเท่านั้น เช่น มีเทน (CH4) เอทิลีน (C2H4) อะเซทิลีน (C2H2) เบนซีน (C6H6).
กระงอดกระแงดว. งอดแงด, กระเง้ากระงอด, กะบึงกะบอน.
กระดาดน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don ในวงศ์ Araceae มีหัวใต้ดิน ต้นคล้ายบอนหรือเผือกแต่ใบมีขนาดใหญ่กว่า ก้านใบตอนล่างเป็นกาบสีเขียว ทั้งต้นใช้ทำยา หัวทำให้สุกแล้วกินได้, กระดาดขาว ปึมปื้อ เผือกกะลา หรือ เผือกโทป้าด ก็เรียก.
กระหนกนารีน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cercestis mirabilis (N. E. Br.) Bogner ในวงศ์ Araceae ต้นมีไหลเลื้อยเหนือพื้นดินแยกออกไปเป็นต้นใหม่ได้ ใบคล้ายใบบอนสี มีลายขาวตามเส้นใบ, กระหนกกินรี กระหนกนฤมิต บอนลายกระหนก หรือ แม้นเขียน ก็เรียก.
กลอก(กฺลอก) น. ลักษณะของเสียงที่บรรเลงเลื่อนไหลไปตามท่วงทำนองอย่างนุ่มนวลกลมกลืน เหมือนลักษณะของหยดน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบอน, ในการขับร้องหมายถึง เสียงที่เปล่งออกจากลำคอพอสมควรสลับกับเสียงทางจมูก แล้วตวัดเสียงให้สะบัดวกวนกลับไปกลับมา ๒ หรือ ๓ ครั้ง สุดแต่ผู้ขับร้องจะเห็นเหมาะสม.
กองทุนรวมน. กองทุนรวมที่จัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ.
เกลือสารประกอบซึ่งประกอบด้วยโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะกับอนุมูลกรด.
แกรไฟต์(แกฺร-) น. อัญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอน ชื่อสามัญเรียกว่า พลัมเบโก (plumbago) หรือแร่ดินสอดำ ลักษณะเป็นของแข็ง มีรูปผลึกเป็นแผ่นบาง ๆ ทึบแสง อ่อนนุ่ม สีเทาเข้มถึงดำ เนื้ออ่อน เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี มักใช้ทำไส้ดินสอดำ เบ้าหลอมโลหะ นํ้ามันหล่อลื่นบางชนิด ไส้ถ่านไฟฉาย ไส้ไฟอาร์ก ใช้เป็นตัวลดความเร็วช่วยควบคุมจำนวนอนุภาคนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์.
ขโมย(ขะ-) ก. ลัก, โดยปริยายหมายความว่า ลอบทำสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กขโมยสูบบุหรี่ เขาขโมยอ่านจดหมายเพื่อน.
ข้อมูลเครดิตน. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการได้รับอนุมัติสินเชื่อและการชำระสินเชื่อ.
ขันหมาก ๓น. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนจำปา รากเป็น ๓ แง่ ดอกเหมือนบอน ลูกเหมือนแตงกวา.
ขับขี่ว. เรียกใบอนุญาตให้ขับรถได้ ว่า ใบขับขี่.
ขุนบาลน. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกอากรที่เป็นรายได้จากการพนันประเภทหวย เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามเต็มว่า ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์.
ขุนพัฒน์น. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกขาดอากรการพนัน เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามที่มีคำขึ้นต้นว่า พัฒน เช่น ขุนพัฒนสมบัติ ขุนพัฒนาภิรมย์.
คดีอนาถาน. คดีแพ่งที่โจทก์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีได้ โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน.
คลอโรฟิลล์(คฺลอ-) น. สารสีเขียว มีปรากฏในพืช ซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้นํ้าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาผลิตคาร์โบไฮเดรตได้.
ค่าภาคหลวงน. ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ เช่น ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม.
คาร์บอเนตน. เกลือปรกติของกรดคาร์บอนิก เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหินปูน หินอ่อน กระดูก เป็นต้น.
คาร์โบไฮเดรต(-เดฺรด) น. ชื่อกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ส่วนใหญ่มีสูตรเคมี Cx(H2O)y แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ นํ้าตาลและพอลิแซ็กคาไรด์ เป็นสารอาหารที่สำคัญมากประเภทหนึ่ง.
คูน ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Colocasia gigantea Hook. f. ในวงศ์ Araceae คล้ายบอน ก้านใบและแผ่นใบสีเขียวอ่อน มีนวล ก้านใบทำให้สุกกินได้, ปักษ์ใต้เรียก อ้อดิบ.
เคมีอนินทรีย์(-อะนินซี) น. วิชาเคมีแขนงที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับธาตุทั้งสิ้นและสารประกอบของธาตุเหล่านั้น ยกเว้นธาตุคาร์บอนซึ่งศึกษาแต่เพียงตัวธาตุคาร์บอน สารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนตเท่านั้น.
เคมีอินทรีย์น. วิชาเคมีแขนงที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบทั้งสิ้นของธาตุคาร์บอน ยกเว้นเรื่องสารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนต.
งอดแงดว. กระเง้ากระงอด, กะบึงกะบอน.
ชื่อสกุลน. ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว, นามสกุล
ชุบทำให้เป็นคนขึ้นมา เช่น อันรูปซึ่งชุบในอัคคี มีนามชื่อลบอนุชา (รามเกียรติ์ ร. ๑)
เชื้อหมักน. จุลินทรีย์พวกราที่มีขนาดเล็ก สามารถเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้.
โซดาน. นํ้าที่อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความดัน บรรจุไว้ในขวดหรือกระป๋อง เมื่อเปิดภาชนะบรรจุมีฟองแก๊สผุดขึ้นมา.
ตราจองน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดิน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายในเวลาที่กำหนด.
ตั๋วทนายน. ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ.
เต่าหกน. ชื่อเต่าบกขนาดใหญ่ชนิด Manouria emys (Schlegel & Müller) ในวงศ์ Testudinidae ขาไม่ปรากฏนิ้วให้เห็น ขาหลังมีลักษณะคล้ายขาช้าง ระหว่างโคนขาหลังกับโคนหางทั้งสองข้างมีเดือยแหลมขนาดต่าง ๆ ลักษณะคล้ายเล็บยื่นออกมาจากผิวหนัง ทำให้เข้าใจผิดว่าเต่าชนิดนี้มี ๖ ขา กินพืชและผลไม้ป่า เช่น กล้วยป่า บอน หน่อไผ่ มักพบอาศัยอยู่ตามที่ที่มีความชื้นสูงตามป่าเขาสูงที่เป็นป่าดงดิบ จัดเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ตัวเต็มวัย หนักได้ถึง ๓๗ กิโลกรัม ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อย ได้แก่ เต่าหกเหลือง [ M. e. emys (Schlegel & Müller)] กระดองสีน้ำตาลอมเหลือง พบเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง และเต่าหกดำ [ M. e. phayrei (Blyth)] กระดองสีดำ พบเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้.
ถ่านโค้กน. กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปอบในห้องที่ไม่มีอากาศ จนกระทั่งถ่านหินเดิมสลายไป เป็นสารที่ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่ เช่น ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permit, re-entryบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenceการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour permitบอนุญาตทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loss-of-licence insuranceการประกันภัยการถูกถอนใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave of courtการได้รับอนุญาตจากศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiocarbon dating; carbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
removal of child from careความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioactive carbon; radiocarbonคาร์บอนกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-entry permitบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocarbon; radioactive carbonคาร์บอนกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residence permitบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
security, authorizedหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
site licenseบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sole licenceบอนุญาตให้แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acapniaภาวะพร่องคาร์บอนไดออกไซด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorized securityหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bonwill's triangleสามเหลี่ยมบอนวิลล์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
burial slipบอนุญาตฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
medication, conservativeโอสถบำบัดแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most-favoured nation clauseข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most-favoured-nation clauseข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marriage licenseบอนุญาตให้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carburizing flameเปลวคาร์บอนมาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
care, removal of child fromความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chlorofluorocarbon (CFC)คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservative medicationโอสถบำบัดแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conservative treatmentการรักษาแบบอนุรักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CO2 spot weldingการเชื่อมจุดคาร์บอนไดออกไซด์คลุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
CO2 weldingการเชื่อมคาร์บอนไดออกไซด์คลุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
CFC (chlorofluorocarbon)ซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
CO2 flux weldingการเชื่อมฟลักซ์คาร์บอนไดออกไซด์คลุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
carbonadoคาร์บอนาโด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Carboniferous Periodยุคคาร์บอนิเฟอรัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carboniseการเกิดคาร์บอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbonizationการเพิ่มคาร์บอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbonizeการเกิดคาร์บอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause, most-favoured-nationข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrodes, Carbonขั้วไฟฟ้าคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon fiberคาร์บอนไฟเบอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonateคาร์บอนเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม
ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท [ปิโตรเลี่ยม]
Petroleumสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีธาตุสองชนิดเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีหรือไม่มีธาตุอโลหะอื่นๆ เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ปนอยู่ด้วยก็ได้
ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง และความร้อน ตลอดจนความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บไว้ แบ่งตามสถานะสำคัญทางธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Conversion Refineryโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา, โรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะทำหน้าที่แตกตัวโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆให้เป็นน้ำมันที่มีคุณค่าสูง
โรงกลั่นน้ำมันประเภทนี้จะให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหนัก เช่น น้ำมันเตา น้อยกว่าที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming เพราะน้ำมันหนักที่กลั่นได้จะถูกทำให้แตกตัวที่หน่วย cracking เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันเบาชนิดต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง
เป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆ
สารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Import licensingการออกใบอนุญาตนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Compulsory licenceบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
ribbonริบบอน
การสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
[นิวเคลียร์]
Atomic Mass Unitหน่วยมวลอะตอม, หน่วยของมวล โดยหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ 1/12 ของมวลหนึ่งอะตอมของคาร์บอน-12 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.66033  10–27 กิโลกรัม หน่วยนี้ใช้สำหรับอะตอมและโมเลกุล [นิวเคลียร์]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (ดู Radiocarbon dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Carbon-14 datingการหาอายุจากคาร์บอน-14, ดู Radiocarbon dating [นิวเคลียร์]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Cosmogenic radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดจากรังสีคอสมิก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีคอสมิกชนกับโมเลกุลของแก๊สในชั้นบรรยากาศของโลก เช่น ทริเทียม (3H) คาร์บอน-14 (C-14) โซเดียม-22 (Na-22) และ เบริลเลียม-7 (Be-7) [นิวเคลียร์]
Chlorofluorocarbonคลอโรฟลูออโรคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Uranium seriesอนุกรมยูเรเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากยูเรเนียม-238 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-206 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู decay radioactive, radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thorium seriesอนุกรมทอเรียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากทอเรียม-232 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-208 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู radioactive decay และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุโบราณโดยหาปริมาณของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุนั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับหาอายุของวัตถุโบราณที่มีอายุสูงสุดประมาณ 100,000 ปี ดร. ดับเบิลยู. เอฟ. ลิบบี (Dr. W. F. Libby) เป็นผู้ค้นพบวิธีการนี้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactive datingการหาอายุจากสารกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุหรือตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของสารกัมมันตรังสีหรือผลผลิตจากการสลายกัมมันตรังสีที่มีในวัตถุนั้น เช่น ใช้สัดส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอนทั้งหมดบอกอายุของกระดูก ไม้ หรือตัวอย่างวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หรือใช้สัดส่วนของโพแทสเซียม-40 ต่ออาร์กอน-41 บอกอายุของหินหรือแร่ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบได้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Carbon, Activatedคาร์บอนกัมมันต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxide laserคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonizationคาร์บอนไนเซชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Venturi scrubberเครื่องเก็บอนุภาคชนิดเวนทูรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
patentschriftสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของประเทศเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Public exposureการรับรังสีของบุคคลทั่วไป, การได้รับรังสีของบุคคลทั่วไปจากต้นกำเนิดรังสี หรือจากการดำเนินกิจการทางรังสีซึ่งได้รับอนุญาต หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการได้รับรังสีจากการปฏิบัติงาน จากการรักษาทางการแพทย์ และจากต้นกำเนิดรังสีในธรรมชาติ (ดู occupational exposure และ medical exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Naturally occurring radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นโลกในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (significant quantities) โดยทั่วไปหมายถึงนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก ซึ่งได้แก่ โพแทสเซียม-40 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และผลผลิตการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงทริเทียมและคาร์บอน-14 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเชิงก่อกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติด้วย
[นิวเคลียร์]
ICRU sphere ทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Gas cooled reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แก๊ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวระบายความร้อนออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
คาร์โบไฮเดรตชื่อกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
คำที่มักเขียนผิด คือ คาร์โบไฮเดรท [คำที่มักเขียนผิด]
Carbon chloroform extraction การสกัดด้วยคาร์บอนและคลอโรฟอร์ม
วิธีวัดมลพิษอินทรีย์ในน้ำ ประกอบด้วยการดูดติดสารอินทรีย์ไว้บนถ่านกัมมันต์ และสกัดออกด้วยคลอโรฟอร์ม [สิ่งแวดล้อม]
Automobile drivers' licensesบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Bonsaiบอนไซ [TU Subject Heading]
Caladiumบอน [TU Subject Heading]
Carbonคาร์บอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Used to sign our permission slips from school.เอาแต่คอย เซ็น ใบอนุญาติของโรงเรียน Chuck in Real Life (2008)
One'll take the edge off, but it won't give me enough relief for an escape back to plainsboro.แค่หนึ่งมันไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดี จากความเจ็บปวดบ้าบอนี่ได้หรอก Birthmarks (2008)
I'll go to the damn funeral.ฉันต้องไปงานศพ บ้าบอนั่น Birthmarks (2008)
"dad, I refuse to recognize your existence because I have chosen James Bond as my dad"?\"พ่อครัับ.. ผมปฏิเสธการคงอยู่ของคุณ\ เพราะผมเลือกเจมส์บอนด์เป็นพ่อ Birthmarks (2008)
Tell him to switch from tequila to bourbon.บอกเขาให้เปลี่ยนจากเตกิลา\ เป็นเบอร์เบอน Joy (2008)
She's not even allowed in there.เธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วยซ้ำ And How Does That Make You Kill? (2008)
Made me think about my future,settling down.ทำให้ผมคิดเกี่ยวกับอนาคต การตั้งหลักปักฐาน And How Does That Make You Kill? (2008)
No license, no selling here!ไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้โว้ย Portrait of a Beauty (2008)
I was asked to look after it while he's away on businessข้าได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ให้เข้ามาดูได้ตอนที่ร้านปิด Portrait of a Beauty (2008)
And you're willing to give your life, Gaius, for the future they will bring?และเจ้าปรารถนาที่จะมอบชีวิตเจ้า ไกอัส แลกกับอนาคตที่พวกเขาจะสร้างขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
You're a professor. you're not 007.คุณเป็นแค่ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ เจมส์บอนด์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unauthorized book ripping! That's definitely a crime.หนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีก นั่นเป็นการขโมย Heartbreak Library (2008)
Sir Benjamin, it's a matter of fact that a lady should never be allow to sit on a horse!เซอร์ เบนจามิน, เธอไม่เคยได้รับอนุญาตให้นั่งบนหลังม้า ! The Secret of Moonacre (2008)
Was it because you believe me?ผมอาจโดนยึดใบอนุญาต The Eye (2008)
Paul, stop the car.บอนุญาตหรือ The Eye (2008)
What did you see?งั้นก็ เกาะใบอนุญาตเอาไว้เถอะ The Eye (2008)
I could lose my licence.ฉันอาจจะโดนยึดใบอนุญาตเอาได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No one goes out or in without our go.ห้ามเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต Vantage Point (2008)
Carbon fiber, .28 caliber, made in China.คาร์บอนไฟเบอร์ ขนาด.28 ผลิตในจีน The Dark Knight (2008)
Potential future president, or unemployed pothead? Tough.เป็นไปได้กับอนาคตประธาธิบดี หรือจะเอาขี้ยาไม่มีงานทำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hey, you got a license?เดี๋ยวก่อน, คุณมีใบอนุญาตไหม? Day of the Dead (2008)
I ain't got a fucking license.บอนุญาตบ้าๆแบบนั้น. Day of the Dead (2008)
Charge!ตะลุมบอนThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Charge!ตะลุมบอนThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Charge!ตะลุมบอนThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.บอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
Without his mother's permission...โดยไม่ได้รับอนุญาติจากแม่ของเขา... Episode #1.7 (2008)
In the end, you died without our permission.ในที่สุด, คุณตายไป โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเรา. Episode #1.7 (2008)
Long-term developments should require the permission of the government.การพ้ฒนาระยะยาว ต้องได้รับอนุญาติ จากทางรัฐบาล Episode #1.8 (2008)
So we will tear down the areas one by one as it gets approved by our company.ดังนั้น เราจะรื้อถอนพื้นที่นี้ทีละแห่งๆ เมื่อมันได้รับอนุมัติจากบริษัทของเรา Episode #1.8 (2008)
I'm not allowed to touch any man who isn't my husband.ฉันไม่ได้รับอนุญาติให้สัมผัสชายใด นอกจากสามี New York, I Love You (2008)
In order to learn distraction, you're not allowed to fight anyone in today's hockey match.เพื่อที่จะเรียนรู้การเบนความสนใจ นายไม่ได้รับอนุญาตให้อัดใคร\ ในการแข่งฮอกกี้วันนี้ The Love Guru (2008)
Then you are not allowed to fight anyone for any reason!งั้นนายก็ไม่ได้รับอนุญาต\ ให้อัดใคร ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม The Love Guru (2008)
The truth is almost anyone one can take out a politician.เรื่องจริงก็คือ เกือบทุกๆคน ที่สามารถขอใบอนุญาติทางการเมืองได้ Bangkok Dangerous (2008)
Your travel's been approved.-ทริปนายได้รับอนุมัติแล้ว Marley & Me (2008)
You're not allowed newspapers, magazines, radio, books or sharp objects;คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร\ ฟังวิทย อ่านหนังสือ หรือมีของแหลมคม Changeling (2008)
Bondไง บอนด์ Quantum of Solace (2008)
But I do need to know Bondแต่ที่จะต้องรู้นะ บอนด์ Quantum of Solace (2008)
How can they be everywhere and we know nothing about them?พวกนี้เป็นองค์กรแบบไหนกันนะ บอนด์ ? Quantum of Solace (2008)
Get Bond.ตามบอนด์สิ Quantum of Solace (2008)
-Tanner? - I've got Bond.- ติดต่อบอนด์ได้แล้วค่ะ Quantum of Solace (2008)
It's Bond.บอนด์ครับ Quantum of Solace (2008)
Connect Bond.เชื่อมต่อบอนด์ Quantum of Solace (2008)
I am on, Bond.ฉันฟังอยู่บอนด์ Quantum of Solace (2008)
Bond, we have your location as approaching an airfield.บอนด์ , เป้าหมายกำลังมุ่งหน้าไปสนามบิน Quantum of Solace (2008)
And Bond, if you could avoid killing every possible lead, it would be deeply appreciated.บอนด์, พยายามอย่าเก็บใครอีก เราจะขอบคุณคุณมาก Quantum of Solace (2008)
It's James Bond, British secret service.หมอนี่ชื่อ เจมส์ บอนด์, หน่วย เอ็ม ไอ ซิก Quantum of Solace (2008)
Get Bond.จับตาดูบอนด์ Quantum of Solace (2008)
It appears Bond shot Haines' bodyguard and threw him off a roof.ดูเหมือนว่า บอนด์ จะยิงบอดี้การ์ด ของเฮ๊นส์ และโยนเขาลงจากหลังคา Quantum of Solace (2008)
Bond, you killed a man in Bregenzบอนด์ , คุณฆ่าชายคนหนึ่งในบริเกน Quantum of Solace (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
บอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.)   
บอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
บอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
บอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt namkhao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
บอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt nam sinkhā khao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
บอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt phamnak) EN: residence permit   
บอนุญาตส่งออก[n. exp.] (bai anuyāt song-øk) EN: export licence ; export licence (Am.)   FR: licence d'exportation [f]
บอนุญาตส่งสินค้าออก[n. exp.] (bai anuyāt song sinkhā øk) EN: export licence ; export licence (Am.)   FR: licence d'exportation [f]
บอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat thamngan) EN: work permit   FR: permis de travail [m]
เบสบอน[n.] (bēsbøn) EN: baseball   FR: base-ball [m]
บอน [n.] (bøn) EN: Elephant Ear   
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
บอนน์[n. prop.] (Bøn) EN: Bonn   FR: Bonn
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dāirap anukhrǿ ying) EN: Most favoured nation (MFN)   
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adj.] (dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized   FR: non autorisé
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adv.] (dōi mai dāi rap anuyāt) FR: sans autorisation
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
คาร์บอน[n.] (khābǿn) EN: carbon   FR: carbone [m]
คาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (khābǿn daiǿksāi) EN: carbon dioxide   FR: dioxyde de carbone [m]
คาร์บอนไฟเบอร์[n. exp.] (khābøn faiboē) EN: carbon fibre   FR: fibre de carbone [f]
คาร์บอนมอนอกไซด์[n. exp.] (khābøn mønǿksāi) EN: carbon monoxide   FR: monoxyde de carbone [m]
เขตบางบอน[n. prop.] (Khēt Bāng Bøn) EN: Bang Bon district   
ข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (khøkamnot wādūay chāt thī dāirap anukhrǿ ying) EN: most-favoured nation clause   
กระดาษคาร์บอน[n. exp.] (kradāt khābøn) EN: carbon paper   FR: papier carbone [m]
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābønik) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
ลิสบอน[n. prop.] (Lisbøn) EN: Lisbon   FR: Lisbonne
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly   FR: grappiller
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish   
ออกใบอนุญาต[v. exp.] (øk bai anuyāt) EN: issue a permit   
ปากบอน[n.] (pākbøn) EN: newxmonger ; quidnunc   FR: bavard [m] ; indiscret [m] ; cafardeur[m]
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly   FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages
ปากบอน[adj.] (pākbøn) EN: gossipy ; gossipy ; big mouthed ; tale bearing   FR: cafardeur ; indiscret
ผู้ได้รับอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap anuyāt) EN: licensee   
ผู้ได้รับใบอนุญาต[n. exp.] (phū dāirap bai anuyāt) EN: licensee   
ผู้รับอนุญาต[n.] (phūrap anuyāt) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person   
สารประกอบอนินทรีย์[n. exp.] (sān prakøp aninsī) EN: inorganic compound   FR: composé inorganique [m]
ทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม[n. exp.] (thatsanakhati baēp anurakniyom) EN: conservative attitude   FR: attitude conservatrice [f]
ท่อนาโนคาร์บอน[n. exp.] (thø nānō khābǿn) EN: carbon nanotubes   FR: nanotube en carbone [mpl]
ถอนใบอนุญาต[v. exp.] (thøn bai anuyāt) EN: revoke a licence   
ยางบอน[n.] (yāngbøn) EN: oozing   

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affray[N] การทะเลาะวิวาท, See also: การปะทะคารม, การตะลุมบอน, Syn. quarrel, brawl
alloy steel[N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
absent without leave[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
AWOL[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
blab[VI] ปากเปราะ, See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน, Syn. gossip, rumor, tattle
bouncer[N] คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
be beyond[PHRV] มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้, See also: นอกเหนือความคาดหมาย, Syn. go beyond
carbide[N] สารประกอบของธาตุคาร์บอน
carbon[N] คาร์บอน, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C
carbon copy[N] สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน, Syn. CC (คำย่อของ carbon copy)
carbon dating[N] การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน, Syn. carbon-14 dating, carbon-14 method, radioactive dating
carbon dioxide[N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas
carbon monoxide[N] คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์, See also: ก๊าซชนิดหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีพิษต่อร่างกาย มีสัญลักษณ์ CO
carbon paper[N] กระดาษคาร์บอนที่ใช้ในการคัดลอกเอกสาร, Syn. carbon
carbonaceous[ADJ] ที่ประกอบด้วยคาร์บอน
carbonate[N] เกลือของกรดคาร์บอน
carbonate[N] ที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
carbonated[ADJ] ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
carbonise[VT] ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonize
carbonise[VI] เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonize
carbonize[VT] ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonise
carbonize[VI] เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonise
cast iron[N] เหล็กชนิดหนึ่งมีคาร์บอนสูงทำให้แข็งแต่เปราะง่าย
charcoal[N] ถ่าน, See also: ถ่านไม้, ถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของคาร์บอน, Syn. wood coal
charter[N] ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
charter[VT] อนุญาต, See also: อนุญาตให้ตั้งบริษัท, ออกใบอนุญาตให้, ออกใบจดทะเบียนให้, อนุมัติให้จัดตั้ง, Syn. license, authorize
discharge from[PHRV] ได้รับอนุญาตให้กลับ, See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
forbidden fruit[IDM] สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต (เนื่องจากน่าสนใจมาก)
deductively[ADV] แบบอนุมาน, See also: เชิงอนุมาน
ethyl[N] อนุมูลทางเคมี มีคุณสมบัติไวไฟ, See also: สารเคมีที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจน
forbidden[ADJ] ที่ไม่ได้รับอนุญาต, See also: ต้องห้าม, Syn. prohibited, banned, Ant. allowed
forward[ADJ] เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, See also: เกี่ยวกับวันข้างหน้า
franchise[N] ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
get in with[PHRV] เป็นศัตรูกับ, See also: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก, Syn. be in with
get into[PHRV] ได้รับอนุญาตให้เข้า
go adrift[PHRV] ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
go off with[PHRV] นำเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ขโมย, Syn. abscond with
go through[PHRV] ได้รับอนุมัติ, See also: ผ่านการพิจารณา, ผ่านการเห็นชอบ, Syn. come through, get through
hydrocarbon[N] สารไฮโดรคาร์บอน
out of the question[IDM] เป็นไปไม่ได้, See also: ไม่ได้รับอนุมัติ, ไม่ได้รับอนุญาต
There is no doing something[IDM] ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนั้นๆ
impermissible[ADJ] ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต, See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. prohibited, Ant. permissible, permitted
imprimatur[N] การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ), See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ, Syn. approval, permission, sanction
interlope[VI] บุกรุก, See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, Syn. intrude
license for[PHRV] ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับ
lobby through[PHRV] ได้รับอนุมัติกฎหมายโดยการวิ่งเต้น (ทางการเมือง), See also: ล้อบบี้ผ่าน / ทาง
legal[ADJ] ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
licence[N] ใบอนุญาต
license[N] ใบอนุญาต
licensee[N] ผู้ได้รับอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก
autotype(ออ'โทไทพ) n. สิ่งที่ประดิษฐ์จากแบบเดิม, ขบวนการพิมพ์ ด้วยสารสีคาร์บอน. -autotype n. -autotypic adj. (facsimile)
bicarbonaten. เกลือของคาร์บอนิคแอซิด
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
bon(บอน) adj. ดี
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bonbon(บอน'บอน) n. ขนมหวาน
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
bonjour(บอนชัว') interj. ,Fr. สวัสดี
bonne(บอน) n. แม่นม,คนใช้หญิง
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonsai(บอน'ไซ) n.,ต้นไม้แคระ,ศิลปะการปลูกต้นไม้แคระ
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
bonza(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
burnsides(เบอน'ไซดซ) n. เคราโกนเอาส่วนคางออก
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
carb-Pref. "ธาตุคาร์บอน์"
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
carbo-Pref. ธาตุคาร์บอน
carbon(คาร์'บอน) n. ธาตุคาร์บอน
carbon 14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
carbon dioxiden. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
carbon papern. กระดาษก๊อปปี้,กระดาษคาร์บอน,กระดาษสำเนา
carbon-14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carburet(คาร์'บะเรท) vt. ผสมกับคาร์บอนหรือไฮโดรคาร์บอน
carotene(แค'ระทีน) n. ไฮโดรคาร์บอนสีแดงที่พบในพืชหลายชนิด
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ,เหล็กหล่อ
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด

English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
caladium(n) ต้นบอน
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอนิก
carbonate(vt) ทำให้เป็นกรดคาร์บอนิก
carbonic(adj) เกี่ยวกับกรดคาร์บอนิก
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
licence(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
scuffle(n) การชุลมุน,การตะลุมบอน
scuffle(vi) ชุลมุน,ตะลุมบอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน
carpe diem ( ) อยู่กับปัจจุบัน, คำที่กระตุ้นเตือนให้อยู่ปัจจุบัน และไม่ต้องพะวงกับอนาคต
See also: S. live in present,
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
joy ride (คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง,การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
licensed bankธนาคารรับอนุญาต
proposed (adj ) ที่วางแผนไว้แล้วสำหรับอนาคต
scanlation[สแคนเลชั่น] (n ) เป็นการทำสำเนาการ์ตูนด้วยการสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลเป็นภาษาของผู้ทำสำเนาและส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ด้วยการให้ดาวน์โหลด
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短大[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
炭化物[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน
二酸化炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ๊อกไซ คาร์บอนไดอ็อกไซ CO2
無断[むだん, mudan] โดยไม่ได้รับอนุญาต
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi^kensu bangou] (n) ลำดับอนุกรม
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์
許可書[きょかしょ, kyokasho] (n ) ใบอนุญาต
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
無断欠勤[むだんけっきん, mudankekkin] การขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
炭素14年代測定[たんそ14ねんだいそくてい, tanso 14 nendaisokutei] การหาอายุจากคาร์บอน 14 , See also: R. 炭素14年代測定,carbon 14 dating
炭酸[たんさん, tansan] (n ) กรดคาร์บอนิก , See also: R. carbonic acid
一酸化炭素[いっさんかたんそ, issankatanso] (n ) คาร์บอนมอนอกไซด์ , See also: R. carbon monoxide

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
降りる[おりる, oriru] Thai: ได้รับอนุมัติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
Reihenschaltung(n) |die, pl. Reihenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม, See also: A. Parallelschaltung,
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน
Kohlenstoff(techn.) |der , nur Sg.| ธาตุคาร์บอน (เคมี)
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น , See also: S. Essen, Nahrung,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
Benzol(n) |das, pl. Benzole| สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top